По­вер­ну­ти ПДВ

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Про­це­ду­ра від­шко­ду­ва­н­ня сум по­да­тку на до­да­ну вар­тість (ПДВ) ча­сто ви­хо­дить за ме­жі відносин «пла­тник по­да­тку — по­да­тко­ва» у пло­щи­ну су­до­во­го про­це­су. Су­до­ві ба­та­лії мо­жли­ві, якщо ор­ган фі­скаль­ної слу­жби (1) не під­твер­джує су­му бю­дже­тно­го від­шко­ду­ва­н­ня, що за­яв­ле­на пла­тни­ком по­да­тків; (2) не по­дає ор­га­ну, що здійснює ка­зна­чей­ське об­слу­го­ву­ва­н­ня бю­дже­тних ко­штів, ви­снов­ків із за­зна­че­н­ням сум ПДВ, які під­ля­га­ють від­шко­ду­ван­ню; а пла­тник по­да­тків вва­жає та­кі рішення, дії та без­ді­яль­ність кон­троль­но­го ор­га­ну про­ти­прав­ни­ми та не­за­кон­ни­ми.

Іні­ці­ю­ва­н­ня су­до­во­го про­це­су пла­тни­ком по­да­тків що­до від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ із бю­дже­ту при­хо­вує в со­бі без­ліч ри­зи­ків і ню­ан­сів як юри­ди­чно­го, так й ор­га­ні­за­цій­но­го ха­ра­кте­ру. Втім, го­лов­не пи- та­н­ня, що ви­ни­кає: «Чи отри­має пла­тник по­да­тків гро­шо­ві ко­шти (су­ми ПДВ) на ра­ху­нок в бан­ку, якщо виграє суд?»

До­не­дав­на су­до­ва пра­кти­ка да­ва­ла від­по­відь на це за­пи­та­н­ня, ке­ру­ю­чись пра­во­вим ви­снов­ком Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни (ви­кла­де­ний у по­ста­но­ві від 16.09.2015 у спра­ві №2а/0570/17001/2012), де за­зна­ча­ло­ся, що «рішення су­дів про за­до­во­ле­н­ня по­зов­них ви­мог про стя­гне­н­ня бю­дже­тної за­бор­го­ва­но­сті з ПДВ є по­мил­ко­вим з огля­ду на те, що та­ка ви­мо­га по­зи­ва­ча не є пра­виль­ним спосо­бом за­хи­сту прав пла­тни­ка ПДВ. В цьо­му ви­пад­ку пра­виль­ним спосо­бом за­хи­сту по­зи­ва­ча є ви­мо­га про зо­бов’яза­н­ня від­по­від­а­ча до ви­ко­на­н­ня по­кла­де­них на ньо­го За­ко­ном і підза­кон­ни­ми акта­ми обов’яз­ків що­до на­да­н­ня ор­га­ну ка­зна­чей­ства ви­снов­ку що­до су­ми, яка під­ля­гає від­шко­ду­ван­ню з бю­дже­ту». Ана­ло­гі­чний під­хід ВСУ під­твер­див й у сво­їх на­сту­пних по­ста­но­вах від 17.11.2015, спра­ва №2а-18442/11/2670; від 24.11.2015, спра­ва № 816/ 1229/ 14; від 02.12.2015, спра­ва № 826/17403/14.

Про­сті­ше ка­жу­чи, су­ди від­мов­ля­ли в ча­сти­ні по­зов­них ви­мог що­до без­по­се­ре­дньо­го стя­гне­н­ня бю­дже­тної за­бор­го­ва­но­сті з ПДВ, але зо­бов’язу­ва­ли ор­ган фі­скаль­ної слу­жби на­да­ти ор­га­ну ка­зна­чей­ства ви­сно­вок що­до су­ми, яка під­ля­гає від­шко­ду­ван­ню з бю­дже­ту.

Зві­сно, за та­ких умов пла­тни­ки по­да­тків май­же не мо­гли впли­ну­ти на стро­ки ре­аль­но­го від­шко­ду­ва­н­ня сум ПДВ. А окру­жні й апе­ля­цій­ні адмі­ні­стра­тив­ні су­ди не на­ва­жу­ва­ли­ся відійти від пра­во­во­го ви­снов­ку ВСУ. В по­оди­но­ких рі­ше­н­нях су­ду що­до та­кої ка­те­го­рії справ уста­нов­лю­вав­ся су­до­вий кон­троль над ви­ко­на­н­ням рішення су­ду. Оскіль­ки стат­тею 267 Ко­де­ксу адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства Укра­ї­ни ( да­лі — КА­СУ) пе­ред­ба­че­но, що суд, який ухва­лив су­до­ве рішення в адмі­ні­стра­тив­ній спра­ві, має пра­во зо­бов’яза­ти суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень, не на ко­ристь якого ухва­ле­не су­до­ве рішення, по­да­ти у вста­нов­ле­ний су­дом строк звіт про ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рішення. За на­слід­ка­ми роз­гля­ду зві­ту суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень про ви­ко­на­н­ня по­ста­но­ви су­ду або в ра­зі не­по­да­н­ня та­ко­го зві­ту су­д­дя сво­єю ухва­лою мо­же вста­но­ви­ти но­вий строк по­да­н­ня зві­ту, на­кла­сти на ке­рів­ни­ка суб’єкта вла­дних пов­но­ва­жень, від­по­від­аль­но­го за ви­ко­на­н­ня по­ста­но­ви, штраф у розмірі від де­ся­ти до трид­ця­ти мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат. Та­кі від­ва­жні спро­би хоч якось за­без­пе­чи­ти пра­ва й ін­те­ре­си пла­тни­ка по­да­тків, зокре­ма в по­ста­но­ві Окру­жно­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду Укра­ї­ни від 02.06.2015 у спра­ві №826/5327/15.

До сло­ва, ці­єю спра­вою ор­ган фі­скаль­ної слу­жби не на­дав зві­ту про ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рішення, й ухва­лою від 24.02.2016 Окру­жний адмі­ні­стра­тив­ний суд Укра­ї­ни зо­бов’язав по­да­тко­ву по­втор­но по­да­ти та­кий звіт. Тоб­то, не­зва­жа­ю­чи на те, що рішення су­ду є обов’яз­ко­ви­ми до ви­ко­на­н­ня на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни (ч. 2 ст. 14 КА­СУ), ор­ган фі­скаль­ної слу­жби не ви­ко­ну­вав рішення су­ду й не пе­ре­да­вав ви­сно­вок про від­шко­ду­ва­н­ня сум ПДВ ка­зна­чей­ству. А пла­тник по­да­тків, від­по­від­но, мав по­зи­тив­не рішення су­ду, але не спо­сте­рі­гав на сво­є­му бан­ків­сько­му ра­хун­ку «від­шко­до­ва­ні» у три­ва­ло­му су­до­во­му процесі су­ми ПДВ.

Ви­щий адмі­ні­стра­тив­ний суд Укра­ї­ни (ВАСУ) в ухва­лі від 04.02.2016 у спра­ві №К/800/44985/15 ві­ді­йшов від пра­во­во­го ви­снов­ку Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни (що фа­кти­чно має си­лу за­ко­ну) й вка­зав, що на­ле­жним спосо­бом за­хи­сту в роз­гля­ду­ва­ній ка­те­го­рії спо­рів є без­по­се­ре­днє стя­гне­н­ня су­ми за­бор­го­ва­но­сті з Дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни. Тоб­то пла­тник по­да­тку має пра­во на без­по­се­ре­днє одер­жа­н­ня бю­дже­тної за­бор­го­ва­но­сті, а ефе­ктив­ним спосо­бом за­хи­сту по­ру­ше­них прав є са­ме стя­гне­н­ня сум ПДВ на­пря­му з бю­дже­ту.

Та­ка змі­на кур­су су­до­вої пра­кти­ки до­зво­ляє пла­тни­ку по­да­тків не про­сто отри­ма­ти по­ста­но­ву су­ду, де бу­де ви­зна­но, що дії по­да­тко­вої чи її рішення є не­пра­во­мір­ни­ми, а й ре­аль­но стя­гну­ти су­ми ПДВ з бю­дже­ту.

Пла­тник по­да­тків те­пер має пра­во на без­по­се­ре­днє стя­гне­н­ня су­ми за­бор­го­ва­но­сті з дер­жав­но­го бю­дже­ту. Про­те чи має мо­жли­вість?

Ан­дрі­а­на МАРТИНІВ, юрист ЮФ «ОМП»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.