За­хист ро­слин не про­ба­чає по­ми­лок

AgroMarket - - ЦІНА ПИТАННЯ -

Пе­ред тим, як но­ва те­хні­ка для за­хи­сту ро­слин з’яви­ться на рин­ку, її пе­ре­ві­ря­ють на мі­цність у най­рі­зно­ма­ні­тні­ших умо­вах. І, як по­ка­зує до­свід, во­но то­го вар­те

Оле­ксандр КИЯНЕЦЬ, фа­хі­вець із під­трим­ки про­да­жів «ЛЕМКЕН-Укра­ї­на»

Про об­при­ску­ва­чі Vega від LEMKEN вже дав­но го­во­рять на аграр­них те­ре­нах Укра­ї­ни. З цьо­го ро­ку но­вий за­вод в мі­сті Ха­ре­ні після дов­го­три­ва­лих роз­ро­бок й удо­ско­на­лень ви­пу­стить пер­шу се­рію но­вих ма­шин. «Етап роз­роб­ки ви­ма­гає осо­бли­вої ста­ран­но­сті, — ка­же мо­лод­ший ме­не­джер із про­да­жу агре­га­тів для за­хи­сту ро­слин Фі­ліп Кампс. — При­ро­дно, ми хо­че­мо швид­ко ви­ве­сти но­ві роз­роб­ки на ри­нок. Однак якість ва­жли­ві­ша за швид­кість». Три ро­ки то­му бу­ло за­пу­ще­но ви­про­бу­валь­ну се­рію в Пів­ні­чній Ні­меч­чи­ні. Зго­дом ще кіль­ка агре­га­тів бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію на пів­дні та схо­ді Ні­меч­чи­ни. Ча­сти­на з них — на ве­ли­ких під­при­єм­ствах. Най­біль­ше ча­су кон­стру­ктор­ській гру­пі під ке­рів­ни­цтвом Кар­сте­на Сур­бор­га зна­до­би­ло­ся для роз­роб­ки об­при­ску­ва­ча Vega 12/4000 зі штан­гою SEH 24. Агре­гат пра­цює у го­спо­дар­стві, що ви­ро­щує кар­то­плю на пло­щі 200 га в су­во­рих умо­вах гір­ської Шо­тлан­дії.

Ви­про­бу­валь­ні се­рії пе­ре­ві­ря­ють у пра­кти­чних умо­вах до тих пір, до­ки вони не за­до­воль­нять ви­мог роз­ро­бни­ків. До ви­про­бу­ва­н­ня також вклю­ча­ють те­сти на при­да­тність пра­цю­ва­ти з різними куль­ту­ра­ми, та­ки­ми як, на­при­клад, на ово­чів­ни­цько­му під­при­єм­стві на зем­лі Рейн­ланд-Пфальц. Крім то­го, об­при­ску­вач по­стій­но під­да­є­ться три­ва­лим ви­про­бу­ва­н­ням на ви­про­бу­валь­но­му стен­ді LЕМКЕN. На цьо­му ета­пі його фун­кції вда­є­ться ще біль­ше по­лі­пши­ти й опти­мі­зу­ва­ти.

У гру­дні 2014 ро­ку спіль­но з пра­кти­ка­ми бу­ли оці­не­ні ре­зуль­та­ти, а в пер­шо­му пів­річ­чі 2015-го вне­сли де­таль­ні по­лі­пше­н­ня. «Влі­тку 2015-го ми бу­ли так за­до­во­ле­ні ре­зуль­та­том, що вже у жовтні за­пу­сти­ли ви­про­бу­валь­ну се­рію но­вих агре­га­тів», — роз­по­від­ає Фі­ліп Кампс.

Сьо­го­дні ці 10 ма­шин за­сто­со­ву­ють для де­мон­стра­ції та на­вча­н­ня в Ні­меч­чи­ні, Фран­ції, кра­ї­нах Бе­ні­лю­ксу, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ав­стрії та Швей­ца­рії. У цих кра­ї­нах LЕМКЕN пла­нує ви­пу­сти­ти об­при­ску­ва­чі на ри­нок. Ра­зом із тим про­во­дя­ться всі не­об­хі­дні те­хні­чні пе­ре­вір­ки для фо­ку­сних рин­ків. «Се­рій­ний об­при­ску­вач Vega зій­де з кон­ве­є­ра на но­во­му за­во­ді в Ха­ре­ні. Ззов­ні об­при­ску­вач біль­ше не під­да­ва­ти­ме­ться жо­дним змі­нам», — роз­по­від­ає екс­перт.

Роз­ро­бни­ки при­ді­ли­ли осо­бли­ву ува­гу ба­зо­вій ком­пле­кта­ції об­при­ску­ва­ча Vega 12. Як по­рів­ня­ти з кон­ку­рен­та­ми, він має ду­же ба­га­то но­во­го. На­сам­пе­ред це сто­су­є­ться за­хи­сту ко­ри­сту­ва­ча та нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща. Окрім то­го, всі кла­па­ни агре­га­та в зо­нах усмо­кту­ва­н­ня та на­гні­та­н­ня ма­ють еле­ктро­при­вод і біль­ше не прив’яза­ні до по­ло­же­н­ня на пуль­ті ке­ру­ва­н­ня. Роз­та­шу­ва­н­ня кла­па­нів обра­но та­ким чи­ном, що по­трі­бні ли­ше ко­ро­ткі шлан­ги. Цир­ку­ля­цій­ний тру­бо­про­від усе­ре­ди­ні штан­ги за­без­пе­чує на­яв­ність пре­па­ра­ту для об­при­ску­ва­н­ня у фор­сун­ках одра­зу після уві­мкне­н­ня. Об­сяг за­ли­шків не­ве­ли­кий, тру­бо­про­во­ди лег­ко та пов­ні­стю очи­щу­ю­ться. Еле­ктри­чні кла­па­ни окре­мих фор­су­нок за­без­пе­чу­ють то­чне вне­се­н­ня за­со­бу за­хи­сту ро­слин по всій ши­ри­ні за­хва­ту. Еле­ктро­при­від і ке­ру­ва­н­ня за до­по­мо­гою дис­плея: ма­кси­маль­на зру­чність для ко­ри­сту­ва­ча.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.