Ро­зум­на оран­ка

На­ві­сні обо­ро­тні плу­ги з еле­ктрон­ним ке­ру­ва­н­ням за­без­пе­чу­ють ком­форт опе­ра­то­ра й то­чність обро­бі­тку ґрун­ту

AgroMarket - - АКЦЕНТИ - Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ, спе­ці­а­ліст із під­трим­ки про­да­жів «Лем­кен-Укра­ї­на»

Основ­ний обро­бі­ток ґрун­ту за до­по­мо­гою плу­гів зав­жди ви­ма­гав гра­мо­тно­го під­хо­ду. Ві­до­мо ж бо, що не­пра­виль­не на­ла­шту­ва­н­ня істо­тно збіль­шує ви­тра­ти па­ли­ва та при­швид­шує зно­ше­н­ня де­та­лей те­хні­ки. До­дай­мо до цьо­го так зва­ний люд­ський чин­ник, і на рен­та­бель­ність го­ді й спо­ді­ва­ти­ся. Що­прав­да, з по­явою плу­гів, які ма­ють еле­ктрон­не ке­ру­ва­н­ня, го­спо­да­рю­ва­ти ста­ло на­ба­га­то про­сті­ше.

Одні­єю з дов­го­о­чі­ку­ва­них но­ва­цій на рин­ку Укра­ї­ни ста­ли на­ві­сні обо­ро­тні плу­ги Juwel від ком­па­нії LEMKEN: окрім ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті ця те­хні­ка за­без­пе­чує ком­форт опе­ра­то­ра й то­чність обро­бі­тку ґрун­ту. Зав­дя­ки мо­жли­во­сті під­клю­че­н­ня плу­га до тра­кто­ра че­рез ISOBUS термінал те­пер ду­же ком­фор­тно на­ла­што­ву­ва­ти й кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту агре­га­та без­по­се­ре­дньо з ка­бі­ни.

Як за­зна­ча­ють кон­стру­кто­ри ком­па­нії, сі­мей­ство на­ві­сних обо­ро­тних плу­гів Juwel є про­дов­же­н­ням до­бре ві­до­мих плу­гів «Опал». Що­прав­да, вже з но­ви­ми опці­я­ми та кон­стру­ктив­ни­ми удо­ско­на­ле­н­ня­ми. По­при свою ви­со­ку про­ду­ктив­ність ці плу­ги ма­ють по­лег­ше­ну ра­му про­фі­лем 120 × 120 × 10 мм. Ви­го­тов­ля­ють її ду­же то­чно — щоб мі­ні­мі­зу­ва­ти за­галь­ну ва­гу. Мі­цно­сті та зно­со­стій­ко­сті кон­стру­кції ра­ми з бол­то­ви­ми з’єд­на­н­ня­ми до­да­ють за­гар­то­ва­ні ча­сти­ни.

За­га­лом плуг Juwel мо­же ма­ти 4–6 кор­пу­сів. Ко­жен мо­жна осна­сти­ти ін­те­гро­ва­ним ґрун­то­у­щіль­ню­ва­чем «Фле­ксПак». Отож за один про­хід ви­ко­ну­є­ться від­ра­зу кіль­ка опе­ра­цій: са­ма оран­ка та пе­ре­вер­та­н­ня ски­би ра­зом зі зво­ро­тним ущіль­не­н­ням. Ком­пле­кту­ва­ти плуг мо­жуть як кор­пу­си «Дю­раль» (з отво­ра­ми для крі­пле­н­ня), так і «Дю­ра­макс» (крі­пле­н­ня на га­чках). Остан­ні мо­жуть бу­ти із су­ціль­ни­ми та сму­го­ви­ми від­ва­ла­ми зі ста­лі, пла­сти­ку або в гі­бри­дно­му ви­ко­нан­ні (до ре­чі, во­ни від­мін­но се­бе за­ре­ко­мен­ду­ва­ли на рі­зних ти­пах ґрун­тів). Сму­ги та су­ціль­ні від­ва­ли ви­го­тов­ля­ють з осо­бли­во мі­цної та зно­со­стій­кої ін­стру­мен­таль­ної ста­лі без отво­рів, що до­зво­ляє збіль­ши­ти тер­мін їх екс­плу­а­та­ції на 75% про­ти по­пе­ре­дніх кор­пу­сів.

На пра­кти­ці най­кра­ще за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе си­сте­ма «Гі­дро­ма­тік», яка за­без­пе­чує без­пе­ре­бій­ну ро­бо­ту плу­гів Juwel зав­дя­ки від­хи­лен­ню кор­пу­са плу­га одно­ча­сно у двох пло­щи­нах (вго­ру та вбік) в ра­зі по­яви пе­ре­шко­ди. А блок ке­ру­ва­н­ня «Ком­форт» до­зво­ляє ре­гу­лю­ва­ти зу­си­л­ля спра­цю­ва­н­ня за­хи­сту без­по­се­ре­дньо з ка­бі­ни тра­кто­ра.

На плу­гах «Ювель» уперше бу­ло по­ка­за­но но­ве ме­ха­ні­чне уні­вер­саль­не опор­но-транс­порт­не ко­ле­со з гі­драв­лі­чною амор­ти­за­ці­єю. Ко­ле­со за­без­пе­чує на­дій­не ве­де­н­ня гли­би­ни оран­ки та швид­кий пе­ре­хід із ро­бо­чо­го по­ло­же­н­ня у транс­порт­не та нав­па­ки.

Вже дав­но ві­до­мий ре­гу­лю­валь­ний центр «Опти­квік» дає змо­гу легко та ефе­ктив­но ре­гу­лю­ва­ти ши­ри­ну за­хва­ту пер­шо­го кор­пу­са й опти­маль­ну то­чку лі­нії тя­ги. Са­ме ця си­сте­ма до­по­ма­гає ефе­ктив­но зни­зи­ти ви­тра­ти па­ли­ва та зно­шу­ва­н­ня ро­бо­чих ор­га­нів.

Щоб плу­ги Juwel ста­ли уні­вер­саль­ним ґрун­то­об­ро­бним зна­ря­д­дям із по­гля­ду під­клю­че­н­ня до тра­кто­ра, LEMKEN став єди­ним ви­ро­бни­ком си­сте­ми ке­ру­ва­н­ня плу­гом на осно­ві ISOBUS, яка бу­ла про­те­сто­ва­на за нор­ма­ти­ва­ми AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation). Та­ка сер­ти­фі­ка­ція дає ко­ри­сту­ва­че­ві га­ран­тію на те, що він мо­же зру­чно на­ла­што­ву­ва­ти плуг як за до­по­мо­гою тер­мі­на­лу від LEMKEN, так і на ін­ших аль­тер­на­тив­них ISOBUS-тер­мі­на­лах.

Так, на­ві­сний плуг LEMKEN Juwel осна­ще­но еле­ктро­гі­драв­лі­чним при­стро­єм обо­ро­ту та гі­драв­лі­чною си­сте­мою ре­гу­лю­ва­н­ня на­хи­лу. За до­по­мо­гою си­сте­ми ке­ру­ва­н­ня плу­гом на ISOBUS-тер­мі­на­лі під на­звою TurnControl Pro мо­жна легко на­ла­шту­ва­ти нахил, ши­ри­ну за­хва­ту чи гли­би­ну без за­сто­су­ва­н­ня ін­ших до­да­тко­вих при­стро­їв управ­лі­н­ня. Крім то­го, у цей блок умон­то­ва­но фун­кцію змі­ни ши­ри­ни за­хва­ту на осно­ві GPS­да­них.

Еле­ктрон­не ке­ру­ва­н­ня за до­по­мо­гою ISOBUS вже є не­о­дмін­ною скла­до­вою су­ча­сної сіль­гос­пте­хні­ки. Фір­ма LEMKEN, як лі­дер у ви­ро­бни­цтві плу­гів, першою за­про­ва­ди­ла ба­зо­ва­не на ISOBUS ке­ру­ва­н­ня плу­гом й успі­шно про­йшла ате­ста­цію. Крім то­го, Agricultural Industry Electronics Foundation є про­від­ною ви­щою ін­стан­ці­єю, яка опі­ку­є­ться роз­ви­тком те­хно­ло­гії ISOBUS. Те­хні­ка, яку те­сту­ють у ла­бо­ра­то­рі­ях AEF, має честь но­си­ти по­зна­чку ISOBUS Certified — її мо­жна бу­де впер­ше по­ба­чи­ти на плу­гах LEMKEN Juwel на ви­став­ці «Агрі­те­хні­ка» в Ган­но­ве­рі.

Juwel7 з ко­тком «Ва­рі­о­Пак»

Juwel7 з ко­тком «Фле­ксПак»

Juwel 7. 4 кор­пу­си

Си­сте­ма управ­лі­н­ня плу­гом на осно­ві ISOBUS

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.