Ви­но­ро­бів про­сять «ви­йти із су­тін­ку»

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Дер­жав­на фі­скаль­на слу­жба Укра­ї­ни ра­дить при­ва­тним ви­но­ро­бам уза­ко­ни­ти бі­знес. «Ви­мо­га одна: до­три­муй­тесь ре­гла­мен­ту, ку­пуй­те лі­цен­зію, во­на ко­штує не­до­ро­го для ва­ших об­ся­гів, і пра­цюй­те в пра­во­во­му по­лі», — ци­тує «Ін­тер­факс-Укра­ї­на» пер­шо­го за­сту­пни­ка гла­ви ДФС Сер­гія Бі­ла­на. На­то­мість ке­рів­ни­цтво Оде­ської ОДА ви­ма­гає, аби ДФС при­пи­ни­ла тиск на ви­но­ро­бів, а Тор­го­во-про­ми­сло­ва па­ла­та Укра­ї­ни за­кли­ка­ла уряд за­про­ва­ди­ти мо­ра­то­рій на пе­ре­вір­ки фер­мер­ських ви­но­ро­бних мі­кро­го­спо­дарств до вре­гу­лю­ва­н­ня пи­та­н­ня на за­ко­но­дав­чо­му рівні. За її да­ни­ми, не­ве­ли­ке при­ва­тне го­спо­дар­ство на від­мі­ну від ве­ли­ких ви­ро­бни­ків ви­на не мо­же со­бі до­зво­ли­ти опла­ти­ти лі­цен­зію, яка ко­штує 500 тис. грн на рік.

На­га­да­є­мо, в сі­чні по­да­тко­ва мі­лі­ція про­ве­ла об­шук у гро­ма­дя­ни­на Фран­ції Крі­сто­фа де Ла­ка­ре­на, що про­жи­ває на Оде­щи­ні. У ньо­го вилучили 6,9 тис. пля­шок ви­на і ви­но­ма­те­рі­а­лів на за­галь­ну вар­тість понад 9 млн грн, а також обла­дна­н­ня, за­зна­чив­ши, що у ньо­го не­має до­звіль­них до­ку­мен­тів. У гру­дні 2015-го пра­ци­ки по­да­тко­вої мі­лі­ції за­а­ре­шту­ва­ли про­ду­кцію й обла­дна­н­ня для ви­ро­бни­цтва ви­на у Єв­ге­на Шней­де­рі­са, вла­сни­ка і ди­ре­кто­ра ви­но­ро­бні «Бей­куш».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.