Укра­ї­на й Ка­на­да за­вер­ши­ли пе­ре­мо­ви­ни про ЗВТ

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Цьо­го­річ Укра­ї­ні до­ве­де­ться по­дво­ї­ти, а то й по­тро­ї­ти роз­ви­ток екс­пор­ту за но­ви­ми на­пря­ма­ми — до цьо­го змушує по­ве­дін­ка Ро­сії. Втім, хо­ро­ші но­ви­ни, як мо­ви­ться, на ча­сі: у 2016-му бу­де під­пи­са­но уго­ду про Зо­ну віль­ної тор­гів­лі з Ка­на­дою, а також акти­ві­зо­ва­но від­по­від­ні пе­ре­мо­ви­ни з Ту­реч­чи­ною й Ізра­ї­лем. Про це під час го­ди­ни за­пи­тань до уря­ду роз­по­вів мі­ністр еко­но­мі­чно­го розвитку і тор­гів­лі Ай­ва­рас Абро­ма­ви­чус. «За­вер­ше­но переговори про зо­ну віль­ної тор­гів­лі з Ка­на­дою. При­швид­шу­є­мо­ся у пе­ре­го­во­рах про ЗВТ з Ізра­ї­лем і Ту­реч­чи­ною. Цьо­го ро­ку виповнюється 125 ро­ків із ча­су при­їзду пер­ших укра­їн­ців до Ка­на­ди. В та­ку хо­ро­шу да­ту обов’яз­ко­во під­пи­ше­мо уго­ду про зо­ну віль­ної тор­гів­лі з Ка­на­дою», — ци­тує мі­ні­стра «Укр­ін­форм».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.