12 кро­ків до те­хно­ло­гі­чно­го агро­се­кто­ра

AgroMarket - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Об­сяг гло­баль­но­го рин­ку агро­те­хно­ло­гій ни­ні ста­но­вить 400 млрд дол. Су­ку­пні ви­тра­ти на до­слі­дже­н­ня в сіль­сько­му го­спо­дар­стві в 13 кра­ї­нах За­хі­дної Єв­ро­пи ся­га­ють близь­ко 4 млрд дол. на рік, у США — 7 млрд дол. І це тіль­ки до­слі­дже­н­ня. В Укра­ї­ні та­кі те­хно­ло­гії сьо­го­дні до­сту­пні хі­ба що за­мо­жним агрохолдингам. По­ки що…

Вла­ди­сла­ва РУ­ТИ­ЦЬКА, за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни

Ве­ли­кі аграр­ні ком­па­нії по­тро­ху впро­ва­джу­ють ITте­хно­ло­гії, пе­ре­ва­жно ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи си­сте­ми GPSмо­ні­то­рин­гу, а також рі­зно­ма­ні­тні про­гра­ми збо­ру й ана­лі­зу да­них, про­гно­зу­ва­н­ня вро­жа­їв і хе­джу­ва­н­ня ри­зи­ків.

Се­ре­дні й ма­лі фер­мер­ські го­спо­дар­ства не мо­жуть со­бі до­зво­ли­ти впро­ва­дже­н­ня ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій, хо­ча й ро­зу­мі­ють їх пря­мий вплив на ефе­ктив­ність аграр­но­го бізнесу. З одно­го бо­ку, це пов’яза­но з від­су­тні­стю до­сту­пно­го фі­нан­су­ва­н­ня, а з дру­го­го — че­рез від­су­тність то­чно­го, пов­но­го та про­зо­ро­го зе­мель­но­го ка­да­стру. Він по­трі­бен для то­го, щоб ви­зна­чи­ти чі­ткі ме­жі по­лів, за­ци­фру­ва­ти сіль­сько­го­спо­дар­ські зе­мель­ні ді­лян­ки то­що. Еле­ктрон­ний ка­дастр — осно­ва для розвитку ви­со­ко­то­чно­го, те­хно­ло­гі­чно­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Це ко­ри­сний і ва­жли­вий ін­стру­мент як для дер­жа­ви, так і для фер­ме­рів.

Для подаль­шо­го розвитку агро­се­кто­ра та ІТ-га­лу­зі ма­є­мо ство­ри­ти умо­ви, що до­зво­лять аку­му­лю­ва­ти при­бу­ток усе­ре­ди­ні кра­ї­ни. Агро та ІТ зде­біль­шо­го є си­ро­вин­ною ба­зою для укра­їн­сько­го екс­пор­ту.

Не­об­хі­дність за­про­ва­дже­н­ня ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій у процесі пла­ну­ва­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті є ду­же ве­ли­кою, адже це вже дає фер­ме­ру прогноз ви­трат, до­хо­дів, ви­зна­чає мо­жли­вий при­бу­ток, ви­хо­дя­чи із ф’ючер­сних ко­ти­ру­вань на то­вар­них бір­жах.

У Єв­ро­пі ни­ні ду­же по­пу­ляр­не ви­ко­ри­ста­н­ня си­стем су­пу­тни­ко­во­го мо­ні­то­рин­гу та дро­нів, що зби­ра­ють да­ні з по­лів, на­да­ють фер­ме­ру ком­пле­ксне уяв­ле­н­ня про стан по­сі­вів і до­зво­ля­ють спро­гно­зу­ва­ти мо­жли­вий уро­жай. Також ду­же по­пу­ляр­ною є си­сте­ма ана­лі­зу да­них що­до рів­ня зво­ло­же­но­сті ґрун­тів, яка ви­ко­ри­сто­вує да­тчи­ки зво­ло­же­но­сті, що роз­мі­щу­ю­ться в зем­лі в пев­но­му ра­ді­у­сі по­ля. Отри­ма­ні да­ні кон­со­лі­ду­ю­ться си­сте­мою, ви­зна­ча­ю­ться зо­ни для до­да­тко­во­го зро­ше­н­ня.

В укра­їн­сько­му агро­се­кто­рі, який теж мо­же бу­ти ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чним, нам тре­ба зро­би­ти 12 не­лег­ких кро­ків: 1. Ство­ри­ти єди­ну сіль­сько­го­спо­дар­ську си­сте­му

бі­знес-ана­лі­зу 2. Роз­ви­ну­ти га­лу­зе­ву ме­ре­жу мо­біль­но­го зв’яз­ку та

IP-те­ле­фо­нії 3. Роз­ро­би­ти єди­ну га­лу­зе­ву кар­ту агро­ви­ро­бни­ків

із рей­тин­га­ми, до­сту­пом до бір­жі то­що 4. Ство­ри­ти облі­ко­ву си­сте­му з веб-ін­тер­фей­сом; 5. За­про­ва­ди­ти си­сте­му ке­ру­ва­н­ня га­лу­зе­ви­ми

про­е­кта­ми 6. Роз­ро­би­ти єди­ний ша­блон веб-пор­та­лу для ко

ри­сту­ва­н­ня ор­га­на­ми ви­ко­нав­чої вла­ди 7. Упро­ва­ди­ти си­сте­ми су­пу­тни­ко­во­го мо­ні­то­рин­гу 8. Ство­ри­ти за­галь­но­до­сту­пний банк га­лу­зе­вих рі­шень для сіль­го­спви­ро­бни­ків (ви­ро­щу­ва­н­ня, зро­шу­ва­н­ня, те­пли­ці, ма­лі си­ро­вар­ні, мо­ло­ко­за­во­ди і т. д.) 9. За­пу­сти­ти ба­га­то­ша­ро­ву кар­ту Укра­ї­ни із за­лу

че­н­ням гео­ін­фор­ма­цій­них си­стем; 10. До­о­пра­цю­ва­ти та впро­ва­ди­ти об’єд­на­ну ка­да­стро­ву си­сте­му й си­сте­му ре­є­стра­ції ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но в рам­ках одні­єї ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми; 11. Роз­ро­би­ти та впро­ва­ди­ти за­галь­но­дер­жав­ну єди

ну си­сте­му еле­ктрон­но­го облі­ку де­ре­ви­ни; 12. Ство­ри­ти за­галь­но­дер­жав­ну єди­ну си­сте­му елек

трон­но­го облі­ку ри­бних ре­сур­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.