ДЕ­ШЕ­ВА РИБ­КА — ПО­ГА­НА ЮШКА

AgroMarket - - ТЕХНОЛОГІЇ -

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні дер­жав­на нор­ма не­рів­но­мір­но­сті роз­ки­да­н­ня ста­но­вить 25%. Нор­ми для роз­ки­да­чів мі­не­раль­них до­брив в кра­ї­нах — най­біль­ших ви­ро­бни­ках сіль­госп­про­ду­кції зна­чно су­во­рі­ші. Чо­му ж дер­жав­ні стан­дар­ти в Укра­ї­ні не ви­ма­га­ють біль­шо­го? Від­по­відь на це пи­та­н­ня стає оче­ви­дною, коли ми роз­гля­не­мо га­лузь ві­тчи­зня­но­го ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня, осо­бли­во ма­ши­ни для сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Якщо стан­дар­ти під­ви­ща­ться, то ві­тчи­зня­ні роз­ки­да­чі бу­дуть за­бо­ро­не­ні до ви­ро­бни­цтва і про­да­жу. Ви­рі­ше­н­ням ці­єї про­бле­ми мо­же бу­ти по­лі­пше­н­ня обла­дна­н­ня, але для цьо­го по­трі­бно пе­ре­о­сна­ще­н­ня за­во­дів за ра­ху­нок ін­ве­сти­цій, які є в обме­же­ній кіль­ко­сті на укра­їн­сько­му фон­до­во­му рин­ку.

Тим ча­сом 25% рів­но­мір­но­сті роз­ки­да­н­ня істо­тно шко­дять аграр­но­му се­кто­ру Укра­ї­ни. По­ту­жні­ші сіль­го­спви­ро­бни­ки вже дав­но ви­рі­ши­ли для себе пи­та­н­ня роз­ки­да­чів і ви­ко­ри­сто­ву­ють ім­порт­не обла­дна­н­ня. Але фер­ме­ри з пло­щею угідь від 50 до 800 га все ще ви­би­ра­ють де­ше­ву те­хні­ку з низь­ки­ми по­ка­зни­ка­ми ефе­ктив­но­сті. Про та­ке в на­ро­ді ка­жуть: де­ше­ва риб­ка — по­га­на юшка.

На­ве­де­ні ниж­че да­ні є се­ре­дні­ми і мо­жуть змі­ню­ва­ти­ся за­ле­жно від ре­гіо­ну і ґрун­ту.

Ре­аль­ний ко­е­фі­ці­єнт не­рів­но­мір­но­сті роз­ки­да­н­ня (КНР) мо­же ста­но­ви­ти 5–10%, якщо це роз­ки­дач одно­го з кра­щих світових ви­ро­бни­ків, до то­го ж до­бре на­ла­што­ва­ний.

Якщо КНР — 20% (сму­ги зі сві­тло- й тем­но-зе­ле­них схо­дів на по­лі), втра­ти вро­жаю до­ся­га­ють 80 кг/га.

Якщо КНР — 30% (хви­лі з схо­дів на по­лі), втра­ти вро­жаю ста­нов­лять 160 кг/га.

Роз­ра­ху­вав­ши про­пор­ції, мо­жна ви­зна­чи­ти, що втра­ти по по­лю за КНР 25% в се­ре­дньо­му скла­дуть 135 кг/га, що до­рів­нює 472,5 грн за ці­ни на пше­ни­цю 3500 грн/т. Якщо мо­ва йде про го­спо­дар­ство з 300 га по­сів­них зе­мель, су­ма втрат ста­но­ви­ти­ме 141 750 грн. І це ли­ше втра­ти на вро­жай­но­сті — без ура­ху­ва­н­ня втрат на вне­се­н­ня до­брив.

Не­рів­но­мір­ні схо­ди за­зви­чай під­штов­ху­ють агро­но­мів не до за­мі­ни не­які­сно­го обла­дна­н­ня, а до збіль­ше­н­ня нор­ми вне­се­н­ня до- брив, щоб ви­рів­ня­ти по­ка­зник вро­жай­но­сті. За­мість, на­при­клад, 200 кг ні­тро­а­мо­фо­ски на ге­ктар вно­си­ться 250 кг. Ре­зуль­та­том бу­де не­сут­тє­ве по­кра­ще­н­ня вро­жай­но­сті в се­ре­дньо­му по по­лю, оскіль­ки на­дмір­не вне­се­н­ня до­брив також не­га­тив­но впли­ває на ро­сли­ни, а ви­тра­ти на при­дба­н­ня до­брив збіль­шу­ю­ться на 25%.

При ці­ні ні­тро­а­мо­фо­ски 10 000 грн/т вне­се­н­ня до­да­тко­вих 50 кг на ге­ктар ко­шту­ва­ти­ме під­при­єм­ству:

0,05 т/га × 10 000 грн/т ×

300 га =150 000 грн

141 750 грн на вро­жай­но­сті і 150 000 грн на до­бри­вах — ось ці­на, яку що­ро­ку пла­тить ке­рів­ник го­спо­дар­ства в 300 га

Ви­сно­вок оче­ви­дний: змі­на роз­ки­да­ча мі­не­раль­них до­брив, але на який? Без сум­ні­ву, те­хні­ка по­вин­на бу­ти най­кра­щою, най­на­дій­ні­шою і най­то­чні­шою з пред­став­ле­них на рин­ку.

Ана­ліз рин­ку ім­порт­них роз­ки­да­чів по­ка­зав, що да­ле­ко не всі роз­ки­да­чі на­ба­га­то кра­щі від ана­ло­гі­чної ві­тчи­зня­ної те­хні­ки. Так, на­при­клад, де­я­кі польські та іта­лій­ські роз­ки­да­чі ма­ють більш при­ва­бли­вий ди­зайн, але не пе­ре­вер­шу­ють за те­хні­чни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми. Де­я­кі ма­ши­ни вкри­ті не по­ро­шко­вою фар­бою, а зви­чай­ною рід­кою, яка ду­же чу­тли­ва до впли­ву агре­сив­но­го се­ре­до­ви­ща (мі­не­раль­ні до­бри­ва). Без­пе­ре­чним лі­де­ром серед роз­ки­да­чів став дат­ський ви­ро­бник Bogballe. Пер­ше вра­же­н­ня ми отри­ма­ли після огля­ду єв­ро­пей­ських пе­рі­о­ди­чних ви­дань — жур­на­лів Farmer, Profi, Dlz Agrarmagazine. Всі ці жур­на­ли 2011 ро­ку ви­пу­сти­ли стат­ті про те­сту­ва­н­ня роз­ки­да­чів мі­не­раль­них до­брив, які про­ве­ли спіль­но Ні­ме­цьке сіль­сько­го­спо­дар­ське то­ва­ри­ство (DLG) і До­слі­дни­цький центр «Бі­гхольм» Дат­сько­го ін­сти­ту­ту сіль­сько­го­спо­дар­ських на­ук (DIAS).

Серед ше­сти най­ві­до­мі­ших ви­ро­бни­ків роз­ки­да­чів мі­не­раль­них до­брив Bogballe по­ка­зав най­кра­щі ре­зуль­та­ти, а са­ме КНР 3,7% (жур­нал Farmers від 15 кві­тня 2011 ро­ку). На­сту­пний кри­те­рій, за яким до­ціль­но оці­ню­ва­ти те­хні­ку, — її якість і дов­го­ві­чність. З цим за­пи­та­н­ням ми звер­ну­ли­ся до мар­ке­тин­го­вої про­ду­кції Bogballe і екс­клю­зив­но­го ди­ле­ра Bogballe в Укра­ї­ні ТОВ «Агро­бу­ді­вель­ний альянс «Астра». Пе­ре­кон­ли­вим ар­гу­мен­том ста­ло по­кри­т­тя ма­ши­ни по­ро­шко­вою фар­бою Flexi Coat, яка в 30 ра­зів стій­кі­ша до впли­ву до­брив, ніж зви­чай­на рід­ка фар­ба. Ро­бо­чі ор­га­ни ви­ко­на­ні з нер­жа­ві­ю­чої ста­лі, а ло­па­тки роз­ки­да­ча — з ви­со­ко­мі­цної мар­ган­це­вої ста­лі. Ви­ро­бник за­о­кру­глює всі го­стрі ку­ти де­та­лей на спеціальному обладнанні, то­му по­ро­шко­ва фар­ба не про­ри­ва­є­ться про­тя­гом ви­ко­ри­ста­н­ня ма­ши­ни. Всі роз­ки­да­чі Bogballe ма­ють не­об­слу­го­ву­ва­ну пе­ре­да­чу, якій не за­гро­жує ви­хід з ла­ду внаслідок не­своє­ча­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня.

За­вер­шу­ю­чи ста­т­тю, хо­че­ться на­га­да­ти про те, що укра­їн­ські агра­рії пра­цю­ють в умо­вах жорс­ткої кон­ку­рен­ції з поль­ськи­ми, ні­ме­цьки­ми, аме­ри­кан­ськи­ми та ін­ши­ми фер­ме­ра­ми. Пе­ре­мог­ти в та­кій си­ту­а­ції мо­жна тіль­ки зав­дя­ки ви­ко­ри­стан­ню най­су­ча­сні­шої те­хні­ки. Най­кра­ще, що мо­жна за­про­по­ну­ва­ти сьо­го­дні, — це на­ві­сні роз­ки­да­чі Bogballe мо­де­лі L1 і L2 для го­спо­дарств із по­сів­ною пло­щею не біль­шою за 800 га, та при­чі­пні роз­ки­да­чі мо­де­лі M2-Trail для го­спо­дарств із по­сів­ною пло­щею понад 1000 га. Об’єм бун­ке­ра на­ві­сних роз­ки­да­чів — 700 і 1150 л, ши­ри­на роз­ки­да­н­ня — 18 і 24 м, об’єм бун­ке­ра при­чі­пної вер­сії — 3000 л, а ма­кси­маль­на ши­ри­на роз­ки­да­н­ня — 36 м. Ці всі ма­ши­ни до­бре пра­цю­ють з тра­кто­ра­ми ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва МТЗ-80.

Ми ві­ри­мо у про­цві­та­н­ня аграр­но­го се­кто­ра Укра­ї­ни! Шля­хи зна­йде­но! Спра­ва за ва­ми, агра­рії.

Щи­ро спо­ді­ва­є­мо­ся, що ця ста­т­тя до­по­мо­же по­гля­ну­ти на про­цес роз­ки­да­н­ня по­но­во­му і ста­не при­во­дом для змен­ше­н­ня ви­трат сіль­го­спви­ро­бни­цтва й під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті всі­єї га­лу­зі.

НЕ­ЗВА­ЖА­Ю­ЧИ НА НА­ЗВУ, МО­ВА В ЦІЙ СТАТ­ТІ ПІ­ДЕ ПРО СІЛЬ­СЬКЕ ГО­СПО­ДАР­СТВО, А СА­МЕ — ПРО ТА­КУ ОПЕ­РА­ЦІЮ, ЯК РОЗ­КИ­ДА­Н­НЯ МІ­НЕ­РАЛЬ­НИХ ДО­БРИВ. ЦЕЙ НА­ПРЯ­МОК МИ ОБРА­ЛИ НЕ­ВИ­ПАД­КО­ВО, АДЖЕ МІ­НЕ­РАЛЬ­НІ ДО­БРИ­ВА РІК ВІД РО­КУ ДО­РОЖ­ЧА­ЮТЬ, ЗМУ­ШУ­Ю­ЧИ ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НИХ АГРА­РІ­ЇВ ЕКО­НО­МИ­ТИ. МЕ­ТА СТАТ­ТІ — ВКА­ЗА­ТИ ПРА­ВИЛЬ­НІ ШЛЯ­ХИ ЕКО­НО­МІЇ І ОБ­ҐРУН­ТУ­ВА­ТИ ЇХ ВИ­БІР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.