Iз га­зу — на біо­ма­су

Ін­ве­сти­цій­на по­тре­ба рин­ку енер­го­ефе­ктив­но­сті й аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії в Укра­ї­ні ста­но­вить 55 млрд єв­ро

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Лі­лія КЛО­ЧКО, Все­укра­їн­ська Енер­ге­ти­чна Асам­блея

Рі­ше­н­ня уря­ду про під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію, при­ро­дний газ і те­пло зму­си­ло укра­їн­ців змі­ни­ти па­ра­ди­гму ми­сле­н­ня в бік змен­ше­н­ня спо­жи­ва­н­ня енер­го­ре­сур­сів, а ві­тчи­зня­ні під­при­єм­ства пе­ре­гля­ну­ти про­гра­ми мо­дер­ні­за­ції сво­їх ви­ро­бництв.

Онов­ле­на Енер­ге­ти­чна стра­те­гія Укра­ї­ни на пе­рі­од до 2030 ро­ку є ба­зо­вим до­ку­мен­том у сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті й енер­го­збе­ре­же­н­ня. Роз­ви­ток цих на­пря­мів у дер­жа­ві на­сам­пе­ред під­ви­щує рі­вень її енер­ге­ти­чної без­пе­ки та змен­шує не­га­тив­ний вплив на нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще. Від­по­від­но до Енер­ге­ти­чно­го ба­лан­су Укра­ї­ни на 2014 рік — у стру­кту­рі кін­це­во­го спо­жи­ва­н­ня енер­гії час­тка ВДЕ про­гно­зу­є­ться на рів­ні 5%. А до 2030 ро­ку, згі­дно з Енер­ге­ти­чною стра­те­гі­єю Укра­ї­ни, має ста­но­ви­ти 11%. У той же час, за да­ни­ми Бі­о­енер­ге­ти­чної асо­ці­а­ції Укра­ї­ни, в кра­ї­нах ЄС час­тка від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії вже сьо­го­дні ста­но­вить 15%.

За ін­фор­ма­ці­єю Дер­ж­енер­го­ефе­ктив­но­сті, то­рік ві­тчи­зня­ні ком­па­нії по­ча­ли актив­ні­ше пе­ре­орі­єн­то­ву­ва­ти свої ви­ро­бни­цтва на аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії. Тіль­ки про­тя­гом ро­ку бу­ло по­бу­до­ва­но близь­ко 500 МВт по­ту­жно­сті на біо­ма­сі. На рів­ні дер­жа­ви та­кож зро­бле­но чи­ма­ло. Зокре­ма, вне­се­но змі­ни до за­ко­ну що­до сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку від­нов­лю­валь­ної енер­ге­ти­ки: опти­мі­зо­ва­но «зе­ле­ний та­риф» на ви­ро­бни­цтво со­ня­чної енер­гії шля­хом йо­го змен­ше­н­ня на 45%, у той же час та­риф для ви­ро­бни­цтва біо­га­зу та біо­ма­си збіль­ше­но на 10%. Па­ра­лель­но ухва­ле­но рі­ше­н­ня про під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на еле­ктро­енер­гію, газ і те­пло для на­се­ле­н­ня та сфе­ри ЖКХ. Рі­ше­н­ня за­крі­пле­но в ме­мо­ран­ду­мі МВФ про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня за про­гра­мою роз­ши­ре­но­го кре­ди­ту­ва­н­ня для Укра­ї­ни.

Пла­ни, про­гно­зи, ці­лі

Ва­жли­вим кро­ком у подаль­шо­му роз­ви­тку енер­го­ефе­ктив­но­сті ста­ло не­що­дав­нє схва­ле­н­ня, 25 ли­сто­па­да, уря­дом про­е­кту роз­по­ря­дже­н­ня про «Про На­ціо­наль­ний план дій з енер­го­ефе­ктив­но­сті на пе­рі­од до 2020 ро­ку». З йо­го ухва­ле­н­ням Укра­ї­на отри­ма­ла змо­гу за­про­ва­ди­ти європейську пра­кти­ку пла­ну­ва­н­ня та про­гно­зу­ва­н­ня роз­ви­тку енер­ге­ти­ки, ре­а­лі­за­ції по­лі­ти­ки під­ви­ще­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті.

На­ціо­наль­ний план дій ви­зна­чає ме­ту до 2017 ро­ку ско­ро­ти­ти енер­го­спо­жи­ва­н­ня на 5%. План дій ста­вить зав­да­н­ня пе­ред се­кто­ром біо­енер­ге­ти­ки — до­да­тко­во за­мі­сти­ти 5,27 млрд м3/рік при­ро­дно­го га­зу твер­дим біо­па­ли­вом, до­вів­ши йо­го до 7,2 млрд м3/рік у 2020 ро­ці. До­сяг­ти цих по­ка­зни­ків пла­ну­є­ться шля­хом ре­а­лі­за­ції за­хо­дів у чо­ти­рьох основ­них се­кто­рах кін­це­во­го спо­жи­ва­н­ня енер­гії. Пер­ший — по­бу­то­вий се­ктор, у яко­му очі­ку­є­ться най­біль­ший ефект. Да­лі се­ктор по­слуг, до яко­го вхо­дить енер­го­спо­жи­ва­н­ня бю­дже­тни­ми уста­но­ва­ми, а та­кож у про­ми­сло­во­сті та транс­пор­ті. Ви­ко­на­н­ня по­став­ле­них ці­лей не­мо­жли­ве без швид­ко­го на­ро­щу­ва­н­ня енер­ге­ти­чно­го спо­жи­ва­н­ня аграр­них від­хо­дів і паль­но­го з енер­ге­ти­чних план­та­цій. По­ту­жність ко­тлів, що пра­цю­ва­ти­муть на аграр­них від­хо­дах і паль­но­му з енер­ге­ти­чних план­та­цій, збіль­шу­ва­ти­ме­ться з 300 МВт (10%) у 2013 ро­ці до 11000 МВт (70%) — у 2020-му.

Змен­ши­ти со­бі­вар­тість і за­оща­ди­ти

Усі ро­ки не­за­ле­жно­сті в Укра­ї­ні бу­ла від­су­тня си­стем­на по­лі­ти­ка в пи­тан­ні за­мі­ще­н­ня при­ро­дно­го га­зу аль­тер­на­тив­ни­ми дже­ре­ла­ми енер­гії. Укра­їн­ські ком­па­нії фа­кти­чно зав­жди пра­цю­ва­ли на ен­ту­зі­а­змі, за­лу­ча­ю­чи з-за кор­до­ну ін­же­не­рів, вузь­ко­спе­ці­а­лі­зо­ва­них те­хні­чних фа­хів­ців, прое­кт­ні ор­га­ні­за­ції, а та­кож па­ра­лель­но за­во­зив­ши іно­зем­не обла­дна­н­ня. Основ­ною ру­шій­ною си­лою у цьо­му на­пря­мі зав­жди був чин­ник змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції. На осно­ві цьо­го фор­му­ва­ли­ся пла­ни ком­па­ній що­до під­ви­ще­н­ня ККД ко­тло­а­гре­га­тів, пе­ре­хо­ду на аль­тер­на­тив­ні енер­го­ре­сур­си. В умо­вах при­бу­тко­вої ді­яль­но­сті окре­мі під­при­єм­ства зна­хо­ди­ли ре­сур­си для впро­ва­дже­н­ня про­е­ктів, які фі­нан­су­ю­ться між­на­ро­дни­ми бан­ка­ми та фон­да­ми, зокре­ма Єв­ро­пей­ським бан­ком ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку (ЄБРР).

Кре­ди­тні лі­нії ЄБРР (про­гра­ми з енер­го­ефе­ктив­но­сті UKEEP) да­ли мо­жли­вість за­про­ва­джу­ва­ти про­е­кти з енер­го­ефе­ктив­но­сті на та­ких під­при­єм­ствах: Хер­сон­ський м’ясо­ком­бі­нат (м. Хер­сон), Гру­па ком­па­ній «Хлі­бо­дар» (За­по­ріж­жя), ТОВ «Дні­пров­ський те­пли­чний ком­бі­нат» (Дні­про­пе­тров­ська обл.), За­вод із ви­ро­бни­цтва мо­ди­фі­ко­ва­них жи­рів, мар­га­ри­нів та ра­фі- но­ва­ної олії ком­па­нії «Кре­а­тив Груп» (Кі­ро­во­град­ська обл.). Та­кож за ці­єю про­гра­мою від­кри­то ба­зу енер­го­ефе­ктив­но­го обла­дна­н­ня (4500 при­ла­дів від 80 по­ста­чаль­ни­ків і ви­ро­бни­ків, які про­йшли пе­ре­вір­ку з енер­го­ефе­ктив­но­сті). Крім то­го, існу­ють укра­їн­ські пра­кти­ки ре­а­лі­за­ції пі­ло­тних про­е­ктів з енер­го­збе­ре­же­н­ня за про­е­кта­ми ЮНІДО/ГЕФ, спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го агент­ства ООН з про­ми­сло­во­го роз­ви­тку. Це про­е­кти, що пе­ред­ба­ча­ють змен­ше­н­ня спо­жи­ва­н­ня га­зу зав­дя­ки вста­нов­лен­ню ко­тлів на біо­ма­сі, пе­ре­ве­де­н­ня те­пло­ге не­ра­то­рів із га­зу на ще­пу, а пе­чей — на біо­ма­су.

Ко­ли ре­сур­си до­ро­гі й не­до­сту­пні

У той же час основ­ни­ми пе­ре­шко­да­ми роз­ви­тку цьо­го на­пря­му в Укра­ї­ні пред­став­ни­ки укра­їн­сько­го бі­зне­су на­зи­ва­ють за­над­то до­ро­гий і не­до­сту­пний іноземний ка­пі­тал. У біль­шо­сті кра­їн сві­ту ви­да­ють кре­ди­ти для бі­зне­су під прое­кт­не фі­нан­су­ва­н­ня. У нас си­ту­а­ція ін­ша: ком­па­нії са­мо­стій­но фі­нан­су­ють бу­дів­ни­цтво, а вже по­тім — че­рез 6–9 мі­ся­ців — здій­сню­є­ться ре­фі­нан­су­ва­н­ня.

У жов­тні цьо­го ро­ку ві­це-прем’єр­мі­ністр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни Ген­на­дій Зуб­ко під час зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми між­на­ро­дних до­нор­ських ор­га­ні­за­цій, що пра­цю­ють у сфе­рі енер­го­ефе­ктив­но­сті, по­ві­до­мив, що Укра­ї­на пла­нує ство­ри­ти Фонд з під­трим­ки енер­го­ефе­ктив­них про­е­ктів у 2016 ро­ці. «Ни­ні ство­рю­є­ться ме­ха­нізм фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів енер­го­ефе­ктив­но­сті. Роз­ро­бля­є­ться кон­це­пція та до­ро­жня кар­та з уча­стю Ні­меч­чи­ни (Мі­н­еко­ло­гії) та ЄС (Єв­ро­ко­мі­сія). Фонд S2I ста­не ва­жли­вим ін­стру­мен­том упро­ва­дже­н­ня по­кра­ще­н­ня рів­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті в Укра­ї­ні». За­га­лом ін­ве­сти­цій­на по­тре­ба рин­ку енер­го­ефе­ктив­но­сті й аль­тер­на­тив­них дже­рел енер­гії в Укра­ї­ні ста­но­вить 55 млрд єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.