Огляд рин­ку: ди­на­мі­ка та прогноз

AgroMarket - - АКЦЕНТИ - Лю­бов ПАНКРАТОВА, на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Пше­ни­ця

У жов­тні ці­ни на пше­ни­цю бу­ли до­сить во­ла­тиль­ни­ми під впли­вом по­стій­но змі­ню­ва­них чин­ни­ків. В остан­ній де­ка­ді жов­тня тренд пе­ре­йшов у ви­схі­дний – під впли­вом ін­фор­ма­ції про гір­ший, ніж то­рік, стан по­сі­вів ози­мої пше­ни­ці в США та па­во­док в одно­му із зер­но­вих шта­тів. Та­кож під­три­ма­ли ці­ни ви­со­кі екс­порт­ні про­да­жі аме­ри­кан­ської пше­ни­ці.

В Укра­ї­ні із са­мо­го по­ча­тку МР ці­ни обва­ли­ли­ся й не ко­ре­лю­ва­ли зі сві­то­ви­ми, але в жов­тні спо­сте­рі­гав­ся ви­схі­дний тренд: плюс 200–300 грн/т про­ти ве­ре­сне­вих цін. Одним із чин­ни­ків впли­ву на ріст цін є осі­н­ня по­сів­на кам­па­нія, яка від­бу­ла­ся зі зна­чни­ми за­трим­ка­ми та в скла­дних по­го­дних умо­вах.

Рі­пак

За оцін­ка­ми Мін­сіль­го­спу США, цьо­го­рі­чне ви­ро­бни­цтво рі­па­ку (66,2 млн тонн) мен­ше, ніж то­рі­шньо­го МР (71,8 млн тонн). Мен­ши­ми є й кін­це­ві за­ли­шки — 4,96 млн тонн (про­ти 7,5 і 7,7 млн тонн ми­ну­ло­го та по­за­ми­ну­ло­го се­зо­нів). То­му бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на рі­пак по­чи­на­ю­чи з вересня ма­ли ви­схі­дний тренд на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF).

В Укра­ї­ні зро­ста­н­ня цін (+500 грн/т) бу­ло зу­мов­ле­но ще й утру­дне­н­ня­ми по­сів­ної — че­рез за­су­шли­ві умо­ви на­при­кін­ці лі­та. Пер­спе­кти­ви вро­жаю на­сту­пно­го ро­ку нев­ті­шні.

Ку­ку­ру­дза

Хо­ча, за жов­тне­ви­ми оцін­ка­ми МСГ США, кін­це­вих за­па­сів ку­ку­ру­дзи у сві­ті ста­ло мен­ше ще на 1,9 млн тонн, ці об­ся­ги є до­сить ва­го­ми­ми. Під впли­вом ви­со­ких темпів зби­раль­ної кам­па­нії в США бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі у жов­тні по­ча­ли по­сту­по­во зни­жу­ва­ти­ся. До ре­чі, аме­ри­кан­ське ві­дом­ство ско­ри­гу­ва­ло свій прогноз що­до ви­ро­бни­цтва укра­їн­ської ку­ку­ру­дзи у бік змен­ше­н­ня — до 25 млн тонн (про­ти 27 млн тонн в по­пе­ре­дньо­му про­гно­зі). Мі­нАПіП й екс­пер­ти га­лу­зі очі­ку­ють ще мен­ший уро­жай — 21— 23 млн тонн.

У жов­тні ці­ни на ку­ку­ру­дзу в Укра­ї­ні пе­ре­бу­ва­ли на ста­дії фор­му­ва­н­ня. Тра­ди­цій­но­го різ­ко­го па­ді­н­ня цін на но­вий уро­жай не спо­сте­рі­га­ло­ся (з огля­ду на мен­ший ва­ло­вий збір по­то­чно­го МР та зни­же­н­ня цін на то­рі­шній на­пе­ре­до­дні). На­при­кін­ці жов­тня за тон­ну ку­ку­ру­дзи да­ва­ли по­над 3000 грн на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. З огля­ду на мен­ші об­ся­ги ви­ро­бни­цтва та від­нов­ле­н­ня де­валь­ва­ції грив­ні ці­ни на ку­ку­ру­дзу ма­ють по­тен­ці­ал ро­сту.

Со­ня­шник

Для со­ня­шни­ку жов­тень був ще­дрим, адже ці­ни на ньо­го зро­ста­ли стрім­ки­ми тем­па­ми як на бір­жо­во­му, так і на фі­зи­чно­му рин­ках. На Бу­да­пешт­ській бір­жі (ВСЕ) ко­ти­ру­ва­н­ня со­ня­шни­ку про­дов­жи­ли за­по­ча­тко­ва­ний на­при­кін­ці вересня ви­схі­дний тренд, до­дав­ши ще тем­пу. Рі­вень цін у жов­тні до­сяг ре­кор­дних по­ка­зни­ків за остан­ні шість мі­ся­ців — по­над 440 дол./т.

В Укра­ї­ні ці­ни на со­ня­шник і да­лі зро­ста­ли на­сам­пе­ред зав­дя­ки сут­тє­во­му під­ви­щен­ню сві­то­вих цін на со­ня­шни­ко­ву олію (плюс 80–90 дол./т) та по­лі­ти­ці стри­му­ва­н­ня фер­мер­ських про­даж. Так, на­при­кін­ці жов­тня со­ня­шник тор­гу­вав­ся за ці­ною 9200–9400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня СРТ-за­вод (про­ти 7750 грн/т на по­ча­тку зби­раль­ної кам­па­нії).

Со­є­ві бо­би

До­ся­гнув­ши по­зна­чки 338 дол./т, ці­ни на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі по­пов­зли вниз: за оцін­ка­ми МСГ США, сві­то­ве ви­ро­бни­цтво сої збіль­ше­но на 0,9 млн тонн, а кін­це­ві за­па­си — на 0,16 млн тонн. Ці по­ка­зни­ки є ре­кор­дни­ми за остан­ні ро­ки, що й дає під­крі­пле­н­ня та­ко­му ці­но­во­му трен­ду. Сут­тє­ве збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва очі­ку­є­ться в Бра­зи­лії, то­ді як у США й Ін­дії очі­ку­є­ться змен­ше­н­ня. Тем­пи зби­ра­н­ня сої в Аме­ри­ці за остан­ні 5 ро­ків пе­ре­ви­щу­ють се­ре­дні, що та­кож здій­снює тиск на бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня. В Укра­ї­ні за­вер­шу­є­ться зби­ра­н­ня сої з мен­ши­ми по­ка­зни­ка­ми вро­жай­но­сті, ніж то­рік. Однак зав­дя­ки збіль­шен­ню по­сів­них площ за­галь­ний вал очі­ку­є­ться десь на­рів­ні то­рі­шньо­го. Ці­ни на сою у жов­тні ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 8000–8400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор. Під­трим­ку ці­нам мо­же на­да­ти по­пит із бо­ку пе­ре­ро­бних ком­па­ній, адже Укра­ї­на активно на­ро­щує об­ся­ги екс­пор­ту со­є­вої олії в Ки­тай та кра­ї­ни Єв­ро­пи.

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, кві­те­ньве­ре­сень 2015

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, кві­тень-ве­ре­сень 2015

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, кві­те­ньве­ре­сень 2015

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), ли­сто­па­до­вий кон­тракт, кві­тень-ве­ре­сень 2015

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.