ПРО ЩО МАЄ ЗНА­ТИ ПО­КУ­ПЕЦЬ КОР­ПО­РА­ТИВ­НИХ ПРАВ

Де­да­лі біль­ше під­при­єм­ців усві­дом­лю­ють, що агро­бі­знес — сфе­ра пер­спе­ктив­на. Та по­чи­на­ти спра­ву з ну­ля до­сить ви­тра­тно й ризиковано. Зна­чно ви­гі­дні­ше при­дба­ти вже ство­ре­ну, а то­чні­ше — кор­по­ра­тив­ні пра­ва (на під­ста­ві до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу) сіль­сько­го­спо

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ми­ко­ла СТРУЦЬ, пар­тнер IMG Partners, адво­кат, ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий

За сво­єю су­т­тю, во­ло­ді­н­ня та­ки­ми пра­ва­ми — це су­ку­пність мо­жли­во­стей, що охо­ро­ня­ю­ться за­ко­ном: участь в управ­лін­ні під­при­єм­ством, роз­по­діл при­бу­тку то­що. Утім, фа­кти­чно ви ста­є­те справ­жнім вла­сни­ком під­при­єм­ства — з усім йо­го ру­хо­мим, не­ру­хо­мим й орен­до­ва­ним май­ном (пе­ре­ва­жно зе­мель­ні ді­лян­ки), клі­єнт­ською ба­зою, ді­ло­вою ре­пу­та­ці­єю то­що. Що ва­жли­во: до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав не під­ля­гає но­та­рі­аль­но­му по­свід­чен­ню, а кор­по­ра­тив­ні пра­ва під час при­дба­н­ня не під­ля­га­ють гро­шо­вій оцін­ці (то­му, щоб уни­кну­ти спла­ти ви­со­ких по­да­тків, ча­сто сто­ро­ни вка­зу­ють в до­ку­мен­ті низь­ку ці­ну). Основ­на су­ма ко­штів від по­ку­пця до про­дав­ця пе­ре­да­є­ться «в мі­шках» чи будь-яким ін­шим чи­ном.

І все ж при­дба­н­ня кор­по­ра­тив­них прав сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства мо­же при­хо­ву­ва­ти ба­га­то ри­зи­ків.

Хто го­спо­дар у «між­се­зо­н­ня»

До­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав вва­жа­є­ться укла­де­ним пі­сля йо­го під­пи­са­н­ня сто­ро­на­ми (до­да­тко­во ре­ко­мен­ду­є­мо по­свід­чу­ва­ти йо­го но­та­рі­аль­но, що до­пу­ска­є­ться за вза­єм­ною зго­дою сто­рін). Однак по­ку­пець фа­кти­чно стає вла­сни­ком сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства ли­ше пі­сля про­ве­де­н­ня ре­є­стра­ції змін до уста­нов­чих до­ку­мен­тів та­ко­го під­при­єм­ства (змі­на скла­ду уча­сни­ків).

У «між­се­зо­н­ня» — до мо­мен­ту про­ве­де­н­ня вка­за­ної ре­є­стра­ції — за­кон­ним вла­сни­ком під­при­єм­ства є про­да­вець. Отож він має змо­гу ціл­ком ле­галь­но роз­по­ря­джа­ти­ся май­ном аграр­но­го під­при­єм­ства, що ку­пу­є­ться. Ба біль­ше: отри­мав­ши ко­шти від про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав, мо­же три­ва­лий час ухи­ля­ти­ся від про­ве­де­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції вне­се­н­ня змін в уста­нов­чих до­ку­мен­тах. То­му в до­го­во­рі ку­пів­лі-про­да­жу по­трі­бно чі­тко про­пи­су­ва­ти мо­мент, ко­ли про­да­вець зо­бов’яза­ний бу­де за­ре­є­стру­ва­ти змі­ни скла­ду уча­сни­ків аграр­но­го під­при­єм­ства. Крім цьо­го, ре­ко­мен­до­ва­но здій­сню­ва­ти опла­ту за до­го­во­ром тран­ша­ми, остан­ній із яких про­во­ди­ти без­по­се­ре­дньо пі­сля вне­се­н­ня змін до Дер­жав­но­го ре­є­стру юри­ди­чних осіб і фі­зи­чних осіб під­при­єм­ців.

Що са­ме про­да­є­ться

Це пи­та­н­ня по­ку­пець ча­сто за­бу­ває за­да­ти со­бі, укла­да­ю­чи до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав. Тож на пра­кти­ці мо­же ви­ни­кну­ти вель­ми не­о­дно­зна­чна си­ту­а­ція.

Пі­сля про­ве­де­н­ня ін­вен­та­ри­за­ції май­на, яке ку­пу­є­ться, і здій­сне­н­ня пов­ної або час­тко­вої опла­ти за до­го­во­ром ку­пів­лі-про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав, про­да­вець (який ще є уча­сни­ком під­при­єм­ства «А») по­чи­нає роз­ри­ва­ти в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку до­го­во­ри орен­ди зе­мель­них ді­ля­нок, від­чу­жу­ва­ти сіль­гос­пте­хні­ку, чи­ни­ти ін­ші не­до­бро­со­ві­сні дії. Він ство­рює будь-яку юри­ди­чну осо­бу — під­при­єм­ство «Б», й укла­дає із зем­ле­вла­сни­ка­ми (за ро­зір­ва­ни­ми до­го­во­ра­ми з під­при­єм­ством «А») но­ві до­го­во­ри орен­ди зе­мель­них ді­ля­нок, однак уже на ко­ристь під­при­єм­ства «Б». Сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка під­при­єм­ства «А» та­кож від­чу­жу­є­ться на ко­ристь під­при­єм­ства «Б». Отож, до­ки по­ку­пець кор­по­ра­тив­них прав ста­не но­вим вла­сни­ком під­при­єм­ства «А», він ри­зи­кує по­збу­ти­ся то­го, на що роз­ра­хо­ву­вав на мо­мент укла­де­н­ня до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу.

Про що слід по­дба­ти, аби та­ко­го не ста­ло­ся:

• обов’язковим і не­від’єм­ним до­да­тком до до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав має бу­ти пе­ре­лік май­на, що на­ле­жить агро­під­при­єм­ству та є в йо­го власності (орен­ді) пі­сля то­го, як уча­сни­ком юри­ди­чної осо­би ста­не по­ку­пець;

• чі­тко про­пи­су­ва­ти в до­го­во­рі га­ран­тії про­дав­ця що­до на­ле­жно­го аграр­но­му під­при­єм­ству май­на; га­ран­тії сто­сов­но то­го, що вка­за­не май­но за­ли­ши­ться у власності (орен­ді) під­при­єм­ства пі­сля при­дба­н­ня під­при­єм­ства по­ку­пцем;

• ви­зна­ча­ти в до­го­во­рі ку­пів­лі-про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав штра­фні сан­кції за по­ру­ше­н­ня про­дав­цем на­да­них га­ран­тій. Та­кож у до­го­во­рі має бу­ти ви­зна­че­но, що по­ру­ше­н­ня про­дав­цем ука­за­них га­ран­тій є без­умов­ною під­ста­вою для здій­сне­н­ня по­ку­пцем одно­сто­рон­ньої від­мо­ви від до­го­во­ру.

Хто вла­сник по­сі­я­но­го зер­на

Най­біль­шою цін­ні­стю сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства є йо­го про­ду­кція. На­при­клад, зер­но. Та якщо від­бу­ла­ся про­це­ду­ра ку­пів­лі­про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав аграр- но­го під­при­єм­ства (осо­бли­во на­пе­ре­до­дні жнив), мо­жуть ви­ни­кну­ти про­бле­ми що­до ви­зна­че­н­ня вла­сни­ка про­ду­кції. Бу­ває на­віть, що пі­сля укла­де­н­ня до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу про­да­вець зби­рає збіж­жя й са­мо­стій­но йо­го про­дає.

Як за­сте­рег­ти­ся від та­кої си­ту­а­ції? В до­го­во­рі ку­пів­лі-про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав по­трі­бно окре­мим пун­ктом про­пи­су­ва­ти умо­ви що­до вла­сни­ка зер­на. Тре­ба за­зна­чи­ти, що зер­но пі­сля про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав за­ли­ша­є­ться у власності під­при­єм­ства, до то­го ж у про­дав­ця на вка­за­не зер­но не ви­ни­кає жо­дних прав. Окрім то­го, в до­го­во­рі мо­жна пе­ред­ба­чи­ти не­га­тив­ні для про­дав­ця сан­кції за по­ру­ше­н­ня за­зна­че­но­го пун­кту.

Чи всі пи­та­н­ня з’ясо­ва­но

Під час при­дба­н­ня кор­по­ра­тив­них прав сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства та­кож не­об­хі­дно з’ясо­ву­ва­ти:

• чи є про­да­вець дій­сним вла­сни­ком кор­по­ра­тив­них прав або осо­бою, упов­но­ва­же­ною вла­сни­ком;

• чи має про­да­вець будь-які обме­же­н­ня що­до від­чу­же­н­ня кор­по­ра­тив­них прав (на­при­клад, від­су­тність до­зво­лу ін­шо­го з подружжя);

• чи є в сіль­сько­го­спо­дар­сько­му під­при­єм­стві уча­сни­ки, ко­трі ма­ють «не ви­ко­ри­ста­не» пра­во на пе­ре­ва­жне при­дба­н­ня час­тки у ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі;

• чи, ча­сом, не пе­ре­бу­ва­ють кор­по­ра­тив­ні пра­ва в за­ста­ві то­що.

Хай там як, укла­де­н­ня до­го­во­ру ку­пів­лі-про­да­жу кор­по­ра­тив­них прав є до­сить ефе­ктив­ним спосо­бом роз­по­ча­ти або й да­лі пра­цю­ва­ти в аграр­но­му бі­зне­сі. Утім, го­спо­дар­ська ді­яль­ність є ри­зи­ко­вою, то­му, укла­да­ю­чи та­кі до­го­во­ри, слід зо­се­ре­джу­ва­ти­ся на про­блем­них моментах (ри­зи­ках), про які йшло­ся ви­ще. У будь-яко­му ра­зі для ква­лі­фі­ко­ва­но­го оформ­ле­н­ня уго­ди при­дба­н­ня кор­по­ра­тив­них прав і мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ків слід звер­та­ти­ся до фа­хів­ців юри­спру­ден­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.