На фун­да­мен­ті бі­знес-ко­му­ні­ка­ції

AgroMarket - - ТЕМА НОМЕРА - Ра­фа­ель ГОРОЯН, ке­рів­ник ГК «Про­ме­тей»

Укра­їн­ських агра­рі­їв за­зви­чай на­зи­ва­ють фер­ме­ра­ми, ви­ро­бни­ка­ми, вла­сни­ка­ми зем­лі, ба, на­віть колишніми колг оспни­ка­ми. Втім, рин­ко­ва еко­но­мі­ка по­сту­по­во, але без­по­во­ро­тно, пе­ре­орі­єн­то­вує ко­жно­го, хай там як він сам до цьо­го ста­ви­ться і як йо­го ба­чать ін­ші. Ни­ні су­ча­сний сіль­го­спви­ро­бник — це вже уча­сник рин­ку, під­при­є­мець.

Основ­ний прин­цип, за яким діє ри­нок, — не на­ма­га­ти­ся про­да­ва­ти те, що ви­ро­стив, а ви­ро­щу­ва­ти те, що мо­жна ви­гі­дно про­да­ти. При­чо­му ко­жен не­о­дмін­но бу­де у ви­гра­ші, якщо ро­би­ти­ме вла­сну спра­ву. А то­му, від­на­йшов­ши «своє мі­сце» на рин­ко­вій аре­ні, агра­рій стає її справ­жнім грав­цем. І за­по­ру­ка йо­го успі­шно­сті — в пе­ре­оцін­ці вза­є­мозв’яз­ків — із трей­де­ра­ми, еле­ва­тор­ни­ка­ми, ло­гі­ста­ми, пе­ре­ро­бни­ка­ми.

Са­ме цим прин­ци­пом я ке­ру­вав­ся, ство­рю­ю­чи бі­знес. Щоб до­сяг­ти успі­ху, тре­ба бу­ло зо­се­ре­ди­ти­ся на то­му, що ви­хо­дить най­кра­ще. Тор­гів­ля — не ви- ня­ток. За сво­єю су­т­тю — це спо­сіб за­до­во­ле­н­ня по­треб: про­да­ти ви­ро­бле­не або при­дба­ти не­об­хі­дне. Про­те, щоб пра­виль­но про­да­ва­ти, не обов’яз­ко­во ви­ро­щу­ва­ти — тре­ба вмі­ти ве­сти діа­лог і на­ла­го­джу­ва­ти бі­знес-пар­тнер­ство.

За­га­лом тор­го­ві від­но­си­ни в зер­но­вій га­лу­зі що­ден­но по­тре­бу­ють ви­рі­ше­н­ня ба­га­тьох пи­тань: хто сьо­го­дні дає кра­щу ці­ну, де тер­мі­но­во зна­йти транспорт, як під­ви­щи­ти якість то­ва­ру, ко­ли при­три­ма­ти чи «ски­ну­ти» про­ду­кцію… Хай там як, ри­нок — це ме­ре­жа зв’яз­ків, а трей­дер — це своє­рі­дний ри­нок в мі­ні­а­тю­рі.

Не­мо­жли­во ска­за­ти на­пев­не, чи ма­ти­ме ко­лись успіх бір­жо­ва тор­гів­ля в Укра­ї­ні. На­то­мість уже сьо­го­дні лі­ній­ний еле­ва­тор є май­дан­чи­ком, де ви­ро­бни­ку сві­то­вий ри­нок від­кри­ва­є­ться як на до­ло­ні — че­рез по­пит і за­ку­пі­вель­ні ці­ни. Во­дно­час че­рез силь­ний вплив ва­лю­тно­го чин­ни­ка та по­лі­ти­чної не­ви­зна­че­но­сті ба­га­то хто з грав­ців укра­їн­сько­го рин­ку все ще з не­до­ві­рою ста­ви­ться до пла­ну­ва­н­ня збу­ту вро­жаю. Про­те ін­шої мо­жли­во­сті ци­ві­лі­зо­ва­но­го спіл­ку­ва­н­ня зі сві­то­вим рин­ком як че­рез тор­го­во-ло­гі­сти­чну си­сте­му вну­трі­шньо­го рин­ку не­має. Чо­го бра­кує? Вза­єм­ної до­ві­ри й обі­зна­но­сті. А тим ча­сом під­ста­ви та пе­ре­ва­ги для роз­ви­тку цьо­го се­гмен­та рин­ку має са­ме на­ціо­наль­ний бі­знес. У ньо­му, як по­ка­зує пра­кти­ка, сьо­го­дні не­мо­жли­во та й не­має сен­су ста­ви­ти над­то да­ле­кі ці­лі: ви­грає той, хто вча­сно та вда­ло ре­а­гує на ви­кли- ки рин­ку. По­при при­ро­дну без­си­стем­ність і скла­дну про­гно­зо­ва­ність тор­го­вої ді­яль­но­сті при­бу­тко­вість тор­го­во-сер­ві­сно­го бі­зне­су пе­ред­усім за­ле­жить від ін­фра­стру­кту­ри ком­па­нії, опти­мі­за­ції процесів ко­му­ні­ка­ції все­ре­ди­ні та по­стій­но­го вдо­ско­на­ле­н­ня яко­сті по­слуг. У на­шо­му ви­пад­ку це мо­жли­во зав­дя­ки за­мкну­то­му ци­клу ком­па­нії-трей­де­ра.

Усім ві­до­мо, як пра­цює еле­ва­тор? Збе­рі­гає зер­но, очи­щує йо­го, су­шить. Утім, по­мил­ко­вим бу­ло б вва­жа­ти най­ви­тра­тні­шою стат­тею зер­но­во­го скла­ду енер­го­но­сії на кшталт під­при­єм­ства з пе­ре­роб­ки про­ду­кції. На­ба­га­то біль­ші су­ми тут ви­тра­ча­ю­ться на мар­ке­тинг. На пра­кти­ці — без си­сте­ми за­лу­че­н­ня то­ва­ру та схем від­ван­та­же­н­ня еле­ва­тор є про­сто ко­мо­рою. Та ко­ли є обо­рот, ці вкла­де­н­ня ви­прав­до­ву­ю­ться. Що ж сто­су­є­ться аграр­ної ло­гі­сти­ки, то її мо­жна по­рів­ня­ти із за­мов­ле­н­ням та­ксі в час пік. Зре­штою, час і ме­та ви­прав­до­ву­ють вар­тість, яка, втім, ні­ко­ли не бу­де ви­щою за рин­ко­ву. Й тут як по­ві­тря потрібні ін­ве­сти­ції, но­ві ма­ши­ни та про­фе­сій­ний ме­не­джмент. Сво­є­ча­сність — це до­ві­ра пар­тне­рів не на один рік.

Хай там як, трейдинг — це спіл­ку­ва­н­ня. І во­но сьо­го­дні до­ро­го ко­штує. Це по­стій­ні кон­та­кти, обмін ін­фор­ма­ці­єю… Що біль­ше від­да­єш, то біль­ше зго­дом отри­му­єш — са­ме так ви­бу­до­ву­є­ться бі­знес-ко­му­ні­ка­ція. На її фун­да­мен­ті й на­ро­джу­є­ться ефе­ктив­ність трей­дин­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.