Ве­кто­ри ефе­ктив­но­сті

Як на­йоб’єктив­ні­ше ви­мі­ря­ти ефе­ктив­ність го­спо­да­рю­ва­н­ня в укра­їн­сько­му аграр­но­му се­кто­рі? До­хі­дні­стю ком­па­нії за­га­лом на кі­нець ро­ку? Чи, мо­же, спів­від­но­ше­н­ням EBITDA на ге­ктар? Чи, ска­жі­мо, на якій ма­ши­ні їздить бе­не­фі­ці­ар і у яких ка­бі­не­тах за­сі­дає?

AgroMarket - - ТЕМА НОМЕРА - Ана­то­лій СТО­Я­НОВ, екс­перт

ЗЕМ­ЛЯ. Спи­тай­те будь-яко­го тя­му­що­го агро­но­ма, як ви­мі­ря­ти успіх йо­го ро­бо­ти. Він одно­зна­чно ска­же: «По­ди­вись на зем­лі го­спо­дар­ства». І справ­ді, якщо во­ни за­не­дба­ні, ви­сна­же­ні та вко­тре за­сі­я­ні ли­ше на­ймар­жи наль­ні­ши­ми куль­ту­ра­ми, то лі­пше вті­ка­ти від та­ко­го го­спо­да­ря, бо йо­го при­бу­тко­вість і ви­со­ка рен­та­бель­ність ко­ро­тко­стро­ко­ва. З та­ким під­хо­дом він ма­ра­фон аграр­но­го жи­т­тя не про­бі­жить. Ва­жли­во до­три­му­ва­ти­ся норм унесення всьо­го ком­пле­ксу мі­кро- та ма­кро­еле­мен­тів, за­сто­со­ву­ва­ти су­ча­сні те­хно­ло­гії обро­бі­тку ґрун­ту й при­ді­ля­ти їм осо­бли­ву ува­гу, ви­ко­ну­ва­ти пра­виль­но те­хно­ло­гі­чні про­це­си. Тре­ба чі­тко ро­зу­мі­ти, яка ді­лян­ка обро­бля­є­ться, та то­чно зна­ти її які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки, адже без цьо­го не мо­жна га­ран­ту­ва­ти її ви­со­ку від­да­чу. Як мо­ви­ться, на­ве­сні зем­ля то­бі все при­га­дає — і до­бре, і зле…

ПЕР­СО­НАЛ. Якщо із зем­лею ми пра­цю­є­мо ли­ше то­ді, ко­ли цьо­го ви­ма­гає те­хно­ло­гі­чний про­цес, то з лю­дьми (чи то пак, ка­дра­ми, ко­трі, як ка­зав кла­сик, «ви­рі­шу­ють усе») — що­дня. І, на жаль, тут «вузь­ких місць» ви­ста­чає. До аграр­но­го ви­ро­бни­цтва пер­со­нал ча­сто ста­ви­ться без ве­ли­кої по­ва­ги та во­ліє до­три­му­ва­ти­ся «тра­ди­цій­них» під­хо­дів — за­мість то­го, щоб ви­ко­ну­ва­ти са­ме ті опе­ра­ції, які, з по­гля­ду ке­рів­ни­ка, бу­дуть най­ефе­ктив­ні­ши­ми. Іно­ді на­віть до­во­ди­ться сти­ка­ти­ся із са­бо­та­жем че­рез пе­ре­ко­на­ність пра­ців­ни­ків у сво­їй пра­во­ті. Тож, схо­же, тут єди­ний ви­хід: про­сві­тни­цтво й ор­га­ні­за­цій­ний роз­ви­ток.

ВИ­ТРА­ТИ. Хто б спе­ре­чав­ся: успі­шною є та ком­па­нія, що пра­виль­но ке­рує вла­сни­ми ви­тра­та­ми. Втім, чи­ма­ло ке- рів­ни­ків чо­мусь за­бу­ва­ють про та­кі на­чеб­то дріб’яз­ко­ві ре­чі, як еко­но­мія во­ди та енер­го­но­сі­їв, і на­то­мість змен­шу­ють об­ся­ги вне­се­н­ня до­брив (пам’ята­є­мо про зем­лю) чи опти­мі­зу­ють ви­тра­ти на опла­ту пра­ці. Як на­слі­док, ні ефе­ктив­ної ко­ман­ди, ні ви­со­ких уро­жа­їв. То як за­по­біг­ти та­кій си­ту­а­ції? На­сам­пе­ред, ін­ве­сту­ю­чи в те, що оку­пи­ться сто­ри­цею: за­охо­чуй­те фа­хів­ців, ви­тра­чай­те ко­шти на енер­го­ефе­ктив­ні й оща­дні те­хно­ло­гії.

ТРЕЙДИНГ. Сти­ка­ю­чись із по­тре­бою ре­а­лі­зо­ву­ва­ти свою про­ду­кцію, ви­ро­бник по­чи­нає шукати по­ку­пця се­ред зна­йо­мих. Мов­ляв, до­брі стосунки — це за­по­ру­ка успі­шних бі­знес-від­но­син. І, мо­жли­во, ко­мусь та­ки вда­ло­ся їх на­ла­го­ди­ти «на до­ві­рі», та з ба­га­тьма на­дмір­на до­вір­ли­вість зі­гра­ла злий жарт. Вла­сне, а чо­го ди­ву­ва­ти­ся? Ри­нок є ри­нок. Тут, аби бу­ти успі­шним, ко­жен йо­го уча­сник дбає про свою ви­го­ду. Отож і ке­рів­ник ком­па­нії має сте­жи­ти за ди­на­мі­кою змі­ни цін як по вну­трі­шньо­му рин­ку, так і на зов­ні­шніх. Усі ро­зу­мі­ють, що Укра­ї­на на­дов­го вві­йшла до елі­тно­го клу­бу топ5 екс­пор­те­рів зер­но­вих сві­ту, тож ми не мо­же­мо бу­ти осто­ронь фор­му­ва­н­ня цін на сіль­госп­про­ду­кцію. Вій­сько­ві дії на схо­ді кра­ї­ни сер­йо­зно впли­ну­ли на ці­но­ву ди­на­мі­ку — ці­ни то­ді ро­сли по 3–5% на день, а за­зви­чай ми впли­ва­є­мо на ри­нок у ве­дме­жо­му трен­ді.

То як укла­сти ви­гі­дну уго­ду? За­га­лом є де­кіль­ка порад, які є сенс взя­ти на озбро­є­н­ня.

Будь­те під­го­тов­ле­ни­ми: чи­тай­те ана­лі­ти­чні ма­те­рі­а­ли з рі­зних дже­рел. У вас має бу­ти по­стій­но до­ступ до мі­ні­мум трьох ана­лі­ти­чних зві­тів. Ні­ко­ли не мо­жна спо­ді­ва­ти­ся на «то­го хло­пця, який пи­ше кра­ще за всіх», адже всі ана­лі­ти­ки — це лю­ди (про­фе­сій­ні, але лю­ди), які теж мо­жуть по­ми­ли­ти­ся чи не­пра­виль­но ін­тер­пре­ту­ва­ти си­гна­ли на рин­ку. Ду­же до­бре бу­ло б ма­ти у сво­є­му шта­ті вла­сно­го ана­лі­ти­ка або за­мо­ви­ти ін­ди­ві­ду­аль­ні ана­лі­ти­чні огля­ди, адже в та­ко­му ра­зі у вас бу­де до­да­тко­вий по­гляд на ри­нок. Це ду­же ці­ну­є­ться під час ухва­ле­н­ня управ­лін­ських рі­шень.

Ні­ко­ли не по­кла­дай­те­ся на «ін­ту­ї­цію». Так, знаю, зву­чить смі­шно. Утім, чи­ма­ло агра­рі­їв так дов­го пра­цю­ють на цьо­му тяж­ко­му на­пря­мі ро­бо­ти, що їм зда­є­ться, на­чеб­то во­ни в пев­но­му сен­сі вхо­дять у ре­зо­нанс із рин­ком. Це не так! На­віть бір­жо­ві трей­де­ри, які тор­гу­ють на бір­жах, ні­ко­му не до­ві­ря­ють, а тим па­че — ін­ту­ї­ції. Ли­ше фа­кти та від­пра­цьо­ва­ні ал­го­ри­тми, що до­ве­ли свою ефе­ктив­ність — ін­ше на рин­ку про­сто не пра­цює.

Будь­те впев­не­ни­ми у со­бі. Ви ма­є­те бу­ти го­то­вим по­бо­ро­ти­ся з ве­дме­дем (на бір­жо­во­му слен­гу озна­чає гру на по­ни­же­н­ня ці­ни — за­зви­чай про­дав­ці). У ньо­го бу­де не мен­ше, ніж у вас, до­ка­зів, що ці­на па­да­ти­ме. Мов­ляв, у сві­ті пе­ре­ви­ро­бни­цтво, та й у нас ви­со­кий уро­жай, а все нам не по­трі­бно, а то­бі не­має де збе­рі­га­ти своє зер­но. Не про­да­си ме­ні сьо­го­дні — вже за кіль­ка мі­ся­ців ма­ти­меш зі­псо­ва­не зер­но. А з дру­го­го бо­ку — під­ти­скає по­тре­ба за­ку­пля­ти ПММ, зап­ча­сти­ни для те­хні­ки та й зар­пла­ту тре­ба за щось пла­ти­ти — не кредит же бра­ти. От і зваж­те, як ін­ту­ї­ція та за­галь­на оцін­ка рин­ку, до­зво­лить упев­не­но до­мов­ля­ти­ся з аку­лою зер­но­тор­го­во­го бі­зне­су.

Я пе­ре­ко­на­ний, що ри­нок Укра­ї­ни від­шу­кає той ба­ланс ви­ро­бни­цтва, що до­зво­лить сфор­му­ва­ти дій­сно спра­ве­дли­ві ці­ни на зер­но. Про­те для цьо­го по­трі­бно, щоб ко­жен уча­сник рин­ку був за­ці­кав­ле­ний у рів­них умо­вах тор­гів­лі з по­ку­пця­ми. У нас по­ки що та­ко­го ба­жа­н­ня не спо­сте­рі­га­є­ться. Втім, ду­же хочеться ві­ри­ти, що крок за кро­ком ми все одно ру­ха­ти­ме­мо­ся у на­прям­ку ци­ві­лі­зо­ва­но­го рин­ку. То­му вже сьо­го­дні тре­ба на­ма­га­ти­ся зро­зу­мі­ти про­цес фор­му­ва­н­ня ці­ни, аби на­віть ді­ти спри­йма­ли рин­ко­ві від­но­си­ни, як та­кі, де мо­жна зна­йти спра­ве­дли­ві умо­ви ро­бо­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.