ЯК ЗА­ОЩА­ДИ­ТИ МІЛЬ­ЙОН НА ПАЛЬНОМУ? ВІД­ВЕР­ТО ПРО ФІ­НАН­СО­ВІ МО­ЖЛИ­ВО­СТІ ТА НЕ­БЕЗ­ПЕ­КИ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У ба­га­тьох про­гре­сив­них сіль­госп­під­при­єм­ствах ни­ні мо­жна по­ба­чи­ти сіль­гос­пте­хні­ку з ви­тра­тою паль­но­го, що практично та­ка са­ма, як в лег­ко­во­го ав­то­мо­бі­ля. Однак ви­ста­чає й ма­шин, яким по 20–30 ро­ків, а їх «нор­ма» спо­жи­ва­н­ня на­ба­га­то біль­ша. Від­так, енер­го­ре­сур­си — чи не най­сут­тє­ві­ша ста­т­тя ви­трат у ві­тчи­зня­но­му сіль­го­спви­ро­бни­цтві. Утім, схо­же, на­віть і ця про­бле­ма має низ­ку аль­тер­на­тив­них рі­шень

Як по­ка­зує пра­кти­ка, агра­рії за­зви­чай ку­пу­ють ди­зель на на­фто­ба­зах. Вва­жа­є­ться, що там він лі­пшої яко­сті (бо «не всти­гли на­бо­дя­жи­ти»), та й гур­то­ві ці­ни — бо­дай якийсь при­єм­ний бо­нус в на­ші не­ста­біль­ні ча­си. На­то­мість, за­прав­ля­ю­чись на АЗС, до­во­ди­ться пе­ре­пла­чу­ва­ти що­най­мен­ше 15% — і ця ін­фор­ма­ція навряд чи ста­не но­ви­ною для ко­гось із тих, хто ви­му­ше­ний в ра­зі по­тре­би ку­пу­ва­ти там паль­не. Про­те, чи ко­жен знає, що при­бли­зно стіль­ки ж мо­жна за­оща­ди­ти, ми­на­ю­чи по­се­ре­дни­ків?

Ви­го­да… під но­га­ми

Май­же ко­жний в го­спо­дар­стві має ве­ли­кі єм­но­сті для паль­но­го — і ве­ли­кі бо­чки, й кіль­ка­тон­ні ци­стер­ни, й бен­зо­во­зи, а де­хто на­віть по­дбав про за­ко­па­ні в зем­лю «пра­виль­ні» ци­стер­ни — для до­три­ма­н­ня те­хні­ки без­пе­ки й еко­но­мії про­сто­ру. То чо­му б не ви­ко­ри­ста­ти цей ре­сурс збе­рі­га­н­ня з ма­кси­маль­ною ефе­ктив­ні­стю?

Ку­пу­ю­чи ди­зель і бен­зин у на­фто­баз, які за сво­єю су­т­тю є про­сто пе­ре­ку­пни­ка­ми, що ку­пу­ють паль­не в дер­жав­ної ком­па­нії «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», Кре­мен­чу­цько­го НПЗ чи ім­пор­ту­ють, пе­ре­во­зя­чи на свої на­фто­ба­зи й про­да­ю­чи да­лі дрі­бним оптом. Рі­зни­ця в ці­ні на тон­ні мо­же ся­га­ти до 2000–2500 грн!

Ще кіль­ка ро­ків то­му пра­цю­ва­ти з дер­жав­ни­ми на­фто­га­зо­ви­ми ком­па­ні­я­ми з ві­до­мих при­чин бу­ло до­сту­пно ли­ше обме­же­но­му ко­лу. Ни­ні си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся кар­ди­наль­но. Зокре­ма, від­кри­тість для рин­ку за­де­кла­ру­ва­ла ком­па­нія «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», пе­ре­йшов­ши на про­зо­рі про­да­жі й за­про­по­ну­вав­ши осо­бли­ві умо­ви ро­бо­ти агро­під­при­єм­ствам будь-якого роз­мі­ру й ти­пу ви­ро­бни­цтва. Йде­ться про пря­мі, а в май­бу­тньо­му й дов­го­стро­ко­ві фор­вар­дні кон­та­кти на по­ста­ча­н­ня па­ли­ва. При­чо­му спе­ці­аль­но для сіль­го­спви­ро­бни­ків ро­змір ло­та змен­ше­но до одні­єї ма­ши­ни або ци­стер­ни.

Умо­ви пря­мо­го кон­тра­кту про­сті: агра­рії мо­жуть без­ко­штов­но акре­ди­ту­ва­ти­ся на Укра­їн­ській енер­ге­ти­чній бір­жі, упов­но­ва­же­ній ПАТ «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» на продаж на­фто­про­ду­ктів вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, при­дба­ти на тор­гах паль­не й укла­сти із ці­єю дер­жав­ною ком­па­ні­єю пря­мий бір­жо­вий до­го­вір — у ньо­му тре­ба вка­за­ти ви­зна­че­ні для за­ку­пів­лі об­ся­ги (вони ма­ють бу­ти спів­став­ні з мо­жли­во­стя­ми сіль­го­спви­ро­бни­ка по збе­рі­ган­ню), опла­ти­ти й до­мо­ви­ти­ся про до­став­ку паль­но­го в го­спо­дар­ство. Да­лі — по­ку­пець має пов­не пра­во роз­по­ря­джа­ти­ся при­дба­ним то­ва­ром на вла­сний роз­суд. На­дли­шки, при­мі­ром, мо­жна про­да­ти чи за­ли­ши­ти на жни­ва. Якщо ж ди­зе­лю не ви­ста­чить, зав­жди є мо­жли­вість до­ку­пи­ти. Плюс, як і мі­нус, ці­єї про­це­ду­ри — слід опе­ра­тив­но роз­ра­ху­ва­ти­ся за паль­не, а це по­тре­бує ве­ли­ко­го об­ся­гу обо­ро­тних ко­штів, якщо йде­ться про спо­то­вий кон­тракт.

Но­ві мо­жли­во­сті

Для тих, хто не має та­кої мо­жли­во­сті, «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» спіль­но з бір­жею роз­ро­бляє фор­вар­дні кон­тра­кти на по­ста­ча­н­ня паль­но­го — на кшталт фор­вар­дів Аграр­но­го фон­ду і ДПЗКУ, але в цьо­му ра­зі по­ку­пцем бу­де сіль­го­спви­ро­бник. Щоб під­го­ту­ва­ти­ся до по­сів­ної, що роз­по­чне­ться в бе­ре­зні-кві­тні, напередодні до­ве­де­ться здій­сни­ти час­тко­ву пе­ре­д­опла­ту, за­бро­ню­вав­ши та­ким чи­ном за со­бою пев­ний об­сяг паль­но­го. Дру­гу ча­сти­ну мо­же допла­ти­ти банк, із яким агра­рій пра­цює, а за­ста­вою бу­де вла­сне цей фор­вар­дний кон­тракт. Зго­дом в бе­ре­зні чи кві­тні, коли за гра­фі­ком на­ста­не час за­би­ра­ти ди­зель із на­фто­пе­ре­ро­бно­го за­во­ду, сіль­го­спви­ро­бник вне­се ре­шту су­ми, але вже за ці­ною на мо­мент по­ста­ча­н­ня. За­га­лом, з огля­ду на еко­но­мію (близь­ко 20% цін на АЗС), рен­та­бель­ність сіль­го­спви­ро­бни­цтва одно­зна­чно зро­сте, від­по­від­но зни­зи­ться со­бі­вар­тість сіль­госп­про­ду­кції. Як ка­жуть ек­спер­ти, вмі­н­ня пла­ну­ва­ти ви­тра­ти — яскра­вий по­ка­зник ефе­ктив­но­го ке­ру­ва­н­ня під­при­єм­ством. Зав­дя­ки та­ким фор­вар­дним кон­тра­ктам стає до­сту­пною мо­жли­вість за­фі­ксу­ва­ти по­трі­бний агра­рі­є­ві об­сяг паль­но­го,

Оле­ксандр КОВАЛЕНКО, ди­ре­ктор Укра­їн­ської енер­ге­ти­чної бір­жі

його які­сні ха­ра­кте­ри­сти­ки, тер­мі­ни по­ста­ча­н­ня й оста­то­чно­го роз­ра­хун­ку за на­да­ний енер­го­ре­сурс. Но­вий фі­нан­со­вий ін­стру­мент ро­зра­хо­ва­ний на тих, хто пра­гне пла­ну­ва­ти свої ви­тра­ти й ефе­ктив­но роз­по­ді­ля­ти ре­сур­си. А мо­жли­во­сті бір­жо­вої тор­гів­лі да­ють змо­гу за­лу­чи­ти ма­кси­маль­ний по­пит на ві­тчи­зня­ні на­фто­про­ду­кти й на­ла­го­ди­ти не­об­хі­дний рі­вень лі­кві­дно­сті. Бір­жо­ві тор­ги, зокре­ма, сут­тє­во знижують мо­жли­ві ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки й до­зво­ля­ють рин­ку са­мо­стій­но сфор­му­ва­ти прийня­тний для уча­сни­ків рі­вень цін, а сіль­го­спви­ро­бни­кам — ку­пу­ва­ти ре­сурс за ці­на­ми ве­ли­ко­го гур­ту. Що­вів­тор­ка на­фто­про­ду­кти тор­гу­ю­ться на май­дан­чи­ку Укра­їн­ської енер­ге­ти­чної бір­жі. На її сай­ті ко­жен мо­же в ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі отри­му­ва­ти ін­фор­ма­цію про ці­ни, за яки­ми бу­ли укла­де­ні кон­тра­кти на тор­гах, і по­рів­ню­ва­ти їх з ти­ми, що їх прав­лять на­фто­ба­зи та АЗС.

Бір­жо­ві тор­ги сут­тє­во знижують мо­жли­ві ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки й до­зво­ля­ють рин­ку са­мо­стій­но сфор­му­ва­ти прийня­тний для уча­сни­ків рі­вень цін

Каль­ку­ля­тор спо­жи­ва­н­ня

Ві­зьмі­мо для при­кла­ду аграр­не го­спо­дар­ство із зе­мель­ним бан­ком близь­ко 8000 га. На про­ве­де­н­ня по­льо­вих ро­біт його те­хні­ці за рік зна­до­би­ться в се­ре­дньо­му близь­ко 500 т ди­зе­лю. Го­спо­дар мо­же за­кон­тра­кту­ва­ти на від­кри­то­му бір­жо­во­му рин­ку по­трі­бний йо­му об­сяг паль­но­го, за­пла­тив­ши всьо­го 30–40% вар­то­сті — як аванс. Ре­шту — аж пе­ред по­ста­ча­н­ням в го­спо­дар­ство. За умо­ви, що на ко­жній тон­ні вда­сться за­оща­ди­ти 2000–2500 грн, за рік ли­ше на пальному еко­но­мія мо­же ста­но­ви­ти 1–1,25 млн грн.

Рі­зни­ця цін на ди­зель: УЕБ, се­ре­дній гурт та роз­дрі­бні ці­ни, грн/л

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.