Шу­ка­фчи но­вi рiше­ния

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ма­ри­на МУРГА

Все­укра­їн­ський ха­ка­тон агро­ін­но­ва­цій ре­пре­зен­ту­вав ідеї, що змо­жуть бу­ти кон­ку­рен­тни­ми

Те­хно­ло­гі­чні рішення в агро­сфе­рі, що зда­ва­ли­ся ра­ні­ше ма­ло не фан­та­сти­кою, ни­ні є ціл­ком зви­чною бу­ден­ні­стю. До­ся­гне­н­ня IT де­да­лі глиб­ше про­ни­ка­ють в сіль­го­спви­ро­бни­цтво й ста­ють не­за­мін­ни­ми для тих, хто пра­гне всти­га­ти за ди­на­мі­кою рин­ку та йти в но­гу з ча­сом.

«Кон­ку­рен­ція ди­ктує свої умо­ви — ви­жи­ва­ють ли­ше най­ефе­ктив­ні­ші ком­па­нії, які опти­мі­зу­ють ви­тра­ти та ма­кси­мі­зу­ють при­бу­тки», — на­го­ло­шує Юрій Пе­трук, го­ло­ва асо­ці­а­ції AgTech, що на­при­кін­ці лю­то­го спіль­но з Мі­нАПіП ор­га­ні­зу­ва­ла в Ки­є­ві Все­укра­їн­ський ха­ка­тон агро­ін­но­ва­цій. Основ­ну те­ма­ти­ку для ньо­го ІТ-ком­па­нії та представники агро­се­кто­ра окре­слю­ва­ли у процесі пу­блі­чно­го обго­во­ре­н­ня, що три­ва­ло з осе­ні 2015-го. Роз­ро­бни­ки пра­гну­ли зро­зу­мі­ти, що са­ме по­трі­бно агра­рі­ям, а сіль­го­спви­ро­бни­ки — ар­гу­мен­ту­ва­ли свої ви­мо­ги та по­ясню­ва­ли, за які но­ві ін­стру­мен­ти го­то­ві пла­ти­ти.

Все­укра­їн­ський ха­ка­тон агро­ін­но­ва­цій ре­пре­зен­ту­вав ідеї, що змо­жуть бу­ти кон­ку­рен­тни­ми на ві­тчи­зня­но­му рин­ку

Стар­тап — це уні­каль­на ідея, яка, в іде­а­лі, має про­по­ну­ва­ти ефе­ктив­не розв’яза­н­ня кон­кре­тної про­бле­ми. Вла­сне у цьо­му основ­на цін­ність стартапу. І са­ме на цей кри­те­рій пе­ред­усім звер­та­ли ува­гу чле­ни жу­рі Все­укра­їн­сько­го ха­ка­то­ну агро­ін­но­ва­цій, оці­ню­ю­чи пред­став­ле­ні про­е­кти. Бра­ли до ува­ги, чи ці­ка­ва ідея для агро­се­кто­ра, чи ви­со­ка у стартапу пер­спе­кти­ва мо­не­ти­за­ції, також зва­жа­ли на кон­ку­рен­тність бі­знес-ідеї та мас­шта­бне ба­че­н­ня ко­ман­ди, що її роз­ви­ва­ти­ме. І ось вре­шті бу­ло ви­зна­че­но най­пер­спе­ктив­ні­ші IT-рішення.

EnvySensor

Сен­сор на осно­ві гра­фе­ну (одно­атом­но­го ша­ру ву­гле­цю) до­зво­ляє ком­пле­ксно ке­ру­ва­ти те­пли­ця­ми, ре­гу­лю­ю­чи рі­вень CO в по­ві­трі. Також

2 ав­то­ма­ти­чно мо­жна збіль­шу­ва­ти кон­цен­тра­ції цьо­го га­зу в те­пли­цях в тем­ний час для під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив­но­сті ро­слин. Та­кі да­тчи­ки ду­же чу­тли­ві й зна­чно дешевші за ана­ло­ги, крім то­го, мо­жуть бу­ти ада­пто­ва­ні для ви­мі­рю­ва­н­ня кон­цен­тра­ції в по­ві­трі практично будь-яких га­зів.

Ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти при­стрій мо­жна в те­пли­цях будь-якого ви­ду. В Укра­ї­ні на­лі­чу­є­ться 8000 мі­ні­маль­них те­пли­чних го­спо­дарств, а те­хно­ло­гія зба­га­че­н­ня CO вже за­сто­со­ву­є­ться на де­кіль­кох ве­ли­ких ком­бі­на­тах.

Фра­ктал

Зав­дя­ки одно­ймен­но­му кон­стру­кто­ру ро­зум­них ре­чей мо­жна ав­то­ма­ти­зу­ва­ти аб­со­лю­тно всі про­це­си в агро­се­кто­рі — від облі­ку ро­бо­чо­го ча­су до ви­ро­бни­чих про­це­сів. Про­гра­ма вста­нов­лю­є­ться як на окре­мі IT-при­строї, так і об’єд­нує їх в ме­ре­жі або на­віть гру­пи ме­реж. Ко­ман­да про­е­кту в рам­ках ха­ка­то­ну успі­шно до­по­мо­гла двом іншим ко­ман­дам (UA Berry і FreshSpace) ство­ри­ти свої про­ду­кти на ба­зі їхньої те­хно­ло­гії, тоб­то по­ка­за­ла пра­кти­чну ко­ристь сво­го про­ду­кту.

Ри­бний буй

«Ро­зум­ний» буй для став­ків й ін­ших во­дойм ви­мі­рює тем­пе­ра­ту­ру во­ди та її хі­мі­чні по­ка­зни­ки для ви­зна­че­н­ня опти­маль­но­го ча­су го­ду­ва­н­ня ри­би й не­д­опу­ще­н­ня за­бру­дне­н­ня во­дойм. Ро­бо­чий про­то­тип про­ду­кту, до ре­чі, вже го­то­вий. Його кон­ку­рен­тна пе­ре­ва­га пе­ред на­яв­ни­ми рі­ше­н­ня­ми — ці­на (в кіль­ка ра­зів ниж­ча, ніж в закордонних ана­ло­гів). За до­по­мо­гою про­гра­ми для опе­ра­цій­ної си­сте­ми Android мо­жна спо­сте­рі­га­ти за ди­на­мі­кою по­ка­зни­ків і мо­біль­но ухва­лю­ва­ти пра­виль­ні рішення.

*** Ко­жен із ре­пре­зен­то­ва­них на ха­ка­то­ні стар­та­пів про­по­ну­вав ори­гі­наль­не рішення в пев­но­му се­гмен­ті. Бу­ли пред­став­ле­ні да­тчи­ки для те­хні­ки, схо­вищ, по­лів, те­плиць, кім­на­тних ро­слин, тва­рин і на­віть для лю­дей. Ура­хо­ву­ю­чи по­тен­ці­ал про­е­кту та зру­чність ко­ри­сту­ва­н­ня ін­тер­фей­сом, жу­рі удо­сто­ї­ло осо­бли­ви­ми від­зна­ка­ми ще кіль­кох роз­ро­бни­ків.

FreshSpace

Най­більш мас­шта­бо­ва­ний на зов­ні­шні рин­ки про­ект зав­дя­ки сво­їй B2C-орі­єн­та­ції. Основ­на його ідея — Internet of Space, транс­ля­ція умов се­ре­до­ви­ща з одно­го мі­сця в ін­ше. Цей прин­цип під­хо­дить для ство­ре­н­ня по­трі­бно­го мі­кро­клі­ма­ту для ек­зо­ти­чних ро­слин і тва­рин, які не ду­же до­бре ви­три­му­ють чу­жі клі­ма­ти­чні умо­ви. Та- кож це шанс для емі­гран­тів від­чу­ва­ти себе як на ба­тьків­щи­ні. Цей про­ект, до ре­чі, на­ро­див­ся без­по­се­ре­дньо на ха­ка­то­ні — уча­сни­ки ко­ман­ди ра­ні­ше на­віть не бу­ли зна­йо­мі один з одним.

АЕ­РО

Сер­віс для ви­яв­ле­н­ня шкі­дни­ків на по­лях за до­по­мо­гою ци­фро­вої ае­ро­зйом­ки в уль­тра­фі­о­ле­то­во­му ді­а­па­зо­ні. Ци­фро­ва ае­ро­зйом­ка з ви­со­кою де­та­лі­за­ці­єю до 3 см на пі­ксель до­зво­ляє фор­му­ва­ти еле­ктрон­ні ба­зи по­лів, ви­яв­ля­ти ор­га­ні­чних шкі­дни­ків, скла­да­ти чі­ткий мар­шрут для оброб­ки по­лів ор­га­ні­чни­ми пре­па­ра­та­ми і, зві­сно ж, ди­стан­цій­но кон­тро­лю­ва­ти стан по­сі­вів.

Та­кий про­ект мо­же бу­ти ці­ка­вим тим ком­па­ні­ям, які на­да­ють по­слу­ги ае­ро­зйом­ки в Укра­ї­ні, а також тим агра­рі­ям, ко­трі по­слу­го­ву­ю­ться у сво­їй ро­бо­ті без­пі­ло­тни­ка­ми.

BioSens

Спеціальні сен­со­ри для ви­зна­че­н­ня мі­ко­то­кси­нів до­зво­ля­ють сте­жи­ти за без­пе­кою агро­про­ду­кції та ре­зуль­та­тів її пе­ре­роб­ки. У сві­ті близь­ко 25% уро­жаю мі­стять мі­ко­то­кси­ни, що спри­чи­няє що­рі­чні втра­ти про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня об­ся­гом 1 млрд тонн. Серед оче­ви­дних плю­сів ре­пре­зен­то­ва­но­го при­строю — екс­прес-ді­а­гно­сти­ка ста­ну про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня.

UABERRY

Ав­то­ма­ти­зо­ва­ні мі­ні-фер­ми для ви­ро­щу­ва­н­ня по­лу­ни­ці. Уста­тку­ва­н­ня пе­ред­ба­чає за­кла­да­н­ня ку­щів у вер­ти­каль­ній куль­ту­рі (зав­ви­шки 1 м над зем­лею) з ав­то­ма­ти­чною си­сте­мою по­ли­ву й удо­бре­н­ня. Да­ні з уста­нов­ле­них там спе­ці­аль­них да­тчи­ків над­хо­дять на сер­вер, а ке­ру­ва­ти про­це­са­ми мо­жна ди­стан­цій­но — на­віть зі смар­тфо­на. Що ж до по­ту­жно­сті фер­ми, то її мо­жна роз­ра­ху­ва­ти й за­кла­сти за вла­сни­ми по­тре­ба­ми.

GrowCo

Зав­дя­ки цій те­хно­ло­гії мо­жна не про­си­ти су­сі­дів по­ли­ва­ти кві­ти, коли ви їде­те з до­му. Мо­біль­ний до­да­ток за на­яв­но­сті wi-fi зда­тний від­да­ле­но мо­ні­то­ри­ти тем­пе­ра­ту­ру, во­ло­гість по­ві­тря та рі­вень сві­тла і ви­во­ди­ти на екран ін­фор­ма­цію про те, який «клі­мат»у квар­ти­рі за ва­шої від­су­тно­сті і як по­чу­ва­ю­ться ва­ші кім­на­тні ро­сли­ни.

DrT-Tech

Ав­то­ма­ти­чна си­сте­ма ке­ру­ва­н­ня сіль­гос­пте­хні­кою зда­тна зби­ра­ти да­ні з усіх лі­чиль­ни­ків в один сер­віс і ви­да­ва­ти ре­зуль­та­ти на під­ста­ві ана­лі­зу отри­ма­ної ін­фор­ма­ції. Для мо­ні­то­рин­гу ста­ну агро­те­хні­ки до­ста­тньо ма­ти смар­тфон, на яко­му вста­нов­ле­но від­по­від­ну про­гра­му.

HerdGrow

Про­гра­ма під­бо­ру ін­ди­ві­ду­аль­но­го та зба­лан­со­ва­но­го ра­ціо­ну для дій­них ко­рів. Та­кі си­сте­ми мо­жуть за­сто­со­ву­ва­ти­ся як у ве­ли­ких, так і в дрі­бних тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксах, у при­ва­тних го­спо­дар­ствах. У си­сте­му вво­дя­ться да­ні про зріст, ва­гу, вік, по­ро­ду тва­ри­ни, і на осно­ві цих да­них фор­му­є­ться ра­ціон, ана­лі­зу­є­ться про­ду­ктив­ність тва­ри­ни й ве­де­ться кон­троль за про­це­сом онов­ле­н­ня ста­да.

CropCare

Про­гра­ма до­по­ма­гає лег­ко ви­зна­ча­ти шкі­дни­ків і хво­ро­би агро­куль­тур, а також під­би­ра­ти пе­сти­ци­ди (всі за­ре­є­стро­ва­ні в Укра­ї­ні пре­па­ра­ти є в її ба­зі). Ко­ри­сту­ва­ча­ми сер­ві­су по­тен­цій­но мо­жуть бу­ти агро­ком­па­нії із зе­мель­ним бан­ком від 5000 га, ви­ро­бни­ки й дистри­бу­то­ри за­со­бів за­хи­сту ро­слин. Си­сте­ма не ли­ше за­сте­рі­гає від мо­жли­вих за­гроз, а й дає ре­ко­мен­да­ції з ви­ко­ри­ста­н­ня ЗЗР.

WattCMS

Си­сте­ма хмар­но­го мо­ні­то­рин­гу й ке­ру­ва­н­ня клі­ма­том при­зна­че­на для кон­тро­лю умов збе­рі­га­н­ня й транс­пор­ту­ва­н­ня про­ду­кції. За до­по­мо­гою спе­ці­аль­но­го сен­со­ра кон­троль за во­ло­гі­стю, тем­пе­ра­ту­рою, чи­сто­тою по­ві­тря й осві­тле­н­ням в ово­че- та фру­кто­схо­ви­щах мо­жна здій­сню­ва­ти, не пе­ре­бу­ва­ю­чи без­по­се­ре­дньо на ви­ро­бни­цтві.

Роз­ро­бни­ки ствер­джу­ють, що за­сто­су­ва­н­ня ці­єї си­сте­ми до­зво­ляє зни­зи­ти втра­ти про­ду­кції до 5%. Обла­дна­н­ня зда­тне оку­пи­ти­ся в пер­ший же рік за­сто­су­ва­н­ня.

AgriEye

Си­сте­ма муль­ти­спе­ктраль­но­го спо­сте­ре­же­н­ня дає змо­гу зби­ра­ти не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію про стан ґрун­тів за до­по­мо­гою без­пі­ло­тних лі­таль­них ма­шин. Отри­ма­ні да­ні бу­дуть обро­бле­ні й про­ана­лі­зо­ва­ні за до­по­мо­гою спе­ці­аль­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня. На під­ста­ві зі­бра­но­го дро­ном ма­те­рі­а­лу мо­жна бу­де роз­ра­ху­ва­ти ін­де­кси, що ха­ра­кте­ри­зу­ють стан зе­мель­ної ді­лян­ки.

Упро­ва­дже­н­ня ці­єї те­хно­ло­гії в агро­ви­ро­бни­цтво дає мо­жли­вість ма­кси­маль­но то­чно й швид­ко ухва­лю­ва­ти рішення, не­об­хі­дні для то­го, щоб зі­бра­ти в ре­зуль­та­ті сво­єї ді­яль­но­сті які­сний уро­жай. До то­го ж, як ствер­джу­ють са­мі роз­ро­бни­ки, те­хно­ло­гія AgriEye до­зво­лить агра­рі­ям зна­чно ско­ро­ти­ти ви­тра­ти ви­ро­бни­цтва (при­бли­зно на 30%) і під­ви­щи­ти вро­жай­ність (на 5–6%).

Вір­ту­аль­на фер­ма

Про­гра­ма, що ство­ре­на за при­кла­дом ві­до­мої гри, до­зво­ляє ви­ро­щу­ва­ти будь-які ово­чі та фру­кти, спо­сте­рі­га­ю­чи за ни­ми крізь екран мо­ні­то­ра. Крім цьо­го, вір­ту­аль­ний фер­мер до­по­ма­гає кон­тро­лю­ва­ти ко­жну лан­ку агро­те­хно­ло­гі­чно­го про­це­су — від піджив­ле­н­ня по­сі­вів до зби­ра­н­ня вро­жаю. На­то­мість охо­чі отри­му­ва­ти па­сив­ний до­хід мо­жуть пе­ре­да­ти свої ді­лян­ки в орен­ду вір­ту­аль­но­му фер­ме­ру й кон­тро­лю­ва­ти про­цес в ре­жи­мі он­лайн.

Eleks

Си­сте­ма про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня Eleks до­зво­ляє ав­то­ма­ти­зу­ва­ти бі­зне­с­про­це­си, сфор­му­ва­ти ре­ко­мен­да­ції для під­трим­ки та ухва­ле­н­ня рі­шень, спо­сте­рі­га­ти за про­це­са­ми на ви­ро­бни­цтві за до­по­мо­гою мо­біль­них до­да­тків й ін­те­гра­ції з ін­ши­ми си­сте­ма­ми. Ін­ши­ми сло­ва­ми, це гну­чка пла­тфор­ма для мо­де­лю­ва­н­ня й ав­то­ма­ти­за­ції про­це­сів, про­гно­зу­ва­н­ня та фор­му­ва­н­ня си­сте­ми ре­ко­мен­да­цій, си­сте­ми під­трим­ки ухва­ле­н­ня рі­шень.

*** Все­укра­їн­ський ха­ка­тон аграр­них ін­но­ва­цій став спіль­ним кро­ком роз­ро­бни­ків IТ і сіль­го­спви­ро­бни­ків на­зу­стріч но­вим те­хно­ло­гі­чним рі­ше­н­ням, які сьо­го­дні вель­ми на ча­сі. Мо­же, й справ­ді вже зов­сім ско­ро при­найм­ні де­я­кі із цих роз­ро­бок з’яв­ля­ться на рин­ку та, як за­пев­ня­ють ор­га­ні­за­то­ри цьо­го ам­бі­тно­го між­га­лу­зе­во­го фо­ру­му, бу­дуть дешевші за ім­порт­ні ана­ло­ги й змо­жуть із ни­ми гі­дно кон­ку­ру­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.