НА­ДІЙ­НЕ ПАР­ТНЕР­СТВО

ДПЗКУ успі­шно за­вер­ши­ла фор­вар­дну про­гра­му 2015 ро­ку

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

В умо­вах зни­же­н­ня цін на то­вар­ні акти­ви на сві­то­вих рин­ках і не­га­тив­них еко­но­мі­чних змін у на­ціо­наль­ній еко­но­мі­ці аграр­ний се­ктор став ті­єю опо­рою на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки, яка силь­но під­три­ма­ла дер­жа­ву у скру­тні ча­си еко­но­мі­чної кри­зи. У від­по­відь дер­жа­ва ство­ри­ла де­кіль­ка про­грам з під­трим­ки по­пи­ту на аграр­ну про­ду­кцію на вну­трі­шньо­му рин­ку. Одну з го­лов­них ро­лей у ство­рен­ні до­да­тко­во­го кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща для екс­пор­те­рів від­ве­де­но Дер­жав­ній про­до­воль чо­зер­но­вій кор­по­ра­ції Укра­ї­ни.

Роль ДПЗКУ на аграр­но­му рин­ку важ­ко пе­ре­оці­ни­ти: кор­по­ра­ція по­кли­ка­на пред­став­ля­ти Укра­ї­ну на сві­то­вій аграр­ній аре­ні та на ви­со­ко­му рів­ні ви­ко­ну­ва­ти взя­ті зо­бов’яза­н­ня. А за ни­ні­шніх еко­но­мі­чних ре­а­лій, ко­ли бан­ків­ська си­сте­ма не зда­тна за­до­воль­ни­ти по­тре­би агра­рія в до­сту­пних кре­ди­тних ко­штах (на за­ку­пів­лю на­сі­н­ня, ЗЗР, мін­до­бри­ва, па­лив­но-ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли), кор­по­ра­ція взя­ла на се­бе фун­кцію з фі­нан­су­ва­н­ня від­по­від­аль­но­го пла­то­спро­мо­жно­го сіль­го­спви­ро­бни­ка.

Що­ро­ку ПАТ «ДПЗКУ» про­во­дить про­гра­му за­ку­пів­лі зер­на май­бу­тньо­го вро­жаю за екс­пор­тоо рі­єн­тов­ни­ми куль­ту­ра­ми, які ви­ро­щу­ють укра- їн­ські агра­рії: пше­ни­ці, ку­ку­ру­дзи, ячме­ню та сої. Фор­вар­дна про­гра­ма про­хо­ди­ла у два ета­пи. Про­тя­гом пер­шо­го ета­пу пі­сля під­пи­са­н­ня уго­ди з ПАТ «ДПЗКУ» сіль­го­спви­ро­бни­ки отри­му­ва­ли по­пе­ре­дню опла­ту в роз­мі­рі май­же 50% рин­ко­вої ці­ни на зер­но, що на той час ста­но­ви­ло близь­ко 75 дол. США. Та­ка си­сте­ма аван­су­ва­н­ня до­зво­ля­ла за­без­пе­чи­ти агра­рі­їв обі­го­ви­ми ко­шта­ми на пе­рі­од по­сів­ної кам­па­нії та за­ці­ка­ви­ти їх в пов­но­му ви­ко­нан­ні фор­вар­ду.

Дру­гий етап про­гра­ми пе­ред­ба­чав по­ста­ча­н­ня зер­на сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми (у тій кіль­ко­сті та ті­єї яко­сті, що об­умов­ле­но уго­дою) й оста­то­чний роз­ра­ху­нок. Роз­мір дру­го­го тран­шу не фі­ксу­є­ться під час укла­да­н­ня уго­ди, а роз­ра­хо­ву­є­ться із за­ку­пі­вель­ної ці­ни на зер­но­во­му скла­ді ПАТ «ДПЗКУ» на ко­жен вид зер­но­вих на день по­ста­ча­н­ня за ви­ра­ху­ва­н­ням пер­шо­го тран­шу. Та­кий ме­ха­нізм до­зво­ляв агра­рі­ям отри­му­ва­ти рин­ко­ві ці­ни на свою про­ду­кцію, а та­кож ма­ти ре­сур­си для про­ве­де­н­ня всіх еле­мен­тів агро­те­хно­ло­гії. Та­ким чи­ном, за скла­дної еко­но­мі­чної си­ту­а­ції, ко­ли ви­на­йти обі­го­ві ко­шти вель­ми не­про­сто, дер­жа­ва че­рез ПАТ «ДПЗКУ» на­да­ла сер­йо­зну під­трим­ку аграр­ним ви­ро­бни­кам.

Пе­ре­ва­га ПАТ «ДПЗКУ» пе­ред бан­ка­ми по­ля­гає ще й в то­му, що в за­ста­ву бе­ре­ться не на­яв­не май­но під­при­єм­ства, а май­бу­тній уро­жай, який ви­ро­бник пла­нує ви­ро­сти­ти по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку. Крім то­го, за­ви­со­кі від­со­тко­ві став­ки ко­мер­цій­них бан­ків не до­зво­ля­ють ви­ро­бни­ку отри­ма­ти ба­жа­ний при­бу­ток від сво­єї ді­яль­но­сті. В ПАТ «ДПЗКУ» за­сто­со­ву­є­ться фор­му­ла, де в роз­ра­ху­нок бе­ре­ться ли­ше кур­со­ва рі­зни­ця (в ра­зі зна­чно­го ко­ли­ва­н­ня грив­ні до іно­зем­ної ва­лю­ти) та ко­е­фі­ці­єнт змен­ше­н­ня ці­ни, який по­кри­ває ли­ше вар­тість об­слу­го­ву­ва­н­ня ці­єї про­гра­ми, та в 2015 ро­ці не пе­ре­ви­щу­вав 15% рі­чних у той час, ко­ли се­ре­дня кре­ди­тна став­ка ко­мер­цій­них бан­ків ко­ли­ва­ла­ся близь­ко 24% рі­чних.

Кор­по­ра­ція що­ро­ку про­во­дить за­ку­пів­лю зер­но­вих за ці­єю про­гра­мою, а са­ма про­гра­ма по­пу­ляр­на се­ред сіль­го­спви­ро­бни­ків.

Цьо­го­річ ко­жен сіль­го­спви­ро­бник ви­ко­нав свої зо­бов’яза­н­ня що­до по­ста­ча­н­ня зер­но­вих вча­сно та в пов­но­му об­ся­зі, й отри­мав від держ­кор­по­ра­ції дру­гу ча­сти­ну ко­штів.

Вар­то за­зна­чи­ти, що в 2015 ро­ці фор­вар­дні кон­тра­кти укла­да­ли­ся з сіль­го­спви­ро­бни­ка­ми тіль­ки за умо­ви по­ста­ча­н­ня зер­на на еле­ва­то­ри ДПЗКУ. За­га­лом, у про­гра­мі взя­ли участь по­над 70 по­ста­чаль­ни­ків, із яких тре­ти­на агра­рі­їв не про­йшли за кри­те­рі­я­ми від­бо­ру. Сіль­го­спви­ро­бни­ки отримали фі­нан­со­ву під­трим­ку в су­мі май­же 110 млн гри­вень. Сво­єю чер­гою, за цими кон­тра­кта­ми ДПЗКУ бу­ло по­став­ле­но по­над 65 тис. тонн зер­но­вих. Зо­бов’яза­н­ня за фор­вар­дни­ми кон­тра­кта­ми по­ста­чаль­ни­ки ви­ко­на­ли на 100%. Де­бі­тор­ська за­бор­го­ва­ність від­су­тня.

Ура­хо­ву­ю­чи ве­ли­кий по­пит із бо­ку ві­тчи­зня­них сіль­го­спви­ро­бни­ків на по­слу­ги про­гра­ми за­ку­пі­вель май­бу­тньо­го вро­жаю та по­зи­тив­ний до­свід ДПЗКУ в її здій­снен­ні в 2015 ро­ці, держ­кор­по­ра­ція на­сту­пно­го ро­ку пла­нує про­ве­сти ще мас­шта­бні­шу про­гра­му фор­вар­дних за­ку­пі­вель зер­на.

У кри­зо­ві пе­рі­о­ди роль дер­жа­ви в під­трим­ці на­ціо­наль­но­го ви­ро­бни­ка за­зви­чай є ви­рі­шаль­ною, і те, що дер­жа­ва че­рез дер­жав­них аген­тів під­три­мує ві­тчи­зня­не сіль­ське го­спо­дар­ство — яскра­вий при­клад то­го, що дер­жав­на ком­па­нія мо­же бу­ти ефе­ктив­ною та по­трі­бною рин­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.