НА­ВІ­ЩО ФЕР­МІ ВЛА­СНИЙ БРЕНД? ЯКІ МАР­КЕ­ТИН­ГО­ВІ ІН­СТРУ­МЕН­ТИ ПО­ТРІ­БНІ АГРОВИРОБНИКУ

Мар­ке­тинг на аграр­но­му під­при­єм­стві — об’єктив­на передумова його існу­ва­н­ня в май­бу­тньо­му. Про­те не всі ви­ро­бни­ки із цим по­го­джу­ю­ться

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - На­та­ля МАЄВСЬКА

Укра­їн­ські агра­рії ру­ха­ю­ться на­зу­стріч зро­стан­ню сві­то­во­му по­пи­ту на про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, але да­ле­ко не всі під­при­єм­ства отри­ма­ли при­бу­ток за ре­зуль­та­та­ми 2014/15 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку. A LEXANDROV&PARTNERS уже понад 13 ро­ків спе­ці­а­лі­зу­є­ться на об­слу­го­ву­ван­ні агро­бі­зне­су. За цей пе­рі­од бу­ло про­ве­де­но низ­ку вла­сних до­слі­джень аграр­но­го рин­ку Укра­ї­ни, зокре­ма мар­ке­тин­го­вих і PRін­стру­мен­тів, яки­ми по­слу­го­ву­ю­ться су­ча­сні агро­під­при­єм­ства. Спіл­ку­ва­н­ня з ке­рів­ни­ка­ми й вла­сни­ка­ми рі­зних за ве­ли­чи­ною, спе­ці­а­лі­за­ці­єю та гео­гра­фі­чним роз­та­шу­ва­н­ням агар­них під­при­ємств дає під­ста­ви ствер­джу­ва­ти, що всі вони рі­зною мі­рою при­ді­ля­ють ува­гу фун­кції мар­ке­тин­гу.

От­же, про­по­ну­є­мо ва­шій ува­зі ТОП-10 най­по­пу­ляр­ні­ших ін­стру­мен­тів про­су­ва­н­ня на аграр­но­му рин­ку у 2015 ро­ці за вер­сі­єю ALEXANDROV&PARTNERS:

1 Вла­сна тор­го­ва мар­ка

— про­цес ство­ре­н­ня бренду не з де­ше­вих і по­тре­бує ба­га­то ча­су, на­то­мість за пра­виль­но­го за­сто­су­ва­н­ня цьо­го ін­стру­мен­ту ви мо­же­те пре­тен­ду­ва­ти на мі­сце у до­рож­чо­му ці­но­во­му се­гмен­ті. У процесі ви­во­ду но­во­го бренду на ри­нок ува­гу при­ді­ля­ють не ли­ше спів­від­но­шен­ню ці­на/якість про­ду­кту, а й упа­ков­ці (її зов­ні­шній ви­гляд і якість) і спосо­бу дистри­бу­ції че­рез які тор­го­ві ме­ре­жі ре­а­лі­зо­ву­є­ться про­дукт, на якій по­ли­ці сто­їть у су­пер­мар­ке­ті).

2 На­яв­ність сер­ти­фі­ка­тів яко­сті про­ду­кції

— на сьо­го­дні існує ба­га­то рі­зно­ма­ні­тних си­стем кон­тро­лю за які­стю сіль­госп­про­ду­кції, вони мо­жуть бу­ти як за­галь­но­на­ціо­наль­ни­ми (обов’яз­ко­ви­ми, за­ко­но­дав­чо вста­нов­ле­ним), так і при­ва­тни­ми. Вид сер­ти­фі­ка­та за­ле­жить від спе­ци­фі­ки про­ду­кції та ви­мог рин­ку, на яко­му пла­ну­є­ться її ре­а­лі­зо­ву­ва­ти. На­при­клад, у ЄС ді­ють си­сте­ми стан­дар­тів HACCP та ISO, у кра­ї­нах араб­сько­го сві­ту — це сер­ти­фі­кат Ха­ляль. Ни­ні спо­жи­ва­чі охо­че від­да­ють пе­ре­ва­гу про­ду­кції, що має сер­ти­фі­ка­ти від­по­від­но­сті яко­сті ор­га­ні­чним стан­дар­там.

3 Сайт ком­па­нії

— це ва­жли­вий су­ча­сний ін­стру­мент, яким ча­сто не­хту­ють аграр­ні ви­ро­бни­ки. Він не ли­ше транс­лює ін­фор­ма­цію про ком­па­нію в нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще, аі є ва­жли­вим імі­дже­вим еле­мен­том. «Пра­виль­ний сайт» мо­же сут­тє­во по­лег­ши­ти ро­бо­ту від­ді­лу про­да­жів, до то­го ж він має мі­сти­ти від­по­від­ний кон­тент і бу­ти пе­ре­кла­де­ним на мо­ви кра­їн, у які екс­пор­ту­є­ться про­ду­кція під­при­єм­ства.

4 Участь пу­блі­чних за­хо­дах

— один із най­ефе­ктив­ні­ших ін­стру­мен­тів про­су­ва­н­ня. Про­філь­ні ви­став­ки та яр­мар­ки про­тя­гом ро­ку про­хо­дять в Укра­ї­ні та за її ме­жа­ми. Най­кра­щий спо­сіб уча­сті — це пред­став­ле­н­ня ком­па­нії у вла­сно­му ви­став­ко­во­му па­віль­йо­ні, роз­да­ча сем­плін­гів (без­ко­штов­них зраз­ків про­ду­кції) або ре­а­лі­за­ція про­ду­кції. За пра­виль­но­го роз­та­шу­ва­н­ня та які­сних про­мо-ма­те­рі­а­лів про­тя­гом дня мо­жна зі­бра­ти до 500 но­вих кон­та­ктів.

Пу­блі­чні ви­сту­пи про­від­них спе­ці­а­лі­стів на кон­фе­рен­ці­ях, фо­ру­мах се­мі­на­рах на аграр­ну те­ма­ти­ку: за остан­ній рік по всій Укра­ї­ні про­йшли со­тні івен­тів, які бу­ли при­свя­че­ні розвитку аграр­ної га­лу­зі. У цих за­хо­дах актив­ну участь бе­руть про­від­ні спе­ці­а­лі­сти та ке­рів­ни­ки аграр­них під­при­ємств. Це до­бра на­го­да отри­ма­ти но­ві кон­та­кти та по­тра­пи­ти на шпаль­ти ЗМІ як ек­спер­ти.

5 Ре­кла­ма:

у ни­ні­шній час ефе­ктив­ність пря­мих ре­клам­них по­ві­дом­лень у ЗМІ зни­жу­є­ться, але, якщо твор­чо пі­ді­йти до цьо­го про­це­су й ство­ри­ти ори- гі­наль­ні обра­зи, що при­вер­та­ють ува­гу спо­жи­ва­чів, — успіх га­ран­то­ва­но. Все за­ле­жить від ці­лей ре­клам­ної кам­па­нії та її бю­дже­ту.

Роз­ма­ї­т­тя спосо­бів пе­ре­да­чі ре­клам­них по­ві­дом­лень у наш час до­зво­ляє ре­а­лі­зо­ву­ва­ти над­скла­дні мар­ке­тин­го­ві за­да­чі. Ви­бір спосо­бу пе­ре­да­чі по­ві­дом­ле­н­ня за­ле­жить від спе­ци­фі­ки ці­льо­вої ау­ди­то­рії, тоб­то адре­са­тів, за­ле­жно від цьо­го оби­ра­є­ться ка­нал пе­ре­да­чі по­ві­дом­лень: дру­ко­ва­ні ЗМІ, ра­діо, те­ле­ба­че­н­ня, ін­тер­нет.

6 Роз­мі­ще­н­ня про­філь­но­го кон­тен­ту

— бю­дже­тний ме­тод про­су­ва­н­ня, який зав­жди спра­цьо­вує. Йде­ться про роз­мі­ще­н­ня ста­тей про­від­них спе­ці­а­лі­стів під­при­єм­ства або інтерв’ю з успі­шни­ми ТОП-ме­не­дже­ра­ми у ЗМІ. Адже май­бу­тні бі­знес-пар­тне­ри обов’яз­ко­во пе­ре­ві­рять, як ча­сто й що са­ме про вас пи­шуть у пре­сі!

7 До­від­ни­ки, рей­тин­ги, участь в асо­ці­а­ці­ях ви­ро­бни­ків:

на­яв­ність ін­фор­ма­ції про ком­па­нію в рей­тин­го­вих ви­да­н­нях й участь у про­філь­них ор­га­ні­за­ці­ях це must have успі­шно­го бізнесу не ли­ше для агра­рі­їв. Ви­хід на но­ві рин­ки, зокре­ма іно­зем­ні (а сьо­го­дні біль­шість ве­ли­ких ви­ро­бни­ків аграр­ної про­ду­кції на­ці­ле­ні на екс­порт), пе­ред­ба­чає вста­нов­ле­н­ня ді­ло­вих відносин із між­на­ро­дни­ми тор­го­ви­ми асо­ці­а­ці­я­ми. Ві­тчи­зня­ні й іно­зем­ні ком­па­нії при­скі­пли­во став­ля­ться до ви­бо­ру но­во­го постачальника си­ро­ви­ни чи про­ду­кції, рішення ухва­лю­ють на осно­ві де­таль­ної пе­ре­вір­ки ді­ло­вої ре­пу­та­ції май­бу­тньо­го кон­тр­аген­та.

8 Управ­лі­н­ня ді­ло­вою ре­пу­та­ці­єю:

це скла­дний і дов­го­три­ва­лий про­цес, який вклю­чає в себе ба­га­то ета­пів. Це ком­плекс за­хо­дів, спря­мо­ва­них на фор­му­ва­н­ня по­зи­тив­но­го обра­зу бренду у сві­до­мо­сті су­спіль­ства за­га­лом, які по­вто­рю­ю­ться си­сте­ма­ти­чно. Ро­бо­та з дум­кою спо­жи­ва­чів мо­же бу­ти про­ве­де­на за до­по­мо­гою рі­зних за­со­бів ко­му­ні­ка­ції, за­ле­жно від осо­бли­во­стей ці­льо­вої ау­ди­то­рії, на­при­клад в со­ці­аль­них ме­ре­жах пра­цю­ють так зва­ні адво­ка­ти бренду, які пи­шуть по­зи­тив­ні від­гу­ки під пу­блі­ка­ці­я­ми ком­па­ні­я­ми.

9

Про­ве­де­н­ня вла­сних про­мо­а­кцій і спон­сор­ство: кла­си­чні про­мо­а­кції по­кли­ка­ні при­вер­ну­ти ма­кси­маль­ну ува­гу до пев­но­го бренду або про­ду­кту й за­без­пе­чу­ють ко­ро­тко­стро­ко­вий ефект. Со­ці­аль­ні за­хо­ди та спон­сор­ство, нав­па­ки, до­по­ма­га­ють до­сяг­ти дов­го­три­ва­ло­го PR-ефе­кту. Остан­нім ча­сом со­ці­аль­на відповідальність є трен­дом не ли­ше в агро­сфе­рі та по­зи­тив­но спри­йма­є­ться су­спіль­ством на від­мі­ну від нав’язли­вих про­мо-акцій.

10 Ін­но­ва­цій­ні під­хо­ди в ке­ру­ван­ні під­при­єм­ством

— про­ва­дже­н­ня но­вих про­грам і си­стем, зокре­ма ав­то­ма­ти­за­ція бі­знес-про­це­сів, участь в еле­ктрон­них тор­гах спри­я­ють зро­стан­ню за­галь­ної ефе­ктив­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.