КО­РО­ТКО ПРО ГО­ЛОВ­НЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

КА­ПІ­ТАЛЬ­НІ ІН­ВЕ­СТИ­ЦІЇ В АПК УКРА­Ї­НИ ВИ­РО­СЛИ НА 18,1%. Про це за­явив мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Оле­ксій Павленко. За йо­го сло­ва­ми, збіль­ши­ла­ся й пи­то­ма ва­га ін­ве­сти­цій у га­лузь сіль­сько­го го­спо­дар­ства в за­галь­но­му об­ся­зі ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій в еко­но­мі­ку Укра­ї­ни — з 8,2 до 10,7%.

УКРА­Ї­НА ГО­ТО­ВА ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧИ­ТИ ПРО­ДО­ВОЛЬ­ЧУ БЕЗ­ПЕ­КУ ТУ­РЕЧ­ЧИ­НИ, ЯКЩО РО­СІЯ ПРИ­ПИ­НИТЬ ПО­СТА­ЧА­ТИ ЗЕР­НО­ВІ Й ОЛІЮ В ЦЬО­МУ НА­ПРЯ­МІ. За­яв­ля­ю­чи таке на уря­до­во­му за­сі­дан­ні, прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк за­зна­чив, що аграр­не мі­ні­стер­ство вже отри­ма­ло від­по­від­ні до­ру­че­н­ня та про­ве­ло кон­суль­та­ції з ту­ре­цьки­ми пар­тне­ра­ми.

ДО 5 МЛРД ГРН НА РІК ДО­ЗВО­ЛИТЬ ЕКОНОМИТИ АГРА­РІ­ЯМ ДЕ­РЕ­ГУ­ЛЯ­ЦІЯ РИН­КУ АПК. У цьо­му пе­ре­ко­на­ний на­ро­дний де­пу­тат Іван Мірошниченко. Він по­ві­до­мив, що за­ко­но­про­ект №2558а, яким пе­ре­дба­ча­є­ться ска­су­ва­н­ня одра­зу 22 до­звіль­них про­це­дур, роз­ро­бле­но в ті­сній спів­пра­ці з аграр­ною бі­знессп іль­но­тою.

ЩО­НАЙ­МЕН­ШЕ 5 РО­КІВ ПО­ТРІ­БНО УКРА­Ї­НІ, АБИ ВІД­ЧУ­ТИ ВПЛИВ ЗО­НИ ВІЛЬ­НОЇ ТОР­ГІВ­ЛІ З ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИМ СО­Ю­ЗОМ НА ЕКО­НО­МІ­КУ. Про це за­явив ке­рів­ник тор­го­во-еко­но­мі­чно­го від­ді­лу пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні Ні­ко­лас Бердж.

В ІТА­ЛІЇ ВІД­КРИ­ЮТЬ ШОУ-РУМ УКРА­ЇН­СЬКИХ ЕКС­ПОРТ­НИХ ТО­ВА­РІВ. По­сол Укра­ї­ни в Іта­лії Єв­ген Пе­ре­ли­гін спо­ді­ва­є­ться, що цей стра­те­гі­чний про­ект, який до­зво­лить по­пу­ля­ри­зу­ва­ти ві­тчи­зня­ну про­ду­кцію та спри­я­ти її ви­хо­ду на іта­лій­ський ри­нок, стар­тує вже із сі­чня 2016-го.

«УКР­ЗА­ЛІ­ЗНИ­ЦЯ» МАЄ НА­МІР ЗБІЛЬ­ШИ­ТИ ТА­РИ­ФИ НА ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ НА 30%. Як за­явив мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Ан­дрій Пи­во­вар с ь кий, пе­ре­дба­ча­є­ться під­ви­ще­н­ня та­ри­фів у два ета­пи: із 1 сі­чня (на 15%) та з 1 липня (ще на 15%). Ни­ні про­ект фі­нан­со­во­го пла­ну «Укр­за­лі­зни­ці» пе­ре­бу­ває на узго­джен­ні в Ка­бмі­ні.

ФЕР­МЕР­СЬКИХ ГО­СПО­ДАРСТВ В УКРА­Ї­НІ СТА­ЛО МЕН­ШЕ. За да­ни­ми Держ­ста­ту, кіль­кість за­ре­є­стро­ва­них фер­мер­ських го­спо­дарств за рік ско­ро­ти­ла­ся із 39 428 до 38 850. Ни­ні во­ни обро­бля­ють 4391,9 тис. га (май­же на 230 тис. га мен­ше, ніж рік то­му) зем­лі. У се­ре­дньо­му на одне го­спо­дар­ство при­па­дає до 109,7 га ріл­лі.

ЧАС­ТКА ПРО­МИ­СЛО­ВО­ГО МО­ЛО­КА В ПЕ­РЕ­РОБ­ЦІ ЗА РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТА­МИ 2015 РО­КУ СТА­НО­ВИ­ТИ­МЕ 58%. За да­ни­ми ко­ор­ди­на­то­ра мо­ло­чно­го про­е­кту ФАО Ан­дрія Яр­ма­ка, в се­ре­дньо­му за 10 мі­ся­ців ви­ро­бни­цтво про­ми­сло­во­го мо­ло­ка зро­сло на 0,6%. Зокре­ма, близь­ко 39%, під­при­ємств, що бу­ли опи­та­ні Асо­ці­а­ці­єю ви­ро­бни­ків мо­ло­ка, на­ро­щу­ють по­го­лів’я. Втім, ті го­спо­дар­ства, де на­дій на одну ко­ро­ву ста­но­вить мен­ше за 7000 л/рік, від­мов­ля­ю­ться від ви­ро­бни­цтва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.