Про­рив у су­ча­сність

Укра­ї­ні до­по­мо­жуть го­то­ві те­хно­ло­гі­чні бі­знес-рі­ше­н­ня, що є не­об­хі­дною умо­вою для успі­шно­го го­спо­да­рю­ва­н­ня

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ла­ри­са СТАРІКОВА, ко­ор­ди­на­тор Ана­лі­ти­чно­го цен­тру Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Те­хно­ло­гії те­пер ся­га­ють да­ле­ко за ме­жі вла­сне ви­ро­бни­цтва. Основ­ним стає опа­ну­ва­н­ня рин­ків. На пер­ше мі­сце ви­хо­дять те­хно­ло­гії збу­ту. Сло­во «фран­чай­зинг» – ним за­зви­чай по­зна­ча­є­ться го­то­ве бі­знес-рі­ше­н­ня, у яко­му по­єд­ну­є­ться те­хно­ло­гія та бренд – стає сим­во­лом епо­хи, не­об­хі­дною умо­вою за­по­ча­тку­ва­н­ня жит­тє­зда­тно­го бі­зне­су.

Ор­га­ні­за­ції з ве­ли­ким по­тен­ці­а­лом са­мо­ре­гу­ля­ції, як то Аграр­ний со­юз Укра­ї­ни, став­лять у прі­о­ри­тет пи­та­н­ня роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го рин­ку го­то­вих рі­шень. Са­ме до та­ких май­дан­чи­ків ма­ють під­тя­гну­ти­ся роз­ро­бни­ки су­ча­сних технологій. Са­ме на та­ких май­дан­чи­ках має здій­сню­ва­ти­ся пе­ре­ті­ка­н­ня ка­пі­та­лу із за­ста­рі­лих бі­зне­сів у но­ві­тні се­гмен­ти аграр­но­го рин­ку Укра­ї­ни. Тих, хто дбає про ефе­ктив­ність вла­сно­го ка­пі­та­лу, се­ред ке­рів­ни­ків аграр­них під­при­ємств стає де­да­лі біль­ше. Всі хо­чуть вча­сно ви­йти зі спра­ви, яка втра­чає при­бу­тко­вість, і за­без­пе­чи­ти ста­лий рі­вень при­бу­тку хо­ча б у се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві.

Ба­га­то хто пам’ятає бур­хли­ві 90-ті, ко­ли одра­зу до­мов­ля­ли­ся про ку­пів­лю-про­даж на міль­йо­ни, а по­тім один біг шукати про­ду­кцію, а ін­ший — гро­ші. Цю «пе­ре­хі­дну» фор­му ді­ло­вої актив­но­сті ми, зда­є­ться, вже пе­ре­жи­ли. Про­те зі ста­біль­ні­стю по­ки що «не скла­ло­ся»… Як то­ді бу­ду­ва­ли бі­знес «із чо­го при­йде­ться» — у ко­го при­мі­ще­н­ня, у ко­го ви­хід на ви­ро­бни­ка, у ко­го — на вла­ду, — так і до­ни­ні бу­ду­ють. На­че бу­ди­нок без про­е­кту. Ну, при­пу­сті­мо, два-три по­вер­хи з та­ки­ми під­хо­да­ми ще мо­жна зве­сти, а су­ча­сну 20-по­вер­хо­ву бу­дів­лю? До чо­го це я? Це я про го­стро­ту си­ту­а­ції з рин­ком го­то­вих те­хно­ло­гі­чних рі­шень.

Го­то­ві рі­ше­н­ня для те­хно­ло­гі­чної сфе­ри — це вже вчо­ра­шній день. Сьо­го­дні пи­та­н­ня сто­їть на­ба­га­то шир­ше й сто­су­є­ться вла­сне бі­зне­су. Утім, сфе­ра фран­чай­зин­гу, чи то пак, го­то­вих бі­знес-рі­шень, у нас по­ки що асо­ці­ю­є­ться ли­ше зі швид­ким хар­чу­ва­н­ням, по­бу­то­ви­ми й ін­ши­ми опе­ра­тив­ни­ми по­слу­га­ми. Однак чи вар­то так зву­жу­ва­ти про­гре­сив­ний під­хід?

Ві­зьмі­мо для при­кла­ду аль­тер­на­тив­ну енер­ге­ти­ку. За на­ших ре­а­лій, схо­же, во­на не має аль­тер­на­ти­ви. Отож му­сить швид­ко ста­ти на ноги. А кра­ї­на, ре­а­лі­зу­ю­чи всі свої сіль­сько­го­спо­дар­ські пе­ре­ва­ги, отри­має су­ча­сну енер­ге­ти­чну сфе­ру, та ще й екс­пор­ту­ва­ти­ме чи­сту енер­гію. В ін­шо­му ра­зі — оста­то­чно по­то­не в бо­ло­ті тор­гів за бру­дні та за­ста­рі­лі енер­го­ре­сур­си.

Зві­сно ж, на ча­сі ви­ро­щу­ва­н­ня енер­ге­ти­чних ро­слин. І на­чеб­то пер­спе­ктив­ний бі­знес, бо ро­сли­ни ці іде­аль­но по­чу­ва­ю­ться на зем­лях, що не при­да­тні для пше­ни­ці чи ку­ку­ру­дзи. Але ж по­трі­бна ще спе­цте­хні­ка й обла­дна­н­ня для ви­го­тов­ле­н­ня па­лив­них пе­лет. Чи ви­ста­ча­ти­ме си­ро­ви­ни для ста­біль­ної ро­бо­ти та­ко­го ви­ро­бни­цтва? Ку­ди та ко­му збу­ва­ти го­то­ву про­ду­кцію? До­ки по­ясню­ва­ти­меш ко­жно­му по­тен­цій­но­му спо­жи­ва­чу всі пе­ре­ва­ги аль­тер­на­тив­но­го па­ли­ва, то­чно мо­жна за­ли­ши­ти­ся «без шта­нів». То як бу­ти?

Схо­же, без го­то­вих рі­шень не обі­йти­ся. Йде­ться про під­бір те­хні­ко-те­хно­ло­гі­чно­го шля­ху розв’яза­н­ня про­бле­ми те­пло­по­ста­ча­н­ня (за на­яв­ни­ми «спо­жив­чи­ми» па­ра­ме­тра­ми). Зві­сно, таке го­то­ве рі­ше­н­ня має ба­зу­ва­ти­ся і на роз­мі­рах від­по­від­но­го при­мі­ще­н­ня, і на кон­фі­гу­ра­ції па­лив­ної ба­зи (скіль­ки і яко­го па­ли­ва є у го­спо­дар­стві, скіль­ки йо­го по­трі­бно до­да­тко­во на хо­ло­дний се­зон), і на ба­жа­но­му ди­зай­ні й ін­ших есте­ти­чних ню­ан­сах. Утім, най­го­лов­ні­ше — це те, що спо­жи­вач отри­мує кін­це­вий про­дукт: те­пло. Про­сті­ше ка­жу­чи, мо­жна ку­пи­ти со­бі шва­цьку ма­шин­ку, тка­ни­ну, ґу­дзи­ки й са­мо­туж­ки ши­ти одяг на всю свою сім’ю. А мо­жна від­ра­зу отри­ма­ти го­то­вий про­дукт по­трі­бно­го роз­мі­ру, ди­зай­ну та ко­льо­ру. При­чо­му «під ключ»: із сер­ві­сним об­слу­го­ву­ва­н­ням, вча­сним за­ве­зе­н­ням по­трі­бно­го па­ли­ва, пла­но­вою про­фі­ла­кти­кою обла­дна­н­ня, яке здій­сню­є­ться фа­хів­ця­ми. Са­ме та­кий — «про­ду­кто­вий» — під­хід є осо­бли­ві­стю рин­ко­вої еко­но­мі­ки, осно­вою її ефе­ктив­но­сті.

Не ви­три­мує на­ша вкрай осла­бле­на еко­но­мі­ка й ін­шо­го тра­ди­цій­но­го під­хо­ду: ін­ве­сти­цій­но­го роз­ви­тку че­рез бі­знес-пла­ни. Фі­нан­су­ва­н­ня та­ко­го «ко­та в мі­шку» — це аванс під обі­цян­ки, до­сить ри­зи­ко­ва­на спра­ва. Зві­сно, на хви­лі по­пу­ляр­но­сті те­ми енер­го­ефе­ктив­но­сті мо­жна спро­бу­ва­ти отри­ма­ти ін­ве­сти­ції під той са­мий те­пло­вий ко­тел. Про­те на­ба­га­то про­сті­ше взя­ти кредит під за­ку­пів­лю го­то­во­го про­ду­кту, якість яко­го га­ран­то­ва­на фа­хів­ця­ми. Тут, крім то­го, що і ри­зи­ки, і від­со­тки бу­дуть зна­чно мен­ши­ми, мо­жна під­клю­ча­ти ще й ши­ро­кий спектр ін­ших ме­ха­ні­змів фі­нан­су­ва­н­ня — від пря­мо­го лі­зин­гу у ви­ро­бни­ка го­то­во­го те­хно­ло­гі­чно­го про­ду­кту до роз­стро­чки в ма­га­зи­нах го­то­вих рі­шень.

Зві­сно, це ли­ше один із аспе­ктів ба­га­то­гран­ної те­ми. Пер­спе­ктив­ні­шим і еко­но­мі­чно по­ту­жні­шим по­лем для за­про­ва­дже­н­ня рин­ку го­то­вих те­хно­ло­гі­чних рі­шень є ви­ро­щу­ва­н­ня енер­ге­ти­чних куль­тур і пер­вин­на пе­ре­роб­ка про­ду­кції. Ко­ли, на­при­клад, та­ка те­хно­ло­гія про­по­ну­є­ться в ком­пле­ксі зі схе­мою за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сних на­де­фе­ктив­них біо­ло­гі­чних до­брив, або ж від по­ча­тку вбу­до­ву­є­ться в рин­ки шля­хом роз­ви­тку схем опа­ле­н­ня для со­ці­аль­ної сфе­ри. З’яв­ля­є­ться та­кож тен­ден­ція до роз­ви­тку май­дан­чи­ків про­да­жу го­то­вих бі­знес-рі­шень у сфе­рі енер­го­аль­тер­на­ти­ви для агро­бі­зне­су.

Вла­сне, все но­ве — це до­бре за­бу­те ста­ре. Ви­со­тки ко­лись бу­ду­ва­ли­ся за стан­дар­тни­ми про­е­кта­ми. Зре­штою, жи­тло­ва про­бле­ма бу­ла ви­рі­ше­на. Що бу­ло б, як­би мі­сто бу­ду­ва­ло­ся сти­хій­но? Так са­мо і сьо­го­дні. У нас із ва­ми не­має ча­су на сти­хій­ний бі­знес. Не­має ча­су на­віть на тра­ди­цій­ний ін­ве­сти­цій­ний про­цес. В умо­вах гло­баль­ної ре­це­сії, що не­вбла­ган­но кро­кує сві­том, не ви­зна­ю­чи кор­до­нів, Укра­ї­ні тер­мі­но­во потрібні го­то­ві рі­ше­н­ня!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.