Час — ін­фор­ма­ція — гро­ші

AgroMarket - - ДОСВІД - Оле­ксандр СМОКОТІН, ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту транс­порт­ної ло­гі­сти­ки Agricom Group

П’ять спосо­бів під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність вну­трі­шньої агро­ло­гі­сти­ки під­при­єм­ства

Не­хай які ре­зуль­та­ти де­мон­струє Укра­ї­на на зов­ні­шніх рин­ках, її ло­гі­сти­чні до­ся­гне­н­ня все­ре­ди­ні кра­ї­ни, м’яко ка­жу­чи, да­ле­кі від ба­жа­них. Так, за да­ни­ми екс­пер­тів Сві­то­во­го Бан­ку, на зер­но­во­му лан­цюж­ку «з ла­ну — в порт» ви­тра­ти пе­ре­ви­щу­ють вар­тість та­ких са­ме по­слуг у кра­ї­нах ЄС на 30% (!) Щоб на­ла­го­ди­ти ефе­ктив­ну й кон­ку­рен­то­спро­мо­жну ло­гі­сти­чну си­сте­му, на­шій дер­жа­ві по­трі­бно що­най­мен­ше 1,6 млрд дол. що­ро­ку. Та чи є шан­си до­сяг­ти ам­бі­тної ме­ти в ни­ні­шніх еко­но­мі­чних умо­вах? Ефе­ктив­на аль­тер­на­ти­ва — ви­бу­до­ву­ва­ти ци­ві­лі­зо­ва­ні вза­є­мо­ви­гі­дні відносини з по­ста­чаль­ни­ка­ми по­слуг і впро­ва­джу­ва­ти си­стем­ний під­хід до ор­га­ні­за­ції ло­гі­сти­чної фун­кції у вла­сній ком­па­нії. За остан­ніх два ро­ки фа­хів­ці Agricom Group ре­а­лі­зу­ва­ли низ­ку но­во­вве­день до си­сте­ми вну­трі­шньої агро­ло­гі­сти­ки. Що ва­жли­во: біль­шість із них не пов’яза­ні зі зна­чни­ми фі­нан­со­ви­ми ін­ве­сти­ці­я­ми й до­сту­пні для ши­ро­ко­го ко­ла сіль­го­спви­ро­бни­ків. Як і будь-який бі­знес-про­цес, аграр­на ло­гі­сти­ка має чі­тко окре­сле­ні ме­жі та по­ка­зни­ки ефе­ктив­но­сті. Лан­цю­жок «час — ін­фор­ма­ція — гро­ші» має бра­ти­ся до ува­ги ще на ета­пі пла­ну­ва­н­ня стру­кту­ри по­сі­ву та за­вер­шу­ва­ти свій шлях, за­ле­жно від умов по­ста­ча­н­ня, на ета­пі пе­ре­хо­ду май­но­вих прав на то­вар до по­ку­пця. Тіль­ки ма­ю­чи пов­ну та своє­ча­сну ін­фор­ма­цію про стан і мі­сце­пе­ре­бу­ва­н­ня в кон­кре­тний час про­ду­кції, а також оці­ню­ю­чи ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­них мо­жли­во­стей, спе­ці­а­ліст мо­же пов­но­цін­но спла­ну­ва­ти ефе­ктив­ну си­сте­му й за по­тре­би опе­ра­тив­но ви­рі­ши­ти екс­тре­ні пи­та­н­ня. Для цьо­го на по­стій­ній осно­ві має ді­я­ти про­ста й зро­зумі­ла схе­ма «ПЛАН → МО­НІ­ТО­РИНГ → ФАКТ → ПЛАН/ФАКТ». Її слід за­сто­со­ву­ва­ти як за­га­лом по си­сте­мі агро­ло­гі­сти­ки, так і за окре­ми­ми її на­пря­ма­ми.

По­льо­ва ло­гі­сти­ка

Цей на­прям об’єд­нує від­по­від­ну ді­яль­ність із пла­ну­ва­н­ня, ор­га­ні­за­ції та кон­тро­лю ро­біт без­по­се­ре­дньо на по­лі. В основ­но­му до неї на­ле­жать про­це­си сі­во­змі­ни, сів­би, вне­се­н­ня до­брив та збо­ру вро­жаю.

Ти­по­вим для Укра­ї­ни є «кла­си­чний» під­хід ор­га­ні­за­ції по­льо­вої ло­гі­сти­ки: зер­но­зби­раль­ні ком­бай­ни пе­ре­ван­та­жу­ють уро­жай в ав­то­мо­бі­лі (за­зви­чай — від­кри­ті са­мо­ски­ди ти­пу «КАМАЗ»), ко­трі на­пря­му до­став­ля­ють про­ду­кцію на еле­ва­тор­ні ком­пле­кси або ж на то­ки для тим­ча­со­во­го збе­рі­га­н­ня та пе­ре­ван­та­же­н­ня. Ана­ліз за­сто­су­ва­н­ня та­ко­го під­хо­ду до­зво­ляє ствер­джу­ва­ти: по-пер­ше, пе­ре­ван­та­же­н­ня зер­на на­пря­му на ав­то­транс­порт збіль­шує час про­стою те­хні­ки й не­га­тив­но впли­ває на ґрун­ти че­рез ущіль­не­н­ня, по-дру­ге – це зна­чні втра­ти зер­на під час транс­пор­ту­ва­н­ня.

• Три­лан­ко­ва си­сте­ма збо­ру вро­жаю, що від­рі­зня­є­ться від тра­ди­цій­ної вве­де­н­ням до схе­ми бун­ке­рів-пе­ре­ван­та­жу­ва­чів, які при­йма­ють зер­но без­по­се­ре­дньо від ком­бай­нів і пе­ре­ван­та­жу­ють його на ав­то­транс­порт. Практично до­ве­де­но (на сіль­го­спу­гі­д­дях Чер­ні­гів­сько­го та Бі­ло­ку­ра­кин­сько­го кла­сте­рів, у ко­жно­го з яких своя спе­ци­фі­ка), що та­ке но­во­вве­де­н­ня за­оща­джує близь­ко 20% ви­трат на цьо­му ета­пі агро­ло­гі­сти­ки. Крім то­го, до­зво­ляє за­без­пе­чи­ти мі­ні­маль­не на­ван­та­же­н­ня на ґрун­ти, оскіль­ки ван­та­жів­ки май­же не за­їжджа­ють на по­ле.

Еле­ва­тор­на ло­гі­сти­ка

Во­на мі­стить ком­плекс за­хо­дів із транс­пор­ту­ва­н­ня до еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу чи то­ку, вну­трі­шню ло­гі­сти­ку на те­ри­то­рії еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу, при­йма­н­ня (ла­бо­ра­тор­ний ана­ліз), пе­ре­роб­ки (су­ші­н­ня), збе­рі­га­н­ня про­ду­кції та від­ван­та­же­н­ня на за­лі­зни­чний, ав­то­мо­біль­ний чи рі­чко­вий транспорт.

На те­ри­то­рії Чер­ні­гів­сько­го кла­сте­ра ми отри­ма­ли у спа­док еле­ва­тор­ний ком­плекс, який одно­зна­чно по­тре­бу­вав мо­дер­ні­за­ції. Про­ана­лі­зу­вав­ши да­ні з ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми, ста­ло оче­ви­дним: еле­ва­тор­ний ком­плекс в смт Бі­ло­ку­ра­ки­но­му теж слід бу­ло оно­ви­ти.

• Під­ви­ще­н­ня про­пу­скної спро­мо­жно­сті. Щоб зба­лан­су­ва­ти еле­ва­тор­ну ло­гі­сти­ку на кла­сте­рах ком­па­нії, бу­ло ви­рі­ше­но за­мі­ни­ти ва­ги на пун­ктах при­йма­н­ня зер­на. Від­так, на те­ри­то­рії Бі­ло­ку­ра­кин­сько­го кла­сте­ра зня­ли обме­же­н­ня для ав­то­транс­пор­ту до ма­си у 80 т та до 20 м за га­ба­ри­та­ми. Крім то­го, від­ре­мон­ту­ва­ли до­ро­жнє по­кри­т­тя на шля­ху, що ве­де на еле­ва­тор­ний ком­плекс. Роз­по­чав­ши об­слу­го­ву­ва­ти біль­ші транс­порт­ні за­со­би, за­фі­ксу­ва­ли еко­но­мію транс­порт­них ви­трат, як по­рів­ня­ти з тим са­мим пе­рі­о­дом по­пе­ре­дньо­го ро­ку — близь­ко 20%. Крім оче­ви­дно­го фа­кту, що, ска­жі­мо, ви­ко­ри­ста­н­ня п’яти 20-тон­ни­ків зна­чно до­рож­че, ніж двох 50-тон­ни­ків, ми за­оща­ди­ли час, що за­зви­чай ви­тра­чав­ся на оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів, ла­бо­ра­тор­ний ана­ліз то­що. • Аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла енер­гії. Су­ші­н­ня зер­на — най­до­рож­ча скла­до­ва серед усіх ета­пів агар­ної ло­гі­сти­ки, що пов’яза­но з її енер­го­єм­ні­стю. Ви­со­кі ці­ни на газ, що тра­ди­цій­но ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для су­ші­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, сти­му­лю­ють до пе­ре­хо­ду на аль­тер­на­тив­ні те­хно­ло­гії. Ни­ні в го­спо­дар­ствах най­акту­аль­ні­шим є за­сто­су­ва­н­ня пі­ро­лі­зних ко­тлів, які до то­го ж до­зво­ля­ють упро­ва­ди­ти без­від­хо­дну си­сте­му ви­ро­бни­цтва в рам­ках одно­го еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу. За­оща­дже­на рі­зни­ця мо­же ста­но­ви­ти до 160 дол. для одно­го ва­го­на ку­ку­ру­дзи (40 т). До сло­ва, у Бі­ло­ку­ра­ки­но­му ор­га­ні­зо­ва­но про­цес пре­су­ва­н­ня від­хо­дів, отри­ма­них на ета­пі очи­ще­н­ня зер­на, в пе­ле­ти, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться як уні­вер­саль­ний вид енер­гії для твер­до­па­лив­них ко­тлів. У кла­сте­рі Agricom Group пе­ле­та­ми опа­лю­ють при­мі­ще­н­ня еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу.

Транс­порт­на ло­гі­сти­ка

За­зви­чай це ав­то­мо­біль­на, рі­чко­ва чи за­лі­зни­чна ло­гі­сти­ка, що за­без­пе­чує транс­пор­ту­ва­н­ня від по­ля до мі­сця збе­рі­га­н­ня зер­на, а також до пор­тів чи за­лі­зни­чних пе­ре­валь­них тер­мі­на­лів.

• Ав­то­мо­біль­ні ци­стер­ни для пе­ре­ве­зе­н­ня си­пу­чих ван­та­жів (або кор­мо­во­зи) як аль­тер­на­ти­ва ван­та­жів­кам. Зав­дя­ки кон­стру­кції знижують втра­ти під час транс­пор­ту­ва­н­ня (які ін­ко­ли до­ся­га­ють 3%), а також че­рез біль­шу єм­ність до­зво­ля­ють за­оща­ди­ти на вар­то­сті до­став­ки зер­на з по­ля на еле­ва­тор­ний ком­плекс. Осо­бли­во від­чу­тною рі­зни­ця є для льо­ну,для якого еко­но­мія мо­же досягати 430 дол. з ко­жно­го ва­го­на.

• Уста­нов­ле­н­ня GPS на вла­сний і на­йма­ний транспорт. Як і біль­шість сіль­сько­го­спо­дар­ських ком­па­ній, Agricom Group за­лу­чає сто­рон­ніх пе­ре­ві­зни­ків. Про­те на ко­жну оди­ни­цю на­йма­но­го транс­пор­ту вста­нов­лю­є­ться при­стрій GPS, що до­зво­ляє, по пер­ше, кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту постачальника по­слуг, а також ма­ти до­кла­дну ін­фор­ма­цію для ефе­ктив­но­го пла­ну­ва­н­ня від­ван­та­же­н­ня про­ду­кції до еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу за­для уни­кне­н­ня черг. Від­вер­то ка­жу­чи, на по­ча­тко­вих ета­пах ми отри­му­ва­ли від­мо­ви від зна­чної кіль­ко­сті ло­гі­сти­чних ком­па­ній, про­те, по­ру­шив­ши це пи­та­н­ня на укла­ден­ні дов­го­тер­мі­но­вих кон­тра­ктів, цю умо­ву озву­чи­ли як обов’яз­ко­ву. Ни­ні ми пов­ні­стю кон­тро­лю­є­мо пе­ре­мі­ще­н­ня про­ду­кції: зі­бра­ні да­ні що­до на­йма­но­го та вла­сно­го ав­то­транс­пор­ту над­си­ла­ю­ться до від­по­від­ної ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми GPS мо­ні­то­рин­гу, де їх си­сте­ма­ти­зу­ють та ана­лі­зу­ють.

Лан­цю­жок «час — ін­фор­ма­ція — гро­ші» має бра­ти­ся до ува­ги ще на ета­пі пла­ну­ва­н­ня стру­кту­ри по­сі­ву та за­вер­шу­ва­ти свій шлях, за­ле­жно від умов по­ста­ча­н­ня, на ета­пі пе­ре­хо­ду май­но­вих прав на то­вар до по­ку­пця

* Усе­ре­дне­ні по­ка­зни­ки вар­то­сті агро­ло­гі­сти­ки для зер­на пше­ни­ці на ета­пі По­ле – Порт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.