Рин­ко­ві прі­о­ри­те­ти

На ча­сі опти­мі­за­ція агро­ви­ро­бни­цтва, що спри­я­ти­ме під­ви­щен­ню його ефе­ктив­но­сті та подаль­шо­му розвитку

AgroMarket - - ТЕНДЕНЦІЇ - Ан­дрій КУПЧЕНКО ана­лі­тик «АПКІн­форм»

Укра­їн­ський агро се­ктор ни­ні ре­аль­но став ло­ко­мо­ти­вом ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки. І має цей «ло­ко­мо­тив» та­кі ви­зна­чаль­ні ха­ра­кте­ри­сти­ки: ба­зо­ві ре­сур­си — близь­ко 36,4 млн га до­ста­тньо які­сних сіль­го­спу­гідь та 3,1 млн зайня­тих в агро­ви­ро­бни­цтві пра­ців­ни­ків; ре­зуль­тат ді­яль­но­сті — рі­чне ви­ро­бни­цтво близь­ко 80 млн тонн зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур; основ­ний ру­шій — актив­ний екс­порт агро­про­ду­кції, що ся­гає близь­ко 16,7 млрд дол. на рік. Ни­ні на ча­сі сут­тє­ві кон­стру­кцій­ні змі­ни.

До­мі­нує ро­слин­ни­цтво

Ана­лі­зу­ю­чи основ­ні ма­кро­еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки, за­ува­жу, що з 2007-го від­бу­ва­є­ться пла­но­мір­не зро­ста­н­ня час­тки аграр­но­го се­кто­ра в за­галь­но­му об­ся­зі ва­ло­вої до­да­ної вар­то­сті. За ре­зуль­та­та­ми 2014 ро­ку цей по­ка­зник ся­гнув рів­ня май­же в 12%. Мо­жли­во, та­ка час­тка й не до­зво­ляє го­во­ри­ти про фор­му­ва­н­ня агра­рі­я­ми основ­ної ча­сти­ни ва­ло­во­го при­бу­тку, але це фа­кти­чно єди­на га­лузь, де збе­рі­га­є­ться по­зи­тив­ний тренд, на­віть не зва­жа­ю­чи на кри­зо­ві яви­ща.

Що­до ма­кро­по­ка­зни­ків агро­ви­ро­бни­цтва, то на тлі загального при­ро­сту спо­сте­рі­га­є­ться сут­тє­ва змі­на стру­кту­ри. Якщо 25 ро­ків то­му ва­ло­ва про­ду­кція сіль­сько­го го­спо­дар­ства май­же в рів­них час­тках фор­му­ва­ла­ся про­ду­кці­єю ро­слин­ни­цтва й тва­рин­ни­цтва, то ни­ні ро­слин­ни­цька га­лузь є до­мі­нан­тною (май­же 71%). Екс­порт «по­до­рож­чав» у 5 ра­зів!

Окре­мо зу­пи­ню­ся на ру­шії, що тя­гне увесь цей ві­тчи­зня­ний «аграр­ний ло­ко­мо­тив», тоб­то на екс­пор­ті сіль­госп­про­ду­кції. За де­ся­ти­лі­т­тя його рі­чний об­сяг у гро­шо­во­му ви­ра­зі зріс май­же в 5 ра­зів. По­за­то­рік об­ся­ги екс­пор­ту ста­но­ви­ли 16,7 млрд дол. (май­же 31% загального об­ся­гу екс­пор­ту то­ва­рів з Укра­ї­ни). Та­ка час­тка вже ціл­ком від­по­від­ає ста­ту­су ру­шія ві­тчи­зня­ної еко­но­мі­ки. Ба біль­ше: він про­тя­гом трьох ро­ків є від­но­сно ста­біль­ним, хо­ча для екс­пор­ту ін­ших груп то­ва­рів вла­сти­вий сут­тє­вий спад. За зві­тний пе­рі­од об­сяг екс­пор­ту аграр­ної про­ду­кції збіль­шу­вав­ся в се­ре­дньо­му на 19% що­рі­чно.

То­вар­на стру­кту­ра екс­пор­ту сіль­госп­про­ду­кції також за­зна­ла сут­тє­вих змін. Ще 10 ро­ків то­му в по­ста­ча­н­нях на зов­ні­шні рин­ки до­мі­ну­ва­ли го­то­ві хар­чо­ві про­ду­кти. Сьо­го­дні ж в екс­пор­ті до­мі­нує про­ду­кція ро­слин­ни­цтва (в основ­но­му зер­но­ві куль­ту­ри, що по­ста­ча­ю­ться як си­ро­ви­на), а також олій­но-жи­ро­ва про­ду­кція.

Ре­сур­су стає мен­ше?

За 25 ро­ків від­бу­ли­ся до­ста­тньо сут­тє­ві змі­ни в управ­лін­ні та за­галь­них об­ся­гах основ­но­го ре­сур­су — сіль­го­спу­гі­д­дях. Їх за­галь­на пло­ща з рі­зних при­чин, зокре­ма на фо­ні клі­ма­ти­чних змін, зни­зи­ла­ся на 12% (то­рік — 36,4 млн га). По-дру­ге, у понад 10 ра­зів змен­ши­ла­ся пло­ща та­ких угідь в дер­жав­но­му управ­лін­ні (мен­ше ніж 1 млн га). Як по­ка­зує пра­кти­ка, та­кі змі­ни є до­ста­тньо ефе­ктив­ни­ми й ста­ли одним із чин­ни­ків загального розвитку агро­бі­зне­су. По-тре­тє, про­тя­гом де­ся­ти­лі­т­тя спо­сте­рі­га­є­ться від­но­сно ста­біль­не спів­від­но­шен- ня між пло­ща­ми в управ­лін­ні не­дер­жав­них агро­під­при­ємств і го­спо­дарств гро­ма­дян. Отож на­яв­ну стру­кту­ру мо­жна вва­жа­ти опти­маль­ною. Утім, ще є пев­ний по­тен­ці­ал для змін і в цьо­му на­пря­мі.

Сут­тє­ві змі­ни вла­сти­ві для стру­кту­ри по­сів­них площ. За чверть сто­лі­т­тя у 2,2 ра­за збіль­ши­ли­ся по­сів­ні пло­щі під те­хні­чни­ми куль­ту­ра­ми й до­ся­гну­ли понад 8 млн га. Пло­щі під зер­но­ви­ми куль­ту­ра­ми є до­ста­тньо ста­біль­ни­ми: 14–15 млн га. Май­же у 6 ра­зів ско­ро­ти­ли­ся пло­щі під кор­мо­ви­ми куль­ту­ра­ми.

Про кри­зу, фор­мат і ка­дри

Кіль­кість і стру­кту­ра сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств за 15 ро­ків також де­що змі­ни­ли­ся. На понад 4000 зни­зи­лась їх за­галь­на кіль­кість і сьо­го­дні ся­гає 45 тис. під­при­ємств. Основ­ну час­тку 39,9 тис., або 89% за­галь­ної кіль­ко­сті, скла­да­ють ма­лі під­при­єм­ства із зе­мель­ним бан­ком до 1000 га. Про­від­ною тен­ден­ці­єю є збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті під­при­ємств із зе­мель­ним бан­ком понад 10 тис. га, яких у 2014 ро­ці в Укра­ї­ні на­лі­чу­ва­ло­ся 184 оди­ни­ці. З одно­го бо­ку, та­ка тен­ден­ція до­зво­ли­ла збіль­ши­ти ефе­ктив­ність агро­ви­ро­бни­цтва за­га­лом, адже та­ким під­при­єм­ствам при­та­ман­на ди­вер­си­фі­ка­ція ви­ро­бни­цтва, впро­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій то­що. Що­прав­да, з дру­го­го бо­ку, та­кі під­при­єм­ства ви­яви­ли­ся більш чу­тли­ви­ми до кри­зо­вих явищ. Осо­бли­во на фо­ні де­валь­ва­ції на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. Від­так, і в тих, і в ін­ших є по­тен­ці­ал для подаль­шої опти­мі­за­ції.

Ба­зо­вий ре­сурс для агро­ви­ро­бни­цтва — це тру­до­вий ре­сурс. На жаль, у цьо­му се­гмен­ті спо­сте­рі­га­ю­ться вкрай не­га­тив­ні тенденції. За 25 ро­ків за­галь­на чи­сель­ність на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни ско­ро­ти­ла­ся на 17%. Зокре­ма, сіль­ське на­се­ле­н­ня ско­ро­ти­лось на 21% і на по­ча­ток 2015 ро­ку ста­но­ви­ло 13,3 млн осіб, або 31,2% загального на­се­ле­н­ня дер­жа­ви.

Що­до укра­їн­ців без­по­се­ре­дньо зайня­тих в агро­ви­ро­бни­цтві, то чи­сель­ність зайня­то­го сіль­сько­го на­се­ле­н­ня всьо­го за 10 ро­ків ско­ро­ти­ла­ся на 23% і в 2014-му ста­но­ви­ла всьо­го 3,1 млн осіб, а це ста­но­вить ли­ше 17,1% за­галь­ної кіль­ко­сті зайня­то­го на­се­ле­н­ня в Укра­ї­ні.

Час те­хні­чних куль­тур?

За 15 остан­ніх ро­ків спо­сте­рі­га­є­ться сут­тє­ве збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва про­ду­кції ро­слин­ни­цтва. З 2000-го ва­ло­ві збо­ри зер­но­вих й олій­них куль­тур збіль­ши­лись у 2,9 ра­за, ся­гнув­ши су­мар­но­го по­ка­зни­ка понад 80 млн тонн (за ре­зуль­та­та­ми 2014-го). Також спо­сте­рі­га­ю­ться до­ста­тньо сут­тє­ві змі­ни в стру­кту­рі ви­ро­бни­цтва. Ще 15 ро­ків то­му близь­ко 60% ва­ло­вих збо­рів при­па­да­ло на пше­ни­цю та ячмінь. Близь­ко 12% у стру­кту­рі вро­жаю — на со­ня­шник і ще 13% — на так зва­ні ні­ше­ві куль­ту­ри. Сьо­го­дні ж в ро­слин­ни­цтві Укра­ї­ни до­мі­нує ку­ку­ру­дза (36% в об­ся­зі ви­ро­бни­цтва). До 30% зни­зи­ла­ся час­тка пше­ни­ці, хо­ча в аб­со­лю­тних по­ка­зни­ках об­ся­ги ви­ро­бни­цтва ці­єї куль­ту­ри збіль­ши­лись. Від­бу­ва­є­ться зни­же­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва та час­тки в за­галь­но­му ва­ло­во­му збо­рі в се­гмен­ті ячме­ню. Близь­ко 9 млн тонн ся­гнув уро­жай ці­єї куль­ту­ри у 2014 ро­ці (11% загального об­ся­гу ви­ро­бни­цтва зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур). Май­же втри­чі збіль­ши­ло­ся ви­ро­бни­цтво со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні, але на тлі загального ро­сту ви­ро­бни­цтва, його час­тка за­ли­ши­ла­ся без сут­тє­вих змін (13% у 2014 р.). Також сут­тє­во до­да­ли в об­ся­гах ви­ро­бни­цтва та­кі те­хні­чні куль­ту­ри, як рі­пак і соя. Їх час­тки ви­ро­сли до 3 і 5%, від­по­від­но.

Не обі­йшло­ся і без не­га­тив­них тен­ден­цій. В се­гмен­ті ні­ше­вих куль­тур за 15 ро­ків від­бу­ло­ся зни­же­н­ня на 35%, і сьо­го­дні су­мар­на час­тка ви­ро­бни­цтва цих куль-

тур ся­гає всьо­го 3% в за­галь­но­му вро­жаї. У цьо­му се­гмен­ті, до ре­чі, всі круп’яні куль­ту­ри, що є одни­ми з основ­них еле­мен­тів ра­ціо­ну укра­їн­ців. По­то­чно­го ро­ку, на­при­клад, скла­ла­ся ду­же кри­ти­чна си­ту­а­ція з ви­ро­бни­цтвом гре­чки та жита. За про­гно­зно­го спо­жи­ва­н­ня гре­чки на рівні 179 тис. тонн, її ва­ло­вий збір у 2015 ро­ці оці­ню­є­ться ли­ше в 139 тис. тонн, а де­фі­цит бу­де ком­пен­со­ва­ний ли­ше зав­дя­ки пе­ре­хі­дним за­ли­шкам. Та­ка са­ма си­ту­а­ція спо­сте­рі­га­є­ться і з жи­том. За ви­ро­бни­цтва на рівні 356 тис. тонн вну­трі­шнє спо­жи­ва­н­ня у цьо­му се­зо­ні оці­ню­є­ться в 440 тис. тонн. Та­ким чи­ном, сьо­го­дні в ро­слин­ни­цтві Укра­ї­ни до­мі­ну­ють те­хні­чні куль­ту­ри. Одні з них як, на­при­клад, со­ня­шник, май­же пов­ні­стю пе­ре­ро­бля­ю­ться в Укра­ї­ні й екс­пор­ту­ю­ться у ви­гля­ді го­то­вої про­ду­кції. Ін­ші ж, як рі­пак, пов­ні­стю екс­пор­ту­ю­ться як си­ро­ви­на. До то­го ж сут­тє­ве зни­же­н­ня у ви­ро­бни­цтві круп’яних куль­тур ви­ма­гає на­галь­но­го пе­ре­гля­ду стру­кту­ри по­сі­вів.

Ви­кли­ки для збу­ту

Ви­хо­дя­чи з по­ка­зни­ків уро­жаю 2015 ро­ку, на одну осо­бу в Укра­ї­ні на рік при­па­дає в се­ре­дньо­му 1,7 тонни зер­но­вих і олій­них куль­тур, 683 кг кар­то­плі й ово­чів, 55 кг пло­дів і ви­но­гра­ду. Також, за да­ни­ми 2014-го, близь­ко 55 кг м’яса, 260 кг мо­ло­ка та 458 яєць. За­га­лом ці по­ка­зни­ки свід­чать про ви­со­кий рі­вень за­без­пе­че­но­сті вну­трі­шньо­го рин­ку агро­про­ду­кці­єю та про мо­жли­вість (на­віть не­об­хі­дність) екс­пор­ту ча­сти­ни ці­єї про­ду­кції. Про­те основ­не пи­та­н­ня по­ля­гає в то­му, у яко­му ви­гля­ді її ек­спор­ту­ва­ти — або як си­ро­ви­ну, або як го­то­ву про­ду­кцію з до­да­ною вар­ті­стю.

Із дру­го­го бо­ку, тре­ба звер­ну­ти ува­гу на ін­ші пи­то­мі по­ка­зни­ки. Так, на одно­го укра­їн­ця, що пра­цює на се­лі, при­па­дає в се­ре­дньо­му 8,6 га по­сів­них площ, 1,3 голови ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, 2,4 голови сви­ней і 69,4 голови пти­ці. Чи­ма­лий об­сяг ро­бо­ти, яку по­ви­нен ви­ко­ну­ва­ти укра­їн­ський се­ля­нин. До то­го ж, якщо по­ди­ви­ти­ся на пев­ні фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти, то си­ту­а­ція має та­кий ви­гляд. Рі­чна ви­ру­чка від екс­пор­ту укра- їн­ської агро­про­ду­кції дає се­ре­дній рі­чний при­бу­ток в розмірі 390 дол. на одну осо­бу в Укра­ї­ні. Якщо ж вклю­чи­ти цю ви­ру­чку до кіль­ко­сті пра­ців­ни­ків сіль­сько­го го­спо­дар­ства, то ви­хо­дить су­ма близь­ко 5,4 тис. дол. на рік, що зна­чно біль­ше за по­пе­ре­дній по­ка­зник. Однак на­віть якщо вся су­ма по­вер­та­ла­ся б се­ля­нам, то і її, за сьо­го­дні­шні­ми мір­ка­ми, не­до­ста­тньо для актив­но­го розвитку агро­ви­ро­бни­цтва. То­му на­про­шу­є­ться ви­сно­вок, що подаль­ший роз­ви­ток екс­пор­ту, бе­зу­мов­но, найе­фе­ктив­ні­ший спо­сіб збіль­ше­н­ня при­бу­тко­во­сті. Утім, слід опти­мі­зу­ва­ти його стру­кту­ру, збіль­шив­ши по­ста­ча­н­ня го­то­вої про­ду­кції, щоб збіль­ши­ти об­ся­ги над­хо­дже­н­ня ва­лю­тної ви­ру­чки та більш рів­но­мір­но роз­по­ді­ли­ти її між уча­сни­ка­ми рин­ку.

Си­ту­а­ція на вну­трі­шньо­му рин­ку

Що­до за­без­пе­че­н­ня си­ро­ви­ною вну­трі­шньо­го рин­ку, то в се­гмен­тах зер­но­вих й олій­них куль­тур спо­сте­рі­га­ю­ться рі­зні тенденції. На зер­но­во­му рин­ку ще 15 ро­ків то­му май­же все ви­ро­ще­не зер­но пе­ре­ро­бля­лось усе­ре­ди­ні кра­ї­ни. Ни­ні час­тка вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня зни­зи­ла­ся до 45% об­ся­гу ви­ро­бни­цтва. Від­по­від­но, понад по­ло­ви­ну по­ста­ча­ють на екс­порт як си­ро­ви­на. Також на тлі зни­же­н­ня чи­сель­но­сті на­се­ле­н­ня вну­трі­шній по­пит на про­ду­кти пе­ре­роб­ки також зни­жу­є­ться, а на­яв­ні пе­ре­ро­бні по­ту­жно­сті є не­до­за­ван­та­же­ни­ми. Зни­же­н­ня вну­трі­шньо­го по­пи­ту ха­ра­ктер­не й для про­ду­ктів пе­ре­роб­ки в олій­но­му се­гмен­ті, але тут спо­сте­рі­га­є­ться зов­сім ін­ша си­ту­а­ція: об­ся­ги вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки зро­ста­ли про­пор­цій­но зі зро­ста­н­ням об­ся­гів ви­ро­бни­цтва. Сьо­го­дні близь­ко 80% ви­ро­ще­них олій­них куль­тур пе­ре­ро­бля­є­ться в Укра­ї­ні, за­без­пе­чу­ю­чи тим са­мим ро­бо­чі мі­сця для укра­їн­ців та ге­не­ру­ю­чи про­ду­кцію з до­да­ною вар­ті­стю для екс­пор­ту. Від­по­від­но, за та­ким сце­на­рі­єм до­ціль­но опти­мі­зу­ва­ти ви­ко­ри­ста­н­ня й зер­но­вої си­ро­ви­ни.

Про­гно­зи і пер­спе­кти­ви

У цьо­му на­пря­мі вже є пев­ні зру­ше­н­ня. На­при­клад, про­тя­гом п’яти остан­ніх ро­ків спо­сте­рі­га- ється пла­но­мір­не зро­ста­н­ня екс­пор­ту укра­їн­сько­го бо­ро­шна. За ре­зуль­та­та­ми по­то­чно­го се­зо­ну про­гно­зу­є­ться збіль­ше­н­ня по­ка­зни­ка до 300 тис. тонн. Також по­зи­тив­ною тен­ден­ці­єю є ви­хід на азій­ський ри­нок. Минулого се­зо­ну май­же 30% бо­ро­шна з Укра­ї­ни бу­ло по­став­ле­но в Ки­тай. Ще близь­ко 14% — екс­пор­то­ва­но в КНДР і 7% в Пів­ден­ну Ко­рею. Утім, по­тен­ці­ал для збіль­ше­н­ня об­ся­гів по­ста­чань укра­їн­ської про­ду­кції ще до­сить ви­со­кий.

Ще одним при­кла­дом розвитку вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки є збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва й екс­пор­ту рі­па­ко­вої олії. Якщо ще три ро­ки то­му в Укра­ї­ні ви­ро­бля­ло­ся тро­хи біль­ше за 1000 тонн ці­єї про­ду­кції, то по­то­чно­го се­зо­ну ек­спер­ти «АПКІн­форм» про­гно­зу­ють об­сяг ви­ро­бни­цтва на рівні 129 тис. тонн. Від­по­від­но, об­сяг екс­пор­ту олії про­гно­зу­є­ться на рівні 125 тис. тонн, тоб­то май­же вся ви­ро­бле­на про­ду­кція. Не­по­га­не зро­ста­н­ня. По­зи­тив­на пер­спе­кти­ва в цьо­му се­гмен­ті вба­ча­є­ться й у на­прям­ках по­ста­ча­н­ня укра­їн­ської рі­па­ко­вої олії. Зно­ву в за­ку­пів­лі лі­ди­рує Ки­тай, що минулого се­зо­ну ім­пор­ту­вав тре­ти­ну цьо­го про­ду­кту. Ще 15% по­став­ле­но в Індію. Са­ме ці рин­ки є пер­спе­ктив­ни­ми, оскіль­ки по­тре­бу­ють про­ду­кції про­до­воль­чої яко­сті, на від­мі­ну від Єв­ро­пи, де фор­му­є­ться по­пит пе­ре­ва­жно на те­хні­чну олію для біо­ди­зе­лю. І цей по­пит, до ре­чі, у ЄС зни­жу­є­ться.

Уро­жай­ність і по­тен­ці­ал

Ни­ні се­ре­дня вро­жай­ність зер­но­вих куль­тур в Укра­ї­ні від­по­від­ає се­ре­дньо­сві­то­вим по­ка­зни­кам, але сут­тє­во від­стає від по­ка­зни­ків у дер­жа­вах – лі­де­рах із ви­ро­бни­цтва зер­но­вих. За­га­лом для ди­на­мі­ки вро­жай­но­сті в Укра­ї­ні ха­ра­ктер­не пла­но­мір­не зро­ста­н­ня, але із сут­тє­ви­ми ко­ли­ва­н­ня­ми. Це по­ясню­є­ться тим, що вплив агро­клі­ма­ти­чних умов є до­мі­нан­тним за фор­му­ва­н­ня вро­жа­їв, а також да­ле­ко не опти­маль­ною стру­кту­рою по­сів.

Щоб оці­ни­ти по­тен­ці­ал збіль­ше­н­ня вро­жай­но­сті, мо­жна по­рів­ня­ти по­ка­зни­ки по основ­них куль­ту­рах із по­ка­зни­ка­ми світових лідерів. Так, на­при­клад, за ре­зуль­та­та­ми 2013 ро­ку, згі­дно з да­ни­ми FAO, се­ре­дня вро­жай­ність пше­ни­ці у Фран­ції ста­но­ви­ла 72,5 ц/га, то­ді як в Укра­ї­ні зби­ра­ли в се­ре­дньо­му ли­ше 33,9 ц/га. Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція і в ку­ку­ру­дзя­но­му се­гмен­ті. То­го са­мо­го ро­ку сві­то­вий лі­дер із ви­ро­бни­цтва ці­єї куль­ту­ри — США — мав се­ре­дню вро­жай­ність куль­ту­ри на рівні 99,7 ц/га, і це не най­кра­щий по­ка­зник. У той са­мий час як в Укра­ї­ні до­ся­гну­то ре­кор­дно­го рів­ня вро­жай­но­сті в 64,1 ц/га. При цьо­му укра­їн­ські ґрун­ти вва­жа­ю­ться одні­ми з най­кра­щих у сві­ті, й на них мо­жна отри­му­ва­ти на­ба­га­то біль­ші вро­жаї. То­му на сьо­го­дні пи­та­н­ня по­ля­гає в розвитку агро­те­хно­ло­гій, а також у до­ціль­но­сті подаль­шо­го збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва. Адже, ма­ю­чи екс­порт­ну си­ро­вин­ну орі­єн­та­цію, ві­тчи­зня­ний зер­но­вий ри­нок пов­ні­стю за­ле­жить від сві­то­вої кон’юн­кту­ри. А там — гло­баль­не збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва й та­ке са­ме гло­баль­не зни­же­н­ня цін. То­му зай­ві кіль­ка міль­йо­нів тонн зер­на на сві­то­во­му рин­ку від Укра­ї­ни ні­як не спри­я­ти­муть по­лі­пшен­ню си­ту­а­ції. Від­по­від­но, подаль­ший роз­ви­ток вба­ча­є­ться в ди­вер­си­фі­ка­ції тор­гів­лі, зокре­ма й торгівля про­ду­кта­ми пе­ре­роб­ки. Також до­ціль­ним є зо­се­ре­дже­н­ня на пи­та­н­нях яко­сті та кон­ку­рен­тно­сті укра­їн­ської про­ду­кції на сві­то­во­му рин­ку.

Що стри­мує зро­ста­н­ня

Хо­чу від­зна­чи­ти ще кіль­ка мо­мен­тів, які ві­ді­гра­ють роль стри­му­валь­них чин­ни­ків для подаль­шо­го розвитку агро­ви­ро­бни­цтва. На­сам­пе­ред це сто­су­є­ться стру­кту­ри ви­ро­бни­цтва. Сьо­го­дні вся сільськогосподарська спіль­но­та схви­льо­ва­на ре­зуль­та­та­ми осін­ньої по­сів­ної кам­па­нії. По­су­шли­ві умо­ви, пі­зня сів­ба та скла­дний еко­но­мі­чний стан агра­рі­їв ні­як не спри­я­ють рай­ду­жним пер­спе­кти­вам для май­бу­тньо­го вро­жаю ози­мих куль­тур: для пше­ни­ці, жита й рі­па­ку за­галь­ний уро­жай на понад 95% фор­му­є­ться ози­ми­ми по­сі­ва­ми. Від­по­від­но, не­га­тив­ні тенденції в по­сі­вах і розвитку ози­ми­ни май­же не­мо­жли­во ком­пен­су­ва­ти ярим кли­ном. То­му ще раз тре­ба на­го­ло­си­ти на по­тре­бі в опти­мі­за­ції стру­кту­ри по­сі­вів.

Ще одна осо­бли­вість ві­тчи­зня­но­го ро­слин­ни­цтва — це фор­му­ва­н­ня чвер­ті вро­жаю в зо­ні ри­зи­ко­ва­но­го зем­ле­роб­ства. Сю­ди вклю­че­но 5 обла­стей: Оде­ська, Ми­ко­ла­їв­ська, Хер­сон­ська, За­по­різь­ка і Дні­про­пе­тров­ська. Ще 15 ро­ків то­му ці області фор­му­ва­ли 30% ва­ло­вих збо­рів зер­на в Укра­ї­ні. Сьо­го­дні час­тка зни­зи­ла­ся до 25% че­рез по­гір­ше­н­ня клі­ма­ти­чних умов у цих ре­гіо­нах. Від­по­від­но, се­ре­дня вро­жай­ність по за­зна­че­них обла­стях по­ча­ла сут­тє­во від­ста­ва­ти від се­ре­дніх по­ка­зни­ків по Укра­ї­ні. Також для цих обла­стей ха­ра­ктер­ни­ми є біль­ші ко­ли­ва­н­ня вро­жай­но­сті за не­спри­я­тли­вих агро­клі­ма­ти­чних умов. Від­по­від­но, це також по­тре­бує опти­мі­за­ції стру­кту­ри по­сі­вів і роз­по­всю­дже­н­ня на ці те­ри­то­рії стійкіших куль­тур і за­сто­су­ва­н­ня від­по­від­них сор­тів.

За­га­лом мо­жна ви­ді­ли­ти три основ­них на­пря­ми опти­мі­за­ції для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті сіль­сько­го го­спо­дар­ства в Укра­ї­ні:

стру­ктур­на

опти­мі­за­ція,

що по­ля­гає в пе­ре­гля­ді стру­кту­ри по­сі­вів, як в роз­рі­зі по­сів­них площ під окре­ми­ми куль­ту­ра­ми й сор­та­ми, так і в роз­рі­зі те­ри­то­рій, де для ви­ро­щу­ва­н­ня най­спри­я­тли­ві­ші умо­ви;

• агро­те­хно­ло­гі­чна опти­мі­за­ція,

що вба­ча­є­ться у подаль­шо­му впро­ва­джен­ні й розвитку те­хно­ло­гій, що до­зво­лять під­ви­щи­ти якість про­ду­кції та зни­зи­ти її со­бі­вар­тість;

— вба­ча­є­ться у зна­хо­джен­ні опти­маль­но­го спів­від­но­ше­н­ня між вну­трі­шньою пе­ре­роб­кою та екс­пор­том, що до­зво­лить роз­ви­ну­ти пе­ре­ро­бну га­лузь і збіль­ши­ти екс­порт­ну ви­ру­чку від по­ста­чань про­ду­кції з до­да­ною вар­ті­стю, не втра­тив­ши по­зи­цій на си­ро­вин­них рин­ках.

• тор­го­вель­на опти­мі­за­ція

Близь­ко 90% ви­ро­бни­цтва

при­па­дає на пше­ни­цю, ячмінь, ку­ку­ру­дзу і со­ня­шник Збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва

у 2,9 ра­за

Се­ре­дньо­рі­чний при­ріст на рівні

19% Збіль­ше­н­ня об­ся­гів екс­пор­ту в 4,8 ра­за у гро­шо­во­му ви­ра­зі

В се­ре­дньо­му 77% вро­жаю олій­них куль­тур спо­жи­ва­ють

усе­ре­ди­ні кра­ї­ни

В Укра­ї­ні ви­ро­бля­є­ться в 2,2 ра­за біль­ше зер­на, ніж спо­жи­ва­є­ться

Дже­ре­ло: «АПК-Ін­форм»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.