ЯКІ ПО­ДА­ТКИ СВІ­ТЯТЬ АГРА­РІ­ЯМ У 2016 РО­ЦІ

Че­рез імо­вір­не ска­су­ва­н­ня у 2016 ро­ці спе­цре­жи­му ПДВ втра­ти аграр­ної га­лу­зі мо­жуть ся­гну­ти 20 млрд грн

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Уляна КО­СОВ­СЬКА

На­пе­ре­до­дні вне­се­н­ня на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди про­е­кту основ­но­го дер­жав­но­го ко­што­ри­су, за яким Укра­ї­на має жи­ти на­сту­пно­го ро­ку, в еко­но­мі­чно­му се­ре­до­ви­щі роз­го­рі­ли­ся жорс­ткі ба­та­лії нав­ко­ло при­йде­шньої по­да­тко­вої ре­фор­ми.

Два аль­тер­на­тив­ні про­е­кти По­да­тко­во­го ко­де­ксу — Мін­фі­ну та пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту із по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки — в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі уже на­віть по­рів­ню­ють із «гре­цьким» і «гру­зин­ським» сценаріями роз­ви­тку на­шої еко­но­мі­ки. До­ку­мен­ти впер­ше пред­ста­ви­ли у ВР ще у ве­ре­сні, однак жо­ден із них не бу­ло під­три­ма­но На­ціо­наль­ною ра­дою ре­форм і МВФ, а від­так — від­прав­ле­но на до­о­пра­цю­ва­н­ня, аби ство­ри­ти пев­ну єди­ну мо­дель, що від­по­від­ає ни­ні­шнім еко­но­мі­чним ре­а­лі­ям кра­ї­ни.

Утім, ав­то­ри до­ку­мен­тів так і не змо­гли до­ся­гну­ти спіль­но­го зна­мен­ни­ка. Ва­рі­ант, за­про­по­но­ва­ний про­філь­ним пар­ла­мент­ським ко­мі­те­том («ко­декс Южа­ні­ної» — за прі­зви­щем очіль­ни­ці цьо­го ко­мі­те­ту), про­по­нує ра­ди­каль­не зни­же­н­ня ста­вок по­да­тків (15% — ПДВ, 15% — по­да­ток на при­бу­ток, 20% — єди­ний со­ці­аль­ний вне­сок, 10% — по­да­ток на до­хо­ди фі­зи­чних осіб). Про­те, за оцін­ка­ми екс­пер­тів, бю­дже­тний де­фі- цит 2016 ро­ку мо­же до­сяг­ти 6,3% ВВП, у той час як узго­дже­ний із МВФ рі­вень не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 3,9%.

Згі­дно з про­е­ктом Мін­фі­ну, ба­зо­ва став­ка ПДВ за­пла­но­ва­на на рів­ні 20% для екс­пор­ту — 0%. За­га­лом, у рам­ках ре­фор­ми по­да­ток на при­бу­ток, ПДВ, по­да­ток на при­бу­ток фі­зо­сіб і єди­ний со­ці­аль­ний вне­сок пла­ну­є­ться вста­но­ви­ти на одно­му рів­ні — 20%. Утім, най­біль­ше дис­ку­сій в екс­пер­тно­му се­ре­до­ви­щі спри­чи­ни­ли про­по­зи­ції що­до ре­фор­ми спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня.

За­га­лом Мін­фін про­по­нує за­про­ва­ди­ти три гру­пи пла­тни­ків по­да­тків, ко­трі ма­ють пра­во на за­сто­су­ва­н­ня спро­ще­ної си­сте­ми:

Гру­па А — фі­зи­чні осо­би — під­при­єм­ці (ФОП), не ви­ко­ри­сто­ву­ють пра­цю на­йма­них осіб, тор­гу­ють ли­ше на рин­ках та/або на­да­ють по­бу­то­ві по­слу­ги на­се­лен­ню, й об­сяг їх до­хо­ду не пе­ре­ви­щує 300 тис. грн.

Гру­па В — ФОП, у ко­трих до 10 на­йма­них пра­ців­ни­ків, об­сяг до­хо­ду — до 2 млн грн.

Гру­па С — сіль­го­спви­ро­бни­ки, у ко­трих час­тка сіль­го­спви­ро­бни­цтва за по­пе­ре­дній по­да­тко­вий рік до­рів­нює чи пе­ре­ви­щує 75%. Став­ка по­да­тку за спро­ще­ною си­сте­мою для них за­ли­ша­є­ться на рів­ні 0,09—1,35% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки 1 га зем­лі, а об­сяг до­хо­ду не пе­ре­ви­щує 2 млн грн.

До то­го ж пра­во за­сто­су­ва­н­ня спро­ще­ної си­сте­ми для юри­ди­чних осіб ска­со­ву­є­ться.

На­ра­зі всі ці про­по­зи­ції ще ма­ють прой­ти роз­гляд у пар­ла­мен­ті (велике пи­та­н­ня, який са­ме до­ку­мент ма­ти­ме­мо «на ви­хо­ді»). І все ж подаль­ші умо­ви фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­но­го рин­ку, як ка­жуть йо­го уча­сни­ки, за ни­ні­шніх об­ста­вин одно­зна­чно не з’ясо­ва­ні. Осо­бли­во — в кон­текс­ті пер­спе­кти­ви ска­су­ва­н­ня дії спе­цре­жи­му опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ для сіль­го­спви­ро­бни­ків. Як ві­до­мо, мо­жли­во­стей для пря­мої бю­дже­тної під­трим­ки агра­рі­їв як не бу­ло, так і не­ма. Го­спо­дар­ства, що ма­ють мен­ше 1000 га зем­лі, фа­кти­чно і за­раз не ма­ють змо­ги за­без­пе­чу­ва­ти адмі­ні­стру­ва­н­ня зви­чай­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня.

Якщо ж го­во­ри­ти про ни­ні­шній статус по­да­тко­вих пільг, в екві­ва­лен­ті ми­ну­ло­го ро­ку їх оці­ню­ють при­бли­зно у 20–23 млрд гри­вень. Отож ска­су­ва­н­ня дії спе­цре­жи­му опо­да­тку­ва­н­ня — це ре­аль­ні зби­тки. За­ува­жи­мо, що ко­а­лі­цій­на уго­да пе­ред­ба­чає збе­ре­же­н­ня по­да­тко­вих пільг для агра­рі­їв до 2018 ро­ку.

«Для бі­зне­су зно­ву на­ма­га­ю­ться змі­ни­ти пра­ви­ла гри, іні­ці­ю­ю­чи по­да­тко­ву ре­фор­му фа­кти­чно пе­ред но­во­рі­чни­ми свя­та­ми, — за­явив за­сту­пник го­ло­ви Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань аграр­ної по­лі­ти­ки та зе­мель­них від­но­син Оле­ксандр Ба­ку­мен­ко. — До то­го ж усі чо­мусь за­бу­ва­ють, що ре­а­лі­за­ція та­ких по­да­тко­вих но­ва­цій є пря­мим по­ру­ше­н­ням ві­тчи­зня­но­го за­ко­но­дав­ства й не від­по­від­ає прин­ци­пу ста­біль­но­сті по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, за­крі­пле­но­му в пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, від­по­від­но до яко­го «змі­ни до будь-яких еле­мен­тів по­да­тків та збо­рів не мо­жуть вно­си­ти­ся пі­зніш як за шість мі­ся­ців до по­ча­тку но­во­го бю­дже­тно­го пе­рі­о­ду, в яко­му бу­дуть ді­я­ти но­ві пра­ви­ла та став­ки. По­да­тки та збо­ри, їх став­ки, а та­кож по­да­тко­ві піль­ги не мо­жуть змі­ню­ва­ти­ся про­тя­гом бю­дже­тно­го ро­ку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.