Iз тре­тьої спро­би...

Пар­ла­мент ухва­лив но­вий ва­рі­ант по­да­тко­вої ре­фор­ми. Що сві­тить агро­ви­ро­бни­кам?

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

По­при по­ту­жну кри­ти­ку з бо­ку бізнесу, 24 гру­дня Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни та­ки ухва­ли­ла про­ект змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу, вне­се­ний 22 гру­дня Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни. З одно­го бо­ку, цей про­ект змін мав би cта­ти ком­про­мі­сним ва­рі­ант для бізнесу, з дру­го­го — за­без­пе­чу­вав би зба­лан­со­ва­ність бю­дже­тних над­хо­джень. Про­ана­лі­зу­вав­ши за­про­по­но­ва­ні змі­ни, пар­тнер PavlenkoLegalGroup Ва­ле­рія ТА­РА­СЕН­КО про­ко­мен­ту­ва­ла «Агро­Мар­ке­ту», як вони впли­нуть на агро­ви­ро­бни­ків, ко­трі ко­ри­сту­ю­ться спе­ці­аль­ни­ми по­да­тко­ви­ми ре­жи­ма­ми, та на тих, хто на за­галь­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня.

По­да­тки із зар­пла­ти

ПДФО. Ска­со­ву­є­ться про­гре­сив­не опо­да­тку­ва­н­ня за став­ка­ми 15% і 20%, і про­по­ну­є­ться 18%-ва єди­на ба­зо­ва став­ка по­да­тку для фі­зи­чних осіб не­за­ле­жно від роз­мі­ру до­хо­ду. В той же час пе­ред­ба­че­но звіль­не­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня сум ко­штів, на­да­них пла­тни­ку по­да­тку мі­жна­ро­дною фі­нан­со­вою ор­га­ні­за­ці­єю че­рез здій­сне­н­ня та­кою фі­зи­чною осо­бою за­хо­дів що­до енер­го­ефе­ктив­но­сті й енер­го­збе­ре­же­н­ня, а також звіль­не­н­ня від опо­да­тку­ва­н­ня сум, про­ще­них (ану­льо­ва­них) кре­ди­то­ром за кре­ди­та­ми в іно­зем­ній ва­лю­ті, що отри­ма­ні на при­дба­н­ня єди­но­го жи­тла (іпо­те­чні кре­ди­ти).

За­ли­ша­є­ться 5% по­да­тку на до­хо­ди у ви­гля­ді ди­ві­ден­дів, що ви­пла­чу­ю­ться ре­зи­ден­том — пла­тни­ком по­да­тку на при­бу­ток, крім ін­ве­сти­цій­них фон­дів. Усі ін­ші ви­ди до­хо­дів під­ля­га­ють опо­да­тку­ван­ню за став­кою 18%, зокре­ма ди­ві­ден­ди, що ви­пла­чу­ю­ться фі­зи­чній осо­бі — ре­зи­ден­ту Укра­ї­ни із за­кор­до­ну.

Вій­сько­вий збір.

1,5% вій­сько­во­го збо­ру за­ли­ша­є­ться на не­ви­зна­че­ний пе­рі­од до за­вер­ше­н­ня ре­фор­ми Зброй­них сил Укра­ї­ни.

ЄСВ. Став­ка єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску змен­шу­є­ться май­же вдві­чі до 22% не­за­ле­жно від сту­пе­ня ри­зи­ку про­фе­сії. В той же час ма­кси­маль­на ве­ли­чи­на ба­зи на­ра- ху­ва­н­ня ЄСВ під­ви­щу­є­ться з 17 до 25 мі­ні­маль­них мі­ся­чних за­ро­бі­тних плат (сьо­го­дні – 34 450 грн).

3,6% ЄСВ, що утри­му­є­ться із за­ро­бі­тної пла­ти (до­хо­ду) ро­бі­тни­ків, бу­де ска­со­ва­но.

Та­ким чи­ном, за­галь­не по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на за­ро­бі­тну пла­ту для пра­ців­ни­ка ста­но­ви­ти­ме 19,5% проти ни­ні­шньо­го 20,1% — якщо став­ка ПДФО 15%, або при­бли­зно 22–25% — якщо за­сто­со­ву­є­ться став­ка ПДФО 20%. У той час, як для ро­бо­то­дав­ців, що ви­пла­чу­ють не­ве­ли­кі та се­ре­дні за­ро­бі­тні пла­ти, на­ван­та­же­н­ня змен­ши­ться май­же вдві­чі, як по­рів­ня­ти з на­ван­та­же­н­ням від 36,76 до 47%, що діє сьо­го­дні.

А що з пре­фе­рен­ці­я­ми?

Схо­же, уряд та­ки не має на­мі­ру за­ли­ша­ти пре­фе­рен­ції сіль­сько­го­спо­дар­ським ви­ро­бни­кам і має на­мір їх по­сту­по­во ска­со­ву­ва­ти.

ПДВ. Ро­з­гля­да­ю­чи за­ко­но­про­ект, агро­ло­бі­сти зумі­ли ви­тор­гу­ва­ти пев­ні по­сту­пки що­до спе­цре­жи­му з ПДВ, аніж бу­ло пе­ред­ба­че­но в уря­до­во­му за­ко­но­про­е­кті, зокре­ма на пе­ре­хі­дний пе­рі­од 75% — бю­джет і 25% — на спе­цра­хун­ки. Зокре­ма, для ро­слин­ни­цтва: 15% ПДВ за­ли­ша­ти­муть ви­ро­бни­ку на спе­цра­хун­ку, 85% ПДВ — у бю­джет. Для ін­ших сіль­го­спви­ро­бни­ків — сви­нар­ства й пта­хо­ви­ро­бни­цтва — 50% на 50%. Для тва­рин­ни­цтва 80% — під­при­єм­ствам, 20% — в бю­джет. Пе­ред­ба­че­но також ска­су­ва­н­ня осо­бли­во­стей опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ у ра­зі по­ста­ча­н­ня зер­но­вих І те­хні­чних куль­тур, в ре­зуль­та­ті чо­го всі пла­тни­ки, які екс­пор­ту­ва­ти­муть зер­но, ма­ти­муть пра­во на бю­дже­тне від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ.

Те­пер існу­ва­ти­ме два ви­ди пла­тни­ків по­да­тку, які ма­ють пра­во на від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ: ті, що від­по­від­а­ють кри­те­рі­ям для ав­то­ма­ти­чно­го від­шко­ду­ва­н­ня, й ін­ші. Вво­ди­ться Ре­єстр за­яв про по­вер­не­н­ня су­ми бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня, який має ве­сти Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба Укра­ї­ни. Да­ні цьо­го Ре­є­стру під­ля­га­ти­муть що­ден­ній пу­блі­ка­ції на офі­цій­но­му веб-сай­ті ДФСУ.

Су­ма бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня вва­жа­ти­ме­ться узго­дже­ною з на­сту­пно­го дня після за­кін­че­н­ня тер­мі­ну про­ве­де­н­ня ка­ме­раль­ної пе­ре­вір­ки (якщо ка­ме­раль­на пе­ре­вір­ка не бу­ла про­ве­де­на, або якщо за ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки пла­тни­ку по­да­тку не бу­ло на­ді­сла­но по­да­тко­ве по­ві­дом­ле­н­ня — рішення).

З ба­зи опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ те­пер ви­клю­че­но акци­зний збір за ре­а­лі­за­ції під­акци­зних то­ва­рів.

За­про­ва­дже­ні ПДВ-ра­хун­ки в си­сте­мі еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ ді­я­ти­муть без змін.

ЄДИ­НИЙ ПО­ДА­ТОК. Для 4-ї гру­пи (сіль­сько­го­спо­дар­ські під- при­єм­ства) єди­ний по­да­ток під­ви­щу­є­ться в 1,8 ра­за й за­ле­жить від ви­ду зе­мель:

• для ріл­лі, сі­но­жа­тей і па­со­вищ з 0,45 до 0,81;

• для ріл­лі, сі­но­жа­тей і па­со­вищ, роз­та­шо­ва­них у гір­ських зо­нах і на по­лі­ських те­ри­то­рі­ях з 0,27 до 0,49;

• для ба­га­то­рі­чних на­са­джень (крім ба­га­то­рі­чних на­са­джень, роз­та­шо­ва­них у гір­ських зо­нах і на по­лі­ських те­ри­то­рі­ях) з 0,27 до 0,49;

• для ба­га­то­рі­чних на­са­джень, роз­та­шо­ва­них у гір­ських зо­нах і на по­лі­ських те­ри­то­рі­ях з 0,09 до 0,16;

• для зе­мель во­дно­го фон­ду з 1,35 до 2,43;

• для ріл­лі, сі­но­жа­тей і па­со­вищ, що пе­ре­бу­ва­ють у вла­сно­сті сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­бни­цтві (ви­ро­щу­ван­ні) та пе­ре­роб­ці про­ду­кції ро­слин­ни­цтва на за­кри­то­му ґрун­ті, або на­да­ні їм у ко­ри­сту­ва­н­ня, зокре­ма на умо­вах орен­ди з 3 до 5,4.

БА­ЗА ОПО­ДА­ТКУ­ВА­Н­НЯ.

За­ли­ша­є­ться нор­ма­тив­на оцін­ка зем­лі із за­сто­су­ва­н­ням ко­е­фі­ці­єн­тів, що вста­нов­ле­ні на 1 сі­чня 2015 ро­ку.

Ви­мо­га для сіль­го­спви­ро­бни­ків що­до обов’язкового оформ­ле­н­ня та ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті та/ або ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми ска­со­ва­на в но­вій ре­да­кції ПК Укра­ї­ни.

На від­мі­ну від по­пе­ре­дніх про­по­зи­цій ухва­ле­ні змі­ни не вста­нов­лю­ють ма­кси­маль­ний рі­чний об­сяг до­хо­ду для 4-ї гру­пи, що до­зво­ляє бу­ти на спро­ще­ній си­сте­мі опо­да­тку­ва­н­ня всім сіль­сько­го­спо­дар­ським під­при­єм­ствам.

Про­те, вра­хо­ву­ю­чи за­яви уря­ду й окре­мих політиків, є всі під­ста­ви ствер­джу­ва­ти, що цей спе­ці­аль­ний ре­жим в май­бу­тньо­му за­ли­ши­ться тіль­ки для не­ве­ли­ко­го фер­ме­ра з рі­чним об­ся­гом до­хо­ду 2–3 млн грн.

Що­до ін­ших груп пла­тни­ків по­да­тків спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня, то по­ки що цей по­да­тко­вий ре­жим за­ли­ши­ли, зокре­ма й для юри­ди­чних осіб, змен­шив­ши ма­кси­маль­ний ро­змір що­рі­чно­го до­хо­ду до 5 млн грн і збіль­шив­ши став­ку по­да­тку на одну оди­ни­цю: 3% + ПДВ або 5% без ПДВ.

ПО­ДА­ТОК НА ПРИ­БУ­ТОК.

Тим ком­па­ні­ям, які спла­чу­ють по­да­ток на при­бу­ток на за­галь­них умо­вах, теж по­трі­бно го­ту­ва­ти­ся до не­ве­ли­ких змін. Став­ка по­да­тку на при­бу­ток бу­де не­змін­ною й ста­но­вить 18%. У той же час із 1 сі­чня 2016 ро­ку аван­со­ві вне­ски в розмірі 1/12 від су­ми по­да­тку за по­пе­ре­дній рік ска­со­ву­ю­ться, про­те вво­ди­ться осо­бли­вий по­ря­док спла­ти аван­со­вих вне­сків, які тре­ба бу­де спла­ти­ти до кін­ця та­ко­го ро­ку один раз в розмірі 2/9 по­да­тку на при­бу­ток, на­ра­хо­ва­но­го в по­да­тко­вій зві­тно­сті за три квар­та­ли 2016 ро­ку, якщо до­хід за на­слід­ка­ми 2015-го пе­ре­ви­щив 20 млн грн. Аван­со­ві вне­ски за ви­пла­ти ди­ві­ден­дів за­ли­ша­ю­ться й спла­чу­ва­ти­му­ться в то­му самому по­ряд­ку, що й сьо­го­дні.

По­вер­та­є­ться квар­таль­на зві­тність для пла­тни­ків, до­хід ко­трих пе­ре­ви­щує 20 млн грн.

АКЦИ­ЗНИЙ ПО­ДА­ТОК.

За­про­ва­джу­є­ться си­сте­ма еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ре­а­лі­за­ції паль­но­го та вво­ди­ться акци­зна на­кла­дна, яка ре­є­стру­є­ться в Єди­но­му ре­є­стрі акци­зних на­кла­дних і за прин­ци­пом дії ана­ло­гі­чна до по­да­тко­вої на­кла­дної з ПДВ. Акци­зна на­кла­дна скла­да­є­ться в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді про­дав­ця­ми й на­да­є­ться по­ку­пцям.

У ра­зі не­на­да­н­ня акци­зної на­кла­дної або по­ру­ше­н­ня пра­вил її скла­да­н­ня по­ку­пець ма­ти­ме пра­во по­да­ти скар­гу на про­дав­ця, що тя­гне за со­бою про­ве­де­н­ня по­за­пла­но­вої по­да­тко­вої пе­ре­вір­ки.

За­про­ва­дже­но до­да­тко­ві штра­фи в розмірі 100% вар­то­сті ре­а­лі­зо­ва­но­го паль­но­го за ре­а­лі­за­цію паль­но­го без ре­є­стра­ції та­ко­го суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня пла­тни­ком акци­зно­го по­да­тку та в розмірі від 2 до 50% су­ми акци­зно­го по­да­тку — за по­ру­ше­н­ня стро­ків ре­є­стра­ції акци­зних на­кла­дних.

Став­ка акци­зно­го по­да­тку на паль­не збіль­шу­є­ться у 2016 ро­ці на 13%.

АДМІ­НІ­СТРУ­ВА­Н­НЯ. Від­по­від­но до вне­се­них змін по­да­тків­ці те­пер не змо­жуть ану­лю­ва­ти ре­є­стра­цію пла­тни­ка ПДВ че­рез на­яв­ність за­пи­су про від­су­тність юри­ди­чної або фі­зи­чної осо­би за її мі­сце­пе­ре­бу­ва­н­ням (мі­сцем про­жи­ва­н­ня) або за­пи­су про від­су­тність під­твер­дже­н­ня ві­до­мо­стей про юри­ди­чну осо­бу.

Удо­ско­на­ле­но си­сте­му за­хи­сту сум­лін­но­го пла­тни­ка від не­своє­ча­сної ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних/ко­ри­гу­вань і за­без­пе­че­н­ня ви­прав­ле­н­ня по­ми­лок кон­тр­аген­та­ми шля­хом уста­нов­ле­н­ня стро­ків пе­ре­вір­ки кон­троль­ним ор­га­ном кон­тр­аген­та (про­тя­гом 15 днів із дня по­да­н­ня скар­ги пла­тни­ка по­да­тку на кон­тр­аген­та) та на­кла­де­н­ня штра­фів за не­своє­ча­сну ре­є­стра­цію й не ви­прав­ле­н­ня по­ми­лок у по­да­тко­вих на­кла­дних.

Пов­ні­стю ска­со­ва­но нор­му, яку по­да­тко­ві ор­га­ни по­стій­но за­сто­со­ву­ва­ли для про­ве­де­н­ня по­за­пла­но­вих по­да­тко­вих пе­ре­ві­рок — осо­бли­во по лан­цю­гу по­ста­чаль­ни­ків для до­на­ра­ху­ва­н­ня ПДВ-зо­бов’язань за на­слід­ка­ми пе­ре­ві­рок ін­ших пла­тни­ків по­да­тків або отри­ма­н­ня по­да­тко­вої ін­фор­ма­ції, якщо пла­тник по­да­тків не на­дав по­ясне­н­ня та всі до­ку­мен­ти, що ви­ма­га­ли­ся, про­тя­гом 10 днів. Те­пер цю нор­му за­мі­нює по­ло­же­н­ня, від­по­від­но до якого по­да­тко­ва пе­ре­вір­ка мо­же про­во­ди­ти­ся, тіль­ки якщо по­ру­ше­но валютне або ін­ше за­ко­но­дав­ство, що не ре­гу­лю­є­ться ПК Укра­ї­ни, і тіль­ки в ме­жах пе­ре­вір­ки цьо­го по­ру­ше­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.