«ШОВКОВИМ ШЛЯ­ХОМ» НА СХІД: ДО­РО­ГО І СЕР­ДИ­ТО

Оми­на­ю­чи Росію, укра­їн­ські по­ста­чаль­ни­ки про­кла­да­ють «Шовковий шлях» до Ки­таю че­рез два мо­ря й три кра­ї­ни

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Ан­на ДРАГОМИРЕЦЬКА, ра­дник юри­ди­чної фір­ми «OMP»

Уже дру­гий мі­сяць ві­тчи­зня­ні ком­па­нії, що ма­ють екс­порт­ні кон­тра­кти зі схі­дни­ми кра­ї­на­ми, за­зна­ють від­чу­тних втрат. Після то­го, як всту­пи­ли в си­лу вза­єм­ні тор­го­вель­ні обме­же­н­ня між Укра­ї­ною та РФ, тран­зит ван­та­жів ав­то­мо­біль­ним і за­лі­зни­чним транс­пор­том че­рез ро­сій­ську те­ри­то­рію – ще та про­бле­ма.

У Ка­зах­стан че­рез Білорусь. Офі­цій­ні пра­ви­ла

1. Ван­та­жі для тран­зи­ту з Укра­ї­ни в Ка­зах­стан му­сять прой­ти че­рез бі­ло­ру­ський ста­ціо­нар­ний кон­троль­ний пункт «Кра­сное» (456 км ав­то­мо­біль­но­го шля­ху М-1 «Білорусь»), а також кон­троль­ний пункт, роз­та­шо­ва­ний на за­лі­зни­чній станції Смо­ленськ — Сор­ті­ро­во­чний. На Ро­сій­сько-Ка­зах­стан­ській ді­лян­ці дер­жав­но­го кордону про­хід ван­та­жів до­зво­ле­ний че­рез пе­ре­сув­ний кон­троль­ний пункт (132 км ав­то­мо­біль­но­го шля­ху А-310), пе­ре­сув­ний кон­троль­ний пункт (180 км ав­то­мо­біль­но­го шля­ху А-300) і кон­троль­ний пункт, роз­та­шо­ва­ний на за­лі­зни­чній станції Озин­ки.

2. Від­по­від­но до но­вих пра­вил тран­зи­ту, укра­їн­ські во­дії зо­бов’яза­ні, коли в’їжджа­ють на те­ри­то­рію РФ з те­ри­то­рії Бі­ло­ру­сі, отри­ма­ти ре­є­стра­цій­ні та­ло­ни у ста­ціо­нар­них або пе­ре­сув­них кон­троль­них пун­ктах, а коли ви­їжджа­ють із те­ри­то­рії РФ зда­ти ці та­ло­ни.

3. Обов’яз­ко­ва на­яв­ність іден­ти­фі­ка­цій­них пломб, що ді­ють на осно­ві те­хно­ло­гії гло­баль­ної на­ві­га­цій­ної су­пу­тни­ко­вої си­сте­ми ГЛОНАСС.

Крім обме­же­н­ня тран­зи­ту з 1 сі­чня 2016-го РФ вве­ла вві­зні ми­та на всі укра­їн­ські товари, та­ким чи­ном в одно­сто­рон­ньо­му по- ряд­ку ска­су­вав­ши дію уго­ди про Зо­ну віль­ної тор­гів­лі з Укра­ї­ною.

Не­де­ше­ва, але аль­тер­на­ти­ва

Дня­ми до Ки­таю при­був де­мон­стра­цій­ний рейс кон­тей­нер­но­го по­їзда в об­хід Ро­сії. Він пря­му­вав із Укра­ї­ни до Гру­зії, звід­ти — в Азер­бай­джан, да­лі у Ка­зах­стан, а зго­дом —у Ки­тай (че­рез Ка­спій­ське й Чор­не мо­ря). Цей мар­шрут укра­їн­ські уря­дов­ці вже назвали «Шовковим шля­хом» й аль­тер­на­ти­вою, яка до­зво­лить спря­му­ва­ти ван­та­жо­по­то­ки у схі­дно­му на­прям­ку в об­хід ро­сій­ської те­ри­то­рії. Зокре­ма, вклю­чає по­ром­ні пе­ре­пра­ви Чор­но­го та Ка­спій­сько­го мо­рів (Іл­лі­чівськ — Ба­ту­мі й Алят — Актау-Порт).

Із бе­ре­зня, за по­ві­дом­ле­н­ня­ми Мі­ні­стер­ства ін­фра­стру­кту­ри, кур­су­ва­ти­муть ві­сім та­ких кон­тей­нер­них по­їздів із укра­їн­ським ван­та­жем. Вар­тість пе­ре­ве­зе­н­ня, за попередніми під­ра­хун­ка­ми, озву­че­ни­ми на уря­до­во­му засіданні, ста­но­ви­ти­ме 5,6 тис. дол. Тоб­то вар­тість по­ста­вок бу­де сут­тє­во ви­ща за тра­ди­цій­ний тран­зит че­рез те­ри­то­рію РФ. Від­так, ска­жі­мо, ло­гі­сти­чні ви­тра­ти кон­ди­тер­ських під­при­ємств Укра­ї­ни на до­став­ку то­ва­рів до кра­їн Цен­траль­ної Азії зро­стуть при­бли­зно втри­чі, що по­тя­гне за со­бою по­до­рож­ча­н­ня укра­їн­ських то­ва­рів і втра­ту їх кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті в кра­ї­нах по­ста­ча­н­ня.

Ще один аль­тер­на­тив­ний шлях — з Іл­лі­чів­ська по­ро­мом до Ба­ку — Тур­кме­ні­стан. Опе­ра­тор «Укр­фер­рі» — ві­тчи­зня­ний мо­но­по­ліст па­ром­них пе­ре­ве­зень між Укра­ї­ною та Гру­зі­єю. Його та­ри­фи теж ви­со­кі. Економічні на­слід­ки для по­ста­чаль­ни­ків

За під­ра­хун­ка­ми екс­пер­тів Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку, зби­тки укра- їн­ських екс­пор­те­рів мо­жуть ся­гну­ти 1,1 млрд дол. Ще б пак! Оскіль­ки транс­порт­не пле­че збіль­ши­ло­ся на 500 км, ви­тра­ти зро­сли при­бли­зно на 23–50% (за­ле­жно від ви­ду то­ва­рів). Крім то­го, в укра­їн­ських по­ста­чаль­ни­ків ви­ни­ка­ють зна­чні пра­во­ві ри­зи­ки, пов’яза­ні із зо­бов’яза­н­ня­ми пе­ред по­ку­пця­ми за кон­тра­кта­ми по­ста­ча­н­ня, а також ви­ко­на­н­ням ви­мог За­ко­ну Укра­ї­ни «Про по­ря­док здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків в іно­зем­ній ва­лю­ті».

Ри­зи­ки за кон­тра­кта­ми мо­жуть ви­сту­па­ти у ви­гля­ді, на­при­клад: • ро­зір­ва­н­ня кон­тра­ктів;

• су­пе­ре­чки що­до вар­то­сті то­ва­ру че­рез змі­ну вар­то­сті транс­пор­ту­ва­н­ня;

пе­ня, штра­фи, зби­тки за по­ру­ше­н­ня по­ста­чаль­ни­ком стро­ків і по­ряд­ку ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань за до­го­во­ра­ми по­ста­ча­н­ня;

від­шко­ду­ва­н­ня зби­тків по­ку­пця за по­ру­ше­н­ня остан­ні­ми вста­нов­ле­них у кра­ї­ні по­ку­пця ви­мог за­ко­но­дав­ства що­до по­ряд­ку здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків в іно­зем­ній ва­лю­ті то­що…

На­слід­ки за по­ру­ше­н­ня укра­їн­ськи­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми ви­мог За­ко­ну Укра­ї­ни «Про по­ря­док здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків в іно­зем­ній ва­лю­ті»:

• пе­ня в розмірі 0,3% су­ми не­о­три­ма­ної ви­ру­чки (вар­то­сті не­до­по­став­ле­но­го то­ва­ру) в іно­зем­ній ва­лю­ті, пе­ре­ра­хо­ва­ної у гро­шо­ву оди­ни­цю Укра­ї­ни за ва­лю­тним кур­сом На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни на день ви­ни­кне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті. За­галь­ний ро­змір на­ра­хо­ва­ної пе­ні не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти су­ми не­о­три­ма­ної ви­ру­чки (вар­то­сті не­до­по­став­ле­но­го то­ва­ру).

ри­зик на­кла­де­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­них зов­ні­шньо-еко­но­мі­чних сан­кцій (уве­де­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­но­го лі­цен­зу­ва­н­ня)

Для уни­кне­н­ня або мі­ні­мі­за­ції не­га­тив­них пра­во­вих на­слід­ків, зокре­ма за За­ко­ном Укра­ї­ни «Про по­ря­док здій­сне­н­ня роз­ра­хун­ків в іно­зем­ній ва­лю­ті», слід не­гай­но про­ве­сти юри­ди­чний ау­дит кон­тра­ктів і під­го­ту­ва­ти до­ку­мен­ти (до­да­тко­ві уго­ди до кон­тра­ктів), про­ве­сти переговори з по­ку­пця­ми для ви­рі­ше­н­ня спір­них пи­тань та їх уре­гу­лю­ва­н­ня з оформ­ле­н­ням пи­сьмо­вих до­ку­мен­тів до кон­тра­кту.

Но­вий на­пря­мок «Шов­ко­во­го шля­ху»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.