Під впли­вом слаб­кої грив­ні

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Огляд рин­ку зер­но­вих й олій­них: ди­на­мі­ка та прогноз

У лю­то­му сві­то­ві бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на зер­но й олій­ні куль­ту­ри «дру­жно» обва­ли­ли­ся під впли­вом ви­со­ких оці­нок май­бу­тньо­го вро­жаю та пе­ре­хі­дних за­ли­шків, низь­ких цін на на­фту й ро­слин­ні олії то­що. В Укра­ї­ні, всу­пе­реч сві­то­вим тен­ден­ці­ям, вну­трі­шні ці­ни зро­ста­ли з огля­ду на зне­ці­не­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти. У свою чер­гу, грив­ня па­да­ла на тлі не­ви­зна­че­но­сті що­до чергового тран­шу МВФ. На по­ча­тку бе­ре­зня кар­ти­на з очі­ку­ва­ни­ми кре­ди­тни­ми вли­ва­н­ня­ми так і не про­ясни­ла­ся…

Пше­ни­ця

У лю­то­му ці­ни на пше­ни­цю й да­лі за­ну­рю­ва­ли­ся вниз (як це до­бре ви­дно на ді­а­гра­мі), під­ко­рю­ю­чи но­ві по­зна­чки ці­но­вих мі­ні­му­мів. На цей раз бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня аме­ри­кан­ської пше­ни­ці на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ) «взя­ли» чер­го­ву «ни­зи­ну» — по­зна­чку 4,5 дол./ бу­шель (165 дол./т). Спо­ча­тку ці­ни різ­ко обва­ли­ли­ся під впли­вом ви­хо­ду чергового зві­ту МСГ США, у яко­му анон­со­ва­но збіль­ше­н­ня про­гно­зу світових за­ли­шків на 6,9 млн тонн. Да­лі ці­ни па­да­ли че­рез ін­фор­ма­цій­ні но­ви­ни з по­лів, які спо­ві­ща­ли про спри­я­тли­ві по­го­дні умо­ви для розвитку по­сі­вів у США, а от­же, під­твер­джу­ва­ли про­гно­зи що­до ви­со­ких по­ка­зни­ків уро­жаю по­то­чно­го мар­ке­тин­го­во­го ро­ку.

Ці­ни на укра­їн­сько­му рин­ку пше­ни­ці весь цей час ру­ха­ли­ся в про­ти­ле­жно­му на­прям­ку — вго­ру. Основ­ним чин­ни­ком та­ко­го зро­ста­н­ня бу­ла стрім­ка девальвація грив­ні. Так, за мі­сяць (28.01–28.02) вар­тість 1 дол. США зро­сла на 2,3 грн за офі­цій­ним кур­сом ва­лют, то­ді як на го­тів­ко­во­му рин­ку ва­лют зро­ста­н­ня бу­ло ще від­чу­тні­шим. Са­ме то­му ці­ни на пше­ни­цю в Укра­ї­ні за цей са­мий пе­рі­од до­да­ли 400–500 грн/т. Не­вда­ла по­сів­на кам­па­нія також на­да­ва­ла під­трим­ку укра­їн­ським ці­нам.

З огля­ду на тенденції світових цін під­став для зро­ста­н­ня вну­трі­шніх цін не­має. Однак курс ва­лют в Укра­ї­ні, який очі­ку­є­ться не на ко­ристь на­ціо­наль­ної гро­шо­вої оди­ни­ці, мо­же й да­лі під­штов­ху­ва­ти грив­не­ві ці­ни до зро­ста­н­ня.

Ку­ку­ру­дза

У лю­то­му май­же пов­ні­стю зні­ве­льо­ва­но від­нов­ле­н­ня бір­жо­вих ко­ти­ру­вань на ку­ку­ру­дзу у другій по­ло­ви­ні сі­чня, яке від­бу­ло­ся після до­ся­гне­н­ня ці­но­во­го мі­ні­му­му на по­ча­тку ро­ку. Про­тя­гом усьо­го мі­ся­ця ці­ни пе­ре­бу­ва­ли у спа­дно­му трен­ді, зно­ву на­бли­зив­шись до по­зна­чки 3,6 дол./бу­шель або 142 дол./т на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (СВОТ).

Основ­ним чин­ни­ком зни­же­н­ня цін бу­ло змен­ше­н­ня оці­нок МСГ США, що­до екс­пор­ту аме­ри­кан­ської ку­ку­ру­дзи й на­то­мість — збіль­ше­н­ня над­хо­дже­н­ня на сві­то­вий ри­нок ар­ген­тин­ської ку­ку­ру­дзи (+2 млн тонн) то­що. Не до­да­ва­ли опти­мі­зму також су­мі­жні рин­ки, зокре­ма ри­нок пше­ни­ці.

На укра­їн­ські ці­ни впли­ва­ли не ли­ше де­валь­ва­цій­ні про­це­си в кра­ї­ні, а й ви­со­кий по­пит із бо­ку за­ку­пни­ків, оскіль­ки на ча­сі ку­ку­ру­дза є основ­ним екс­порт­ним то­ва­ром в се­гмен­ті зер­но­вих куль­тур (за про­гно­за­ми, її за­ли­ша­є­ться для екс­пор­ту близь­ко 5,5 млн тонн).

Зав­дя­ки всім чин­ни­кам у су­ку­пно­сті ці­ни на ку­ку­ру­дзу зро­ста­ли в лю­то­му ви­щи­ми тем­па­ми, ніж на пше­ни­цю — плюс 700– 900 грн/т. При­чо­му на зер­но, до­став­ле­не в порт, ці­ни зро­сли зде­біль­шо­го че­рез де­фі­цит ва­го­нів зер­но­во­зів й по­бо­ю­ва­н­ня під­ви­ще­н­ня з 1 бе­ре­зня та­ри­фів на пе­ре­ве­зе­н­ня зер­но­вих куль­тур за­лі­зни­чним транс­пор­том.

Най­ближ­чим ча­сом на ці­ни ку­ку­ру­дзи впли­ва­ти­муть як зов­ні­шні чин­ни­ки (сві­то­ві ці­ни на зер­но та на­фту), так і вну­трі­шні (девальвація грив­ні та ймо­вір­ні змі­ни в та­ри­фній по­лі­ти­ці дер­жа­ви).

Со­є­ві бо­би

У лю­то­му ри­нок соєвих бо­бів під­твер­джу­вав своє зва­н­ня «най­більш во­ла­тиль­но­го рин­ку», ці­ни ко­ли­ва­ли­ся зі зна­чною ам­плі­ту­дою. Про­те все ж ці­но­вий тренд мав спа­дний ха­ра­ктер і на­при­кін­ці мі­ся­ці бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі зно­ву тор­кну­ли­ся ці­но­во­го дна — 8,6 дол./бу­шель (316 дол./т). На ці­ни й да­лі тиснуть та­кі чин­ни­ки: низь­кі ці­ни на на­фту, про­гно­зи МСГ США що­до збіль­ше­н­ня сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва та за­ли­шків, очі­ку­ва­н­ня над­хо­джень де­ше­вої пів­ден­но­а­ме­ри­кан­ської сої но­во­го вро­жаю. Увесь цей час в Укра­ї­ні ці­ни на сою зро­ста­ли під впли­вом вну­трі­шніх чин­ни­ків — де­валь­ва­ції грив­ні й актив­но­го по­пи­ту з бо­ку за­ку­пни­ків. Оче­ви­дно, що ри­нок сої пе­ре­бу­ває сьо­го­дні під впли­вом чин­ни­ків з про­ти­ле­жною ді­єю: з одно­го бо­ку — низь­кі сві­то­ві ці­ни на сою, ро­слин­ні олії та на­фту, з дру­го­го — зне­ці­не­н­ня на­ціо­наль­ної ва­лю­ти.

Рі­пак

Ці­ни на рі­пак і да­лі зни­жу­ва­ли­ся під впли­вом низь­ких цін на на­фту, ета­нол і ро­слин­ні олії. Бір­жо­ві ко­ти­ру­ва­н­ня рі­па­ку на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF) на­при­кін­ці лю­то­го змен­ши­ли­ся до 350 єв­ро/т.

Ці­ни на рі­пак в Укра­ї­ні ма­ють де­кла­ра­тив­ний ха­ра­ктер, оскіль­ки основ­ні його об­ся­ги вже роз­про­да­ні. І все ж ці­ни ре­а­гу­ва­ли зро­ста­н­ням на де­валь­ва­цій­ні про­це­си у кра­ї­ні, хоч і слаб­кі­ше, ніж по ін­ших куль­ту­рах.

Си­ту­а­ція з май­бу­тнім уро­жа­єм рі­па­ку в Укра­ї­ні є на­пру­же­ною: очі­ку­є­ться отри­ма­ти на тре­ти­ну мен­ше вро­жаю, ніж минулого мар­ке­тин­го­во­го ро­ку. За умов уста­ле­но­го екс­порт­но­го по­пи­ту на рі­пак укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня це на­да­ва­ти­ме під­трим­ку ці­нам вну­трі­шньо­му рин­ку.

Со­ня­шник

У пер­шій по­ло­ви­ні лю­то­го ці­ни на со­ня­шник в Укра­ї­ні зро­ста­ли ша­ле­ни­ми тем­па­ми, до­да­ю­чи що­ти­жня 500 грн/т. Та­кий стрім­кий ріст цін зу­мов­ле­но як де­валь­ва­цій­ни­ми про­це­са­ми в кра­ї­ні, так і ці­на­ми на ро­слин­ну олію у сві­ті, які так обна­дій­ли­во по­ча­ли зро­ста­ти. Однак са­ме ці­ни олій­них рин­ків «під­ко­си­ли» ці­ни на на­сі­н­ня со­ня­шни­ку у другій по­ло­ви­ні лю­то­го — тем­пи зро­ста­н­ня цін зни­жу­ва­ли­ся до 100 грн/т що­ти­жня. У ці­ло­му про­тя­гом лю­то­го ці­ни на со­ня­шник зро­сли на 1000 грн/т і пе­ре­ви­щи­ли 11 000 грн/т на умо­вах по­ста­ча­н­ня СРТ-за­вод.

Окре­мі ек­спер­ти вва­жа­ють, що ці­ни со­ня­шни­ку вже до­ся­гли сво­го пі­ку й да­лі (при­найм­ні зна­чно­го) зро­ста­н­ня цін не від­бу­де­ться. Адже агра­рії роз­по­чи­на­ють ве­сня­но-по­льо­ві ро­бо­ти, то­му зму­ше­ні ре­а­лі­зу­ва­ти всі за­па­си для отри­ма­н­ня го­тів­ки. Це дій­сно схо­же на прав­ду, однак не слід за­бу­ва­ти про курс ва­лют не на ко­ристь укра­їн­ської грив­ні, що мо­же про­во­ку­ва­ти ці­ни до подаль­шо­го зро­ста­н­ня.

Лю­бов ПАНКРАТОВА,

на­чаль­ник від­ді­лу фун­кціо­ну­ва­н­ня аграр­них рин­ків

Аграр­но­го со­ю­зу Укра­ї­ни

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, ве­ре­сень 2015-го — лю­тий 2016-го Рис. 4. Ди­на­мі­ка цін на рі­пак на Па­ризь­кій то­вар­ній бір­жі (MATIF), трав­не­вий кон­тракт, ве­ре­сень 2015-го — лю­тий 2016-го

Рис. 1. Ди­на­мі­ка цін на пше­ни­цю на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, ве­ре­сень 2015-го — лю­тий 2016-го Рис. 3. Ди­на­мі­ка цін на со­є­ві бо­би на Чи­казь­кій то­вар­ній бір­жі (CBOT), трав­не­вий кон­тракт, ве­ре­сень 2015-го — лю­тий 2016-го

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.