Яка під­трим­ка? «Аграр­ні ко­пій­ки»…

AgroMarket - - ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ - Ма­рія ДІДУХ, не­за­ле­жний екс­перт

За­га­лом, бю­дже­тне фі­нан­су­ва­н­ня аграр­ної га­лу­зі, за­кла­де­не на 2016 рік, я б на­зва­ла мі­зер­ним.

За­га­лом бю­дже­тне фі­нан­су­ва­н­ня аграр­ної га­лу­зі, за­кла­де­не на 2016 рік, я б на­зва­ла мі­зер­ним. Де­який по­зи­тив мо­жна вба­ча­ти в то­му, що від­нов­ле­но фі­нан­су­ва­н­ня за про­гра­мою «Дер­жав­на під­трим­ка га­лу­зі тва­рин­ни­цтва». Однак за ці­єю стат­тею пе­ред­ба­че­но ли­ше 50 млн грн — та­кі «аграр­ні ко­пій­ки» сут­тє­во не впли­нуть на роз­ви­ток га­лу­зі. До ре­чі, то­рік у держ­бю­дже­ті на пря­му під­трим­ку АПК бу­ло пе­ред­ба­че­но 579,4 млн грн, а фа­кти­чно про­фі­нан­со­ва­но ли­ше на 50%. І це на фо­ні ін­фля­цій­них про­це­сів, за яки­ми ця під­трим­ка яв­но не всти­гає…

Пер­спе­кти­ви ви­сто­я­ти й отри­ма­ти нор­маль­ні при­бу­тки по­то­чно­го ро­ку є у ви­ро­бни­ків екс­пор­то­о­рі­єн­то­ва­них про­ду­ктів — зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур. Від­по­від­но до но­вої ре­да­кції По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, цим уча­сни­кам рин­ку по­вер­та­ти­муть ПДВ при екс­пор­ті. Фа­кти­чно, це ли­ше не­ве­ли­чкий плюс до то­го, що агра­рії отри­ма­ли так зва­ну тим­ча­со­ву транс­фор­мо­ва­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня — щось се­ре­днє між спро­ще­ною та за­галь­ною си­сте­ма­ми, Однак по­стає ін­ше ло­гі­чне за­пи­та­н­ня: чи ви­ста­чить на це дер­жа­ві бю­дже­тних ко­штів? На­ра­зі спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція до збіль­ше­н­ня екс­пор­ту про­ду­кції, яка має по­пит на зов­ні­шніх рин­ках. На­то­мість на від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ екс­пор­те­рам навряд чи бу­де ви­ді­ле­но до­да­тко­ве фі­нан­су­ва­н­ня з дер­жав­ної ка­зни. Крім то­го, за­зна­че­на нор­ма впли­ва­ти­ме на рі­вень цін на зер­но­ві на вну­трі­шньо­му рин­ку, що, сво­єю чер­гою, до­да­тко­во збіль­шить на­ван­та­же­н­ня на тва­рин­ни­цьку га­лузь, яка і так за­зна­ла то­рік зна­чних зби­тків. Не лю­блю ро­би­ти пе­си­мі­сти­чні про­гно­зи, але 2016-й для тва­рин­ни­ків бу­де вкрай тяж­ким…

Щоб три­ма­ти­ся «на пла­ву», одно­зна­чно по­трі­бні пев­ні ре­сур­си. Ціл­ком імо­вір­но, що за­гна­ні у глу­хий кут без­гро­шів’я агра­рії ви­му­ше­ні бу­дуть при­хо­ву­ва­ти кіль­кість ви­ро­ще­ної про­ду­кції й про­да­ва­ти­муть її «вжи­ву» зі сво­го то­ку. Сам то­го не ба­жа­ю­чи, сіль­го­спви­ро­бник мо­же за­гна­ти себе «у тінь» че­рез не­о­дно­зна­чне тра­кту­ва­н­ня но­вих норм по­да­тко­во­го за­ко­но­дав­ства. Як, ска­жі­мо, пра­виль­но роз­по­ді­ли­ти су­му вхі­дно­го ПДВ, якщо зап­ча­сти­на, ку­пле­на до сі­вал­ки, ко­штує ма­ло не по­ло­ви­ну її вар­то­сті? Якщо сі­вал­ку за­сто­со­ву­ва­ти­муть для по­треб ро­слин­ни­цтва, то су­му ПДВ бу­де аку­му­льо­ва­но у про­пор­ції 50% (за­ли­ша­є­ться у під­при­єм­ства) на 50% (спла­чу­є­ться в держ­бю­джет). Про­те ж мо­жна по­сі­я­ти ку­ку­ру­дзу й на си­лос, тоб­то для по­треб тва­рин­ни­цтва. То­ді роз­по­діл ста­но­ви­ти­ме 85% (за­ли­ша­є­ться у під­при­єм­ства) на 15% (спла­чу­є­ться в держ­бю­джет). Від­так, фер­мер, що ви­ро­щує зер­но­ві й опі­ку­є­ться тва­рин­ни­цтвом, мо­же роз­по­ді­ля­ти ці ко­шти одно­ча­сно за дво­ма схе­ма­ми, і це мо­же ста­ти під­ста­вою для то­го, аби до ньо­го на­ві­дав­ся по­да­тко­вий ін­спе­ктор й оштра­фу­вав, хо­ча, по су­ті, все бу­ло зро­бле­но пра­виль­но.

Утім, по­да­тко­ві но­ва­ції пев­ним чи­ном сти­му­лю­ва­ти­муть і до так зва­ної «де­ті­ні­за­ції». Так, зав­дя­ки за­про­ва­джен­ню еле­ктрон­ної си­сте­ми адмі­ні­стру­ва­н­ня ПДВ усі опе­ра­ції мо­жна чі­тко від­сте­жу­ва­ти. Крім то­го, зни­же­н­ня по­да­тко­вих ста­вок на зар­пла­ту мо­ти­ву­ва­ти­ме ке­рів­ни­ків агро­під­при­ємств до ви­ве­де­н­ня си­сте­ми опла­ти пра­ці на но­вий рі­вень.

Тож, 2016 ро­ку укра­їн­ські сіль­сько­го­спо­дар­ські то­ва­ро­ви­ро­бни­ки пра­цю­ва­ти­муть у скла­дних умо­вах і ма­ти­муть ба­га­то над­скла­дних зав­дань, але все, що нас не вби­ває, — ро­бить нас силь­ні­ши­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.