Про ін­де­ксне стра­ху­ва­н­ня…

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

В ін­де­ксно­му стра­ху­ван­ні при­су­тні всі основ­ні еле­мен­ти тра­ди­цій­но­го. Є пре­дмет стра­ху­ва­н­ня, ви­зна­че­ні ри­зи­ки, а також ці­на та ме­ха­нізм роз­ра­хун­ку ви­пла­ти. З юри­ди­чно­го по­гля­ду вза­га­лі не­має жо­дних від­мін­но­стей

То­мас ФІЛІПС, Університет Ко­ло­ра­до, ка­фе­дра Ае­ро­ко­смі­чної ін­же­не­рії

Однак на цьо­му спіль­ні ри­си й за­кін­чу­ю­ться. У тра­ди­цій­но­му стра­ху­ван­ні зби­ток, а також ро­змір від­шко­ду­ва­н­ня ви­зна­чає агент. Рі­зні аген­ти по-рі­зно­му мо­жуть зро­би­ти та­ку оцін­ку, й, від­по­від­но, ро­змір зби­тку також від­рі­зня­ти­ме­ться. В ре­зуль­та­ті втра­ча­є­ться об’єктив­ність оцін­ки, й до то­го ж про­цес мо­же силь­но за­тя­гну­ти­ся, осо­бли­во якщо тра­пля­ю­ться ма­со­ві зби­тки, як, на­при­клад, це бу­ло у США після по­су­хи 2012 ро­ку. У де­яких ви­пад­ках про­цес ви­зна­че­н­ня зби­тку роз­тя­гнув­ся на 7 мі­ся­ців. Увесь цей час не мо­жна бу­ло про­во­ди­ти жо­дних ро­біт на по­лі, іна­кше ви ри­зи­ку­ва­ли б втра­ти­ти від­шко­ду­ва­н­ня.

Ін­де­ксне стра­ху­ва­н­ня, на­то­мість, має чі­ткий ал­го­ритм ви­зна­че­н­ня зби­тку, який ґрун­ту­є­ться ли­ше на пев­них по­ка­зни­ках, на­при­клад, по­го­дних да­них і ма­те­ма­ти­чних мо­де­лях. За­зви­чай ро­зроб­ка ін­де­ксних про­грам це більш скла­дний і тру­до­міс­ткий про­цес. За­те по­тім та­кі про­гра­ми пра­цю­ють швид­ко, про­сто і, як ре­зуль­тат, ко­шту­ють де­шев­ше.

На пра­кти­ці ін­де­ксне стра­ху­ва­н­ня пра­цює так. У цен­трі ме­ха­ні­зму про­гра­ми є ін­декс — спе­ці­аль­ний по­ка­зник, що ха­ра­кте­ри­зує вплив ін­тен­сив­но­сті пев­но­го ри­зи­ку на вро­жай­ність куль­ту­ри. Гра­ни­чне зна­че­н­ня цьо­го по­ка­зни­ка ха­ра­кте­ри­зує на­ста­н­ня стра­хо­во­го ви­пад­ку й від­по­від­ає кри­ти­чній втра­ті вро­жай­но­сті для сіль­го­спви­ро­бни­ка, ко­тра ви­зна­ча­є­ться ще під час роз­роб­ки стра­хо­во­го про­ду­кту. Зви­чай­но, ін­декс має ду­же то­чно по­ка­зу­ва­ти, як са­ме пев­ний ри­зик впли­ває на вро­жай­ність куль­ту­ри, і це пи­та­н­ня до роз­роб­ки про­ду­кту — яко­сті да­них, ма­те­ма­ти­чної мо­де­лі то­що.

У ви­пад­ку з роз­ро­бле­ною ком­па­ні­єю Syngenta про­гра­мою «Ме­те­о­За­хист» ви­ко­ри­сто­ву­є­ться по­го­дний ін­декс, зокре­ма ви­зна­ча­ю­ться гра­ни­чні зна­че­н­ня тем­пе­ра­ту­ри та кіль­ко­сті опа­дів під час цві­ті­н­ня та на­ли­ву зер­на, що при­зве­дуть до зни­же­н­ня уро­жай­но­сті ку­ку­ру­дзи чи пше­ни­ці. Про­тя­гом стра­хо­во­го пе­рі­о­ду, ме­тео­да­ні бу­дуть фі­ксу­ва­ти­ся і якщо бу­де до­ся­гну­то гра­ни­чних рів­нів сіль­го­спви­ро­бник ав­то­ма­ти­чно отри­має стра­хо­ве від­шко­ду­ва­н­ня.

Вар­то за­зна­чи­ти, що ко­жен уча­сник про­гра­ми оби­ра­ти­ме для сво­їх по­лів най­ближ­чу, най­більш від­по­від­ну то­чку по­го­дних да­них, за якою ве­сти­ме­ться спо­сте­ре­же­н­ня та фі­кса­ція рів­нів ін­де­ксу. По­го­дні да­ні для ко­жної та­кої то­чки бу­дуть на­да­ва­ти­ся ком­па­ні­єю MeteoGroup (біль­ше 50 ро­ків до­сві­ду у цій сфе­рі) на осно­ві да­них ло­каль­них ме­тео­стан­цій, су­пу­тни­ко­вих знім­ків та ма­те­ма­ти­чних ал­го­ри­тмів про­гно­зу­ва­н­ня погоди.

Ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що ін­декс не зав­жди мо­же по­ка­зу­ва­ти аб­со­лю­тну прав­ду про стан по­ля, він по­ка­зує за­галь­ну тен­ден­цію. В ре­зуль­та­ті мо­же тра­пи­ти­ся, що ін­декс по­ка­зує ви­пла­ту, а вро­жай­ність бу­де хо­ро­ша, або ж нав­па­ки. Однак в рам­ках про­гра­ми «Ме­те­о­За­хист» точка ме­тео­да­них для фі­кса­ції ін­де­ксу є ді­лян­кою 30– 15 км, що є ціл­ком прийня­тною пло­щею для стра­ху­ва­н­ня від по­су­хи, адже, по­су­ха є по­рів­ня­но ши­ро­ким яви­щем в те­ри­то­рі­аль­но­му пла­ні. В той час як, на­при­клад, стра­ху­ва­н­ня від гра­ду не мо­гло б від­бу­ва­ти­ся на осно­ві та­ких то­чок, то­му що град ду­же ло­ка­лі­зо­ва­не по­го­дне яви­ще.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.