Ма­лі тра­кто­ри для ВЕ­ЛИ­КИХ справ

AgroMarket - - АКЦЕНТИ -

Для ро­бо­ти в сад­ках, ви­но­гра­ди­ках, те­пли­цях, пло­до­во-ягі­дних та ово­че­вих го­спо­дар­ствах до тра­кто­рів став­ля­ться осо­бли­ві ви­мо­ги що­до їх га­ба­ри­тних роз­мі­рів, те­хно­ло­гі­чної ко­лії, ма­нев­ре­но­сті, на­дій­но­сті в той же час про­сто­ти в екс­плу­а­та­ції й об­слу­го­ву­ван­ні. Ні­ме­цька ком­па­нія CLAAS про­по­нує на ви­бір три ва­рі­ан­ти спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го мо­дель­но­го ря­ду тра­кто­рів NEXOS F, VL і VE, що ма­ють но­мі­наль­ну по­ту­жність 72–101 к. с. за нор­мою ECE R120 і від­по­від­а­ють та­ким ви­мо­гам.

Впев­не­ну ро­бо­ту тра­кто­рів за­без­пе­чу­ють 4-ци­лин­дро­ві дви­гу­ни FPT. Для до­три­ма­н­ня нор­ма­ти­вів ви­ки­ду від­пра­цьо­ва­них га­зів Tier 3 вони обла­дна­ні вну­трі­шньою си­сте­мою ре­цир­ку­ля­ції і, на про­ти­ва­гу си­сте­мам boost, га­ран­ту­ють від­да­чу пов­ної по­ту­жно­сті в будь-який мо­мент. Для змен­ше­н­ня вза­є­мо­дії з гіл­ка­ми де­рев ви­хло­пна тру­ба має ни­жнє го­ри­зон­таль­не роз­та­шу­ва­н­ня, хоч мо­жли­ве тра­ди­цій­не роз­мі­ще­н­ня.

За­ле­жно від обра­ної мо­де­лі ши­ри­на тра­кто­рів ста­но­вить 1,0–1,5 м. Кут по- во­ро­ту ко­ліс 55° за­без­пе­чує змен­ше­н­ня ра­ді­у­са роз­во­ро­ту до 3,55 м, по­кра­щу­ю­чи ма­нев­ро­вість.

Уста­нов­ка пе­ре­дньої 3-то­чко­вої на­ві­ски, ва­ла від­бо­ру по­ту­жно­сті та до­да­тко­вих гі­дро­ви­хо­дів, до­зво­ляє пра­цю­ва­ти не ли­ше із за­дньо-, а й пе­ре­дньо­на­ві­сним обла­дна­н­ням чи їх ком­бі­на­ці­я­ми. З огля­ду на ха­ра­ктер та умо­ви за­сто­су­ва­н­ня ком­па­нія про­по­нує для ко­жної мо­де­лі свій ти­по­ро­змір ко­ліс, який пов­ною мі­рою пе­ре­дає по­ту­жність дви­гу­на на опор­ну по­верх­ню. Про­те по- ку­пець віль­ний оби­ра­ти як свій ва­рі­ант ти­по­ро­змі­ру ко­ліс зав­шир­шки 150–480 мм, так і їх ви­ро­бни­ка. А зав­дя­ки роз­бір­ній кон­стру­кції ди­сків ши­ри­на пе­ре­дньої та за­дньої ко­лій мо­же змі­ню­ва­ти­ся в ши­ро­ко­му ді­а­па­зо­ні.

У стан­дар­тній кон­фі­гу­ра­ції тра­кто­ри ці­єї се­рії обла­дна­ні ме­ха­ні­чною КПП, що має 12 пе­ре­дач для ру­ху впе­ред та 12 за­дніх пе­ре­дач, що до­зво­ляє ру­ха­тись зі швид­кі­стю 1,25–40 км/год. За по­тре­би ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій, що ви­ма­гає швид­ко­сті мен­шої за 1,25 км/год, як то са­ді­н­ня роз­са­ди або щось ін­ше, є мо­жли­вість за­мов­ле­н­ня тра­кто­рів із хо­до­змен­шу­ва­чем (кіль­кість пе­ре­дач по­дво­ю­є­ться до 24/24), який до­зво­ляє ру­ха­ти­ся зі швид­кі­стю від 0,45 км/год, а це вже ро­бить тра­ктор при­ва­бли­вим для ро­біт в ово­чів­ни­цтві. Як опції також мо­жна за­мо­ви­ти гі­дро­ме­ха­ні­чну КПП TWINSHIFT із пе­ре­ми­ка­н­ням пе­ре­дач під на­ван­та­же­н­ням. Та­ка КПП мо­же ма­ти як ме­ха­ні­чну си­сте­му змі­ни на­прям­ку ру­ху, так і гі­драв­лі­чну. Оста­н­ня має на­зву REVERSHIFT і до­зво­ляє пра­цю­ва­ти на 24 пе­ре­дніх і 24 за­дніх пе­ре­да­чах на одна­ко­вій швид­ко­сті без пе­да­лі зче­пле­н­ня, що зна­чно по­кра­щує ро­бо­ту опе­ра­то­ра і до­зво­ляє йо­му скон­цен­тру­ва­ти­ся на ви­ко­нан­ні те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій.

За­дня 3-то­чко­ва на­ві­ска 2-ї ка­те­го­рії ван­та­жо­пі­д­йом­ні­стю 3,16 т (або 2,16 т для мо­де­лей VE) спра­ви­ться з на­ві­сним обла­дна­н­ням для цьо­го кла­су тра­кто­рів.

За­дній вал від­бо­ру по­ту­жно­сті має два ва­рі­ан­ти швид­ко­сті обер­та­н­ня – 540/1000 та 540/540ЕСО. Ре­жим ЕСО до­зво­ляє ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ма­кси­маль­ний кру­тний мо­мент і зна­чно змен­ши­ти ви­тра­ти па­ли­ва, адже ку­то­ва швид­кість ко­лін­ча­то­го ва­ла дви­гу­на в цьо­му ре­жи­мі ста­но­вить ли­ше 1650 об/хв. Для ви­ко­на­н­ня де­яких ви­дів ро­біт до­сту­пний також син­хрон­ний вал від­бо­ру по­ту­жно­сті.

Гі­драв­лі­чна си­сте­ма тра­кто­ра CLAAS NEXOS в ба­зо­вій ком­пле­кта­ції має про­ду­ктив­ність 85 л/хв і обла­дна­на дво­ма на­со­са­ми. До то­го ж 59 л/хв одно­го із на­со­сів ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ви­клю­чно на се­кції гі­дро­роз­по­діль­ни­ка та 3-то­чко­вої на­ві­ски. За біль­ших по­треб у гі­драв­лі­чно­му по­то­ці тра­ктор мо­же бу­ти обла­дна­но гі­драв­лі­чним кон­ту­ром із трьо­ма на­со­са­ми і ма­ти за­галь­ну про­ду­ктив­ність 111 л/хв.

Гер­ме­ти­чна ком­фор­тна ка­бі­на із си­сте­мою кон­ди­ці­ю­ва­н­ня та ре­цир­ку­ля­ції по­ві­тря ро­бить пра­цю тра­кто­ри­ста під час вне­се­н­ня за­со­бів за­хи­сту ро­слин без­пе­чною, а вста­нов­ле­н­ня до­да­тко­вих ву­гіль­них філь­трів ще біль­ше під­си­лює сту­пінь без­пе­ки його здо­ров’я.

Де­таль­ні­шу ін­фор­ма­цію, ці­но­ву про­по­зи­цію та фі­нан­со­ві умо­ви при­дба­н­ня тра­кто­рів, лі­зин­го­ві про­гра­ми за­пи­туй­те у най­ближ­чо­го до Вас ди­ле­ра CLAAS.

Ер­го­но­мі­чність, хо­ро­ша огля­до­вість

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.