Силь­не пар­тнер­ство

AgroMarket - - ТЕХНІКА - Ві­ктор ШЕВ­ЧУК, ке­рів­ник сер­ві­су «КУН-Укра­ї­на»

На но­во­му рівні вза­є­мо­ви­гі­дної спів­пра­ці між ви­ро­бни­ком, по­ста­чаль­ни­ком і спо­жи­ва­чем не обі­йти­ся без на­ла­го­дже­но­го сер­ві­су

Сьогодення змушує кар­ди­наль­но мі­ня­ти вчо­ра­шні за­са­ди тор­го­вих відносин, зокре­ма і в агро­се­кто­рі. Су­ча­сні те­хно­ло­гії ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня да­ють змо­гу за­до­воль­ни­ти будь-які по­тре­би ви­ро­бни­ка сіль­госп­про­ду­кції. Утім, ве­ли­кий ви­бір те­хні­ки рі­зної ці­но­вої ка­те­го­рії — це ще да­ле­ко не все, що по­трі­бно по­ку­пце­ві. Його ці­ка­вить на­яв­ність за­па­сних ча­стин, а також на­ла­го­дже­ний сер­віс про­дав­ця чи ви­ро­бни­ка в га­ран­тій­но­му та пі­сля­га­ран­тій­но­му об­слу­го­ву­ван­ні

Оскіль­ки ком­па­нія «КУНУкра­ї­на» є без­по­се­ре­днім пред­став­ни­ком в Укра­ї­ні гру­пи ком­па­ній — ви­ро­бни­ків сіль­гос­пте­хні­ки бренду KUHN, то во­на й не­се відповідальність пе­ред вла­сни­ка­ми про­ду­кції цьо­го бренду. То­рік ме­не­джмент ком­па­нії, до­три­му­ю­чись прин­ци­пу вза­є­мо­ви­гі­дної спів­пра­ці між ви­ро­бни­ком, по­ста­чаль­ни­ком і кін­це­вим спо­жи­ва­чем, під­няв на які­сні­ший рі­вень пар­тнер­ські відносини, за­про­ва­див­ши но­во­вве­де­н­ня для по­лі­пше­н­ня сер­ві­су сво­їх клі­єн­тів.

Но­вий рі­вень вза­є­мо­ви­гі­дної спів­пра­ці між ви­ро­бни­ком, по­ста­чаль­ни­ком і клі­єн­та­ми — це но­ва ди­лер­ська уго­да. Йде­ться про без­ко­штов­не між­се­зон­не де­фе­кту­ва­н­ня та без­по­се­ре­дню участь в га­ран­тій­но­му об­слу­го­ву­ван­ні те­хні­ки спе­ці­а­лі­ста­ми сер­ві­сної слу­жби «КУН-Укра­ї­на». Від­так, за­вча­сно та які­сно від­ре­мон­то­ва­на й за­без­пе­че­на ори­гі­наль­ни­ми зап­ча­сти­на­ми те­хні­ка не під­ве­де в пе­рі­од се­зон­них по­льо­вих ро­біт. А це для агра­рія — чи не най­го­лов­ні­ше. Від­те­пер на звер­не­н­ня в ре­гіо­нах сер­ві­сна слу­жба ком­па­нії ре­а­гує зна­чно опе­ра­тив­ні­ше. Цим ми зав­дя­чу­є­мо шта­тним фа­хів­цям, які ме­шка­ють на схо­ді та за­хо­ді кра­ї­ни. Зокре­ма, за то­рік вда­ло­ся чи не в де­сять ра­зів збіль­ши­ти кіль­кість сер­ві­сних від­ві­ду­вань клі­єн­тів. До до­бо­ру пер­со­на­лу ме­не­джмент «КУН-Укра­ї­на» ви­со­вує ви­со­кі ви­мо­ги. Окрім ви­щої освіти, віль­но­го во­ло­ді­н­ня іно­зем­ною мо­вою пре­тен­дент по­ви­нен ще й ма­ти до­свід ро­бо­ти в аграр­но­му се­кто­рі. Це,

на пе­ре­ко­на­н­ня екс­пер­тів, за­по­ру­ка ви­со­кої фа­хо­вої ком­пе­тен­ції та від­по­від­аль­но­го став­ле­н­ня до сво­їх обов’яз­ків. Тим па­че, що є на­галь­на по­тре­ба в подаль­шо­му роз­ши­рен­ні шта­ту сер­ві­сної слу­жби. Ви­со­кий рі­вень про­фе­сіо­на­лі­зму фа­хів­ці сер­ві­сної слу­жби під­три­му­ють, що­ро­ку про­хо­дя­чи під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції на за­во­дах гру­пи ком­па­ній KUHN. А на­да­лі вони пе­ре­да­ють свої зна­н­ня й на­ви­чки май­стер­но­сті сер­ві­сним спе­ці­а­лі­стам дистри­бу­тор­ських ком­па­ній. То­рік бу­ло про­ве­де­но понад 170 днів по­ля, ви­ста­вок, тен­де­рів і де­мо­по­ка­зів у го­спо­дар­ствах. Ці за­хо­ди да­ють мо­жли­вість не ли­ше вдо­ско­на­лю­ва­ти про­фе­сій­ну май­стер­ність фа­хів­ців сер­ві­сної слу­жби ком­па­нії, а й пе­ре­да­ва­ти до­свід екс­плу­а­та­ції, об­слу­го­ву­ва­н­ня та збе­рі­га­н­ня ці­єї те­хні­ки. У між­се­зо­н­ня сіль­го­с­про­біт ча­сти­ми від­ві­ду­ва­ча­ми цен­траль­но­го офі­су «КУНУкра­ї­на» є ке­рів­ни­ки сер­ві­сних служб ди­ле­рів. Тут для них про­во­дять на­ра­ди, а також те­хні­чні тре­нін­ги для спе­ці­а­лі­стів сер­ві­су — із за­сто­су­ва­н­ням на­о­чних ма­те­рі­а­лів і від­ві­ду­ва­н­ням огля­до­во­го май­дан­чи­ка, де роз­та­шо­ва­на біль­шість із про­по­но­ва­них мо­де­лей те­хні­ки. Узяв­ши на себе відповідальність га­ран­тій­но­го об­слу­го­ву­ва­н­ня, «КУН-Укра­ї­на» також ухва­лює рішення що­до га­ран­тій­них ви­пад­ків, ско­ро­тив­ши тер­мін роз­гля­ду до 48 год, за на­яв­но­сті ви­чер­пної ін­фор­ма­ції про ви­па­док та ха­ра­ктер по­лом­ки агре­га­та, вра­хо­ву­ю­чи в ра­зі по­тре­би й без­ко­штов­ний ви­їзд фа­хів­ця в го­спо­дар­ство клі­єн­та. Ро­бо­та на­шої сер­ві­сної слу­жби не зво­ди­ться чи­сто до ме­ха­ні­чної ро­бо­ти мон­та­жу те­хні­ки, вве­де­н­ня її в екс­плу­а­та­цію та де­мон­стра­ції в ро­бо­ті. Це й без­по­се­ре­дня ро­бо­та в те­ле­фон­но­му ре­жи­мі та в еле­ктрон­но­му ли­сту­ван­ні, на­да­ю­чи кон­суль­та­ції те­хні­чно­го ха­ра­кте­ру колегам сер­ві­сних служб, бренд-ме­не­дже­рам дистри­бу­тор­ських ком­па­ній, ін­же­нер­но­те­хні­чно­му пер­со­на­лу, агро­но­мам і зоо­те­хні­кам го­спо­дарств на­ших клі­єн­тів. Те­хні­ка KUHN, яку за­во­зять під за­мов­ле­н­ня дистри­бу­то­рів, пе­ре­бу­ває під по­стій­ним кон­тро­лем сер­ві­сної слу­жби. Під час роз­ван­та­же­н­ня агре­га­тів на склад-май­дан­чик пе­ре­ві­ря­є­ться їх ком­пле­кта­ція та то­вар­ний ви­гляд. Ви­яв­ле­ні не­до­лі­ки лі­кві­ду­ють ще до від­ван­та­же­н­ня те­хні­ки ди­ле­ру. Після за­хо­дів, пов’яза­них із де­мон­стра­ці­єю те­хні­ки в по­льо­вих умо­вах, слу­жба сер­ві­су про­во­дить ро­бо­ти по від­нов­лен­ню її то­вар­но­го ви­гля­ду та те­хні­чно справ­но­го ста­ну, а з на­ста­н­ням осе­ні — ро­бо­ти з «кон­сер­ву­ва­н­ня» те­хні­ки для збе­рі­га­н­ня в зи­мо­вий пе­рі­од.

Ці де­сять пун­ктів — ще не­пов­ний пе­ре­лік но­во­вве­день й обов’яз­ків фа­хів­ців сер­ві­сної слу­жби ком­па­нії. Досконало зна­ю­чи те­хні­ку, хто як не вони ма­ють до­ста­тньо ар­гу­мен­тів у дис­ку­сі­ях із по­тен­цій­ни­ми клі­єн­та­ми, до­во­дя­чи їм пе­ре­ва­ги бренду. А то­му їх по­тен­ці­ал ви­ко­ри­сто­ву­є­ться ще й для до­по­мо­ги ре­гіо­наль­ним ме­не­дже­рам із про­да­жу «КУНУкра­ї­на».

Те­хні­чний тре­нінг для спе­ці­а­лі­стів ди­лер­ської ком­па­нії в між­се­зо­н­ня

Ре­гіо­наль­ний сер­ві­сний ме­не­джер «КУНУкра­ї­на» пе­ре­ві­ряє на­ла­шту­ва­н­ня сі­вал­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.