На­ві­що фер­ме­ру СТРАТЕГIЯ, або Де бу­де шай­ба?

AgroMarket - - ТОЧКА РОСТУ -

Зна­ний ка­над­ський хо­ке­їст Вейн Гре­тцкі ка­зав, що йо­му да­ли прі­зви­сько «Ве­ли­кий» не за зріст (183 см), а за ре­зуль­та­тив­ність, якою зав­дя­чує сво­їй не­змін­ній стра­те­гії. І по­ля­га­ла во­на не в швид­ко­сті чи си­ло­вій бо­роть­бі. Вейн не га­няв­ся, як на­ві­же­ний, за шай­бою, а на­ма­гав­ся зро­зу­мі­ти, де са­ме за мить во­на бу­де, аби пер­шим її там пе­ре­хо­пи­ти, опи­нив­шись у по­трі­бно­му мі­сці в по­трі­бний час. Чим не ідея для на­слі­ду­ва­н­ня в бі­зне­сі?

Не­зва­жа­ю­чи на те, що пе­ре­лік пи­тань, яки­ми пе­ре­йма­ю­ться укра­їн­ські сіль­го­спви­ро­бни­ки, вель­ми ши­ро­кий, від­по­віді на ко­жне з них мо­же да­ти чі­тко сфор­мо­ва­на стра­те­гія. Якою са­ме во­на має бу­ти? Все, як мо­ви­ться, за­ле­жить від по­треб. При­мі­ром, якщо є по­тре­ба мі­ні­мі­зу­ва­ти ва­лю­тні та ін­фля­цій­ні ри­зи­ки, са­ме та­кою бу­де й стра­те­гія. Від­так фер­мер ро­би­ти­ме все мо­жли­ве, аби за­вча­сно ку­пу­ва­ти мі­не­раль­ні до­бри­ва, диз­па­ли­во, на­сі­н­ня, ЗЗР й ін­ші за­со­би ви­ро­бни­цтва, що не­об­хі­дні для ви­ро­щу­ва­н­ня вро­жаю. За та­кої стра­те­гії про­бле­ми ці­но­вих ко­ли­вань уже не бу­дуть та­ки­ми прин­ци­по­ви­ми, оскіль­ки сіль­го­спви­ро­бник про­сто ра­хує екві­ва­лен­тне спів­від­но­ше­н­ня об­ся­гів зі­бра­но­го вро­жаю та по­трі­бних за­со­бів ви­ро­бни­цтва. Ін­ший при­клад — не­об­хі­дність під­трим­ки розвитку сіль­ських мі­сце­во­стей і до­бро­бу­ту там­те­шніх ме­шкан­ців (зокре­ма, па­йо­ви­ків). За та­кої стра­те­гії фер­мер змо­же без про­блем укла­да­ти дов­го­стро­ко­ві до­го­во­ри орен­ди на 10, 20, а то й 50 ро­ків (на­віть в ра­зі за­пу­ску в Укра­ї­ні пов­но­цін­но­го рин­ку сіль­го­сп­зе­мель). За­га­лом, як по­ка­зує до­свід, ма­ю­чи роз­ро­бле­ну стра­те­гію й до­три­му­ю­чись її, вре­шті мо­жна по­збу­ти­ся ці­лої низ­ки зай­вих кло­по­тів, яких в агро­ви­ро­бни­цтві й без то­го ви­ста­чає.

Ду­ма­є­мо си­стем­но

Про­цес фор­му­ва­н­ня стра­те­гії аграр­но­го під­при­єм­ства на пер­ший по­гляд є до­сить скла­дним і вклю­чає в себе та­кі основ­ні ета­пи (ри­су­нок): • огляд розвитку під­при­єм­ства за по­пе­ре­дній пе­рі­од; ана­ліз чин­ни­ків, що є ва­жли­ви­ми по­гля­ду фун­кціо­ну­ва­н­ня під­при­єм­ства; по­бу­то­ва SWOT-ана­лі­зу; на осно­ві SWOT-ана­лі­зу фор­му­ю­ться чі­ткі ці­лі; скла­да­н­ня пла­ну дій що­до подаль­шо­го до­ся­гне­н­ня сфор­мо­ва­них ці­лей; на за­вер­шаль­но­му ета­пі впро­ва­дже­н­ня роз­ро­бле­ної стра­те­гії з пе­рі­о­ди­чною оцін­кою та пе­ре­гля­дом. На­справ­ді цей про­цес мо­жна по­рів­ня­ти з кру­го­обі­гом во­ди в при­ро­ді. Не­зва­жа­ю­чи на всі ви­зна­че­н­ня й ал­го­ри­тми по­бу­до­ви, вре­шті-решт стра­те­гія під­при­єм­ства є не що ін­ше, як си­сте­ма­ти­зо­ва­не ви­кла­де­н­ня на па­пе­рі ду­мок ке­рів­ни­ка та/або вла­сни­ка що­до розвитку його під­при­єм­ства.

• •

Чі­тко фор­му­лю­є­мо

Хоч яким про­стим, на пер­ший по­гляд, ви­да­є­ться цей про­цес, не вар­то ігно­ру­ва­ти та­кі ва­жли­ві ета­пи фор­му­ва­н­ня стра­те­гії, як уста­нов­ле­н­ня ці­лей і фор­му­ва­н­ня рі­чно­го пла­ну. Вста­нов­лю­ю­чи ці­лі, слід також ма­ти чі­тку від­по- відь на за­пи­та­н­ня, чо­му са­ме ця ціль є ва­жли­вою і який кри­те­рій до­по­мо­же які­сно оці­ни­ти, чи бу­ло її до­ся­гну­то. Якщо аграр­не під­при­єм­ство оби­рає стра­те­гію зро­ста­н­ня, то ло­гі­чним ви­да­є­ться по­ста­ви­ти ціль що­до збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку в обро­бі­тку. За та­кої ці­лі хо­ро­шим кри­те­рі­єм оцін­ки бу­де, ска­жі­мо, «ре­є­стра­ція про­тя­гом ро­ку до­да­тко­вих до­го­во­рів орен­ди зе­мель сіль­госп­при­зна­че­н­ня пло­щею 500 га». Для по­рів­ня­н­ня: не­вда­лий кри­те­рій — «ре­є­стра­ція до­да­тко­вих до­го­во­рів орен­ди» (без чі­тко­го за­зна­че­н­ня, на яку са­ме пло­щу має бу­ти збіль­ше­но зе­мель­ний банк і за який пе­рі­од).

Після вста­нов­ле­н­ня ці­лі та ви­зна­че­н­ня кри­те­рію про­пи­су­ють- ся кро­ки, які слід зро­би­ти, щоб ціль бу­да до­ся­гну­та. Зокре­ма, для до­ся­гне­н­ня ви­ще­зга­да­ної ці­лі по­трі­бно про­ана­лі­зу­ва­ти до­сту­пні для орен­ди зем­лі в ра­йо­ні, про­ве­сти пе­ре­мо­ви­ни з вла­сни­ка­ми да­них зе­мель і фор­ма­лі­зу­ва­ти відносини. По­тім усі ви­зна­че­ні ці­лі, кри­те­рії та кро­ки до­ся­гне­н­ня аку­му­лю­ю­ться в план дій, який мо­же бу­ти успі­шно впро­ва­дже­но.

Фор­му­ю­чи рі­чний план слід до­три­му­ва­ти­ся та­ких прин­ци­пів:

• ці­лі, що вно­ся­ться до рі­чно­го пла­ну, тре­ба гру­пу­ва­ти за су­мі­жні­стю, оскіль­ки пев­ні кро­ки мо­жуть одно­ча­сно впли­ва­ти на до­ся­гне­н­ня кіль­кох ці­лей, і по­втор­ний їх пе­ре­гляд за­зви­чай до­зво­ляє час­тко­во об’єд­на­ти одно­рі­дні ці­лі;

• кро­ки, що за­сто­со­ву­ю­ться для до­ся­гне­н­ня ці­лей, по­трі­бно си­сте­ма­ти­зу­ва­ти по ви­зна­че­них пе­рі­о­дах (квар­тал, мі­сяць, ти­ждень);

• кро­ки для до­ся­гне­н­ня кон­кре­тної ці­лі тре­ба де­таль­но про­пи­су­ва­ти, щоб бу­ло чі­тко зро­зумі­ло, що має бу­ти зро­бле­но та на яко­му ета­пі;

• кро­ки по­трі­бно ви­пи­су­ва­ти в ло­гі­чно­му хро­но­ло­гі­чно­му по­ряд­ку;

• слід за­зна­ча­ти від­по­від­аль­но­го за ви­ко­на­н­ня ко­жно­го кро­ку, тер­мін ви­ко­на­н­ня та по­зна­чку про ви­ко­на­н­ня або мо­жли­вість за- зна­чи­ти при­чи­ну від­тер­мі­ну­ва­н­ня ви­ко­на­н­ня про­пи­са­но­го кро­ку;

• кіль­кість по­став­ле­них ці­лей на пев­ний пе­рі­од має бу­ти об’єктив­ною з по­гля­ду ре­аль­ної мо­жли­во­сті їх ви­ко­на­н­ня на­яв­ним ре­сур­сом.

Ви­зна­ча­є­мо­ся з на­пря­мом

Остан­нім ча­сом в аграр­ній спіль­но­ті де­да­лі ча­сті­ше обго­во­рю­є­ться та­кий ряд стра­те­гі­чно ва­жли­вих пи­тань: які куль­ту­ри сі­я­ти? скіль­ки пло­щі від­во­ди­ти під ко­жну куль­ту­ру? чи роз­по­чи­на­ти бі­знес з тва­рин­ни­цтва, са­дів­ни­цтва, ово­чів­ни­цтва? Всі ці за­пи­та­н­ня мо­жна об’єд­на­ти в одне ко­ро­тке: «Спе­ці­а­лі­за­ція чи ди­вер­си­фі­ка­ція?». І справ­ді, яка стра­те­гія є най­вда­лі­шою з по­гля­ду рів­ня спе­ці­а­лі­за­ції і який мі­жна­ро­дний до­свід у цьо­му на­пря­мі?

У Пів­ні­чній Аме­ри­ці, зокре­ма США та Ка­на­ді, на по­ча­тку XX ст. понад 80% фер­ме­рів опі­ку­ва­ли­ся ро­слин­ни­цтвом, мо­ло­чним і м’ясним тва­рин­ни­цтвом, сви­нар­ством і пта­хів­ни­цтвом одно­ча­сно (за да­ни­ми Де­пар­та­мен­ту сіль­сько­го го­спо­дар­ства США). На по­ча­тку XXI ст. ли­ше 10% фер­ме­рів США та Ка­на­ди про­ва­ди­ли ди­вер­си­фі­ко­ва­не аграр­не ви­ро­бни­цтво, а біль­шість обра­ли чі­тку га­лу­зе­ву спе­ці­а­лі­за­цію, зокре­ма із сі­во­змі­ною у 2–3 куль­ту­ри. Ста­ном на сьо­го­дні фер­ме­ри зі США та Ка­на­ди за пов­ної спе­ці­а­лі­за­ції де­мон­стру­ють най­ви­щі у сві­ті по­ка­зни­ки вро­жай­но­сті сіль­гос­пкуль­тур і про­ду­ктив­но­сті сіль­гос­птва­рин.

На по­ча­тку 90-х ро­ків біль­шість укра­їн­ських аграр­них під­при­ємств (кол­го­спів) бу­ли пов­ні­стю ди­вер­си­фі­ко­ва­ни­ми й ви­ро­щу­ва­ли біль­шість зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, ви­ро­щу­ва­ли ово­чі, про­ва­ди­ли са­дів­ни­цтво, м’ясне та мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво, свинарство й ча­сто пта­хів­ни­цтво та вів­чар­ство. Про­тя­гом остан­ніх 20 ро­ків біль­шість аграр­них під­при­ємств різ­ко ско­ро­ти­ли на­пря­ми ви­ро­бни­цтва, на­ма­га­ю­чись ма­кси­маль­но спе­ці­а­лі­зу­ва­тись. Дій­сно, згі­дно з да­ни­ми Держ­ста­ту за 2009–2013 рр. аграр­ні під­при­єм­ства, які спе­ці­а­лі­зу­ва­ли­ся на ро­слин­ни­цтві або тва­рин­ни­цтві (понад 80% до­хо­дів із від­по­від­ної га­лу­зі), в се­ре­дньо­му ма­ли рен­та­бель­ність в 2,3 ра­за ви­щу, ніж аграр­ні під­при­єм­ства, що про­ва­ди­ли ди­вер­си­фі­ко­ва­не ви­ро­бни­цтво. До то­го ж аграр­ні під­при­єм­ства, що на­ма­га­ли­ся ма­кси­маль­но спе­ці­а­лі­зу­ва­ти­ся та впро­ва­ди­ти в себе «пів­ні­чно­а­ме­ри­кан­ську стра­те­гію ве­де­н­ня аграр­но­го бізнесу» (понад 95% ви­ру­чки від ви­ро­щу­ва­н­ня не біль­ше як 2 сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур чи одно­го на­пря­му тва­рин­ни­цтва) де­мон­стру­ва­ли вдві­чі гір­ші по­ка­зни­ки кін­це­вої рен­та­бель­но­сті проти під­при­ємств, що обра­ли стра­те­гію «зва­же­ної» спе­ці­а­лі­за­ції. Чо­му? То­му що стра­те­гія ма­кси­маль­ної спе­ці­а­лі­за­ції ефе­ктив­но пра­цює ли­ше в умо­вах по­лі­ти­чної та еко­но­мі­чної ста­біль­но­сті, зро­зумі­лої по­лі­ти­ки у сфе­рі під­трим­ки сіль­сько­го го­спо­дар­ства з про­зо­ри­ми пра­ви­ла­ми гри та рів­ни­ми мо­жли­во­стя­ми до­сту­пу й за умов роз­ви­не­но­го агро­стра­ху­ва­н­ня. Вра­хо­ву­ю­чи від­су­тність ви­ще пе­ре­лі­че­них чин­ни­ків в укра­їн­ських ре­а­лі­ях, за ни­ні­шніх об­ста­вин опти­маль­ною стра­те­гі­єю для більшості укра­їн­ських аграр­них го­спо­дарств є ди­вер­си­фі­ка­ція ви­ро­бни­цтва зі змен­ше­н­ням на­пря­мів ді­яль­но­сті та по­гли­бле­н­ням спе­ці­а­лі­за­ції в ко­жно­му з них. Та­кий під­хід до­по­мо­же ні­ве­лю­ва­ти як по­го­дні ри­зи­ки, так і ри­зик ці­но­вих ко­ли­вань — чин­ни­ки, що най­біль­ше впли­ва­ють на кін­це­ву рен­та­бель­ність укра­їн­ських аграр­них під­при­ємств.

От­же, на­яв­ність чі­ткої стра­те­гії до­по­ма­гає ке­рів­ни­ку ефе­ктив­но пла­ну­ва­ти опе­ра­цій­ну ді­яль­ність, ясно ро­зу­мі­ти ве­ктор розвитку під­при­єм­ства, зокре­ма з по­гля­ду по­тре­би в ди­вер­си­фі­ка­ції та вер­ти­каль­ній ін­те­гра­ції.

За ни­ні­шніх об­ста­вин опти­маль­ною стра­те­гі­єю для більшості укра­їн­ських аграр­них го­спо­дарств є ди­вер­си­фі­ка­ція ви­ро­бни­цтва зі змен­ше­н­ням на­пря­мів ді­яль­но­сті та по­гли­бле­н­ням спе­ці­а­лі­за­ції в ко­жно­му з них

Близь­ко 240 агра­рі­їв — пред­став­ни­ків го­спо­дарств, що ма­ють в обро­бі­тку в се­ре­дньо­му від 4000 га зем­лі, — бе­руть участь в уні­каль­ній осві­тній про­гра­мі «Точка ро­сту», яку Між­на­ро­дна фі­нан­со­ва кор­по­ра­ція (член гру­пи Сві­то­во­го Бан­ку) за­про­ва­ди­ла в Укра­ї­ні ра­зом із ком­па­ні­єю BASF. Про­тя­гом ро­ку сіль­го­спви­ро­бни­ки отри­му­ва­ти­муть но­ві зна­н­ня й на­ви­чки з управ­лі­н­ня, під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті та при­бу­тко­во­сті під­при­єм­ства. До­сві­дом з уча­сни­ка­ми про­е­кту ді­ли­ти­му­ться ек­спер­ти й пра­кти­ки у сфе­рах фі­нан­со­во­го мар­ке­тин­гу, ме­не­джмен­ту, бі­знес-пла­ну­ва­н­ня, ке­ру­ва­н­ня ри­зи­ка­ми то­що. Про­гра­ма охо­плю­ва­ти­ме 12 ло­ка­цій по Укра­ї­ні та до 1 млн га су­ку­пної пло­щі сіль­го­спу­гідь. «Агро­Мар­кет» до­лу­ча­є­ться до ці­єї іні­ці­а­ти­ви й що­но­ме­ра ре­пре­зен­ту­ва­ти­ме сво­їм чи­та­чам одну з тем, за­про­по­но­ва­них до ува­ги уча­сни­ків про­гра­ми

Та­рас ВИ­СО­ЦЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.