Пер­ши­ми ску­по­ву­ва­ти­муть зем­лю ово­чів­ни­ки?

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Свою вер­сію про те, як роз­ви­ва­ти­му­ться по­дії після зня­т­тя мо­ра­то­рію на продаж зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, ви­сло­вив гла­ва Дер­жав­но­го агент­ства з пи­тань гео­де­зії, кар­то­гра­фії та ка­да­стру Укра­ї­ни Ма­ксим Мар­ти­нюк. На його пе­ре­ко­на­н­ня, пер­ши­ми по­ку­пця­ми ста­нуть ово­чів­ни­ки, оскіль­ки вони по­тре­бу­ють дрі­бних на­ді­лів зем­лі. А на дру­го­му ета­пі на ри­нок змо­жуть ви­йти вла­сни­ки зе­мель­них па­їв.

«Основ­ни­ми бу­дуть дві ка­те­го­рії по­ку­пців. Пер­ша — це дрі­бні фер­ме­ри, для яких 10 або 30 га — це нор­маль­на пло­ща для ве­де­н­ня го­спо­дар­ства, на­при­клад, в га­лу­зі ово­чів­ни­цтва. Дру­га ка­те­го­рія — це агро­хол­дин­ги, які ма­ють в орен­ді паї і зе­мель­ні ді­лян­ки дер­жав­ної фор­ми вла­сно­сті, що при­ля­га­ють до цих па­їв, то­му з то­чки зору ло­гі­сти­ки їм це зру­чно», — ци­тує очіль­ни­ка Дер­жгео­ка­да­стру «Ін­фо­ін­ду­стрія».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.