У кон­текс­ті но­ва­цій

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ - Оле­ксандр РУЧКО, адво­кат стар­ший юрист ALEXANDROV&PARTNERS

ТОП-10 нор­ма­тив­них актів, які впли­ва­ти­муть на ді­яль­ність агра­рі­їв

То­рік нор­мо­твор­ці актив­но змі­ню­ва­ли ві­тчи­зня­не за­ко­но­дав­ство, на­ма­га­ю­чись при­ве­сти його до ви­мог і зо­бов’язань, узя­тих Укра­ї­ною в рам­ках Уго­ди про зо­ну віль­ної тор­гів­лі з ЄС. При­чо­му в аграр­но­му бі­зне­сі чи не най­біль­ше та­ких змін. Ана­лі­зу­ю­чи їх, навряд чи мо­жна ствер­джу­ва­ти про кар­ди­наль­не спро­ще­н­ня умов жи­т­тя сіль­го­спви­ро­бни­кам — як ві­до­мо, по­да­тко­ві піль­ги в АПК ско­ро­ти­ли ду­же сут­тє­во. Втім, ігно­ру­ва­ти по­зи­ти­ви теж не­ма сен­су. Від­так, до ва­шої ува­ги до­бір­ка юри­ди­чних но­ва­цій, які впли­ва­ти­муть на ді­яль­ність агра­рі­їв у 2016-му.

1. Сіль­го­спу­гі­д­дя все ще не то­вар.

Офі­цій­но

Прийня­то За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до роз­ді­лу X “Пе­ре­хі­дні по­ло­же­н­ня” Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до продовження за­бо­ро­ни від­чу­же­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель» від 10.11.2015 №767VIII, яким по­дов­же­но на 2016 рік за­бо­ро­ну від­чу­же­н­ня зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня.

Ці­ка­во, що цим са­мим за­ко­ном зо­бов’яза­но Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни роз­ро­би­ти й вне­сти на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни про обіг зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня. У най­ближ­чі ро­ки це пи­та­н­ня, швидше за все, та­ки бу­де ви­рі­ше­не. Про­те цьо­го­річ зем­ля сіль­госп­при­зна­че­н­ня то­ва­ром офі­цій­но не ста­не.

2. На­ві­що фір­мо­во­му ком­бай­ну наш

сер­ти­фі­кат?

Ком­бай­ни і тра­кто­ри, що ви­ро­бле­ні за кор­до­ном і за­ве­зе­ні в Укра­ї­ну, те­пер не ма­ють отри­му­ва­ти укра­їн­ський сер­ти­фі­кат від­по­від­но­сті. Із 22 сі­чня 2016-го на­брав чин­но­сті на­каз Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го розвитку й тор­гів­лі Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змі­ни до Пе­ре­лі­ку про­ду­кції, що під­ля­гає обов’яз­ко­вій сер­ти­фі­ка­ції в Укра­ї­ні, та ви­зна­н­ня та­ки­ми, що втра­ти­ли чинність, де­яких на­ка­зів» від 17.12.2015 №1699. Цим до­ку­мен­том сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку ви­клю­че­но із Пе­ре­лі­ку про­ду­кції, що під­ля­гає обов’яз­ко­вій сер­ти­фі­ка­ції в Укра­ї­ні. Що­прав­да, збе­ре­же­но ви­мо­ги до сіль­гос­пте­хні­ки що­до від­по­від­но­сті:

• те­хні­чно­му ре­гла­мен­ту що­до скла­до­вих ча­стин і ха­ра­кте­ри­стик ко­лі­сних сіль­сько­го­спо­дар­ських і лі­со­го­спо­дар­ських тра­кто­рів;

• те­хні­чно­му ре­гла­мен­ту за­твер­дже­н­ня ти­пу сіль­сько­го­спо­дар­ських і лі­со­го­спо­дар­ських тра­кто­рів, їх при­че­пів і змін­них при­чі­пних ма­шин, си­стем, скла­до­вих ча­стин та окре­мих те­хні­чних ву­злів.

3. Ім­порт — без до­да­тко­во­го збо­ру

Навряд чи та­ка но­ва­ція бу­де від­чу­тною в кон­текс­ті кру­тих пі­ке укра­їн­ської грив­ні на ва­лю­тно­му рин­ку. І все ж ім­пор­те­ри мо­жуть від­чу­ти при­найм­ні сим­во­лі­чне по­лег­ше­н­ня: вре­шті ска­со­ва­но вста­нов­ле­ний ра­ні­ше ім­порт­ний збір, ро­змір якого ва­рі­ю­вав­ся за­ле­жно від то­ва­ру в ме­жах 5–10%.

Із 1 сі­чня на­брав чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про за­хо­ди що­до сти­му­лю­ва­н­ня зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті» від 24.12.2015 р. №912-VIII, який ска­со­вує дію За­ко­ну «Про за­хо­ди що­до ста­бі­лі­за­ції пла­ті­жно­го ба­лан­су Укра­ї­ни від­по­від­но до стат­ті XII Ге­не­раль­ної уго­ди з та­ри­фів і тор­гів­лі 1994 ро­ку»

.

4. Мі­ря­ти — за єди­ни­ми стан­дар­та­ми

Ця но­ва­ція зде­біль­шо­го сто­су­ва­ти­ме­ться тих, хто ко­ри­сту­є­ться у сво­їй ді­яль­но­сті ви­мі­рю­валь­ни­ми при­ла­да­ми: стан­дар­ти, а також умо­ви їх по­вір­ки та кон­тро­лю від­те­пер де­що змі­ни­ли­ся. Від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ме­тро­ло­гію та ме­тро­ло­гі­чну ді­яль­ність» від 5 черв­ня 2014 р. №1314-VII, що на­брав чин­но­сті 1 сі­чня 2016-го, внор­мо­ва­но пи­та­н­ня про­ве­де­н­ня ме­тро­ло­гі­чної ді­яль­но­сті, тоб­то ді­яль­но­сті, пов’яза­ної із за­без­пе­че­н­ням єд­но­сті ви­мі­рю­вань.

До сфе­ри ре­гу­лю­ва­н­ня ме­тро­ло­гі­чно­го за­ко­но­дав­ства крім ін­ших за вка­за­ним за­ко­ном на­ле­жать за­без­пе­че­н­ня за­хи­сту жи­т­тя й охо­ро­ни здо­ров’я гро­ма­дян; кон­троль яко­сті та без­пе­чно­сті хар­чо­вих про­ду­ктів і лі­кар­ських за­со­бів; кон­троль ста­ну дов­кі­л­ля; кон­троль без­пе­ки умов пра­ці.

5. І жо­дних зай­вих до­зво­лів «на во­ду»…

Від­те­пер не тре­ба отри­му­ва­ти ці­лу низ­ку ні­ко­му не по­трі­бних до­зво­лів (зокре­ма, на спе­ці­аль­не во­до­ко­ри­сту­ва­н­ня), які ли­ше ство­рю­ва­ли під­ґрун­тя для ко­ру­пції та пе­ре­шко­джа­ли нор­маль­ній ді­яль­но­сті бізнесу: 1 сі­чня на­брав чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до де­ре­гу­ля­ції в агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі» від 8 гру­дня 2015 р. №867-VIII, яким ска­со­ва­но низ­ку до­звіль­них про­це­дур, що ді­я­ли в агро­про­ми­сло­во­му ком­пле­ксі, зокре­ма у сфе­рах обі­гу пе­сти­ци­дів і агро­хі­мі­ка­тів, ка­ран­ти­ну ро­слин й ін­ших.

Окрім ін­шо­го, цей за­кон до­пов­нив Ко­декс Укра­ї­ни про на­дра по­ло­же­н­ням, від­по­від­но до якого, зем­ле­вла­сни­ки та зем­ле­ко­ри­сту­ва­чі, які є сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми то­ва­ро­ви­ро­бни­ка­ми, час­тка сіль­сько­го­спо­дар­сько­го то­ва­ро­ви­ро­бни­цтва яких за по­пе­ре­дній по­да­тко­вий (зві­тний) рік до­рів­нює або пе­ре­ви­щує 75%, крім ви­ро­бни­цтва фа­со­ва­ної пи­тної во­ди, в ме­жах на­да­них їм зе­мель­них ді­ля­нок ма­ють пра­во без спе­ці­аль­них до­зво­лів і гір­ни­чо­го від­во­ду ви­до­бу­ва­ти під­зем­ні во­ди (крім мі­не­раль­них) для сіль­сько­го­спо­дар­ських, ви­ро­бни­чих, а також вла­сних го­спо­дар­сько-по­бу­то­вих по­треб.

6. Сер­ти­фі­куй­ся! Хто цьо­го хо­че…

На­брав чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до Де­кре­ту Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни “Про стан­дар­ти­за­цію і сер­ти­фі­ка­цію”» від 8 гру­дня 2015 р. №868-VIII. Зга­да­ний до­ку­мент до­пов­не­но по­ло­же­н­ня­ми, за яки­ми його нор­ми не по­ши­рю­ю­ться на обов’яз­ко­ву сер­ти­фі­ка­цію про­ду­кції, а сер­ти­фі­ка­ція хар­чо­вої про­ду­кції, по­слуг і си­стем ке­ру­ва­н­ня в дер­жав­ній си­сте­мі сер­ти­фі­ка­ції є до­бро­віль­ною.

Ви­ро­бни­ки про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня ма­ти­муть пра­во до­бро­віль­но прой­ти про­це­ду­ру сер­ти­фі­ка­ції й отри­ма­ти укра­їн­ський сер­ти­фі­кат яко­сті, що на­дає змо­гу від­по­від­ним чи­ном мар­ку­ва­ти свою про­ду­кцію.

7. Хар­чо­ва без­пе­ка у прі­о­ри­те­ті

Но­вою ре­да­кці­єю За­ко­ну Укра­ї­ни «Про основ­ні прин­ци­пи та ви­мо­ги до без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів», що на­бу­ла чин­но­сті з 20 ве­ре­сня 2015 р., вста­нов­ле­но пра­ви­ла та ви­мо­ги до кон­тро­лю яко­сті й без­пе­ки хар­чо­вих про­ду­ктів, як у Єв­ро­со­ю­зі. Зокре­ма, пе­ред­ба­че­но за­сто­су­ва­н­ня та здій­сне­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю за впро­ва­дже­н­ням опе­ра­то­ра­ми рин­ку по­стій­но чин­них про­це­дур, за­сно­ва­них на прин­ци­пах си­сте­ми ана­лі­зу не­без­пе­чних чин­ни­ків і кон­тро­лю у кри­ти­чних то­чках (НАССР). При­чо­му йде­ться не ли­ше про ви­ро­бни­ків, а й про­дав­ців про­ду­кції, які ма­ють ам­бі­ції кон­ку­ру­ва­ти з єв­ро­пей­ським сер­ві­сом і пре­тен­ду­ють ін­те­гру­ва­ти­ся в єв­ро­пей­ський фор­мат.

8. Сор­ти ре­є­стру­ва­ти­муть

по-єв­ро­пей­ськи

Із 1 липня 2016 ро­ку на­бу­дуть чин­но­сті змі­ни в за­ко­но­дав­стві Укра­ї­ни, вне­се­ні За­ко­ном «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до при­ве­де­н­ня за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни у сфе­рі на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва у від­по­від­ність з єв­ро­пей­ськи­ми та між­на­ро­дни­ми нор­ма­ми і стан­дар­та­ми» від 8 гру­дня 2015 р. №864-VIII.

Зокре­ма, змі­ни бу­дуть вне­се­ні до За­ко­нів Укра­ї­ни «Про охо­ро­ну прав на сор­ти ро­слин» і «Про на­сі­н­ня і са­див­ний матеріал». Бу­де змі­не­но по­ря­док ре­є­стра­ції сор­ту ро­слин, зокре­ма про­це­ду­ру роз­гля­ду за­яв­ки на сор­ти ро­слин, яка ста­не про­зо­рі­шою та де­що спро­сти­ться — не під­ля­га­ти­муть пе­ре­вір­ці пра­ва за­яв­ни­ка на по­да­н­ня за­яв­ки.

Також змі­на­ми, вне­се­ни­ми до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про на­сі­н­ня і са­див­ний матеріал» пе­ред­ба­че­но фун­кціо­ну­ва­н­ня в Укра­ї­ні Ре­є­стру суб’єктів на­сін­ни­цтва та роз­са­дни­цтва, Ре­є­стру ау­ди­то­рів із сер­ти­фі­ка­ції (агро­но­мі­він­спе­кто­рів), Ре­є­стру сер­ти­фі­ка­тів на на­сі­н­ня та/або са­див­ний матеріал, Ре­є­стру ор­га­нів з оцін­ки від­по­від­но­сті. Кон­кре­ти­зу­вав­ши сфе­ру дії За­ко­ну Укра­ї­ни «Про на­сі­н­ня і са­див­ний матеріал», за­ко­но­дав­ці за­зна­чи­ли, що його дія не по­ши­рю­є­ться на ді­яль­ність фі­зи­чних осіб ви­ко­ри­ста­н­ня на­сі­н­ня і са­див­но­го ма­те­рі­а­лу для вла­сних по­треб.

9. Пра­во вла­сно­сті за­свід­чить но­та­рі­ус

Мо­жли­во, зав­дя­ки цим но­ва­ці­ям черг та­ки й по­мен­шає. Від­те­пер но­та­рі­у­си мо­жуть здій­сню­ва­ти дер­жав­ну ре­є­стра­цію ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їх об­тя­же­н­ня без вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­ної дії що­до та­ко­го май­на. Із по­ча­тку ро­ку на­бра­ла чин­но­сті но­ва ре­да­кція За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їх об­тя­жень», від­по­від­ні змі­ни вне­се­но За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни “Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їх об­тя­жень” та де­яких ін­ших за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до де­цен­тра­лі­за­ції пов­но­ва­жень з дер­жав­ної ре­є­стра­ції ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но та їх об­тя­жень» від 26 ли­сто­па­да 2015 р. №834-VIII.

Пра­ва дер­жав­них ре­є­стра­то­рів на­бу­ва­ють дер­жав­ні ви­ко­нав­ці в ра­зі дер­жав­ної ре­є­стра­ції об­тя­жень, на­кла­де­них під час при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень від­по­від­но до за­ко­ну.

10. Но­ві пра­ви­ла про ка­ран­тин

Змі­не­но по­ло­же­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ка­ран­тин ро­слин». Змі­ни вне­се­но За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ка­ран­тин ро­слин» що­до змен­ше­н­ня адмі­ні­стра­тив­но­го на­ван­та­же­н­ня» від 15 липня 2015 р. №617-VIII. Зокре­ма, вста­нов­ле­но, що об’єкти ре­гу­лю­ва­н­ня ви­зна­ча­ю­ться окре­мо для ці­лей ім­пор­ту, екс­пор­ту та ре­екс­пор­ту, а також для ці­лей кон­тро­лю за пе­ре­мі­ще­н­ням те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни. Також цим за­ко­ном вне­се­но низ­ку змін до здій­сне­н­ня фі­то­са­ні­тар­но­го кон­тро­лю, а це озна­чає, що но­ві пра­ви­ла за­чі­па­ти­муть пе­ред­усім ви­ро­бни­ків і трей­де­рів про­ду­кції ро­слин­ни­цтва, які про­хо­ди­ти­муть ці фі­то­са­ні­тар­ні про­це­ду­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.