ПРО ВИ­НЯ­ТКИ «ДЛЯ БА­БИ ГА­ЛІ» ТА АФРИ­КАН­СЬКУ ЧУ­МУ. ЦІ­НА ПО­РЯ­ТУН­КУ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ві­та­лій БА­ШИН­СЬКИЙ, екс­перт

Си­ту­а­ція з АЧС в Укра­ї­ні по­гір­ши­ла­ся. Якщо то­рік на­ве­сні за­хво­рю­ва­н­ня ре­є­стру­ва­ли пе­ред­усім серед ди­ких ка­ба­нів (де, вла­сне, й цир­ку­лю­вав ві­рус) і в ма­лих се­лян­ських го­спо­дар­ствах, то те­пер африканська чу­ма роз­по­всю­джу­ю­ться ха­о­ти­чно й не­пе­ре­дба­чу­ва­но…

Не обі­йшло­ся

Якось май­же не­по­мі­тно для ши­ро­ко­го за­га­лу про­май­ну­ли ін­тер­не­том по­ві­дом­ле­н­ня про чи­слен­ні під­па­ли су­хо­стою та під­стил­ки в лі­сі на ме­жі та в зо­ні від­чу­же­н­ня нав­ко­ло Чор­но­би­ля. Та са­ме то­ді для Укра­ї­ни й по­ча­ла­ся «чор­на сму­га». Обме­же­ні жа­лю­гі­дним фі­нан­су­ва­н­ням, ве­те­ри­на­ри не змо­гли на­по­ляг­ти на по­си­лен­ні за­хо­дів без­пе­ки на най­ви­що­му рівні. За­сі­дань Дер­жав­ної над­зви­чай­ної про­ти­е­пі­зоо­ти­чної ко­мі­сії та за­лу­че­ної з бо­ку між­на­ро­дних до­но­рів до­по­мо­ги ви­яви­ло­ся не­до­ста­тньо. А чи­нов­ни­ки про­філь­но­го мі­ні­стер­ства, нев­пин­но ра­пор­ту­ю­чи про пе­ре­мо­ги, чо­мусь уни­ка­ли роз­мов на про­блем­ні те­ми. Пев­не, спо­ді­ва­ли­ся, що «обі­йде­ться»? Пе­вен, що са­ме так во­но й бу­ло б, як­би не спа­лах чу­ми у Ка­ли­тян­сько­му сви­но­ком­пле­ксі.

По­ру­ше­н­ня си­сте­ми ор­га­ні­за­ції біо­без­пе­ки спри­я­ло мас­шта­бно­му роз­не­сен­ню збу­дни­ка те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни. Пе­ре­дба­чу­ва­ти, а від­так кон­тро­лю­ва­ти, де са­ме мо­же ви­ни­кну­ти но­ве во­гни­ще за­хво­рю­ва­н­ня ста­ло практично не­мо­жли­во. По­пов­зли чу­тки. При­га­ду­є­те? Ли­ше лі­ни­вий не го­во­рив про те, що хво­рих сви­ней ви­ве­зли (на Дні­про­пе­тров­щи­ну, Пол­тав­щи­ну, Рів­нен­щи­ну, в Ки­їв) за­дов­го до то­го, як не­кон­тро­льо­ва­на си­ту­а­ція ви­ли­ла­ся в про­бле­му для дер­жа­ви. Зро­зумі­ло, що ве­ли­ка кіль­кість пе­ре­мі­щень по­тен­цій­но хво­рих тва­рин і про­ду­кції з них за­ли­ши­ли по­за ува­гою ком­пе­тен­тних ор­га­нів і служб. На мо­ні­то­ринг роз­по­всю­дже­н­ня збу­дни­ка ко­штів не зна­йшло­ся. Звер­не­н­ня до до­но­рів теж ли­ши­ли­ся без аде­ква­тної від­по­віді. Від­так, ду­же швид­ко від фа­зи очі­ку­ва­н­ня Укра­ї­на пе­ре­йшла до фа­зи не­спо­ді­ва­них без­ве­ктор­них спа­ла­хів, спри­чи­не­них ан­тро­по­ген­ним чин­ни­ком. Тож за­мість про­фі­ла­кти­ки афри­кан­ської чу­ми фа­хів­ці ви­му­ше­ні бу­ли лі­кві­ду­ва­ти її на­слід­ки. Яскра­ве свід­че­н­ня цьо­му — остан­ні ви­пад­ки АЧС в Пол­тав­ській області.

За­гро­за зро­стає в ра­зи

За да­них умов, шля­хом про­гно­зу­ва­н­ня та за ре­зуль­та­та­ми гро­мад­ських опи­ту­вань, мо­жна пе­ред­ба­чи­ти хі­ба що ма­со­ві при­хо­ву­ва­н­ня спа­ла­хів серед ма­лих се­лян­ських го­спо­дарств і подаль­ше ви­ко­ри­ста­н­ня кон­та­мі­но­ва­них туш як си­ро­ви­ни для хар­чо­вих про­ду­ктів. Зві­сно, ці яви­ща не є ши­ро­ко роз­по­всю­дже­ни­ми, але за­гро­за в та­ких об­ста­ви­нах зро­стає в ра­зи. Осо­бли­во це сто­су­є­ться місць із ви­со­кою кон­цен­тра­ці­єю сприйня­тли­во­го по­го­лів’я та не­до­ста­тньою си­сте­мою за­без­пе­че­н­ня рів­ня біо­без­пе­ки.

Навряд чи хтось з укра­їн­ців не чув про афри­кан­ську чу­му сви­ней. Роз’ясню­валь­на ро­бо­та в рам­ках Ро­бо­ти FAO спіль­но з уря­дом Япо­нії, бе­зу­мов­но, да­ла свої ре­зуль­та­ти. Утім, стій­ка су­спіль­на дум­ка що­до ор­га­ні­за­ції за­хо­дів без­пе­ки та своє­ча­сно­го по­ві­дом­ле­н­ня про спа­ла­хи на­ра­зі ще не сфор­му­ва­ла­ся. Лю­ди в кур­сі, що від­шко­ду­ва­н­ня за ви­лу­че­них тва­рин мо­жна не до­че­ка­ти­ся (три­ва­лі за­трим­ки з ви­пла­тою — це уста­ле­на пра­кти­ка). Отож із мов­ча­зної зго­ди місцевих пред­став­ни­ків ком­пе­тен­тно­го ор­га­ну ни­ні по­всю­дно від­бу­ва­є­ться ма­со­ве за­би­т­тя сви­ней…

Ре­а­лі­за­ція м’яса та м’ясо­про­ду­ктів, що мі­стять у сво­є­му скла­ді сви­ни­ну, на агро­про­до­воль­чих рин­ках, по­да­рун­ки, не­сан­кціо­но­ва­ні мі­сця тор­гів­лі ро­блять усю те­ри­то­рію Укра­ї­ни без­за­хи­сною пе­ред за­хво­рю­ва­н­ням. У ба­га­тьох мі­сцях збе­ре­же­на за­гроз­ли­ва пра­кти­ка ви­ко­ри­ста­н­ня хар­чо­вих від­хо­дів для го­дів­лі сви­ней, що, за да­них умов, ро­бить го­спо­дар­ство ура­зли­вим із най­ви­щою імо­вір­ні­стю.

По­лю­ва­н­ня на відьом?

Не­хай там як, по­бу­до­ва ефе­ктив­них си­стем біо­без­пе­ки в го­спо­дар­ствах, — аб­со­лю­тно ре­аль­не зав­да­н­ня. Бу­ді­вель­ни­ків й ін­стру­мент, також мо­жна про­во­ди­ти че­рез пов­ний ком­плекс за­по­бі­жних за­хо­дів на рівні з пра­ців­ни­ка­ми ком­пле­ксу. І про­не­се­н­ня (або не­про­не­се­н­ня) бу­ді­вель­ни­ком сви­ня­чої шкур­ки в ки­ше­ні — це ви­клю­чна спра­ва вла­сни­ка сви­но­го­спо­дар­ства. І те­пер тим, ко­му вда­ло­ся по­бу­ду­ва­ти та­ку си­сте­му біо­за­хи­сту, по­трі­бно ста­ви­ти пам’ятни­ки та на­го­ро­джу­ва­ти за за­хист дер­жав­них ін­те­ре­сів. На­то­мість на­ше сьогодення з АЧС усе ще на­га­дує по­лю­ва­н­ня на відьом: у ко­жно­му зі сви­но­го­спо­дарств ни­ні ба­чать при­хо­ву­ва­ча чу­ми.

Ни­ні на­віть стра­хо­ві ком­па­нії ро­зу­мі­ють, що цей ри­зик — АЧС — не є не­пе­ре­бор­ним і не­про­гно­зо­ва­ним. Уже сьо­го­дні існу­ють пре­це­ден­ти та про­по­зи­ції що­до стра­ху­ва­н­ня сви­ней від ри­зи­ку за­хво­рю­ва­н­ня на АЧС, що є одним із ви­дів ве­те­ри­нар­но­го стра­ху­ва­н­ня, яке вже діє в Укра­ї­ні. Його мо­жна знай­ти че­рез зви­чай­ну по­шу­ко­ву си­сте­му в ін­тер­не­ті. А це вір­на озна­ка то­го, що є мо­жли­вість ви­зна­че­н­ня кри­те­рі­їв, уста­нов­ле­н­ня рів­ня та ді­є­во­сті си­сте­ми біо­за­хи­сту без пря­мої за­гро­зи не­без­пе­ки го­спо­дар­ству з бо­ку ін­спе­кто­рів від стра­хо­вої ком­па­нії. Мо­же­те со­бі уяви­ти пе­ре­вір­ку з ви­ко­ри­ста­н­ням без­пі­ло­тних дро­нів і ди­стан­цій­них ка­мер, уста­нов­ле­них на пра­ців­ни­ках сви­но­ком­пле­ксу… Зви­чай­но, це не ко­смі­чно-не­д­ося­жні те­хно­ло­гії. Біль­шість ди­тя­чих ігра­шок сьо­го­дні вже обла­дна­ні ана­ло­гі­чни­ми за­со­ба­ми. Про­те дер­жін­спе­кто­ри, обме­же­ні за­ста­рі­лим і за­шка­ру­блим за­ко­но­дав­ством, на жаль, не мо­жуть до­зво­ли­ти со­бі щось по­ді­бне. Осо­бли­во в умо­вах ни­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня, коли від­ві­да­ти на­сту­пний сви­но­ком­плекс він, від­по­від­но до жорс­тких ви­мог біо­без­пе­ки, мо­же не ра­ні­ше ніж че­рез мі­сяць після по­пе­ре­дньо­го. Що­ра­зу ін­спе­ктор на­ра­жає на не­без­пе­ку і го­спо­дар­ство, і себе — як від­по­від­аль­но­го за до­три­ма­н­ня пра­вил біо­без­пе­ки (або за їх по­ру­ше­н­ня — це тре­ба до­ве­сти).

Про нор­ми та прі­о­ри­те­ти

На рівні за­ко­но­дав­чої пло­щи­ни до­сі є низка не­узго­дже­но­стей і про­блем­них мо­мен­тів. Чин­на ін­стру­кція, зокре­ма, пе­ред­ба­чає звіль­не­н­ня від по­го­лів’я зо­ну епі­зоо­ти­чно­го осе­ред­ку, ви­зна­че­ну, як на­се­ле­ний пункт, го­спо­дар­ство то­що. Її ме­жі ви­зна­ча­ю­ться на засіданні ДНПК, але во­на не мо­же бу­ти мен­шою ніж три кі­ло­ме­три. Ця нор­ма є пря­мою за­гро­зою ве­ли­ко­то­вар­ним ви­ро­бни­кам в ра­ді­у­сі 3 км, від яких є сви­но­по­го­лів’я, на­віть у при­ва­тних се­лян­ських го­спо­дар­ствах.

Ор­га­ні­за­ція най­су­ча­сні­ших за­хо­дів біо­без­пе­ки за та­ких умов не га­ран­тує збе­ре­же­н­ня бізнесу як та­ко­го. Чин­на Ін­стру­кція з бо­роть­би з АЧС не пе­ред­ба­чає ви­клю­чно­го (окре­мо­го) від­но­ше­н­ня до го­спо­дарств зі вста­нов­ле­ною та під­твер­дже­ною ба­га­то­рів­не­вою ком­пар­тмен­та­лі­за­ці­єю (си­сте­мою окре­мо­го від­но­ше­н­ня до го­спо­дар­ства з до­ско­на­лою си­сте­мою біо­за­хи­сту на рівні ре­ко­мен­да­ції МЕБ. — Авт.).

Ве­те­ри­нар­но-са­ні­тар­ні ви­мо­ги до утри­ма­н­ня сви­ней ни­ні на по­го­джен­ні в центральних ор­га­нах ви­ко­нав­чої вла­ди й не є нор­ма­тив­но-пра­во­вим до­ку­мен­том, який тя­гне відповідальність за його не­ви­ко­на­н­ня. Про­ект, зві­сно, не мо­же бу­ти під­ста­вою для про­ве­де­н­ня оцін­ки рів­ня біо­без­пе­ки та ком­пар­тмен­та­лі­за­ції ве­ли­ко­то­вар­них сви­но­го­спо­дарств. Утім, це мо­гло б ство­ри­ти умо­ви для ви­клю­че­н­ня їх із пра­вил про обов’яз­ко­ве зни­ще­н­ня по­го­лів’я в ра­зі по­тра­пля­н­ня в ме­жі на­се­ле­но­го пун­кту — епі­зоо­ти­чно­го осе­ред­ку, або ж за­сто­су­ва­н­ня окре­мих ви­бір­ко­вих обме­жень й обов’яз­ко­вих мо­ні­то­рин­го­вих до­слі­джень за по­тра­пля­н­ня го­спо­дар­ства в три­кі­ло­ме­тро­ву за­гроз­ли­ву зо­ну. То чи не є це по­ка­зни­ком опо­се­ред­ко­ва­но­го, дрі­бно­го та зов­сім не зна­чу­що­го рів­ня ува­ги з бо­ку тих, хто мав би вже при­найм­ні на­вчи­ти­ся роз­став­ля­ти прі­о­ри­те­ти? Дер­жав­на ре­гу­ля­тор­на слу­жба, не ро­зі­брав­шись, від­мов­ляє ком­пе­тен­тно­му ор­га­ну в за­твер­джен­ні пра­вил, які від­по­від­но до за­ко­ну «Про мі­сце­ве са­мов­ря­ду­ва­н­ня в Укра­ї­ні» мо­же за­твер­ди­ти мі­ська або ра­йон­на ра­да. Чи не див­ною є та­ка по­зи­ція? Хто від­по­від­а­ти­ме за на­слід­ки зни­ще­н­ня ба­га­то­ти­ся­чно­го по­го­лів’я внаслідок від­су­тно­сті ци­ві­лі­зо­ва­них пра­вил утри­ма­н­ня сви­ней та еле­мен­тар­ної від­по­від­аль­но­сті за їх не­до­три­ма­н­ня?! Ко­го за­хи­щає Дер­жав­на ре­гу­ля­тор­на слу­жба? Аж ні­як не бі­знес, що ба­зу­є­ться на пра­ви­лах. То, пев­не, об’єктом за­хи­сту є тем­ний, на­пів­ро­зва­ле­ний, за­смі­че­ний са­рай із дво­ма чор­ни­ми, як чор­ти, свинь­ми?

Не за­не­сти!..

Осо­бли­ве за­не­по­ко­є­н­ня ви­кли­ка­ють остан­ні за­ре­є­стро­ва­ні спа­ла­хи АЧС: 17 гру­дня 2015-го — Пол­тав­ська область, Кре­мен­чу­цький ра­йон, с. Дзер­жин­ське (при­ва­тний се­ктор), 30 гру­дня 2015-го — Пол­тав­ська область, Гло­бин­ський ра­йон, с. Ли­по­ве (при­ва­тний се­ктор), 30 гру­дня 2015-го — Пол­тав­ська область, Гло­бин­ський ра­йон, с. Усти­мів­ка (при­ва­тний се­ктор), 25 сі­чня 2016го Хо­роль­ський ра­йон Пол­тав­ської області (ди­кий ка­бан).

Ску­пче­н­ня по­го­лів’я, сприйня­тли­во­го до АЧС, ста­вить пе­ред вла­сни­ка­ми здо­ро­вих тва­рин не­ймо­вір­но скла­дні зав­да­н­ня! Де­да­лі ча­сті­ше сви­но­ком­пле­кси пе­ре­хо­дять на ва­хто­ві ре­жи­ми ро­бо­ти та за­охо­чу­ють пер­со­нал до­три­му­ва­ти­ся в та­ких умо­вах без­пре­це­ден­тно­го рів­ня біо­без­пе­ки. За­га­лом ви­мо­ги на­бли­жа­ю­ться до рів­ня ла­бо­ра­то­рій, що пра­цю­ють із па­то­ге­на­ми най­ви­що­го рів­ня кон­та­гі­о­зно­сті. Із тим ли­ше ви­ня­тком, що там за­сто­ро­гою є не ви­не­сти, а тут — не за­не­сти!

Ви­ня­тки «для ба­би Га­лі» вби­ва­ють!

Ко­жен, хто має тва­рин, по­ви­нен до­три­му­ва­ти­ся го­лов­них прин­ци­пів біо­без­пе­ки. Їх усьо­го п’ять:

здорова тва­ри­на за жо­дних умов не мо­же кон­та­кту­ва­ти із хво­рою (чи будь-якою ін­шою — щу­ром, ко­том, ми­шею…). Якщо лю­ди­на під­хо­дить до тва­ри­ни та її го­дує, то не по­вин­на кон­та­кту­ва­ти з тваринами, яких утри­му­ють в ін­шо­му мі­сці (або з лю­дьми, які їх го­ду­ють);

кор­ми, які мі­стять скла­до­ві тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, по­трі­бно під­да­ва­ти обов’яз­ко­вій тер­мі­чній оброб­ці;

для до­гля­ду за тва­ри­ною слід ма­ти окре­мий одяг і про­де­зін­фі­ко­ва­не взу­т­тя;

якщо лю­ди­на мо­же пе­ре­не­сти збу­дни­ка, то й щур, і кліщ мо­жуть його пе­ре­не­сти. Слід уне­мо­жли­ви­ти до­ступ гри­зу­нів і ко­мах до го­дів­ниць сви­ней і вла­сне сви­ней;

для оброб­ки ре­ма­нен­ту й ін­стру­мен­тів по до­гля­ду за тваринами мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти по­бу­то­ві де­зін­фе­ктан­ти. Якщо вла­сник не мо­же за­без­пе­чи­ти цих ви­мог, то­ді він не по­ви­нен три­ма­ти сви­ней. Чи го­то­ві ви ви­тра­ча­ти вла­сні ко­шти (не роз­ра­хо­ву­ю­чи на до­по­мо­гу дер­жа­ви), аби ви­ко­на­ти й на­ла­го­ди­ти що­ден­не до­три­ма­н­ня еле­мен­тар­них ви­мог біо­без­пе­ки? Якщо так, то­ді це по­трі­бно роз­по­ча­ти ро­би­ти вже сьо­го­дні до ве­чо­ра. Якщо ні, то­ді, до­ки це мо­жли­во, за прийня­тною ці­ною зда­вай­те сви­ней на за­бій. Бо в ін­шо­му ра­зі з пів­ро­ку очі­ку­ва­ти­ме­те від­шко­ду­ва­н­ня від ОДА, під­ра­хо­ву­ю­чи зби­тки, що збіль­шу­ю­ться зі змі­ною ва­лю­тно­го кур­су… Спіл­куй­те­ся із су­сі­да­ми, роз­по­від­ай­те їм те, про що са­мі ді­зна­ли­ся. Їхня про­бле­ма те­пер уже й ва­ша про­бле­ма! Ви те­пер по один бік ба­ри­кад. Зай­діть до сіль­ра­ди. Спи­тай­те, де ли­стів­ки та по­ві­дом­ле­н­ня про сви­ня­чу чу­му. Cпи­тай­те в мі­сце­во­го ве­те­ри­нар­но­го лі­ка­ря, а він не­хай звер­не­ться до го­лов­но­го управ­лі­н­ня в області або управ­лі­н­ня в ра­йо­ні. За під­трим­ки по­соль­ства Япо­нії й за спри­я­н­ня між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції FAO бу­ло на­дру­ко­ва­но ве­ли­че­зну кіль­кість цих ли­сті­вок, які ма­ють бу­ти у віль­но­му до­сту­пі.

*** Африканська чу­ма — це не та хво­ро­ба, від якої ги­нуть лю­ди. Во­на вби­ває ви­клю­чно сви­ней, але ро­бить це ду­же під­сту­пно. Якщо кон­та­мі­но­ва­ний бруд із ву­ли­ці, з лі­су, де ціл­ком імо­вір­но ле­жить труп ка­ба­на (че­рез ва­ші ка­ло­ші чи чо­бо­ти) по­тра­пить у від­ро або ри­штак, звід­ки сви­ня їсть, во­на за­ги­не. Ймо­вір­ність — 90%. Сало хво­рої тва­ри­ни, за­кру­че­не у три­лі­тро­вий «сло­їк» (бан­ку), це бом­ба упо­віль­не­ної дії. І якщо ви ство­ри­ли та­ку бом­бу — ви зло­чи­нець, май­же біо­те­ро­рист! Тер­мі­чна оброб­ка кор­му для сви­ні та що­ден­не ми­т­тя го­дів­ниць — 50% успі­ху в бо­роть­бі з АЧС. Ізо­ля­ція ва­шої тва­ри­ни від кон­та­кту із зов­ні­шнім сві­том — дру­гі 50% ва­шо­го успі­ху. Бо­роть­ба з роз­по­всю­дже­н­ням ві­ру­су є ре­аль­ною. Пе­ред­усім для тих, хто не ро­бить ви­ня­тків. Ви­ня­тки «для ба­би Га­лі» вби­ва­ють! АЧС — це дер­жав­на бі­да, але за про­бле­ма­ми, коли ги­нуть лю­ди, свинь­ми не­хту­ють. Ця про­бле­ма — те­пер ви­клю­чно ва­ша, і ви від­по­від­аль­ні за роз­по­всю­дже­н­ня АЧС.

Африканська чу­ма сви­ней на­бу­ває в Укра­ї­ні рис, що не вла­сти­ві ве­ктор­ній епі­зоо­тії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.