У «но­во­му фор­ма­ті»

Зму­ше­ні те­пер пра­цю­ва­ти фа­кти­чно всі пла­тни­ки по­да­тків. За­про­ва­дже­ні змі­ни утру­дню­ють адмі­ні­стру­ва­н­ня та «роз­по­ро­шу­ють» ко­шти агра­рі­їв на спе­ра­хун­ках із ПДВ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­дрі­ан­на МАРТИНІВ, юрист ЮФ«ОМП»

Із 1 сі­чня 2016 ро­ку на­бра­ли чин­но­сті змі­ни, вне­се­ні до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (ПКУ) За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до за­без­пе­че­н­ня зба­лан­со­ва­но­сті бю­дже­тних над­хо­джень у 2016 ро­ці» від 24 гру­дня 2015 р. №909-VIII.

Не­зва­жа­ю­чи на нор­му пп. 4.1.9 ПКУ, де чі­тко пе­ред­ба­че­но, що змі­ни до будь-яких еле­мен­тів по­да­тків і збо­рів не мо­жуть вно­си­ти­ся пі­зні­ше як за шість мі­ся­ців до по­ча­тку но­во­го бю­дже­тно­го пе­рі­о­ду, у яко­му ді­я­ти­муть но­ві пра­ви­ла та став­ки, За­кон бу­ло прийня­то 24 гру­дня 2015 ро­ку, а на­брав він чин­но­сті че­рез сім ка­лен­дар­них днів. Уже тра­ди­цій­но два ро­ки по­спіль по­ру­шу­є­ться прин­цип ста­біль­но­сті по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства, а пла­тни­ки по­да­тків зви­ка­ють пра­цю­ва­ти за но­ви­ми пра­ви­ла­ми.

Кон­це­пту­аль­ні змі­ни в опо­да­тку­ван­ні тор­кну­ли­ся й ме­ха­ні­зму справ­ля­н­ня спе­ці­аль­но­го режиму з по­да­тку на до­да­ну вар­тість.

зму­ше­ні те­пер пра­цю­ва­ти фа­кти­чно всі пла­тни­ки по­да­тків. За­про­ва­дже­ні змі­ни утру­дню­ють адмі­ні­стру­ва­н­ня та «роз­по­ро­шу­ють» ко­шти агра­рі­їв на спе­цра­хун­ках із ПДВ

1. Спе­ці­аль­ний ре­жим із ПДВ

Спе­ці­аль­ний ре­жим із по­да­тку на до­да­ну вар­тість діє тим­ча­со­во, ли­ше у 2016 ро­ці. З 2017 ро­ці агро­ви­ро­бни­ки спла­чу­ва­ти­муть ПДВ на за­галь­них під­ста­вах (пп. 4 п. 2 розд. XIX ПКУ). Крім цьо­го, спец. ПДВ фун­кціо­нує в «но­во­му фор­ма­ті». Якщо ра­ні­ше вся су­ма спец. ПДВ за­ра­хо­ву­ва­ла­ся на єди­ний ра­ху­нок агро­ви­ро­бни­ків і пов­ні­стю за­ли­ша­ла­ся в їх роз­по­ря­джен­ні, то те­пер роз­по­діл спец. ПДВ здій­сню­є­ться за­ле­жно від ви­ду ді­яль­но­сті агро­ви­ро­бни­ка. А са­ме:

• за опе­ра­ці­я­ми із сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми (да­лі — с.-г.) то­ва­ра­ми/по­слу­га­ми (крім опе­ра­цій із зер­но­ви­ми та те­хні­чни­ми куль­ту­ра­ми й опе­ра­цій із про­ду­кці­єю тва­рин­ни­цтва): до бю­дже­ту за­ра­хо­ву­є­ться 50% спец. ПДВ, і 50% — на спе­цра­ху­нок;

• за опе­ра­ці­я­ми із зер­но­ви­ми (1001–1008 за УКТ ЗЕД) і те­хні­чни­ми (1205 і 1206 за УКТ ЗЕД) куль­ту­ра­ми: до бю­дже­ту — 85%; на спе­цра­хун­ки — 15%;

• з про­ду­кці­єю тва­рин­ни­цтва (то­вар­ні по­зи­ції 0102 і 0401 згі­дно з УКТ ЗЕД): до бю­дже­ту — 20%; на спе­цра­хун­ки — 80%.

На ви­ко­на­н­ня змін, уне­се­них За­ко­ном, 11 сі­чня Дер­жав­ною ка­зна­чей­ською слу­жбою Укра­ї­ни бу­ло до­да­тко­во від­кри­то ра­хун­ки в си­сте­мі еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ. Та­кі ра­хун­ки від­кри­то на до­пов­не­н­ня до вже від­кри­тих суб’єкта­ми спе­ці­аль­но­го режиму опо­да­тку­ва­н­ня ра­хун­ків, на які пе­ре­ра­хо­ву­ю­ться ко­шти для роз­ра­хун­ків із бю­дже­том (3751) і для пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ко­штів на спеціальні ра­хун­ки (3752).

Якщо один с.-г. ви­ро­бник здійснює всі пе­ре­лі­че­ні ви­ди ді­яль­но­сті, то фа­кти­чно бу­де три спе­цра­хун­ки, що зві­сно утру­днює адмі­ні­стру­ва­н­ня та «роз­по­ро­шує» ко­шти.

Крім цьо­го, ко­шти зі спе­цра­хун­ків пе­ре­ра­хо­ву­ю­ться в бю­джет про­тя­гом опе­ра­цій­но­го дня, а не в за­галь­но­му по­ряд­ку. Не­до­лік та­ко­го пе­ре­ра­ху­ва­н­ня по­ля­гає в то­му, що за ре­зуль­та­та­ми по­да­тко­во­го пе­рі­о­ду в пла­тни­ка по­да­тку мо­же й не бу­ти по­да­тко­вих зо­бов’язань до спла­ти, а су­ми спец. ПДВ спи­су­ва­ти­му­ться ав­то­ма­ти­чно про­тя­гом дня, тоб­то ПДВ спла­чу­ва­ти­ме­ться в бю­джет фа­кти­чно «аван­сом».

Та­ким чи­ном, роз­по­діл сум спец. ПДВ між дер­жа­вою й агро­ви­ро­бни­ком здій­сню­є­ться ав­то­ма­ти­чно про­тя­гом одно­го опе­ра­цій­но­го дня, а про­пор­ція та­ко­го роз­по­ді­лу за­ле­жить від опе­ра­цій с.-г. ви­ро­бни­ка.

2. Ко­шти на ра­хун­ках

Ко­шти, що по­трі­бні для за­без­пе­че­н­ня ре­є­стра­ції скла­де­них у 2015 ро­ці по­да­тко­вих на­клад- них ( да­лі — ПН), які ре­є­стру­ю­ться в Єди­но­му ре­є­стрі по­да­тко­вих на­кла­дних ( да­лі — ЄРПН) після 1 сі­чня 2016 ро­ку, пе­ре­ра­хо­ву­ю­ться на до­да­тко­ві еле­ктрон­ні ра­хун­ки (3752), які бу­ли від­кри­ті с.-г. то­ва­ро­ви­ро­бни­кам у 2015 ро­ці.

Якщо за ре­зуль­та­та­ми остан­ньо­го зві­тно­го пе­рі­о­ду 2015 ро­ку в по­да­тко­вій зві­тно­сті з по­да­тку на до­да­ну вар­тість (0121–0123) ви­зна­че­но су­ми для пе­ре­ра­ху­ва­н­ня на спе­ці­аль­ний ра­ху­нок, і та­кі су­ми не бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но на до­да­тко­вий еле­ктрон­ний ра­ху­нок, або бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но не в до­ста­тньо­му розмірі, су­ми по­да­тку, які по­трі­бно пе­ре­ра­ху­ва­ти на спе­цра­ху­нок за ре­зуль­та­та­ми по­да­н­ня зві­тно­сті, також пе­ре­ра­хо­ву­ю­ться на до­да­тко­ві еле­ктрон­ні ра­хун­ки (3752), від­кри­ті с.-г. то­ва­ро­ви­ро­бни­кам у 2015 ро­ці (лист ДФСУ «Про осо­бли­во­сті за­сто­су­ва­н­ня спе­ці­аль­но­го режиму опо­да­тку­ва­н­ня в сіль­сько­му го­спо­дар­стві у 2016 ро­ці» від 05.01.2016 № 203/7/99-99-19-03-02-17).

Уря­до­вою по­ста­но­вою від 30 гру­дня 2015 р. №1177 вне­се­но змі­ни до По­ряд­ку еле­ктрон­но­го адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тку на до­да­ну вар­тість (да­лі — По­ря­док). Згі­дно з п. 7 По­ряд­ку в ра­зі ану­лю­ва­н­ня ре­є­стра­ції пла­тни­ка по­да­тку залишок ко­штів на його еле­ктрон­но­му ра­хун­ку пе­ре­ра­хо­ву­є­ться в бю­джет, а та­кий ра­ху­нок за­кри­ва­є­ться. В ра­зі ану­лю­ва­н­ня ре­є­стра­ції пла­тни­ка по­да­тку — суб’єкта спе­ці­аль­но­го режиму опо­да­тку­ва­н­ня або ви­клю­че­н­ня його з ре­є­стру суб’єктів спе­ці­аль­но­го режиму опо­да­тку­ва­н­ня його до­да­тко­ві еле­ктрон­ні ра­хун­ки, на яких від­су­тні ко­шти, за­кри­ва­ю­ться не ра­ні­ше ніж про­тя­гом на­сту­пно­го ро­бо­чо­го дня, що на­стає за днем та­ко­го ану­лю­ва­н­ня/ ви­клю­че­н­ня. Ка­зна­чей­ство пе­ре­ра­хо­вує су­ми по­да­тку в бю­джет, зокре­ма су­ми по­да­тку, за­ра­хо­ва­ні на до­да­тко­ві еле­ктрон­ні ра­хун­ки й не спи­са­ні з ра­хун­ка ста­ном на на­сту­пний ро­бо­чий день із дня ану­лю­ва­н­ня ре­є­стра­ції пла­тни­ка по­да­тку — суб’єкта спе­ці­аль­но­го режиму опо­да­тку­ва­н­ня або ви­клю­че­н­ня його з ре­є­стру суб’єктів спе­ці­аль­но­го режиму опо­да­тку­ва­н­ня.

Тоб­то ко­шти, що по­трі­бні для за­без­пе­че­н­ня ре­є­стра­ції скла­де­них у 2015 ро­ці ПН, які ре­є­стру­ю­ться в ЄРПН після 1 сі­чня 2016 ро­ку, пе­ре­ра­хо­ву­ю­ться на «ста­рі» ра­хун­ки, які бу­ли від­кри­ті 2015 ро­ку.

Якщо за ре­зуль­та­та­ми остан­ньо­го зві­тно­го пе­рі­о­ду 2015 ро­ку ви­зна­че­но су­ми для пе­ре­ра­ху­ва­н­ня на спе­цра­ху­нок, і та­кі су­ми не бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но або бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но не в до­ста­тній кіль­ко­сті, то по­трі­бні су­ми також пе­ре­ра­хо­ву­ю­ться на «ста­рі» ра­хун­ки, що бу­ли від­кри­ті 2015 ро­ку.

У ра­зі ану­лю­ва­н­ня ре­є­стра­ції пла­тни­ка ПДВ залишок ко­штів на еле­ктрон­но­му ра­хун­ку пе­ре­ра­хо­ву­є­ться в бю­джет. У ра­зі ви­клю­че­н­ня ану­лю­ва­н­ня ре­є­стра­ції пла­тни­ка по­да­тку — суб’єкта спе­ці­аль­но­го режиму опо­да­тку­ва­н­ня або ви­клю­че­н­ня його з ре­є­стру суб’єктів спе­ці­аль­но­го режиму опо­да­тку­ва­н­ня ко­шти на спе­цра­хун­ках пе­ре­ра­хо­ву­ю­ться в бю­джет на на­сту­пний ро­бо­чий день із дня ану­лю­ва­н­ня ре­є­стра­ції пла­тни­ка по­да­тку — суб’єкта спе­ці­аль­но­го режиму опо­да­тку­ва­н­ня або ви­клю­че­н­ня його з ре­є­стру суб’єктів спе­ці­аль­но­го режиму опо­да­тку­ва­н­ня.

3. Ре­є­стра­ція по­да­тко­вих на­кла­дних, по­да­тко­вий кре­дит

Да­тою за­ра­ху­ва­н­ня сум по­да­тку до по­да­тко­во­го кре­ди­ту вва­жа­є­ться да­та ті­єї по­дії, що від­бу­ла­ся ра­ні­ше: • да­та спи­са­н­ня ко­штів із бан­ків­сько­го ра­хун­ка пла­тни­ка по­да­тку на опла­ту то­ва­рів/по­слуг; • да­та отри­ма­н­ня пла­тни­ком по­да­тку то­ва­рів/по­слуг (п. 198.2 ПКУ). Звер­та­є­мо ва­шу ува­гу, що це пра­ви­ло за­сто­со­ву­є­ться й до фор­вар­дних і ф’ючер­сних кон­тра­ктів.

Із 29 липня 2015 р. чин­на нор­ма, згі­дно з якою в ра­зі, якщо пла­тник по­да­тку не вклю­чив у від­по­від­но­му зві­тно­му пе­рі­о­ді до по­да­тко­во­го кре­ди­ту су­му ПДВ на під­ста­ві отри­ма­них по­да­тко­вих на­кла­дних, за­ре­є­стро­ва­них в ЄРПН, та­ке пра­во збе­рі­га­є­ться за ним про­тя­гом 365 ка­лен­дар­них днів із да­ти скла­де­н­ня по­да­тко­вої на­кла­дної (п. 198.6 ПКУ).

От­же, на­ле­жним чи­ном скла­де­на та за­ре­є­стро­ва­на в ЄРПН про­тя­гом 180 днів по­да­тко­ва на­кла­дна, яка не бу­ла вклю­че­на до скла­ду по­да­тко­во­го кре­ди­ту в по­да­тко­во­му пе­рі­о­ді її скла­да­н­ня/ ре­є­стра­ції та з да­ти скла­да­н­ня якої не ми­ну­ло 365 днів, мо­же бу­ти вклю­че­на до скла­ду по­да­тко­во­го кре­ди­ту в на­сту­пних зві­тних (по­да­тко­вих) пе­рі­о­дах про­тя­гом 365 ка­лен­дар­них днів із да­ти її скла­да­н­ня, якщо по­ка­за­ти су­му по­да­тку в роз­ді­лі II «По­да­тко­вий кре­дит» по­да­тко­вої де­кла­ра­ції з ПДВ.

Ра­зом із тим звер­та­є­мо ва­шу ува­гу, що за по­ру­ше­н­ня стро­ків ре­є­стра­ції по­да­тко­вих на­кла­дних за­сто­со­ву­ю­ться штра­фи та пе­ня (п. 120-1.1 ПКУ, п.120-1.2 ПКУ). За по­ру­ше­н­ня ре­є­стра­ції ПН, роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня в ЄРПН: • до 15 ка­лен­дар­них днів — 10% су­ми ПДВ за­зна­че­ної в на­кла­дній / роз­ра­хун­ку ко­ри­гу­ва­н­ня; • від 16 до 30 ка­лен­дар­них

днів — 20%; • від 31 до 60 ка­лен­дар­них

днів — 30%; • 61 календарний день і біль

ше — 40%; • 180 ка­лен­дар­них днів — 50%. То­му, з одно­го бо­ку, су­ма ПН, за­ре­є­стро­ва­на із за­пі­зне­н­ням, вклю­ча­є­ться до по­да­тко­во­го кре­ди­ту, а з дру­го­го — за та­ке про­стро­че­н­ня спла­чу­ю­ться сут­тє­ві штра­фні сан­кції.

4. По­ста­ча­н­ня са­мо­стій­но

ви­го­тов­ле­них то­ва­рів

До змін, уне­се­них За­ко­ном, ба­за по­ста­ча­н­ня са­мо­стій­но ви­го­тов­ле­них то­ва­рів не мо­гла бу­ти ниж­чою за їх со­бі­вар­тість. Та­ка нор­ма ство­рю­ва­ла ба­га­то про­блем для с.-г. під­при­ємств, оскіль­ки ви­зна­чи­ти со­бі­вар­тість про­ду­кції фі­зи­чно мо­жли­во ли­ше за ре­зуль­та­та­ми ро­ку. Те­пер ба­за по­ста­ча­н­ня са­мо­стій­но ви­го­тов­ле­них то­ва­рів не мо­же бу­ти ниж­чою за рі­вень зви­чай­них цін. Згі­дно з пп. 14.171 ПКУ зви­чай­на ці­на — ці­на то­ва­рів (ро­біт, по­слуг), ви­зна­че­на сто­ро­на­ми до­го­во­ру, якщо ін­ше не вста­нов­ле­но ПКУ (це ви­зна­че­н­ня не сто­су­є­ться кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій). Якщо не до­ве­де­но зво­ро­тне, вва­жа­є­ться, що та­ка зви­чай­на ці­на від­по­від­ає рів­ню рин­ко­вих цін. Що­до фор­вар­дних і ф’ючер­сних кон­тра­ктів, що є по­пу­ляр­ни­ми серед агро­ви­ро­бни­ків, то зви­чай­ною ці­ною є ці­на, що від­по­від­ає фор­вар­дній або ф’ючер­сній ці­ні на да­ту укла­де­н­ня та­ко­го кон­тра­кту (абз. 5 пп. 14.1.71 ПКУ).

5. По­ста­ча­н­ня зер­но­вих

Пун­ктом 83 За­ко­ну з під­розд. 2 розд. ХХ ПКУ ви­клю­че­но, зокре­ма, п. 15 прим. 2, від­по­від­но до якого тим­ча­со­во до 31 гру­дня 2017 ро­ку вклю­чно від опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ звіль­ня­лись опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня на ми­тній те­ри­то­рії Укра­ї­ни зер­но­вих куль­тур то­вар­них по­зи­цій 1001–1008 згі­дно з УКТ ЗЕД і те­хні­чних куль­тур то­вар­них по­зи­цій 1205 і 1206 згі­дно з УКТ ЗЕД, крім пер­шо­го по­ста­ча­н­ня та­ких зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур с.-г. під­при­єм­ства­ми — ви­ро­бни­ка­ми та під­при­єм­ства­ми, які без­по­се­ре­дньо при­дба­ли та­кі зер­но­ві й те­хні­чні куль­ту­ри у с.-г. під­при­ємств — ви­ро­бни­ків, а також опе­ра­ції з ви­ве­зе­н­ня в ми­тно­му ре­жи­мі екс­пор­ту зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, за­зна­че­них в абза­ці пер­шо­му п. 15 прим. 2. під­розд. 2 розд. ХХ ПКУ.

Та­ким чи­ном, із 01.01.2016 опе­ра­ції з по­ста­ча­н­ня зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур на ми­тній те­ри­то­рії Укра­ї­ни опо­да­тко­ву­ю­ться ПДВ за став­кою 20%, а опе­ра­ції з ви­ве­зе­н­ня в ми­тно­му ре­жи­мі екс­пор­ту зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур під­ля­га­ють опо­да­тку­ван­ню за став­кою 0%.

Звер­та­є­мо ва­шу ува­гу, що по­пе­ре­дня (аван­со­ва) опла­та вар­то­сті то­ва­рів, які ви­во­зять за ме­жі ми­тної те­ри­то­рії Укра­ї­ни, не змі­нює зна­че­н­ня сум по­да­тку, які на­ле­жать до по­да­тко­во­го кре­ди­ту та­ко­го екс­пор­те­ра (п. 187.11. ПКУ).

6. По­ста­ча­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції не пла­тни­кам ПДВ

Якщо с.-г. про­ду­кцію при­дба­но в на­се­ле­н­ня або в осіб, які не є пла­тни­ка­ми ПДВ, а по­тім про­да­но не пла­тни­кам ПДВ, то об’єктом опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ бу­де тор­го­ва на­цін­ка, вста­нов­ле­на про­дав­цем (пла­тни­ком ПДВ) — п.189.12 ПКУ. По­да­тко­вий кре­дит не ви­зна­ча­є­ться. Ра­зом із тим не­об­хі­дним є до­три­ма­н­ня всіх умов, а са­ме:

• про­ду­кція/про­ду­кти її пе­ре­роб­ки є сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми;

• про­ду­кція/про­ду­кти її пе­ре­роб­ки ре­а­лі­зу­ю­ться у то­му ви­гля­ді, у яко­му їх бу­ло при­дба­но, тоб­то про­ве­де­н­ня те­хно­ло­гі­чних про­це­сів, пов’яза­них з її оброб­кою, до­роб­кою, пе­ре­роб­кою то­що, не має бу­ти;

• при­дба­н­ня про­ду­кції та про­ду­ктів її пе­ре­роб­ки здій­сне­но ли­ше у фі­зи­чних осіб, які не є пла­тни­ка­ми ПДВ;

• продаж здій­сню­є­ться ви­клю­чно не­пла­тни­кам ПДВ.

7. Ска­со­ва­но за­ле­жність «по­да­тко­вих пільг» від фа­кту

ре­є­стра­ції пра­ва орен­ди

Із 1 сі­чня 2016 ро­ку під­ста­ва для на­ра­ху­ва­н­ня орен­дної пла­ти — до­го­вір. По­ло­же­н­ня, що пра­во орен­ди має бу­ти за­ре­є­стро­ва­ним, усу­не­но з п.288.1 ПКУ.

Про­це­ду­ра ре­є­стра­ції ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но є до­сить три­ва­лою в ча­сі й ви­ма­гає зна­чних ви­трат. Пра­ва орен­ди на зе­мель­ні ді­лян­ки ре­є­стру­ють ду­же по­віль­но або вза­га­лі не ре­є­стру­ють. По­да­тко­ві ор­га­ни до­три­му­ва­ли­ся по­зи­ції, що с.-г. про­ду­кція, ви­ро­бле­на (ви­ро­ще­на) на зе­мель­них ді­лян­ках, що­до яких не за­ре­є­стро­ва­не пра­во орен­ди, для ці­лей опо­да­тку­ва­н­ня ПДВ в умо­вах спе­ці­аль­но­го режиму з ПДВ не мо­же вважатися вла­сно ви­ро­бле­ною.

То­му, су­ми по­да­тко­вих зо­бов’язань із ПДВ за опе­ра­ці­я­ми з по­ста­ча­н­ня та­кої про­ду­кції (яка є сіль­сько­го­спо­дар­ською) під­ля­га­ють спла­ті в дер­жав­ний бю­джет.

Вра­хо­ву­ю­чи той факт, що ця ви­мо­га усу­не­на з ПКУ, с.-г. ви­ро­бни­кам бу­де «тро­шки лег­ше ди­ха­ти».

8. Від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ

Ме­ха­нізм від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ у 2016 ро­ці також зазнав змін. В пер­шу чер­гу агро­ви­ро­бни­ки та трей­де­ри мо­жуть від­шко­до­ву­ва­ти ПДВ за екс­порт­ни­ми опе­ра­ці­я­ми що­до зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур. По-дру­ге, За­ко­ном збе­ре­же­но мо­ра­то­рій на про­ве­де­н­ня до­ку­мен­таль­них по­за­пла­но­вих пе­ре­ві­рок пла­тни­ків по­да­тків, що по­да­ли за­яву на від­шко­ду­ва­н­ня з бю­дже­ту ПДВ, і су­ма та­ко­го від­шко­ду­ва­н­ня ста­но­вить понад 100 тис. грн. По­дов­же­но мо­ра­то­рій і на пе­ре­вір­ки суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, що за­ку­пля­ли товари у пла­тни­ків по­да­тку, що за­сто­со­ву­ють спец. ПДВ і також по­да­ли­ся на від­шко­ду­ва­н­ня.

То­му про­во­ди­ться ли­ше ка­ме­раль­на пе­ре­вір­ка для узго­дже­н­ня ор­га­ном кон­тро­лю за­яв­ле­ної су­ми бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня. Строк та­кої пе­ре­вір­ки ста­но­вить 30 ка­лен­дар­них днів. За ре­зуль­та­та­ми та­кої пе­ре­вір­ки по­да­тко­ва про­тя­гом 3 ро­бо­чих днів на­дає ви­сно­вок із су­мою до від­шко­ду­ва­н­ня Ка­зна­чей­ству, яке по­вин­но про­тя­гом 3 опе­ра­цій­них днів пе­ре­ра­ху­ва­ти ці ко­шти пла­тни­ку по­да­тків.

Пов­ний пе­ре­лік пла­тни­ків по­да­тку, які отри­ма­ли бю­дже­тне від­шко­ду­ва­н­ня, що­мі­ся­чно пу­блі­ку­є­ться на сай­ті Ка­зна­чей­ства з обов’яз­ко­вим за­зна­че­н­ням сум та­ких від­шко­ду­вань. Тоб­то ін­фор­ма­ція про осіб, яким по­ща­сти­ло від­шко­ду­ва­ти ПДВ, має бу­ти пу­блі­чною. Ра­зом із тим в жо­дно­му за­ко­но­дав­чо­му акті не про­пи­са­на чер­го­вість, за якою Ка­зна­чей­ство по­вин­но здій­сню­ва­ти пе­ре­ра­ху­нок ко­штів. У ра­зі не­пе­ре­ра­ху­ва­н­ня Ка­зна­чей­ством ко­штів пла­тник по­да­тків має ду­же обме­же­ні ді­є­ві спосо­би за­хи­сту сво­їх прав, адже на ка­зна­чей­ські ра­хун­ки арешт не на­кла­да­є­ться.

За­мість ви­снов­ку

Хай там як, по­да­тко­ве на­ван­та­же­н­ня на сіль­го­спви­ро­бни­ків зро­стає. Окрім змін у роз­по­ді­лі спец. ПДВ, їм під­ви­щи­ли став­ки єди­но­го по­да­тку че­твер­тої гру­пи, зокре­ма за ріл­лі, сі­но­жа­ті, па­со­ви­ща до­ве­де­ться спла­чу­ва­ти 0,81% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки за зем­лю, що у 2015 ро­ці теж сут­тє­во зро­сла. До яких на­слід­ків при­зве­дуть ці змі­ни — по­ка­же час.

Ан­дрі­ан­на МАРТИНІВ, юрист ЮФ«ОМП»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.