Від­чай­ду­шний крок

Про­те­сту­ю­чи проти по­да­тко­вих змін, агра­рії бло­ку­ва­ли основ­ні ав­то­шля­хи Укра­ї­ни

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

В остан­ні дні гру­дня під­при­єм­ці, що пра­цю­ють в га­лу­зі сіль­сько­го го­спо­дар­ства, за­бло­ку­ва­ли рух ав­то на до­ро­гах Він­ни­цької, Чер­ка­ської, Хмель­ни­цької, Тер­но­піль­ської, Сум­ської, Запорізької, Кі­ро­во­град­ської та Ки­їв­ської обла­стей. Та­ким чи­ном вони про­те­сту­ва­ли проти ухва­ле­но­го Вер­хов­ною Ра­дою За­ко­ну Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до за­без­пе­че­н­ня зба­лан­со­ва­но­сті бю­дже­тних над­хо­дже­н­нях у 2016 ро­ці» (ре­єстр. №3688), яким, на­га­да­є­мо, про­по­ну­є­ться ска­су­ва­н­ня спе­цре­жи­му ПДВ, а за­мість ство­ре­н­ня про­зо­рої си­сте­ми його від­шко­ду­ва­н­ня вне­се­но й ухва­ле­но нор­му про ство­ре­н­ня двох ре­є­стрів ПДВ. Че­рез це, на пе­ре­ко­на­н­ня про­те­сту­валь­ни­ків, се­ре­дні й ма­лі фер­ме­ри, а також їхні об’єд­на­н­ня — ко­опе­ра­ти­ви бу­дуть по­збав­ле­ні мо­жли­во­сті вчасно та в пов­но­му об­ся­зі отри­му­ва­ти від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ за екс­пор­та всі­єї сво­єї про­ду­кції, а не ли­ше зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, окрім то­го, збе­ре­же­но під­ста­ви для ви­ма­га­н­ня ха­ба­рів і про­я­вів ко­ру­пції у фор­му­ван­ні ре­є­стрів.

Уча­сни­ки акцій про­те­сту пе­ре­ко­на­ні: до­ки в за­ко­но­дав­стві є нор­ми, що дис­кри­мі­ну­ють пла­тни­ків по­да­тків за фор­маль­ни­ми під­ста­ва­ми та ство­рю­ють під­ґрун­тя для ко­ру­пції, а також до­по­ки уряд на ді­лі не до­ве­де свою го­тов­ність від­шко­до­ву­ва­ти ПДВ вчасно й у пов­но­му об­ся­зі — ска­су­ва­н­ня спе­ці­аль­но­го режиму ПДВ є не­прийня­тним. То­му й закликають Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни на­кла­сти ве­то на ухва­ле­ний пар­ла­мен­том за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни…» Все­укра­їн­ська Аграр­на Ра­да, що є іні­ці­а­то­ром цьо­го звер­не­н­ня, при­на­гі­дно по­про­си­ла ви­ба­че­н­ня у всіх во­ді­їв че­рез тим­ча­со­ві не­зру­чно­сті під час акції про­те­сту. Мов­ляв, обме­же­н­ня ру­ху до­ро­га­ми Укра­ї­ни є від­чай­ду­шним кро­ком, адже всі ін­ші спро­би діа­ло­гу з вла­дою за­кін­чи­ли­ся ні­чим.

Ви­сту­па­ю­чи за ска­су­ва­н­ня спе­ці­аль­но­го режиму ПДВ, уряд обі­цяв від­но­ви­ти його від­шко­ду­ва­н­ня в ра­зі екс­пор­ту зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур. Про­те, як ста­ло зро­зумі­ло в хо­ді пар­ла­мент­сько­го обго­во­ре­н­ня за­ко­но­про­е­кту, в бю­дже­ті про­сто не пе­ред­ба­че­но до­ста­тньої для цьо­го кіль­ко­сті ко­штів, іде­ться у звер­нен­ні. Від­по­від­ну ста­т­тю ви­трат, нав­па­ки, до­да­тко­во ско­ро­ти­ли на 6,6 млрд грн. Для розв’яза­н­ня ці­єї про­бле­ми бу­ло за­про­по­но­ва­но роз­ді­ли­ти пу­блі­чний ре­єстр за­явок на від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ на дві ча­сти­ни, щоб за­без­пе­чи­ти своє­ча­сне від­шко­ду­ва­н­ня ве­ли­ким екс­пор­те­рам, а під­при­єм­ствам, ко­трі не вві­йшли в чи­сло обра­них, від­шко­до­ву­ва­ти ПДВ за за­ли­шко­вим прин­ци­пом. У ре­зуль­та­ті ку­лу­ар­них тор­гів, що від­бу­ва­ли­ся за за­кри­ти­ми две­ри­ма, про­по­зи­ція транс­фор­му­ва­ло­ся в по­діл ре­є­стру на під­при­єм­ства, що «від­по­від­а­ють» і «не від­по­від­а­ють» кри­те­рі­ям ав­то­ма­ти­чно­го від­шко­ду­ва­н­ня, зі збе­ре­же­н­ням та­ких ко­ру­пцій­них під­став, як «від­су­тність за мі­сцем ре­є­стра­ції» та «не­по­да­н­ня ві­до­мо­стей для ви­клю­че­н­ня з пе­ре­лі­ку».

Коли но­мер го­ту­вав­ся до дру­ку, від­кри­те звер­не­н­ня гро­мад­ських про­філь­них ор­га­ні­за­цій до Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни вже під­пи­са­ли Асо­ці­а­ція Ви­ро­бни­ків мо­ло­ка, Асо­ці­а­ція «Сви­на­рі Укра­ї­ни», Аграр­ний Со­юз, ВГО «Укра­їн­ська аграр­на кон­фе­де­ра­ція», Асо­ці­а­ція «Те­пли­ці Укра­ї­ни», На­ціо­наль­на асо­ці­а­ція цукро­ви­ків Укра­ї­ни, Укра­їн­ська Асо­ці­а­ція ви­ро­бни­ків кар­то­плі, Асо­ці­а­ція фер­ме­рів і при­ва­тних зем­ле­вла­сни­ків, Асо­ці­а­ція тва­рин­ни­ків Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.