КОРОТКО ПРО ГО­ЛОВ­НЕ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

АГРАР­НЕ МІ­НІ­СТЕР­СТВО НИ­НІ­ШНЬО­ГО РО­КУ РОЗПАЮЄ ВСІ 200 ТИС. ГА ДЕР­ЖАВ­НОЇ ЗЕМ­ЛІ, ЯКА ПЕ­РЕ­БУ­ВАЄ НА ЙОГО БА­ЛАН­СІ. От­же, за сло­ва­ми очіль­ни­ка Мі­нАПіП Оле­ксія Пав­лен­ка, зем­лю отримають 100 тис. осіб.

АГРАР­НИЙ ФОНД 2016- ГО НЕ ЗАКУПОВУВАТИМЕ МО­ЛО­ЧНІ ПРО­ДУ­КТИ. Про це на Схі­дно­єв­ро­пей­сько­му мо­ло­чно­му кон­гре­сі по­ві­до­мив пер­ший за­сту­пник аграр­но­го мі­ні­стра Яро­слав Кра­сно­поль­ський.

ФУН­КЦІЇ СЕР­ТИ­ФІ­КА­ЦІЇ НА­СІ­Н­НЯ ПЕ­РЕ­ЙДУТЬ ДО ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ У КВІ­ТНІ. Як за­зна­чив очіль­ник ві­дом­ства Во­ло­ди­мир Ла­па, про­тя­гом бе­ре­зня їх здійснює Держ­сіль­го­спін­спе­кція.

УКРА­Ї­НА ЗАПУСКАЄ «ШОВКОВИЙ ШЛЯХ» В КИ­ТАЙ. Тран­ска­спій­ський транс­порт­ний ко­ри­дор з Єв­ро­пи в Ки­тай пов­но­цін­но за­пра­цює вже на по­ча­тку ни­ні­шньої ве­сни.

ТРАН­ЗИТ ЧЕ­РЕЗ ПОР­ТИ ЗМЕН­ШИВ­СЯ НА 20%. Та­ку си­ту­а­цію, на пе­ре­ко­на­н­ня очіль­ни­ка ДП «Адмі­ні­стра­ція мор­ських пор­тів Укра­ї­ни» Ан­дрія Аме­лі­на, спри­чи­ни­ло змен­ше­н­ня російських ван­та­жо­по­то­ків.

СА­НІ­ТАР­НІ НОР­МИ ЧА­СІВ СРСР ВТРА­ТЯТЬ ЧИННІСТЬ. Від­по­від­не уря­до­ве роз­по­ря­дже­н­ня на­би­рає чин­но­сті з 1 сі­чня 2017 ро­ку.

В УКРА­Ї­НІ СТВО­РЮ­ЮТЬ СИ­СТЕ­МУ КОН­ТРО­ЛЮ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ МО­ЛО­КО­ПРО­ДУ­КТІВ. Цей про­ект фі­нан­су­є­ться Дер­жав­ним се­кре­та­рі­а­том Швей­ца­рії з еко­но­мі­чних пи­тань (SECO).

НА ВІ­ТЧИ­ЗНЯ­НИХ ОВО­ЧІВ­НИ­КІВ 2016 РО­КУ ЧЕ­КАЄ ПЕ­РЕ­ВИ­РО­БНИ­ЦТВО Й НИЗЬ­КІ ЦІ­НИ НА ПРО­ДУ­КЦІЮ. За оцін­ка­ми екс­пер­тів, ре­аль­не ви­ро­бни­цтво ово­чів за­кри­то­го ґрун­ту у 2–2,5 ра­за пе­ре­ви­щує по­ка­зни­ки держ­ста­ти­сти­ки.

ПЛО­ЩА ПІД НО­ВИ­МИ ВИНОГРАДНИКАМИ У 50 РА­ЗІВ МЕН­ША, НІЖ 10 РО­КІВ ТО­МУ. Про це по­ві­до­мив Ві­ктор Ко­стен­ко, ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту са­дів­ни­цтва і ви­но­гра­дар­ства Мі­нАПіП.

УКРА­Ї­НА ОТРИ­МА­ЛА ДО­ЗВІЛ НА ЕКС­ПОРТ ДО ОАЕ ЯЛО­ВИ­ЧИ­НИ, БАРАНИНИ І М’ЯСА ПТИ­ЦІ. Ни­ні три­ва­ють пе­ре­мо­ви­ни про отри­ма­н­ня до­зво­лу на екс­порт мо­ло­чних про­ду­ктів, ри­би та яєць.

ОР­ГА­НІ­ЧНЕ ЯБЛУ­КО З УКРА­Ї­НИ У 10 РА­ЗІВ ДЕ­ШЕВ­ШЕ ЗА ПОЛЬ­СЬКИЙ АНА­ЛОГ. Та­кі да­ні опри­лю­дни­ла екс­перт з розвитку ор­га­ні­чно­го рин­ку, ке­рів­ник Retail Academy Те­тя­на Ситник.

В ЗО­НІ АТО ДЕ­ФІ­ЦИТ СІЛЬ­ГОС­ПТЕ­ХНІ­КИ ДЛЯ ПО­СІВ­НОЇ. Сіль­го­спви­ро­бни­ки не ма­ють мо­жли­во­сті ку­пу­ва­ти те­хні­ку та зап­ча­сти­ни до неї че­рез обме­же­н­ня на ку­пів­лю те­хні­ки в ком­па­ній, за­ре­є­стро­ва­них не на те­ри­то­рі­ях так зва­них «ЛНР» і «ДНР». Також там практично від­су­тні ком­па­нії, що ре­а­лі­зу­ють МТР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.