У кру­то­му пі­ке

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Огляд рин­ку зер­но­вих та олій­них: ди­на­мі­ка і прогноз

Після то­го як ці­ни на «чор­не зо­ло­то» до­ся­гли на світових бір­жах 12-рі­чно­го мі­ні­му­му, по­ча­ло ли­хо­ма­ни­ти й усі ін­ші си­ро­вин­ні рин­ки. І на­віть не­зна­чне від­нов­ле­н­ня по­зи­цій і спро­би ввійти у ви­схі­дний тренд не зні­ма­ють із по­ряд­ку ден­но­го май­же ри­то­ри­чне пи­та­н­ня: чи по­до­ла­но ці­но­вий мі­ні­мум бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на зер­но й олій­ні куль­ту­ри?

Пше­ни­ця

У сі­чні бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) пе­ре­бу­ва­ли пе­ре­ва­жно в ви­схі­дно­му трен­ді. Ри­нок від­нов­лю­вав­ся після зна­чно­го па­ді­н­ня цін у гру­дні та но­во­рі­чних свят, по­при ве­дме­жі си­гна­ли сі­чне­во­го зві­ту МСГ США, у яко­му зно­ву під­ви­ще­но оцін­ку світових за­ли­шків пше­ни­ці.

У другій по­ло­ви­ні сі­чня нью­змей­ке­ром на бір­жо­во­му рин­ку бу­ла Ро­сія, від якої очі­ку­ва­ли обме­жу­валь­них за­хо­дів що­до екс­пор­ту російського зер­на — і це пев­ним чи­ном «три­ма­ло гра­дус» ці­но­вої на­пру­ги. Про­те на­при­кін­ці мі­ся­ця з’яви­ла­ся про­ти­ле­жна ін­фор­ма­ція — про мо­жли­ве зни­же­н­ня екс­порт­них мит Ро­сі­єю, що від­ра­зу ж «при­са­ди­ло» бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня.

Укра­їн­ський ри­нок три­ва­лий час пе­ре­бу­вав у ста­ні спо­кою, не ре­а­гу­ю­чи ні на сві­то­ві си­гна­ли, ні на вну­трі­шні, зокре­ма що­до осла­бле­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. І ли­ше в остан­ній де­ка­ді мі­ся­ця торгівля акти­ві­зу­ва­ла­ся, а ці­ни по­пов­зли вго­ру.

Най­ближ­чим ча­сом, щоб на­здо­гна­ти тем­пи де­валь­ва­ції, грив­не­ві ці­ни на пше­ни­цю мо­жуть і да­лі зро­ста­ти. В більш від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві сут­тє­вий вплив на ці­ни ма­ти­ме сві­то­вий ри­нок і стан пе­ре­зи­мів­лі по­сі­вів.

Ку­ку­ру­дза

На по­ча­тку сі­чня бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) до­ся­гли істо­ри­чно­го мі­ні­му­му (що­най­мен­ше за остан­ні 10 ро­ків), до­ся­гнув­ши по­зна­чки 3,5 дол./ба­рель або 137,8 дол./т. Зна­чні сві­то­ві за­ли­шки та ви­хід на ри­нок де­ше­вої ар­ген­тин­ської ку­ку­ру­дзи спро­во­ку­ва­ли та­кий спад цін.

Після ви­хо­ду зві­ту МСГ США ці­ни по­ча­ли від­нов­лю­ва­ти­ся, адже американське ві­дом­ство змен­ши­ло прогноз сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи на 6 млн тонн, а прогноз світових за­па­сів на 3 млн тонн.

До ре­чі, на рин­ку ку­ку­ру­дзи зро­ста­н­ня цін по­ча­ло­ся ра­ні­ше, ніж на рин­ку пше­ни­ці. Сьо­го­дні ку­ку­ру­дза, є основ­ним екс­порт­ним то­ва­ром в се­гмен­ті зер­но­вих куль­тур, то­ді як ре­шта екс­пор­ту­є­ться в не­зна­чних об­ся­гах. З по­ча­тку мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (ли­пень-гру­день) з Укра­ї­ни екс­пор­то­ва­но 6,8 млн тонн із за­пла­но­ва­них 16,8 млн тонн зі­бра­но­го вро­жаю.

Най­ближ­чим ча­сом по­пит на ку­ку­ру­дзу бу­де до­сить актив­ним, осо­бли­во на ве­ли­кі пар­тії екс­порт­ної яко­сті.

Со­є­ві бо­би

У сі­чні зав­жди во­ла­тиль­ний ри­нок соєвих бо­бів був від­но­сно спо­кій­ним. На ці­ни впли­ва­ла низка про­ти­ле­жно ді­ю­чих чин­ни­ків, які їх урів­но­ва­жу­ва­ли.

Після чергового зві­ту МСГ США ці­ни на со­є­ві бо­би по­ча­ли по­віль­но зро­ста­ти. По­штов­хом для цьо­го бу­ло зни­же­н­ня оцін­ки сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва (–1,1 млн тонн) і світових за­па­сів (–4,2 млн тонн). Во­дно­час бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня соєвих бо­бів бу­ли під ти­ском спа­дно­го трен­ду цін на ро­слин­ні олії та на­фту. Як ві­до­мо, са­ме в цей час бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на­фти впа­ли до істо­ри­чно­го мі­ні­му­му за остан­ні 12 ро­ків, пе­ре­тнув­ши по­зна­чку 28 дол./ба­рель. У тре­тій де­ка­ді мі­ся­ця ці­ни на на­фту по­ча­ли зро­ста­ти, а за ни­ми й ці­ни на си­ро­вин­них рин­ках.

В Укра­ї­ні ці­ни на сою по­ча­ли під­ви­щу­ва­ти­ся у другій по­ло­ви­ні сі­чня під впли­вом як зов­ні­шніх чин­ни­ків (світових цін), так і вну­трі­шніх (де­валь­ва­цій­них про­це­сів у кра­ї­ні). З бо­ку пе­ре­ро­бни­ків спо­сте­рі­га­є­ться актив­ний по­пит, то­ді як із бо­ку про­по­зи­ції по­спі­ху не­має — агра­рії ду­же ви­ва­же­но підходять до ре­а­лі­за­ції ко­жної пар­тії бо­бів.

З огля­ду на зро­ста­н­ня цін на су­мі­жних олій­них рин­ках і рин­ку на­фти є на­дія на де­яке під­ви­ще­н­ня цін на сою. Однак стри­му­валь­ним чин­ни­ком і да­лі бу­дуть ре­кор­дні по­ка­зни­ки сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та за­па­сів.

Рі­пак

Ці­ни на рі­пак, як си­ро­ви­ни для ви­ро­бни­цтва біо­па­ли­ва, пов­ні­стю ко­ре­лю­ва­ли з па­ді­н­ням цін на на­фту та ета­нол. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF) змен­ши­ли­ся з 375 єв­ро/т на­при­кін­ці гру­дня 2015-го до 355 єв­ро/т 20 сі­чня 2016-го (–20 єв­ро/т).

Ці­ни на рі­пак в Укра­ї­ні за­га­лом ма­ють де­кла­ра­тив­ний ха­ра­ктер, оскіль­ки основ­ні його об­ся­ги вже роз­про­да­но. З по­ча­тку мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (ли­пень-гру­день) із Укра­ї­ни екс­пор­то­ва­но 1,3 млн тонн рі­па­ку, при­чо­му ле­во­ва час­тка всьо­го екс­пор­ту на­ді­йшла у кра­ї­ни ЄС.

У сі­чні сут­тє­во зро­сли ці­ни фор­вар­дних кон­тра­ктів на но­вий уро­жай рі­па­ку (+25–30 дол./т) і до­ся­гли 415–420 дол./т (FOB, пор­ти Чор­но­го мо­ря). Си­ту­а­ція з май­бу­тнім уро­жа­єм рі­па­ку до­сі не­ви­зна­че­на: вда­ло­ся по­сі­я­ти ли­ше 79% про­гно­зо­ва­них площ, а стан схо­дів у де­яких ре­гіо­нах (зокре­ма, на схо­ді) не дає під­став для опти­мі­зму.

Со­ня­шник

Цей ри­нок три­ва­лий час пе­ре­бу­вав у ста­ні не­ви­зна­че­но­сті, опе­ра­то­ри рин­ку на­ма­га­ли­ся зо­рі­єн­ту­ва­ти­ся в умо­вах по­стій­ної змі­ни про­ти­ле­жно спря­мо­ва­них чин­ни­ків. Адже, з одно­го бо­ку, від­бу­ва­ло­ся зне­ці­не­н­ня грив­ні на ко­ристь під­ви­ще­н­ня грив­не­вих цін, із дру­го­го — олій­ні рин­ки де­мон­стру­ва­ли зна­чний спад, утри­му­ю­чи ці­ни від зро­ста­н­ня.

Щой­но сві­то­ві ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію по­пов­зли вго­ру, це ста­ло си­гна­лом до під­ви­ще­н­ня цін на со­ня­шник, який по­до­рож­чав за остан­ній ти­ждень сі­чня аж на 400 грн/т, до­ся­гнув­ши по­зна­чки 10 000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня СРТза­вод.

Ці­ни на со­ня­шник зро­ста­ли практично в уні­сон із рин­ко­ви­ми стриб­ка­ми цін на олій­них рин­ках і рин­ку на­фти. Зокре­ма, Ма­лай­зій­ська ра­да про­гно­зує зро­ста­н­ня цін на паль­мо­ву олію, а в Ар­ген­ти­ні (яка є одним з екс­пор­те­рів со­ня­шни­ко­вої олії) на­ше­стя са­ра­ни шко­дить уро­жаю со­ня­шни­ку. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на­фти на­при­кін­ці сі­чня під­ви­щи­ли­ся з 28 дол./ба­рель до 34 дол./ба­рель.

Якщо й да­лі рин­ко­ва си­ту­а­ція роз­ви­ва­ти­ме­ться в та­ко­му ру­слі, най­ближ­чим ча­сом укра­їн­ський со­ня­шник ма­ти­ме не­аби­який ці­но­вий по­тен­ці­ал зро­ста­н­ня.

Лю­бов ПАНКРАТОВА,

на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків

Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.