111 ПІД­ПРИ­ЄМСТВ ОТРИ­МА­ЛИ ЗА РІК ДО­ЗВІЛ НА ЕКС­ПОРТ ПРО­ДО­ВОЛЬ­СТВА.

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Вони успі­шно ви­три­ма­ли пе­ре­вір­ки між­на­ро­дних ін­спе­кто­рів. Крім то­го, між ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми з пи­тань ве­тме­ди­ци­ни Укра­ї­ни та іно­зем­них кра­їн по­го­дже­но фор­ми між­на­ро­дних ве­те­ри­нар­них сер­ти­фі­ка­тів. Зокре­ма, на екс­порт ВРХ для за­бою — до Йор­да­нії; сто­ло­вих яєць, а також ри­би і ри­бо­про­ду­ктів — до Ізра­ї­лю; пле­мін­ної ВРХ і на за­бій — до Гру­зії, охо­ло­дже­но­го м’яса овець — до Йор­да­нії то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.