I ла­пи — у п’ять ря­дів

Опти­маль­ний пе­ред­по­сів­ний обро­бі­ток ґрун­ту дає шан­си на зна­чно ви­щий уро­жай.

AgroMarket - - ТЕХНІКА - Уляна КО­СОВ­СЬКА

Ко­жен го­спо­дар оби­рає со­бі си­сте­му зем­ле­роб­ства, яка най­кра­ще від­по­від­ає йо­го пе­ре­ко­на­н­ням. Утім, хай якою во­на бу­де (за ви­ня­тком ну­льо­вої), одним з основ­них хлі­бо­роб­ських ін­стру­мен­тів є куль­ти­ва­тор. У наш час та­ких агре­га­тів чи­ма­ло. Як ви­бра­ти на­йопти­маль­ні­ший за ці­ною і які­стю?

На­пев­не, ко­жен мав змо­гу ба­чи­ти, як під час куль­ти­ва­ції за­би­ва­ю­ться по­жнив­ни­ми реш­тка­ми куль­ти­ва­то­ри з дво­ря­дним роз­та­шу­ва­н­ням ро­бо­чих ор­га­нів, осо­бли­во в ра­йо­ні опор­них ко­ліс; як по­чи­нає гор­ну­ти зу­бо­ва бо­ро­на, не справ­ля­ю­чись із ве­ли­ким об’ємом ро­слин­них ре­шток; як по­стій­ні вер­ти­каль­ні ру­хи сті­йок спри­чи­ня­ють не­до­три­ма­н­ня гли­би­ни обро­бі­тку; як ла­пи на роз­би­тих гря­ді­лях, або їх не­до­ста­тнє пе­ре­кри­т­тя, зво­дять на­ні­вець всю пра­цю. Ре­зуль­та­том та­ко­го обро­бі­тку є не­рів­но­мір­на гли­би­на та зе­ле­ні сму­ги на по­лі вже че­рез 3–5 днів.

Аби та­ко­го не ста­ло­ся, екс­пер­ти ре­ко­мен­ду­ють агра­рі­ям на­сам­пе­ред з’ясу­ва­ти мо­жли­во­сті упо­до­ба­ної мо­де­лі. Ві­зьмі­мо, для при­кла­ду, по­льо­вий куль­ти­ва­тор KUHN Krause 5635. П’ять ря­дів лап, що вста­нов­лю­ю­ться на ра­мі мо­сто­во­го ти­пу, до­зво­ля­ють зна­чно ре­тель­ні­ше здій­сню­ва­ти пе­ре­мі­шу­ва­н­ня.

Пер­ші три ря­ди лап обро­бля­ють ґрунт по всій ро­бо­чій ши­ри­ні зна­ря­д­дя, а че­твер­тий і п’ятий — утво­ре­ні між­ря­д­дя. Обро­бі­ток по­верх­ні зі зна­чною кількістю ро­слин­них ре­шток не ство­рює про­блем зав­дя­ки схе­мі роз­мі­ще­н­ня лап і від­ста­ні між пе­ре­дньою і за­дньою ра­ма­ми 3,5 м.

Пру­жин­ні стій­ки лап з ви­со­тою хо­ду 15 см під­три­му­ють по­стій­ну гли­би­ну при ви­ко­ри­стан­ні куль­ти­ва­то­ра на щіль­них і кам’яни­стих ґрун­тах. На цих куль­ти­ва­то­рах вста­нов­ле­на ком­бі­но­ва­на си­сте­ма ґрунт ови­рів­ню­ва­н­ня, що має трьо­хря­дну пру­жин­ну бо­ро­ну та ка­ток. Екс­клю­зив­ний зчі­пний при­стрій KUHN під­три­мує гли­би­ну обро­бі­тку ґрун­ту на за­да­но­му рів­ні, швид­ко і плав­но під­ні­ма­ю­чи ра­му на гор­би­стій мі­сце­во­сті за ра­ху­нок тан­де­му і пе­ре­дньо­го опор­но­го ко­ле­са. Одно­рі­дна гли­би­на обро­бі­тку, від­по­від­но, за­без­пе­чує по­стій­ну во­ло­гість в мі­сці роз­та­шу­ва­н­ня на­сі­н­ня і в ре­зуль­та­ті йо­го рів­но­мір­не про­ро­ста­н­ня.

У по­рів­нян­ні з ін­ши­ми по­ді­бни­ми мо­де­ля­ми, як ка­жуть ін­же­не­ри KUHN, шар­нір­ний зчі­пний при­стрій цьо­го куль­ти­ва­то­ра має на 57% мен­ше то­чок тер­тя і, як на­слі­док, зно­су. Мен­ша кіль­кість ру­хо­мих ча­стин озна­чає та­кож мен­шу ймо­вір­ність ви­ни­кне­н­ня по­лом­ки при ви­ко­нан­ні опе­ра­цій з фор­му­ва­н­ня на­сін­нє­во­го ложа, що осо­бли­во ва­жли­во, ко­ли до­ро­га кожна хви­ли­на.

На від­мі­ну від шар­нір­но­го при­строю KUHN, ро­бо­та з фі­ксо­ва­ним зче­пле­н­ням не до­зво- ляє ко­пі­ю­ва­ти ре­льєф ґрун­ту, що ве­де до біль­шо­го за­гли­бле­н­ня на па­гор­бах і мен­шо­го на рів­нин­них ді­лян­ках. Все це мо­же ста­ти при­чи­ною не­рів­них схо­дів і зре­штою — зни­же­н­ня вро­жай­но­сті. Си­сте­ма шар­нір­но­го зче­пле­н­ня KUHN під­ні­має ко­пі­ю­валь­ні ко­ле­са над зем­лею під час транс­пор­ту­ва­н­ня, за­без­пе­чу­ю­чи біль­шу стій­кість агре­га­та і кра­ще управ­лі­н­ня.

Хо­до­вий тан­дем до­зво­ляє до­ся­га­ти по­стій­ної ро­бо­чої гли­би­ни на не­рів­них по­лях та до­дає ве­ли­ку стій­кість при транс­пор­ту­ван­ні. Ко­жен ком­плект хо­до­вих тан­де­мів ре­гу­лю­є­ться окре­мо хра­по­вим ме­ха­ні­змом. У по­льо­вих умо­вах гі­дро­ци­лін­дри пов­ні­стю втя­гну­ті, що ви­клю­чає про­ті­ка­н­ня і по­дов­жує тер­мін їх ви­ко­ри­ста­н­ня. Ко­жен ме­ха­нізм ре­гу­лю­ва­н­ня гли­би­ни осна­ще­ний шка­лою за­гли­бле­н­ня, що до­зво­ляє вста­нов­лю­ва­ти одна­ко­ве за­гли­бле­н­ня по всій ши­ри­ні агре­га­та.

По­во­ро­тний крон­штейн для крі­пле­н­ня шлан­гів до­зво­ляє швид­ко під’єд­на­ти всі шлан­ги і еле­ктри­чні дро­ти під час агре­га­ту­ва­н­ня з тра­кто­ром. Крім то­го, він утри­мує шлан­ги і дро­ти на без­печ- ній від­ста­ні від зон мо­жли­во­го за­щем­ле­н­ня на кру­тих по­во­ро­тах. Та­кож на агре­га­ті пе­ред­ба­че­но зру­чні крі­пле­н­ня для гі­драв­лі­чних шлан­гів і елек- три­чних роз’ємів на час, ко­ли во­ни не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться.

Міцна мостова кон­стру­кція ра­ми, пру­жин­ний за­хист стій­ки ла­пи та си­сте­ма ви­рів­ню­ва­н­ня ґрун­ту ро­блять по­льо­вий куль­ти­ва­тор KUHN мо­де­лі 5635 опти­маль­ним ви­бо­ром за ці­лою низ­кою по­ка­зни­ків.

a

б

Екс­клю­зив­ний ко­ли­валь­ний зчі­пний при­стрій KUHN Krause (а); фі­ксо­ва­ний зчі­пний при­стрій (б)

По­льо­вий куль­ти­ва­тор KUHN Krause 5635

Схе­ма роз­мі­ще­н­ня лап на по­льо­во­му куль­ти­ва­то­рі KUHN Krause 5635

Крон­штейн для крі­пле­н­ня шлан­гів

Хо­до­вий тан­дем

Си­сте­ма ви­рів­ню­ва­н­ня грун­ту

Стій­ка ла­пи з пру­жин­ним за­хи­стом

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.