Екс­порт пше­ни­ці у 2015/16 МР зро­сте на тре­ти­ну

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

За сі­чне­вих ко­ри­гу­вань про­гно­зних ба­лан­сів про­по­зи­ції та роз­по­ді­лу зер­на в Укра­ї­ні ана­лі­ти­ки «АПК-Ін­форм» під­ви­щи­ли оцін­ку екс­порт­но­го по­тен­ці­а­лу пше­ни­ці до 14,5 млн тонн, що на 2,8% ви­ще за по­пе­ре­дній про­гно­зний по­ка­зник і на 33% пе­ре­ва­жає об­сяг екс­пор­ту минулого мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (10,9 млн тонн).

Основ­ні пе­ред­умо­ви для під­ви­ще­н­ня про­гно­зу — ви­щий, ніж у 2014/15 МР, ва­ло­вий збір зер­но­вої (26,5 млн тонн проти 24,1), ви­со­кий рі­вень пе­ре­хі­дних за­ли­шків (5,1 млн тонн за ре­зуль­та­та­ми 2014/15 МР) і тем­пи екс­пор­ту. В ли­пні-сі­чні, за опе­ра­тив­ни­ми оцін­ка­ми, Укра­ї­на екс­пор­ту­ва­ла 11 млн тонн пше­ни­ці, що на 30% пе­ре­ви­щує по­ка­зник за ана­ло­гі­чний пе­рі­од по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну (8,5 млн тонн). Від­так, уже ре­а­лі­зо­ва­но 76% про­гно­зно­го екс­порт­но­го по­тен­ці­а­лу зер­но­вої.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.