ARION 640C – уні­вер­саль­ний тру­дів­ник від CLAAS

AgroMarket - - ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА -

Си­ло­вий агре­гат тра­кто­ра. Ше­сти­ци­лін­дро­ві дви­гу­ни DPS цих тра­кто­рів з об’ємом ка­ме­ри вну­трі­шньо­го зго­ра­н­ня 6788 см3 ви­рі­зня­ю­ться сво­їм тя­го­вим зу­си­л­лям та на­дій­ні­стю. Дви­гу­ни від­по­від­а­ють ви­мо­гам що­до ви­ки­ду від­пра­цьо­ва­них га­зів Tier 3. Це до­ся­га­є­ться за до­по­мо­гою вну­трі­шньої си­сте­ми ре­цир­ку­ля­ції від­пра­цьо­ва­них га­зів, тур­бо­ком­пре­со­ра, ін­тер­ку­ле­ра та па­лив­ної си­сте­ми Common Rail із еле­ктрон­ною си­сте­мою ке­ру­ва­н­ня. Агре­гат має до­сить ви­со­кий кру­тний мо­мент і, на про­ти­ва­гу си­сте­мам boost, га­ран­тує від­да­чу пов­ної по­ту­жно­сті в будь-який мо­мент. Ці осо­бли­во­сті дви­гу­на до­зво­ля­ють до­ся­гну­ти ви­щої про­ду­ктив­но­сті агре­га­тів за ниж­чої ви­тра­ти паль­но­го у по­рів­нян­ні із ін­ши­ми тра­кто­ра­ми ана­ло­гі­чної по­ту­жно­сті. До­ка­зом цьо­го є ре­зуль­та­ти ви­про­бу­вань Powermix, про­ве­де­них у Ні­меч­чи­ні сіль­сько­го­спо­дар­ським об’єд­на­н­ням DLG, які не­о­дно­ра­зо­во пу­блі­ку­ва­ли­ся у жур­на­лі PROFI.

Тран­смі­сія. У стан­дар­тній кон­фі­гу­ра­ції тра­кто­ри ці­єї се­рії обла­дна­ні ко­роб­кою пе­ре­ми­ка­н­ня пе­ре­дач QUADRISHIFT без роз­ри­ву по­то­ку по­ту­жно­сті, зі змі­ною пе­ре­дач за до­по­мо­гою кно­пок без по­тре­би ви­жи­ма­н­ня пе­да­лі зче­пле­н­ня. КПП має 4 ав­то­ма­ти­зо­ва­них ді­а­па­зо­ни (ря­ди) та 4 пе­ре­да­чі Powershift, а еле­ктро­гі­драв­лі­чна си­сте­ма змі­ни на­прям­ку ру­ху REVERSHIFT до­зво­ляє пра­цю­ва­ти на 16 пе­ре­дніх і 16 за­дніх пе­ре­да­чах на одна­ко­вій швид­ко­сті. Та­ка КПП за­без­пе­чує рух зі швид­кі­стю 2,1–40 км/год, про­те за по­тре­би ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних опе­ра­цій, що ви­ма­га­ють мен­шої швид­ко­сті, як-от роз­да­ча кор­му на тва­рин­ни­цьких фер­мах, са­ді­н­ня ово­че­вої роз­са­ди то­що, є мо­жли­вість за­мов­ле­н­ня тра­кто­рів із хо­до­змен­шу­ва­чем. При цьо­му кіль­кість пе­ре­дач по­дво­ю­є­ться до 24/24 і до­зво­ляє ру­ха­ти­ся із мі­ні­маль­ною швид­кі­стю від 400 м/год, а це вже зна­чно роз­ши­ряє спектр за­сто­су­ва­н­ня тра­кто­ра.

Гі­драв­лі­чна си­сте­ма. У ба­зо­вій ком­пле­кта­ції тра­кто­ри ма­ють від­кри­ту гі­драв­лі­чну си­сте­му про­ду­ктив­ні­стю 98 л/хв. Три па­ри гі­драв­лі­чних ви­хо­дів по­за­ду тра­кто­ра, мо­жли­вість під’єд­на­н­ня лі­нії без­на­пір­но­го зли­ву до­ста­тні для ро­бо­ти із пе­ре­ва­жною кіль­кі­стю обла­дна­н­ня, однак клі­єнт мо­же також зу­пи­ни­ти ви­бір і на двох па­рах. Крім то­го, є мо­жли­вість вста­нов­ле­н­ня до двох пар гі­дро­ви­хо­дів у пе­ре­дній ча­сти­ні тра­кто­ра.

За­дня три­то­чко­ва на­ві­ска 3-ї ка­те­го­рії ван­та­жо­пі­д­йом­ні­стю 6,9 т спра­ви­ться з будь-яким на­ві­сним об- ла­дна­н­ням для цьо­го кла­су тра­кто­рів, а на­ко­не­чни­ки верх­ньої і ни­жніх тяг із крю­ка­ми та ком­пле­ктом ша­рів (так зва­них «яблук») 3/3 і 3/2 ка­те­го­рії ро­бить її більш уні­вер­саль­ною, да­ю­чи змо­гу швид­ко та лег­ко агре­га­ту­ва­ти­ся із ін­вен­та­рем. Кон­соль управ­лі­н­ня си­сте­мою тя­го­во-по­зи­цій­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня на­ві­ски за­без­пе­чує ма­кси­маль­ну зру­чність та ком­форт. Еле­мен­ти ке­ру­ва­н­ня по­ло­же­н­ням на­ві­ски та ВВП, роз­мі­ще­ні на ко­жно­му із за­дніх крил, по­лег­шу­ють агре­га­ту­ва­н­ня тра­кто­ра із рі­зно­го ро­ду обла­дна­н­ням, за­без­пе­чу­ю­чи при цьо­му без­пе­ку опе­ра­то­ра. Ба­зо­ва ком­пле­кта­ція пе­ред­ба­чає як тя­го­вий брус для ро­бо­ти з важ­ким зна­ря­д­дям, так і ре­гу­льо­ва­ний по ви­со­ті фар­коп. Остан­ній ста­не в на­го­ді при ро­бо­ті з при­че­па­ми та осо­бли­во з обла­дна­н­ням, що має при­ві­дну кар­дан­ну пе­ре­да­чу, роз­та­шо­ва­ну під при­чі­пним при­стро­єм.

За­дній вал від­бо­ру по­ту­жно­сті має два ва­рі­ан­ти швид­ко­сті обер­та­н­ня — 540/1000 та 540/540 ЕСО/1000/1000 ЕСО. Зав­дя­ки режиму ЕСО мо­жна до­сяг­ти сут­тє­вої еко­но­мії па­ли­ва при ро­бо­ті із ВВП, адже 540 обер­тів шлі­це­во­го ва­ла в цьо­му ре­жи­мі до­ся­га­є­ться за 1530, а 1000 обер­тів — за 1550 об./хв ко­лін­ча­то­го ва­лу ДВЗ. Як по­ка­зав до­свід остан­ніх ро­ків, на­ші го­спо­да­рі, що пла­ну­ють ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тра­кто­ра на тва­рин­ни­цьких фер­мах для ро­бо­ти з кор­мо­змі­шу­ва­ча­ми, роз­да­ва­ча­ми кор­мів, роз­ки­да­ча­ми мі­не­раль­них до­брив, ви­би­ра­ють са­ме цю опцію, тим біль­ше й ці­на її не­ви­со­ка. У стан­дар­тній ком­пле­кта­ції тра­кто­ри ма­ють лег­ко­змін­ні хво­сто­ви­ки ВВП на 6, 8 та 21 шліц.

Стру­ктур­не ком­по­ну­ва­н­ня. Тра­кто­ри ці­єї се­рії до­ве­ли ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня у по­лі на оран­ці, куль­ти­ву­ван­ні, вне­сен­ні ор­га­ні­чних та мі­не­раль­них до­брив, сів­бі, при­го­ту­ван­ні та роз­да­чі кор­мів, на­ван­та­жу­валь­но-роз­ван­та­жу­валь­них ро­бо­тах, адже ма­ють: дов­гу ко­лі­сну ба­зу, що ста­но­вить 2820 мм; іде­аль­ний роз­по­діл ва­ги — без про­ти­ваг спів­від­но­ше­н­ня між ося­ми 54/46%; ши­ро­кі мо­жли­во­сті ба­ла­сту­ва­н­ня в ме­жах 5926–6700 кг та ма­кси­маль­но допу­сти­му ва­гу 9250 кг. Вста­нов­ле­н­ня пе­ре­дньої 3-то­чко­вої на­ві­ски ван­та­жо­пі­д­йом­ні­стю 3,3 т, ва­ла від­бо­ру по­ту­жно­сті (1000 об./хв) та двох до­да­тко­вих пе­ре­дніх гі­дро­ви­хо­дів до­зво­ляє пра­цю­ва­ти не ли­ше із за­дньо-, а й із пе­ре­дньо­на­ві­сним обла­дна­н­ням чи їх ком­бі­на­ці­я­ми.

З огля­ду на при­ро­дно-клі­ма­ти­чні умо­ви Укра­ї­ни ком­па­нія про­по­нує для ко­жної мо­де­лі свій ти­по­ро­змір ко­ліс, який пов­ною мі­рою пе­ре­дає тя­го­ву по­ту­жність на по­верх­ню по­ля. Про­те по­ку­пець віль­ний ви­би­ра­ти як ти­по­ро­змір ко­ліс ши­ри­ною від 380 до 650 мм, так і їх ви­ро­бни­ка. Зав­дя­ки роз­бір­ній кон­стру­кції ди­сків ши­ри­на ко­лії тра­кто­ра мо­же змі­ню­ва­ти­ся в ме­жах від 1500 до 2200 мм, а за по­тре­би ін­шої ши­ри­ни ко­лії бу­дуть за­про­по­но­ва­ні не­стан­дар­тні рішення. Кут по­во­ро­ту ко­ліс 55° за­без­пе­чує змен­ше­н­ня ра­ді­у­су роз­во­ро­ту до 4,85 м, що при дов­жи­ні 5,15 м ро­бить ARION 640C на­йма­нев­ре­ні­шим у сво­є­му кла­сі. На­ві­га­цій­ні си­сте­ми від CLAAS зна­чно під­ви­щу­ють про­ду­ктив­ність та сту­пінь за­ван­та­же­но­сті тра­кто­ра про­тя­гом до­би, що акту­аль­но при ви­ко­нан­ні ве­сня­но-по­льо­вих ро­біт у сти­слі стро­ки. Ці тра­кто­ри також іде­аль­но при­сто­со­ва­ні і для транс­порт­них ро­біт, але слід пам’ята­ти, що за актив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня на до­ро­гах загального ко­ри­сту­ва­н­ня для транс­пор­ту­ва­н­ня ван­та­жів, за­галь­на ма­са яких ра­зом із при­че­пом мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти по­ло­ви­ну ма­си тра­кто­ра, їх не­об­хі­дно за­мов­ля­ти (чи до­обла­дна­ти) пнев­ма­ти­чни­ми або гі­драв­лі­чни­ми галь­ма­ми для при­че­па.

Без­пе­чний при об­при­ску­ван­ні, зру­чний на фер­мі. Про­сто­ра гер­ме­ти­чна ком­фор­тна ка­бі­на із си­сте­мою кон­ди­ці­ю­ва­н­ня та ре­цир­ку­ля­ції по­ві­тря ро­бить пра­цю тра­кто­ри­ста під час опе­ра­цій вне­се­н­ня за­со­бів за­хи­сту ро­слин без­пе­чною, а вста­нов­ле­н­ня до­да­тко­вих ву­гіль­них філь­трів ще біль­ше за­хи­ща­ють його здо­ров’я. За­для під­ви­ще­н­ня комфорту опе­ра­то­ра до­сту­пна пов­на ре­гу­льо­ва­на амор­ти­за­ція ка­бі­ни, і, як ви­яви­ло­ся, ця опція є до­сить по­пу­ляр­ною в Укра­ї­ні. Зав­дя­ки чо­ти­рьом то­чкам амор­ти­за­ції ка­бі­на пов­ні­стю ізо­льо­ва­на від транс­мі­сії, то­му ме­ха­ні­за­тор не втом­лю­є­ться від по­стій­них ко­ли­вань, ві­бра­ції, його про­ду­ктив­ність зро­стає, і на­віть після за­кін­че­н­ня ро­бо­чої змі­ни він пов­ний енер­гії.

Фрон­таль­ний на­ван­та­жу­вач. За не­ве­ли­кої кіль­ко­сті на­ван­та­жу­валь­но-роз­ван­та­жу­валь­них ро­біт чи бра­ку пра­ців­ни­ків вар­то роз­гля­ну­ти мо­жли­вість вста­нов­ле­н­ня на ARION 640C фрон­таль­но­го на­ван­та­жу­ва­ча, зна­чно за­оща­див­ши при цьо­му на при­дбан­ні са­мо­хі­дної те­ле­ско­пі­чної ма­ши­ни. Для ці­єї мо­де­лі тра­кто­ра CLAAS ре­ко­мен­дує дві свої мо­де­лі — FL150 та про­сті­шу FL120CP. Ці на­ван­та­жу­ва­чі ма­ють ма­кси­маль­ну висоту до ни­жньої кром­ки ков­ша в го­ри­зон­таль­но­му по­ло­жен­ні 4,35 та 3,90 м, пі­ді­ймаль­не зу­си­л­ля в то­чці по­во­ро­ту ро­бо­чо­го ор­га­ну на рівні ґрун­ту — 3,43 та 2,40 т від­по­від­но. Зав­дя­ки си­сте­мам швид­ко­роз’єм­них крі­плень фрон­таль­но­го на­ван­та­жу­ва­ча та гі­драв­лі­чних лі­ній час, не­об­хі­дний на його під’єд­на­н­ня/від’єд­на­н­ня, ста­но­вить ли­ше 29 се­кунд. Ін­те­гро­ва­ний в гі­драв­лі­чну си­сте­му гі­дро­а­ку­му­ля­тор ма­кси­маль­но ком­пен­сує ди­на­мі­чні на­ван­та­же­н­ня та ві­бра­цію, убез­пе­чу­ю­чи ме­ха­ні­чні кон­стру­кції тра­кто­ра та на­ван­та­жу­ва­ча від по­ло­мок, що мо­жуть з’яви­ти­ся з ча­сом. Ін­те­гро­ва­ний еле­ктро­гі­драв­лі­чний чи ме­ха­ні­чний джой­стик ке­ру­ва­н­ня на­ван­та­жу­ва­чем та ши­ро­ка ко­лі­сна ба­за пе­ре­дньої осі до­да­ють про­ду­ктив­но­сті в ро­бо­ті, впев­не­но­сті та ста­біль­но­сті у ви­ко­нан­ні на­ван­та­жу­валь­но-роз­ван­та­жу­валь­них ро­біт. Для на­ван­та­жу­ва­чів CLAAS про­по­нує 18 ти­пів змін­них ро­бо­чих ор­га­нів.

Ефе­ктив­ний у за­го­тів­лі кор­мів. ARION 640C також іде­аль­но підходять і для кор­мо­за­го­ті­вель­них ро­біт, чу­до­во пра­цю­ють із агре­га­та­ми CLAAS. При ко­со­ви­ці ста­не в на­го­ді ви­со­ко­про­ду­ктив­на ком­бі­на­ція ко­са­рок DISCO 8500 Trend та DISCO 3200F, яка за­без­пе­чить ро­бо­чу ши­ри­ну 8,3 м! За мен­шої про­ду­ктив­но­сті на­ші агра­рії ви­ко­ри­сто­ву­ють за­дньо­на­ві­сну ко­сар­ку з валь­цьо­вим кон­ди­ціо­не­ром DISCO 2750 RC або ж при­чі­пну ко­сар­ку з цен­траль­ним роз­мі­ще­н­ням тя­го­во­го бру­са DISCO 3200 TRC. Обидві ма­ши­ни ма­ють валь­цьо­вий кон­ди­ціо­нер та ро­бо­чу ши­ри­ну 3 м. Гра­блі VOLTO 800 ро­бо­чою ши­ри­ною 7,7 м та вал­ко­утво­рю­вач LINER 1750 чи LINER 800 twin з ро­бо­чою ши­ри­ною 8,0 та 7,5 м від­по­від­но до­пов­нять те­хно­ло­гі­чний лан­цюг. Які­сно пі­ді­бра­ти та спре­су­ва­ти мо­жна за до­по­мо­гою ру­лон­но­го прес-під­би­ра­ча зі змін­ною ка­ме­рою VARIANT 370, або про­сті­ши­ми ROLLANT 340 RC чи ROLLANT 260 із не­змін­ною ка­ме­рою пре­су­ва­н­ня. Якщо по­трі­бна ви­ща про­ду­ктив­ність, ARION 640C вар­то агре­га­ту­ва­ти із тю­ко­вим пре­спі­дби­ра­чем QUADRANT 2100.

Всі зга­да­ні мо­жли­во­сті цих тра­кто­рів ста­ють у на­го­ді й ко­му­наль­ним слу­жбам міст та сіл про­тя­гом всьо­го ро­ку — при­би­ра­н­ня сні­гу, під­мі­та­н­ня ву­лиць, до­гляд за узбіч­чя­ми доріг, ри­т­тя тран­шей та ін. А най­біль­ший на рин­ку на­бір стан­дар­тних і до­да­тко­вих опцій, які важ­ко на­віть пе­ре­лі­чи­ти в одній стат­ті, до­зво­ляє при­сто­су­ва­ти ці мо­де­лі тра­кто­рів практично для будь-яких ви­ро­бни­чих по­треб.

Де­таль­ні­шу ін­фор­ма­цію — про ці­но­ву про­по­зи­цію, ре­ко­мен­да­ції що­до під­бо­ру обла­дна­н­ня, про­гра­ми та фі­нан­со­ві умо­ви при­дба­н­ня тра­кто­рів, умо­ви по­дов­же­ної га­ран­тії — за­пи­туй­те у най­ближ­чо­го до вас ди­ле­ра CLAAS.

При­го­ту­ва­н­ня та роз­да­ча кор­му з TRIOLET SOLOMIX SM2-24, Чер­ні­гів­ська обл.

В за­ле­жно­сті від умов, тра­ктор агре­га­ту­є­ться із 4-х та 5-ти -кор­пу­сни­ми плу­га­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.