Ве­кто­ри пріоритетів

AgroMarket - - АКТУАЛЬНО - Пе­тро МЕЛЬ­НИК, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Agricom Group

Ка­дри.

Ін­но­ва­ції.

За умов, коли за­ку­пі­вель­ні ці­ни на си­ро­ви­ну по­сту­по­во на­бли­жа­ю­ться до со­бі­вар­то­сті, пер­шо­чер­го­вим для агро­бі­зне­су є під­ви­ще­н­ня еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті.

Яскра­вий при­клад — Чер­ні­гів­ський кла­стер Agricom Group. Стан по­сів­них площ (а це за­га­лом 10 тис. га на те­ри­то­рії 11 сіль­рад) і, вла­сне, са­мих го­спо­дарств «Агро­Іва­нів­ка АГ», «Агро­біоз» і «Кра­сне-Ін­вест» від­вер­то ба­жа­ли кра­що­го. Втім, ми бу­ли го­то­ві до цьо­го, тож ви­рі­ши­ли при­пи­ни­ти збіль­ше­н­ня зе­мель­но­го бан­ку й у най­ко­ро­тші стро­ки на­ла­го­ди­ти про­ду­ктив­ну ро­бо­ту. Зо­се­ре­ди­ли­ся на го­лов­но­му: ква­лі­фі­ко­ва­них ка­драх, ін­но­ва­ці­ях і ви­бу­до­ву­ван­ні відносин з мі­сце­вою гро­ма­дою.

За­лу­че­н­ня агро­но­мів і те­хні­чних спе­ці­а­лі­стів у на­шій си­ту­а­ції бу­ло не­до­ста­тньо, тож ми ма­ли «під­си­ли­ти» і від­по­від­ні на­пря­ми — за­ку­пів­лі, ло­гі­сти­ки, фі­нан­сів й інженерно-те­хні­чно­го — в го­лов­но­му офі­сі. Аби згур­ту­ва­ти те­ри­то­рі­аль­но-роз­рі­зне­ний ко­ле­ктив, за­про­ва­ди­ли в ком­па­нії своє­рі­дне но­у­хау — коли ур­ба­ні­зо­ва­ні офі­сні пра­ців­ни­ки ви­їжджа­ють із Ки­є­ва на по­ля й ма­ють на­го­ду осо­би­сто взя­ти участь у по­сів­ній чи зби­раль­ній кам­па­нії, ін­ши­ми сло­ва­ми — від­чу­ти смак і су­тність ро­бо­ти агра­рія.

Які­сне ке­ру­ва­н­ня не­мо­жли­ве без кон­тро­лю. На той час в ком­па­нії вже бу­ло за­про­ва­дже­но низ­ку ін­фор­ма­цій­них про­ду­ктів, що до­зво­ля­ли від­сте­жу­ва­ти мі­сце­пе­ре­бу­ва­н­ня та кон­тро­лю­ва­ти ви­тра­ти па­ли­ва сіль­гос­пте­хні­ки. Фа­кти­чно ми ма­ли ли­ше роз­ши­ри­ти на­яв­ні те­хно­ло­гії на те­ри­то­рії Чер­ні­гів­сько­го кла­сте­ра. На ба­зі гео­ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми ство­ри­ли кар­ти бло­ків, по­лів і па­їв. Мі­сце­ві адмі­ні­стра­тив­ні офі­си ін­те­гру­ва­ли до си­сте­ми кор­по­ра­тив­ної си­сте­ми вну­трі­шніх ко­му­ні­ка­цій, син­хро­ні­зу­ва­ли біль­шість бі­зне­с­про­це­сів, зокре­ма фі­нан­со­вих і ло­гі­сти­чних. Ще одним ва­жли­вим пун­ктом «до­ро­жньої кар­ти» був і ком­плекс з ін­ве­сти­цій­них про­е­ктів що­до мо­дер­ні­за­ції те­хні­чної ба­зи під­при­ємств. Це сто­су­ва­ло­ся як пар­ку ру­хо­мої те­хні­ки й агре­га­тів, більш су­ча­сні ек­зем­пля­ри якої за­ку­па­ли­ся й час­тко­во бу­ли пе­ре­ки­ну­ті з Бі­ло­ку­ра­кин­сько­го кла­сте­ра, так і еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу, пер­шу лі­нію якого ми вве­ли в екс­плу­а­та­цію у жовтні, зав­дя­ки чо­му отри­ма­ли по­ту­жно­сті у 22 000 т збе­рі­га­н­ня.

До ство­ре­н­ня Чер­ні­гів­сько­го кла­сте­ра Agricom Group там­те­шні під­при­єм­ства не над­то актив­но під­три­му­ва­ли іні­ці­а­ти­ви місцевих гро­мад, не пі­клу­ва­ли­ся про їх роз­ви­ток. Крім то­го, ми ді­ста­ли у спа­док бор­ги з ви­пла­ти орен­дної пла­ти па­йо­ви­кам. Зро­зумі­ло, що від­нов­ле­н­ня до­ві­ри до під­при­ємств, як до від­по­від­аль­них сіль­го­спви­ро­бни­ків, бу­ло ще тим ви­кли­ком. Утім, ми до ньо­го по­ста­ви­ли­ся ду­же від­по­від­аль­но. Пе­ред­усім від­мо­ви­лись від ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур, які ви­сна­жу­ють ґрун­ти. За­без­пе­чи­ли які­сну сі­во­змі­ну для збе­ре­же­н­ня ро­дю­чо­сті та пов­ні­стю пе­ре­йшли на ви­ко­ри­ста­н­ня ща­дних для нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща те­хно­ло­гій. У цен­трі ува­ги Agricom Group — на­ла­го­дже­н­ня до­брих відносин із гро­ма­да­ми, представники яких пра­цю­ють і да­лі пра­цю­ва­ти­муть у кла­сте­рі. То­му то­рік ре­а­лі­зу­ва­ли низ­ку со­ці­аль­них про­е­ктів і спря­му­ва­ли ко­шти на мо­дер­ні­за­цію ін­фра­стру­ктур­них об’єктів. Ро­зра­ху­вав­шись із па­йо­ви­ка­ми за бор­ги по­пе­ре­дни­ків, ми під­ви­щи­ли ро­змір орен­дної пла­ти до 4,5%.

Оби­ра­ю­чи прі­о­ри­те­ти розвитку ком­па­нії, ко­жен ке­рів­ник має сам ви­зна­ча­ти ве­кто­ри ру­ху. На при­кла­ді Чер­ні­гів­сько­го кла­сте­ра Agricom Group уже ба­чить по­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти ухва­ле­них рі­шень і ви­ко­ри­ста­н­ня вкла­де­них ре­сур­сів. Фі­нан­со­вий екві­ва­лент ін­ве­сти­цій ви­ра­жа­є­ться в міль­йо­нах до­ла­рів, оку­пність яких від­бу­ва­є­ться за гра­фі­ком, про­те для ме­не осо­би­сто не менш цін­ни­ми є й ди­ві­ден­ди у ви­гля­ді до­ві­ри місцевих ме­шкан­ців. Пар­тнер­ські відносини з гро­ма­дою — це за­по­ру­ка то­го, що ми про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків пра­цю­ва­ти­ме­мо ра­зом. І в ре­зуль­та­ті у ви­гра­ші бу­де ко­жен.

Гро­ма­ди та па­йо­ви­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.