Отри­ма­но вже 4500 сер­ти­фі­ка­тів EUR.1 на по­ста­ча­н­ня то­ва­рів у ЄС

AgroMarket - - У ЦЕНТРІ УВАГИ -

Ста­тус під­твер­дже­но­го Єв­ро­со­ю­зом екс­пор­те­ра отри­ма­ли в сі­чні, зокре­ма, 23 під­при­єм­ства, що по­ста­ча­ють на єв­ро­пей­ський ри­нок со­ня­шни­ко­ву олію, пе­кар­ські дрі­жджі, мед, ке­тчу­пи, со­уси, пе­чи­во й ін­ші товари. Ці да­ні опу­блі­ко­ва­но у зві­ті про ви­ко­на­н­ня уря­до­вої про­гра­ми «Укра­ї­на-2020» за сі­чень 2016-го.

На­га­да­є­мо, у пе­ре­лі­ку за­твер­дже­них Дер­жав­ною фі­скаль­ною слу­жбою до­ку­мен­тів для отри­ма­н­ня сер­ти­фі­ка­та EUR.1 — довідка екс­пор­те­ра зер­на, довідка екс­пор­те­ра/ви­ро­бни­ка зер­на, довідка екс­пор­те­ра олій, довідка екс­пор­те­ра про­ду­ктів пе­ре­роб­ки зер­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.