Йо­гур­ти йдуть на За­хід?

Бо­ну­сом до отри­ма­но­го до­зво­лу Єв­ро­пей­ської Ко­мі­сії є ав­то­ма­ти­чне від­кри­т­тя для укра­їн­ської про­ду­кції екс­порт­них рин­ків тре­тіх кра­їн

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Іри­на ЗАДОРОЖНЯ

2016 рік ста­не но­вим ви­кли­ком для укра­їн­ських ви­ро­бни­ків мо­ло­чної про­ду­кції. Спра­ва не ли­ше в отри­ман­ні мо­жли­во­сті ві­тчи­зня­ни­ми за­во­да­ми ек­спор­ту­ва­ти свою про­ду­кцію у ЄС, ай у по­шу­ку шля­хів по­ста­ча­ти її в об­хід Ро­сії.

Прі­о­ри­тет но­мер один — ви­хід на но­ві рин­ки збу­ту. Ві­до­мо ж бо, що па­ді­н­ня по основ­ній екс­порт­ній по­зи­ції — си­ру — три­ває. То­рік екс­порт твер­дих си­рів змен­шив­ся в 1,8 ра­за, до 10,8 тис. тонн. До то­го ж основ­ні по­став­ки при­па­да­ли на Ка­зах­стан (38,7%), Росію (27,2%), Мол­до­ву (18,8%).

Для по­рів­ня­н­ня: по­за­то­рік 65,9% ці­єї про­ду­кції екс­пор­ту­ва­ло­ся в Росію. Що­прав­да, за­га­лом по мо­ло­чній гру­пі у 2015-му екс­порт зріс, за да­ни­ми ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чно­го «Ін­фо­а­гро», на 2–3%, проти 2014-го. Основ­ною при­чи­ною цьо­го яви­ща мо­жна вва­жа­ти де­валь­ва­цію грив­ні, яка ро­бить укра­їн­ські товари при­ва­бли­ві­ши­ми за ці­ною по­рів­ня­но з ін­ши­ми кра­ї­на­ми.

Бо­ну­сом до отри­ма­но­го до­зво­лу Єв­ро­пей­ської Ко­мі­сії є ав­то­ма­ти­чне від­кри­т­тя для укра­їн­ської про­ду­кції екс­порт­них рин­ків тре­тіх кра­їн

То­рік укра­їн­ські ви­ро­бни­ки мо­ло­чної про­ду­кції на­ре­шті отри­ма­ли до­ступ на рин­ки Ки­таю, по­ча­ли актив­ні­ше пра­цю­ва­ти з Ка­зах­ста­ном і Мол­до­вою, під­твер­ди­ли якість сво­єї про­ду­кції для по­ста­чань на ри­нок Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Що да­лі?

Про кво­ти й ви­кли­ки

Для укра­їн­сько­го су­хо­го мо­ло­ка та си­ро­ва­тки є ку­ди пра­гну­ти на­віть на по­то­чно­му рівні сві­то­во­го рин­ку. Як на­го­ло­шує го­лов­ний ана­лі­тик ана­лі­ти­чно­го агент­ства «Ін­фо­а­гро» Ма­ксим Фа­стє­єв, слід орі­єн­ту­ва­ти­ся (з ве­сни по­ста­ча­ти) на рин­ки MENA, Пів­ден­но-Схі­дної Азії, За­хі­дної Афри­ки, збе­рі­га­ти-роз­ши­рю­ва­ти при­су­тність в Се­ре­дній Азії. Ну й че­сно ви­ко­ну­ва­ти кон­тра­кти які­сної та де­ше­вої про­ду­кції.

Втім, основ­ним зав­да­н­ням на по­то­чний рік ек­спер­ти на­зи­ва­ють не­об­хі­дність під­твер­ди­ти отри­ма­ний від Єв­ро­ко­мі­сії знак яко­сті «зро­бле­но у Єв­ро­пі». Ще б пак! Одна по­мил­ка чи скар­га на ко­гось із по­ста­чаль­ни­ків мо­же по­ста­ви­ти під пи­та­н­ня якість усі­єї укра­їн­ської про­ду­кції. Ни­ні по­ста­ча­ти про­ду­кти у ЄС мо­жуть 10 під­при­ємств, сер­ти­фі­ка­ція яких три­ва­ла практично п’ять ро­ків. Це за­во­ди ве­ли­ких укра­їн­ських ком­па­ній: «Міл­кі­ленд», «Мо­ло­чний альянс», «Лю­ст­дорф», «Ла­кта­ліс» й ін.

Го­лов­ний ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор гру­пи ком­па­ній «Міл­кі­ленд» Анатолій Юр­ке­вич вва­жає, що отри­ма­н­ня до­зво­лу на екс­порт у ЄС ста­ло під­сум­ком по­слі­дов­них зу­силь фа­хів­ців із за­про­ва­дже­н­ня між­на­ро­дних стан­дар­тів яко­сті та без­пе­ки про­ду­кції, а також ре­а­лі­за­ції пла­нів за­хо­дів на ви­ро­бни­чих під­при­єм­ствах гру­пи, що на­да­ва­ли­ся екс­пер­та­ми САНКО. «Ми пла­ну­є­мо пов­ною мі­рою ско­ри­ста­ти­ся пер­спе­кти­ва­ми, що від­кри­ва­ю­ться, че­рез екс­порт укра­їн­ської мо­ло­чної про­ду­кції на рин­ки кра­їн ЄС, зокре­ма, від­по­від­но до квот, що бу­ли узго­дже­ні в рам­ках уго­ди про віль­ну тор­гів­лю між Укра­ї­ною та Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом», — за­зна­чив пан Юр­ке­вич. Про­те ро­змі­ри цих квот ду­же не­зна­чні. По мо­ло­ку, йо­гур­тах, ки­сло­мо­ло­чних про­ду­ктах вони ста­нов­лять 8 тис. тонн, су­хо­му мо­ло­ку — 1,5 тис. тонн, вер­шко­во­му ма­слу — 1,5 тис. тонн. Кво­ти на сир для Укра­ї­ни не­має. Прин­цип роз­по­ді­лу квот теж по­ки що до­во­лі не­зро­зумі­лий. Про­те отри­ма­н­ня до­сту­пу на ри­нок кра­їн ЄС — це до­да­тко­ве під­твер­дже­н­ня яко­сті укра­їн­ської мо­ло­чної про­ду­кції. Це під­ви­щить її кон­ку­рен­то­зда­тність на рин­ках тре­тіх кра­їн, зокре­ма в ре­гіо­ні Близь­ко­го Схо­ду та Пів­ні­чної Афри­ки.

Під­при­єм­ства, які отри­ма­ли до­звіл на екс­порт про­ду­кції в ЄС, по­вин­ні бу­ли під­твер­ди­ти зда­тність ви­ро­бля­ти про­ду­кцію з мо­ло­ка екс­тра-кла­су, цей про­цес має бу­ти за­кри­тим від тих, де ви­ко­ри­сто­ву­є­ться си­ро­ви­на ниж­чої яко­сті для уне­мо­жлив­ле­н­ня її по­тра­пля­н­ня в тан­ке­ри чи на лі­нії. Що­прав­да, сьо­го­дні в Укра­ї­ні не­має жо­дно­го за­во­ду, який би пра­цю­вав тіль­ки на мо­ло­ці екс­тра-кла­су, а всі 10 під­при­ємств, які до­три­ма­ли єв­ро­но­ме­ри, до­ве­ли, що змо­жуть про­сте­жи­ти й від­ве­сти окре­мі ви­ро­бни­чі лі­нії або ці­лі це­хи під ви­ро­бни­цтво то­ва­рів за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми.

Як отри­ма­ти єв­ро­но­мер

Для тих під­при­ємств, що все ж за­хо­чуть отри­ма­ти до­звіл на по­ста­ча­н­ня мо­ло­чної про­ду­кції у ЄС, про­це­ду­ра бу­де зна­чно швид­шою й від­бу­ва­ти­ме­ться вже із за­лу­че­н­ням ві­тчи­зня­них ін­спе­кто­рів. «Но­ві під­при­єм­ства, що за­хо­чуть отри­ма­ти єв­ро­но­мер, по­вин­ні бу­дуть вивчити ін­стру­кцію, що роз­мі­ще­на на сай­ті Дер­жав­ної слу­жби з пи­тань без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів та за­хи­сту спо­жи­ва­чів. Згі­дно з ін­стру­кці­єю, тре­ба про­ве­сти са­мо­стій­ну ін­спе­кцію на під­при­єм­стві. Якщо все га­разд — звер­ну­ти­ся в держ­слу­жбу й по­ві­до­ми­ти про ба­жа­н­ня отри­ма­ти до­звіл на екс­порт мо­ло­чних про­ду­ктів (кон­кре­ти­зу­вав­ши яких) у ЄС», — про­ко­мен­ту­вав га­зе­ті «Агро­Мар­кет» еко­но­міст ін­ве­сти­цій­но­го де­пар­та­мен­ту ФАО Ан­дрій Яр­мак. Він ще раз на­га­дав, що сер­ти­фі­ку­ва­ти­ся ма­ти­муть змо­гу ли­ше ті під­при­єм­ства, що пра­цю­ють ви­клю­чно з мо­ло­ком кла­су екс­тра. Ви­ко­ри­ста­н­ня ін­ших ґа­тун­ків мо­ло­ка на тих лі­ні­ях/під­при­єм­ствах, що сер­ти­фі­ку­ю­ться для екс­пор­ту у ЄС, не до­зво­ля­є­ться.

Ін­спе­кту­ва­н­ня по­ту­жно­стей ма­ють ро­би­ти ли­ше ек­спер­ти з цен­траль­но­го ор­га­ну (тоб­то з Ки­є­ва). Отри­ма­ні за­ува­же­н­ня тре­ба бу­де усу­ну­ти, по­тім зно­ву прой­ти ін­спе­кту­ва­н­ня держ­слу­жби, а вже після цьо­го (якщо ви­ро­бни­цтво та­ки від­по­від­ає всім ви­мо­гам) ві­тчи­зня­ний ком­пе­тен­тний ор­ган ро­бить за­пит на від­по­від­ний ор­ган у ЄС. Якщо ін­ші по­ста­чаль­ни­ки з Укра­ї­ни не по­ру­шу­ва­ли ви­мог до без­пе­чно­сті про­ду­ктів, но­вим під­при­єм­ствам також на­да­дуть єв­ро­но­мер про­тя­гом мі­ся­ця з мо­мен­ту по­да­н­ня за­пи­ту. Слід до­да­ти, що пер­ших 6 мі­ся­ців ЄС бу­де ла­бо­ра­тор­но кон­тро­лю­ва­ти 100% по­ста­вок укра­їн­ських про­ду­ктів, аби пе­ре­ко­на­ти­ся, що наш ком­пе­тен­тний ор­ган дій­сно за­без­пе­чує від­по­від­ність. На дум­ку екс­пер­та, подаль­ші пер­спе­кти­ви укра­їн­ських мо­ло­чних про­ду­ктів у ЄС за­ле­жать ви­клю­чно від са­мих по­ста­чаль­ни­ків. Щоб про­ду­кти про­да­ва­ли­ся, їх тре­ба актив­но про­су­ва­ти, кон­ку­ру­ю­чи з ін­ши­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми.

Всі про­це­ду­ри з отри­ма­н­ня єв­ро­но­ме­ра є без­ко­штов­ни­ми, крім екс­плу­а­та­цій­но­го до­зво­лу. Єди­ним пи­та­н­ням ли­ша­є­ться та­ке: хто ін­спе­кту­ва­ти мо­ло­чні під­при­єм­ства в Укра­ї­ні, оскіль­ки до­сі не за­вер­ши­ла­ся ре­фор­ма ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну. Кон­суль­тант ФАО Ві­та­лій Ба­шин­ський уто­чнив, що в пер­шо­му пів­річ­чі 2016-го Укра­ї­на отри­має пер­ших ін­спе­кто­рів, які прой­дуть іспи­ти в не­за­ле­жній кон­сал­тин­го­вій ком­па­нії. На­вча­н­ня ве­де­ться в рам­ках про­е­кту ЄС «Вдо­ско­на­ле­н­ня си­сте­ми кон­тро­лю без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів в Укра­ї­ні». Ко­жен ін­спе­ктор ма­ти­ме свій но­мер, і під­при­єм­ство ро­зу­мі­ти­ме, які фун­кції він мо­же ви­ко­ну­ва­ти. Для то­го, щоб ці фун­кції ви­ко­ну­ва­ли­ся які­сно, їм має бу­ти за­без­пе­че­ний на­ле­жний рі­вень зар­пла­ти, аби ін­спе­ктор не став ха­бар­ни­ком, але в бю­дже­ті на по­то­чний рік об­ся­ги фі­нан­су­ва­н­ня Дер­жве­тфі­то­слу­жби збе­ре­же­ні на рівні по­пе­ре­дньо­го ро­ку.

У по­шу­ках ні­ші

Серед кра­їн СНД Укра­ї­на стала дру­гою кра­ї­ною, що отри­ма­ла мо­жли­вість екс­пор­ту в ЄС (після Бі­ло­ру­сі). Бі­ло­ру­си по­тро­хи по­ста­ча­ють у Єв­ро­пу си­ро­вин­ні про­ду­кти (та­кі як су­хе мо­ло­ко), щоб при­найм­ні бу­ти при­су­тні­ми на цих рин­ках. Укра­їн­ці ма­ють зна­чно ам­бі­тні­ші пла­ни.

«Ми пла­ну­є­мо ско­ри­ста­ти­ся цим до­зво­лом і пред­ста­ви­ти на суд єв­ро­пей- сько­го спо­жи­ва­ча вер­шко­ве ма­сло ви­ро­бни­цтва Зо­ло­то­ні­сько­го ма­сло­ро­бно­го ком­бі­на­ту й мо­ло­ко три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня в упа­ков­ці «Те­тра Пак», яке ви­ро­бля­є­ться на за­во­ді ди­тя­чо­го хар­чу­ва­н­ня «Яго­тин­ське для ді­тей», — ка­же го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди ком­па­нії «Мо­ло­чний Альянс» Сер­гій Вов­чен­ко. — А як бо­нус від отри­ма­но­го на­ми до­зво­лу Єв­ро­пей­ської Ко­мі­сії — ав­то­ма­ти­чне від­кри­т­тя для на­ших під­при­ємств екс­порт­них рин­ків тре­тіх кра­їн, що до­ві­ря­ють ви­снов­кам єв­ро­пей­ської ін­спе­кції».

На су­сі­дніх з Укра­ї­ною рин­ках, до ре­чі, теж спо­сте­рі­га­ю­ться ці­ка­ві тенденції. Ска­жі­мо, мол­дав­ські ви­ро­бни­ки мо­ло­чної про­ду­кції вель­ми стур­бо­ва­ні різ­ким зро­ста­н­ням ім­пор­ту та­кої про­ду­кції з Укра­ї­ни. За сло­ва­ми голови мол­дав­сько­го Ре­спу­блі­кан­сько­го со­ю­зу пра­ців­ни­ків сіль­сько­го го­спо­дар­ства UniAgroProtect Оле­ксан­дра Слу­са­ра, укра­їн­ські ви­ро­бни­ки ма­ють дешевші кор­ми (ці­на на них на 16% ниж­ча), на тре­ти­ну де­шев­шу еле­ктро­енер­гію, на 16% де­шев­ший газ. До­да­тко­во, за його сло­ва­ми, кон­троль на кор­до­ні є слаб­ким, що до­зво­ляє ча­сти­ну про­ду­кції за­во­зи­ти на мол­дав­ський ри­нок кон­тра­бан­дою.

Сут­тє­ве зро­ста­н­ня вве­зе­н­ня в Мол­до­ву м’ясо-мо­ло­чної про­ду­кції з Укра­ї­ни там­те­шні ек­спер­ти пов’язу­ють із за­про­ва­дже­н­ням Ро­сі­єю з 1 сі­чня 2016 ро­ку за­бо­ро­ни на вве­зе­н­ня укра­їн­ської про­ду­кції. Згі­дно з да­ни­ми мол­дов­ської На­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка та мо­ло­чної про­ду­кції, час­тка від­по­від­ної про­ду­кції ви­ро­бни­цтва Укра­ї­ни та Бі­ло­ру­сії на молдовському рин­ку пе­ре­ви­щує 40%. Від­так, Мі­ні­стер­ство сіль­сько­го го­спо­дар­ства і хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті Мол­до­ви має на­мір іні­ці­ю­ва­ти за­сто­су­ва­н­ня ім­порт­них мит, а також по­си­ли­ти при­кор­дон­ний кон­троль.

Зві­сно, в рам­ках дії ЗВТ з ЄС про­тя­гом 5 ро­ків Укра­ї­на теж має обну­ли­ти свої ім­порт­ні ми­та (а на си­ри вони ста­нов­лять 10%). Зро­зумі­ло, що че­рез де­валь­ва­цію грив­ні ім­порт­на про­ду­кція по­ки що не мо­же кон­ку­ру­ва­ти з ві­тчи­зня­ним ви­ро­бни­цтвом, але у ра­зі ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції єв­ро­пей­ські га­у­ду, ка­мам­бер і йо­гур­ти мо­жна бу­де по­ба­чи­ти на укра­їн­ських по­ли­цях. Ди­ре­ктор по вза­є­мо­дії з дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми «Да­нон Укра­ї­на» Сер­гій Мов­чан вва­жає, що пев­ні єв­ро­пей­ські сіль­сько­го­спо­дар­ські та хар­чо­ві про­ду­кти, зокре­ма ки­сло­мо­ло­чні, без сум­ні­ву, по­ста­ча­ти­му­ться на укра­їн­ський ри­нок. Однак, швидше за все, це бу­дуть тра­ди­цій­ні для кра­їн ЄС про­ду­кти, на­при­клад, сир пар­ме­зан або мо­ца­рел­ла.

Тим ча­сом ві­тчи­зня­на про­ду­кція вже ни­ні має пер­спе­кти­ву за­крі­пи­ти­ся в пев­них ні­шах. «Я мо­жу на­ве­сти не­ве­ли­чкий при­клад — кра­ї­ни Пів­ден­ної Єв­ро­пи ма­ють не­по­га­ні мо­жли­во­сті для роз­кру­тки та­ких не­тра­ди­цій­них для них про­ду­ктів, як ке­фір і наш ки­сло­мо­ло­чний сир, — ка­же Ан­дрій Яр­мак. — Спо­жи­ва­чі у цих кра­ї­нах не­по­га­но ре­а­гу­ють на та­кий про­дукт, а про­су­ва­ти його мо­жна спо­ча­тку че­рез етні­чні ма­га­зи­ни (адже у цих кра­ї­нах ме­шкає, за різними оцін­ка­ми, від 2 до 4 млн укра­їн­ців, це не вра­хо­ву­ю­чи ін­ших ро­сій­сько­мов­них)».

На пе­ре­ко­на­н­ня екс­пер­та, ду­же ва­жли­во ре­є­стру­ва­ти свої брен­ди та на­зви про­ду­ктів. Утім, уже ни­ні пер­ші не­ве­ли­кі пар­тії тра­ди­цій­них мо­ло­чних про­ду­ктів з Укра­ї­ни на­ді­йшли на тра­ди­цій­ні рин­ки ЄС. На рин­ки за ме­жа­ми етні­чних гро­мад на­шим ви­ро­бни­кам по­ки що з вла­сни­ми брен­да­ми ви­хо­ди­ти бу­де важ­ко. Однак ви­ро­бля­ти щось під вла­сни­ми брен­да­ми ме­реж су­пер­мар­ке­тів (privatelable) ціл­ком під си­лу.

Основ­не зав­да­н­ня для ви­ро­бни­ків на по­то­чний рік — не­об­хі­дність під­твер­ди­ти отри­ма­ний від Єв­ро­ко­мі­сії знак яко­сті «зро­бле­но у Єв­ро­пі» Сер­ти­фі­ку­ва­ти­ся для екс­пор­ту у ЄС мо­жуть ли­ше ті під­при­єм­ства, що пра­цю­ють ви­клю­чно з мо­ло­ком кла­су екс­тра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.