ЯК РЕ­А­ГУ­ВА­ТИ НА «ЛИ­СТИ ЩА­СТЯ» ДЕР­ЖГЕО­КА­ДА­СТРУ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ки­рил ЛЕВТЕРОВ, пар­тнер ЮФ «ОМП»

Остан­нім ча­сом по­ча­сті­ша­ли ви­пад­ки над­хо­дже­н­ня ли­стів­по­ві­дом­лень від ра­йон­них від­ді­лів Дер­жгео­ка­да­стру, що звер­та­ю­ться з про­ха­н­ням укла­сти до­да­тко­ві уго­ди до до­го­во­рів орен­ди зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня про збіль­ше­н­ня роз­мі­ру орен­дної пла­ти до 8% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки на рік. Зде­біль­шо­го одер­жу­ва­ча­ми та­ких ли­стів є го­спо­дар­ства, що укла­да­ли до­го­во­ри орен­ди на без­кон­кур­сній осно­ві (без про­ве­де­н­ня зе­мель­них ау­кціо­нів). У та­ких ви­пад­ках ро­змір орен­дної пла­ти ви­зна­чав­ся орен­до­дав­цем, за­зви­чай мі­сце­ви­ми управ­лі­н­ня­ми Дер­жгео­ка­да­стру, са­мо­стій­но в ме­жах ви­мог за­ко­но­дав­ства.

Юри­сти ЮФ «ОМП» про­ана­лі­зу­ва­ли від­по­від­ні ли­сти й скла­ли ал­го­ритм дій на той ви­па­док, якщо з та­ким по­ві­дом­ле­н­ням до­ве­де­ться ма­ти спра­ву й іншим під­при­єм­ствам. За­ува­жи­мо: від­по­від­но до пун­кту 288.5 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, ро­змір орен­дної пла­ти за зе­мель­ні ді­лян­ки вста­нов­лю­є­ться у до­го­во­рі орен­ди. До то­го ж су­ма пла­те­жу за рік орен­ди не мо­же бу­ти мен­шою за 3% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки. От­же, якщо у ва­шо­му до­го­во­рі орен­ди ро­змір орен­дної пла­ти вка­за­но на рівні не мен­ше як 3% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцін­ки, то від­по­від­ні ли­сти й за­зна­че­ні у них про­ха­н­ня про збіль­ше­н­ня став­ки орен­дної пла­ти в жо­дно­му ра­зі не є обов’яз­ко­ви­ми для го­спо­дар­ства чи його по­са­до­вих осіб.

Ви­хо­дя­чи із цьо­го, всі ви­мо­ги від­ді­лів Дер­жгео­ка­да­стру про вне­се­н­ня змін в чин­ний до­го­вір орен­ди є не­за­кон­ни­ми та не обов’яз­ко­ві до ви­ко­на­н­ня. Мо­ти­ву­ва­ти свою від­по­відь го­спо­дар­ство мо­же до­сить про­сто, на­при­клад, по­си­ла­ю­чись на ста­т­тю 30 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про орен­ду зем­лі». Згі­дно зі вка- за­ною стат­тею змі­на умов до­го­во­ру орен­ди зем­лі здій­сню­є­ться за вза­єм­ною зго­дою сто­рін.

За­ува­жи­мо, що Дер­жгео­ка­дастр у сво­є­му ли­сті ре­ко­мен­дує звер­ну­ти­ся до Го­лов­но­го управ­лі­н­ня для укла­де­н­ня до­да­тко­вих угод про збіль­ше­н­ня орен­дної пла­ти. От­же, на від­по­від­ні ли­сти мо­жна вза­га­лі не ре­а­гу­ва­ти, й це не бу­де по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства.

Існу­ють не­по­оди­но­кі ви­пад­ки, коли мі­сце­ві від­ді­ли Дер­жгео­ка­да­стру в сво­їх ли­стах до го­спо­дарств по­гро­жу­ють го­спо­дар­ствам, що в ра­зі не укла­де­н­ня до­да­тко­вої уго­ди вони ви­ма­га­ти­муть ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру орен­ди або ство­рю­ва­ти­муть пе­ре­шко­ди під час по­нов­ле­н­ня до­го­во­рів орен­ди на но­вий строк. В та­ко­му ра­зі ми ре­ко­мен­ду­є­мо оскар­жу­ва­ти дії від­по­від­них по­са­до­вих осіб, як пе­ре­ви­ще­н­ня слу­жбо­вих пов­но­ва­жень. Юри­сти ком­па­нії «ОМП» під­го­ту­ва­ли ша­бло­ни ли­ста-від­по­віді для від­ді­лів Дер­жгео­ка­да­стру та скар­ги, яку мо­жна по­да­ти у від­по­відь на отри­ма­ний «лист ща­стя». За по­тре­би де­таль­ні­шо­го роз’ясне­н­ня ви­кла­де­ної ін­фор­ма­ції чи ква­лі­фі­ко­ва­ної юри­ди­чної до­по­мо­ги вар­то зве­рPrнi дd вP.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.