Що по­сі­є­мо?

AgroMarket - - ТЕХНОЛОГІЇ - Оле­ксандр ФАДЄЄВ, канд. техн. на­ук, до­цент

Якість на­сі­н­ня со­ня­шни­ку, ку­ку­ру­дзи та де­яких ін­ших куль­тур че­рез кон­ку­рен­цію на рин­ку ни­ні ви­со­ка. Що­прав­да, не­ма­ла ці­на сер­ти­фі­ко­ва­но­го про­ду­кту, осо­бли­во за не­об­хі­дно­сті ви­сі­ва­ти ве­ли­кі об­ся­ги на­сін­нє­во­го зер­на (по­сів­на нор­ма ко­ло­со­вих куль­тур, як ві­до­мо, ста­но­вить близь­ко 200 кг/га, у той час нор­ма для со­ня­шни­ку — 4 кг/га) змушує ба­га­тьох фер­ме­рів ко­ри­сту­ва­ти­ся очи­ще­ним на­сі­н­ням вла­сно­го вро­жаю.

Вла­сне, ко­лись так робили по­всю­дно. І в цьо­му не­ма ні­чо­го див­но­го. Але ни­ні ду­же ча­сто та­ке очи­ще­н­ня здій­сню­є­ться на за­ста­рі­ло­му обладнанні. Ми ба­чи­мо це, коли «го­то­ве» до сів­би на­сі­н­ня при­во­зять до нас для до­роб­ки. Від­вер­то ка­жу­чи, осо­би­сто для ме­не це сво­го ро­ду подарунок: пра­цю­ю­чи з та­ким ма­те­рі­а­лом по­чу­ва­ю­ся на­че ар­хе­о­лог, ко­трий то­чно знає, що ма­ти­ме не­аби­який ре­зуль­тат. Я за­зви­чай роз­пи­тую, на яких ма­ши­нах здій­сню­ва­ло­ся очи­ще­н­ня. І за­ле­жно від від­по­віді про­гно­зую його якість і час­тку трав­мо­ва­но­го на­сі­н­ня.

Оскіль­ки ми ре­а­лі­зу­є­мо ща­дну по­фра­кцій­ну те­хно­ло­гію ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня, то й при­ве­зе­ну пар­тію про­пу­ска­є­мо че­рез усі її ета­пи — аспі­ра­цію за­для ви­да­ле­н­ня зі смі­т­тя, що лег­ко зді­йма­є­ться, на­сту­пне очи­ще­н­ня від дрі­бних і ве­ли­ких мі­не­раль­них і ро­слин­них ре­шток, ка­лі­бру­ва­н­ня за роз­мі­ра­ми й по­фра­кцій­ну се­па­ра­цію за щіль­ні­стю. Після цьо­го всі зраз­ки отри­ма­них фра­кцій від­да­є­мо в на­сін­нє­ву ла­бо­ра­то­рію. За ре­зуль­та­та­ми пов­но­го ана­лі­зу робимо уза­галь­не­н­ня й ви­снов­ки. Для при­кла­ду ниж­че на­во­ди­мо ре­зуль­та­ти оброб­ки на­сі­н­ня ози­мої пше­ни­ці (вро­жаю 2015-го) сор­ту Ти­то­на (фото №1).

За сло­ва­ми агро­но­ма, ко­трий при­віз нам це на­сі­н­ня, во­но дві­чі бу­ло пропу­ще­не че­рез очи­ще­н­ня після ком­бай­на че­рез від­цен­тро­ву ма­ши­ну ти­пу БЦС. Після та­кої від­по­віді я ма­ло не від­мо­вив­ся го­ту­ва­ти на­сі­н­ня з при­ве­зе­но­го по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу, але ці­ка­вість до­слі­дни­ка пе­ре­мо­гла, й ми взя­ли пар­тію в ро­бо­ту. У той же час я до­бре ро­зу­мів, скіль­ки травм бу­ло зав­да­но на­сін­ню, та ще й дво­кра­тно, у та­ко­го ти­пу агре­га­ті. Я вже пи­сав про це не­о­дно­ра­зо­во. Аж тут ви­па­ла на­го­да ще раз по­ка­за­ти на при­кла­ді зна­чу­щість ща­дно­го по­во­дже­н­ня із зер­ном і пе­ред­усім із на­сі­н­ням.

От­же, на­ша те­хно­ло­гія очи­ще­н­ня роз­ді­ля­є­ться на три ета­пи.

Пер­ший етап. На­сі­н­ня про­пу­ска­є­ться че­рез очи­щу­валь­ний ком­плекс «Ду­ет», до скла­ду якого вхо­дить аспі­ра­тор АФ-30 й очи­щу­валь­ний ка­лі­бра­тор ОКФ. Усе зер­но в АФ-30 про­хо­дить че­рез по­тік по­ві­тря, аби ві­ді­бра­ти смі­т­тя, що лег­ко зді­йма­є­ться. Очи­ще­не зер­но да­лі над­хо­дить на ка­лі­бру­ва­н­ня за роз­мі­ром, а від­ві­я­ний матеріал — на ОКФ, де від­бу­ва­є­ться від­ді­ле­н­ня від ньо­го дрі­бно­го мі­не­раль­но­го та ро­слин­но­го смі­т­тя на си­тах Фа­дє­є­ва з ге­кса­го­наль­ною фор­мою отво­рів, про­хо­дже­н­ня зер­но­вих до­мі­шок че­рез ре­ше­та Фа­дє­є­ва і схо­дже­н­ня з ре­ше­та ве­ли­ко­го смі­т­тя. Оскіль­ки від­ві­я­но­го ма­те­рі­а­лу в при­ве­зе­ній пар­тії бу­ло ли­ше кіль­ка від­со­тків, то основ­ний ре­зуль­тат цьо­го ета­пу по­ля­гав у ви­да­лен­ні по­дрі­бне­но­го на­сі­н­ня, тоб­то зер­но­ві до­мі­шки бу­ло ві­ді­бра­но на пер­шо­му ета­пі й ви­ве­де­но з подаль­шо­го про­це­су і, від­по­від­но, ана­лі­зу.

Дру­гий етап (рис. 1) — ка­лі­бру­ва­н­ня на­сі­н­ня за най­мен­шим роз­мі­ром — тов­щи­ною — на ре­ше­тах Фа­дє­є­ва (це ва­жли­во, бо са­ме тов­щи­на ха­ра­кте­ри­зує на­яв­ність у на­сін­ні жи­виль­них речовин).

Так бу­ло отри­ма­но п’ять фра­кцій на­сі­н­ня рі­зно­го зав­тов­шки сім’янок. І ко­жна (за ви­ня­тком ті­єї, що про­йшла че­рез ре­ше­то 2,5) на тре­тьо­му ета­пі бу­ла про­се­па­ро­ва­на за щіль­ні­стю на пнев­мо­ві­бро­сто­лі ПВСФ-3. Від­так, на­сі­н­ня чо­ти­рьох фра­кцій бу­ло роз­ді­ле­но ще на три: тяж­кі, се­ре­дні за щіль­ні­стю та лег­кі.

Зі сво­їм зав­да­н­ням пнев­мо­ві­бро­стіл впо­рав­ся й чі­тко роз­по­ді­лив на­сі­н­ня за ма­сою 1000 шт. для ко­жної фракції (рис. 2).

До сло­ва, в пар­тії на­сі­н­ня, при­ве­зе­но­го на до­роб­ку, ма­са 1000 шт. від­рі­зня­ла­ся в 1,7 ра­за (тяж­ке на­сі­н­ня I фракції — 53 г і лег­ке IV фракції — 31,5 г). Як же бу­ти з по­сів­ною нор­мою?

Пев­ним чи­ном пнев­мо­ві­бро­стіл впо­рав­ся і з роз­по­ді­лом трав­мо­ва­но­го на­сі­н­ня, але тіль­ки з ма­кро­трав­ма­ми.

Те­пер від­по­ві­мо на за­пи­та­н­ня — як силь­но трав­му­є­ться майбутнє на­сі­н­ня під час пер­вин­но­го очи­ще­н­ня після ком­бай­на за тра­ди­цій­ною те­хно­ло­гі­єю: но­рія й ві­бро­від­цен­тро­ва ма­ши­на ти­пу БЦС (дво­кра­тний про­пуск). От­же: • ці­лі на­сі­ни­ни — 7,6%; • з ма­кро­трав­ма­ми — 6,7% • з мі­кро­трав­ма­ми 85,7% До­слі­дже­н­ня здійснив к.с.н., до­цент Д. Де­ре­вян­ко на ка­фе­дрі «Про­це­си ма­шин та обла­дна­н­ня» Жи­то­мир­сько­го На­ціо­наль­но­го агро­еко­ло­гі­чно­го уні­вер­си­те­ту. Ре­зуль­та­ти оці­ню­ва­н­ня трав­му­ва­н­ня на­сі­н­ня ози­мої пше­ни­ці сор­ту Ти­то­на (врожай 2015 р.) на­ве­де­но в та­бли­ці.

ІІ фра­кція

Те­пер з’ясу­є­мо, чи ви­яв­ля­ють трав­мо­ва­ність на­сі­н­ня шта­тні ла­бо­ра­тор­ні до­слі­дже­н­ня (ла­бо­ра­тор­на схо­жість й енер­гія про­ро­ста­н­ня). Від­по­відь — ні.

Ла­бо­ра­тор­на схо­жість 90%, а енер­гія про­ро­ста­н­ня 83% на­віть у п’ятої фракції (про­хід че­рез ре­ше­то 2,5), що за ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми на­ле­жить до зер­но­вої до­мі­шки: • чи­сто­та — 87%; • ма­са 1000 шт. — 30,8 г.; • за­ли­шки всьо­го — 13% (зо­кре

ма й би­ті — 11,88%); • ма­кро­трав­ми — 29%; • ви­би­то за­ро­док — 4%; • мі­кро­трав­ми — 59%. Тоб­то ніякого роз­по­ді­лу трав­мо­ва­но­го на­сі­н­ня за по­сів­ни­ми яко­стя­ми не від­бу­ло­ся. Чо­му так? На мій по­гляд, зруй­но­ва­на обо­лон­ка до­зво­ляє у спри­я­тли­вих ла­бо­ра­тор­них умо­вах на­бу­бня­ві­ти­ся ра­ні­ше за ці­ле зер­но, про­ро­сти

ІІІ фра­кція

й опи­ни­ти­ся в «ком­па­нії» на­сі­н­ня з псев­до­ви­со­кою енер­гі­єю про­ро­ста­н­ня. А в по­лі та­ка сім’ян­ка про­ро­ста­ти­ме на­ба­га­то скла­дні­ше, ви­тра­ча­ю­чи ре­чо­ви­ни не на зро­ста­н­ня, а на збе­ре­же­н­ня жи­т­тя. Тим ча­сом ґрун­то­ві мі­кро­ор­га­ні­зми її ви­сна­жу­ва­ти­муть — обо­лон­ка ж зруй­но­ва­на, а до­ступ до за­род­ка та ен­до­спер­ма від­кри­тий.

Ви­снов­ки

ІV фра­кція

1. Не мо­жна по­сів­ний матеріал очи­ща­ти після зби­ра­н­ня на обладнанні, що трав­мує. Жо­дні подаль­ші дії не змен­шать зав­да­ну шко­ду.

2. Ме­то­ди­ка оцін­ки яко­сті на­сі­н­ня з ла­бо­ра­тор­ної схо­жо­сті не мо­же оці­ни­ти трав­му­ва­н­ня на­сі­н­ня, що спри­чи­няє за­ви­ще­н­ня по­ка­зни­ків на­сін­нє­вих, а от­же, й уро­жай­них яко­стей.

По­тре­ба в зни­жен­ні ви­трат на ви­ро­бни­цтво сіль­госп­про­ду­кції сти­му­лює під­ви­ще­н­ня куль­ту­ри зем­ле­роб­ства. Її обов’яз­ко­ва скла­до­ва — ви­со­ка якість на­сі­н­ня

Рис. 2. По­фра­кцій­ний роз­по­діл на­сі­н­ня за ма­сою 1000 шт.

на пнев­мо­ві­бро­сто­лі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.