ЩО ВПЛИ­ВА­ЛО НА РИН­КИ І ЯКИХ ЦІН ЧЕ­КА­ТИ У ГРУ­ДНІ

Укра­їн­ський ри­нок зер­но­вих й олій­них куль­тур у листопаді пе­ре­бу­вав під впли­вом де­валь­ва­цій­них процесів у кра­ї­ні та по­бо­ю­вань за май­бу­тній уро­жай ози­мих, які сер­йо­зно по­стра­жда­ли че­рез за­су­ху. Ці чин­ни­ки спри­я­ли під­ви­щен­ню цін у грив­не­во­му екві­ва­лен­ті. Пог

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Лю­бов ПАНКРАТОВА, на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Пше­ни­ця

У ли­сто­па­до­во­му зві­ті МСГ США, оцін­ка ви­ро­бни­цтва пше­ни­ці та кін­це­вих за­ли­шків у сві­ті зна­чних змін не за­зна­ли, ці по­ка­зни­ки як бу­ли, так і є ре­кор­дни­ми. Ін­фор­ма­ція зві­ту ра­зом з успі­шною осін­ньою по­сів­ною, кам­па­ні­єю та спри­я­тли­ви­ми умо­ва­ми для роз­ви­тку по­сі­вів на те­ри­то­рії «пше­ни­чно­го по­ясу» в США не­га­тив­но впли­ну­ла на ці­ни. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі зно­ву тор­кну­ли­ся ці­но­во­го дна — вдру­ге за остан­ній рік (уперше — у ве­ре­сні). Ці­ни обва­ли­ли­ся з 195 до 171 дол./т на­при­кін­ці мі­ся­ця.

Укра­їн­ський ри­нок пше­ни­ці не пі­шов за сві­то­ви­ми тен­ден­ці­я­ми, оскіль­ки пе­ре­бу­вав під впли­вом вну­трі­шніх чин­ни­ків: де­валь­ва­ції на­ціо­наль­ної ва­лю­ти та не­вда­лої осін­ньої по­сів­ної кам­па­нії. По­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку ози­мої пше­ни­ці по­сі­я­но 91% від про­гно­зу. На те­ри­то­рі­ях, що за­вер­ши­ли по­сів­ну кам­па­нію, не зі­йшли схо­ди на 10–60% площ (за­ле­жно від ре­гіо­ну), але біль­шість го­спо­дарств уже обра­хо­ву­ють втра­ти й фі­нан­со­ві по­тре­би на про­ве­де­н­ня пе­ре­сі­ву зна­чних територій.

По­мі­тною по­ді­єю ли­сто­па­да ста­ло під­пи­са­н­ня Ме­мо­ран­ду­му про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня уча­сни­ка­ми зер­но­во­го рин­ку на 2015/16 МР, де пе­ред­ба­че­но за­галь­ний об­сяг екс­пор­ту пше­ни­ці всіх кла­сів (16,6 млн тонн) і йо­го по­квар­таль­ний роз­по­діл.

Най­ближ­чим ча­сом ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю в Укра­ї­ні зна­чною мі­рою за­ле­жа­ти­ме від си­ту­а­ції на ва­лю­тно­му рин­ку, пе­ре­зи­мів­лі по­сі­вів і сві­то­вих трен­дів.

Ячмінь

У листопаді ці­ни на ячмінь на Бу­да­пешт­ській бір­жі (ВСЕ) бу­ли до­сить ста­біль­ни­ми, ко­ли­ва­ю­чись в ме­жах 157–160 дол./т. Ри­нок ячме­ню ма­ло­актив­ний че­рез змен­ше­н­ня об­ся­гів тор­гів­лі.

В Укра­ї­ні за­зви­чай у цей пе­рі­од об­ся­ги про­да­жу змен­шу­ю­ться до мі­ні­му­му, то­му ці­ни ма­ють ско­рі­ше де­кла­ра­тив­ний ха­ра­ктер. Екс­порт­ні про­гра­ми за­вер­ше­но, за­ку­пів­лю здій­сню­ють хі­ба що вну­трі­шні пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства. Однак під впли­вом су­мі­жно­го рин­ку пше­ни­ці та не­вда­лої по­сів­ної кам­па­нії ці­ни на ячмінь та­кож де­що під­тя­гли­ся за ли­сто­пад і ко­ли­ва­ли­ся в ме­жах 3380– 3630 грн/т. З огля­ду на за­зна­че­не, під­став для зни­же­н­ня цін на ячмінь не­має.

Ку­ку­ру­дза

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі зни­жу­ва­ли­ся в пер­шій де­ка­ді ли­сто­па­да під впли­вом су­мі­жно­го рин­ку пше­ни­ці й ін­фор­ма­ції про біль­ші за очі­ку­ва­ні пе­ре­хі­дні за­ли­шки. Ли­сто­па­до­вий звіт МСГ США під­твер­див цю ін­фор­ма­цію: сві­то­ві за­ли­шки оці­не­но на рів­ні 211,9 млн тонн, що біль­ше, ніж ми­ну­ло­го се­зо­ну. Основ­ни­ми чин­ни­ка­ми зро­ста­н­ня за­па­сів ста­ло збіль­ше­н­ня оці­нок сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва (+2,3 млн тонн, США) та змен­шен­ню сві­то­во­го спо­жи­ва­н­ня (–9,6 млн тонн, Ки­тай, ЄС).

Однак уже в дру­гій і тре­тій де­ка­дах ли­сто­па­да ці­ни при­пи­ни­ли па­ді­н­ня й ру­ха­ли­ся в бо­ко­во­му трен­ді зав­дя­ки до­сить ви­со­ким екс­порт­ним про­да­жам аме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи й ін­фор­ма­ції про змен­ше­н­ня оці­нок ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи Мі­жна­ро­дною ра­дою з ви­ро­бни­цтва зер­на.

В Укра­ї­ні зби­ра­н­ня ку­ку­ру­дзи пе­ре­бу­ває на за­вер­шаль­но­му ета­пі. Ці­ни на куль­ту­ру зро­ста­ли, не­зва­жа­ю­чи на тиск но­во­го вро­жаю. Фер­ме­ри не­охо­че про­да­ють збіж­жя з огля­ду на не­ста­біль­ність ва­лю­ти та по­тре­бу в аку­му­ля­ції ко­штів для пе­ре­сі­ва­н­ня площ під за­ги­бли­ми ози­ми­ми. На­при­кін­ці ли­сто­па­да ку­ку­ру­дза тор­гу­ва­ла­ся за ці­на­ми 3200–3400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня EXW-еле­ва­тор про­ти 3000 грн/т на­при­кін­ці ми­ну­ло­го мі­ся­ця. З огля­ду на мен­ші об­ся­ги ви­ро­бни­цтва та від­нов­ле­н­ня де­валь­ва­ції грив­ні ці­ни на ку­ку­ру­дзу в Укра­ї­ні не ма­ють під­став для зни­же­н­ня у грив­не­во­му екві­ва­лен­ті.

Рі­пак

Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF) в пер­шій по­ло­ви­ні ли­сто­па­да зни­жу­ва­ли­ся під впли­вом по­ни­жу­валь­них тен­ден­цій на рин­ку на­фти й паль­мо­вої олії, а та­кож під впли­вом чер­го­во­го збіль­ше­н­ня оці­нок сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та сві­то­вих за­ли­шків рі­па­ку в ли­сто­па­до­во­му зві­ті МСГ США. Однак уже у дру­гій по­ло­ви­ні мі­ся­ця ці­ни змі­ни­ли тренд на ви­схі­дний під впли­вом по­сла­бле­н­ня єв­ро­пей­ської гро­шо­вої оди­ни­ці й ін­фор­ма­ції про зни­же­н­ня площ по­сі­ву ози­мо­го рі­па­ку під уро­жай 2016 ро­ку.

В Укра­ї­ні вда­ло­ся по­сі­я­ти ли­ше 79% про­гно­зо­ва­них площ, а стан схо­дів не до­дає ве­ли­ко­го опти­мі­зму — тре­ти­на з них слаб­кі, що є най­гір­шим по­ка­зни­ком за остан­ні три ро­ки. Про­те сьо­го­дні актив­ної тор­гів­лі рі­па­ком не­має, а ці­ни на куль­ту­ру ма­ють де­кла­ра­тив­ний ха­ра­ктер.

Со­ня­шник

На Бу­да­пешт­ській бір­жі (ВСЕ) ко­ти­ру­ва­н­ня со­ня­шни­ку в листопаді бу­ли від­но­сно ста­біль­ни­ми, з по­сту­по­вою тен­ден­ці­єю до зни­же­н­ня. Це пов’яза­но з від­су­тні­стю по­зи­тив­ної ди­на­мі­ки в ро­сті цін на рин­ку на­фти та на олій­них рин­ках, і, зокре­ма, на рин­ку со­ня­шни­ко­вої олії.

Не­зва­жа­ю­чи на інер­тність олій­них рин­ків, ці­ни на со­ня­шник в Укра­ї­ні зро­ста­ли, до­ся­гнув­ши рів­ня 10100–10400 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня СРТ-за­вод на­при­кін­ці ли­сто­па­да про­ти 9000 грн/т на­при­кін­ці жов­тня. Основ­ни­ми чин­ни­ка­ми та­ко­го зро­ста­н­ня є тра­ди­цій­но ви­со­ка актив­ність пе­ре­ро­бни­ків у цей пе­рі­од і де­валь­ва­ція грив­ні.

Со­є­ві бо­би

Пер­шу по­ло­ви­ну ли­сто­па­да бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня со­є­вих бо­бів на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі пе­ре­бу­ва­ли в спа­дно­му трен­ді, що роз­по­чав­ся ще в жов­тні.

У дру­гій по­ло­ви­ні ли­сто­па­да ці­ни ста­бі­лі­зу­ва­ли­ся, а до кін­ця мі­ся­ця на­віть де­що під­ви­щи­ли­ся. Да­лі бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня пе­ре­бу­ва­ти­муть під ти­ском ре­кор­дних пе­ре­хі­дних за­ли­шків. Най­ближ­чим ча­сом мо­жли­вим є над­хо­дже­н­ня на сві­то­вий ри­нок зна­чних об­ся­гів ар­ген­тин­ської сої, в ра­зі ска­су­ва­н­ня ар­ген­тин­ським уря­дом екс­порт­но­го ми­та.

Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, червень-ли­сто­пад, 2015

Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), сі­чне­вий кон­тракт, чер­вень­ли­сто­пад, 2015

Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), лю­тне­вий кон­тракт, чер­вень­ли­сто­пад, 2015

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), гру­дне­вий кон­тракт, червень-ли­сто­пад, 2015

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.