IT-мо­дель для агро­го­спо­дар­ства

AgroMarket - - ДОСВІД - Пе­тро МЕЛЬ­НИК, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Agricom Group Оле­ксандр КОПНЯК, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ін­фор­ма­цій­них си­стем управ­лі­н­ня Agricom Group

Ін­фор­ма­цій­ні те­хно­ло­гії по­ту­жно ін­те­гру­ва­ли­ся в на­ше жи­т­тя. Ни­ні за­про­ва­дже­н­ня ін­но­ва­цій стає де­да­лі акту­аль­ні­шим. В аграр­ній га­лу­зі вони до­зво­ля­ють опти­мі­зу­ва­ти про­це­си й ефе­ктив­но ке­ру­ва­ти бі­зне­сом, осо­бли­во якщо ком­па­нія ба­га­то­га­лу­зе­ва й має ши­ро­ку гео­гра­фію. Оскіль­ки ри­нок про­по­нує ве­ли­че­зну кіль­кість ІТ-рі­шень для ав­то­ма­ти­за­ції ке­ру­ва­н­ня, вкрай ва­жли­вим є не ли­ше їх упро­ва­дже­н­ня, а й на­ла­го­дже­н­ня вза­єм­ної ін­те­гра­ції між усі­ма си­сте­ма­ми.

Про­тя­гом кіль­кох остан­ніх ро­ків ко­ман­да Agricom Group успі­шно ре­а­лі­зу­ва­ла низ­ку про­е­ктів із упро­ва­дже­н­ня ав­то­ма­ти­зо­ва­них си­стем ке­ру­ва­н­ня бі­знес-про­це­са­ми. Ста­ви­ла­ся ам­бі­цій­на стра­те­гі­чна ціль — здо­бу­ти пов­ний кон­троль над усі­ма го­спо­дар­ськи­ми про­це­са­ми й під­роз­ді­ла­ми ба­га­то­га­лу­зе­вої та гео­гра­фі­чно роз­рі­зне­ної гру­пи ком­па­ній зі зба­лан­со­ва­ним роз­по­ді­лом фун­кцій між під­при­єм­ства­ми та ком­па­ні­єю, що здійснює ке­рів­ни­цтво.

Як на­слі­док, ни­ні ком­па­нія має най­су­ча­сні­шу ав­то­ма­ти­зо­ва­ну кор­по­ра­тив­ну си­сте­му ке­ру­ва­н­ня. Фун­кціо­нал си­сте­ми бе­ре на себе всі ета­пи ке­ру­ва­н­ня: стра­те­гі­чне та та­кти­чне пла­ну­ва­н­ня, облік фа­кти­чних опе­ра­цій та по­ту­жний ін­стру­мен­та­рій бі­знес-ана­лі­ти­ки. Фі­зи­чно агре­го­ва­на си­сте­ма скла­да­є­ться з кон­гло­ме­ра­ту окре­мих су­ча­сних ІТ-рі­шень, об’єд­на­них у мо­но­лі­тну си­сте­му, яка що­хви­ли­ни ге­не­рує по­ту­жну хма­ру управ­лін­ської ін­фор­ма­ції за всі­ма на­пря­ма­ми ді­яль­но­сті.

Пиль­ну ува­гу бу­ло при­ді­ле­но впро­ва­джен­ню ав­то­ма­ти­зо­ва­них ін­стру­мен­тів ке­ру­ва­н­ня са­ме лан­цю­га­ми бі­знес-про­це­сів ви­ро­щу­ва­н­ня, транс­пор­ту­ва­н­ня та збе­рі­га­н­ня про­ду­кції ро­слин­ни­цтва. Ав­то­ма­ти­зу­ва­ли та­кі кри­ти­чні для су­ча­сно­го ро­слин­ни­цтва фун­кції, як ке­ру­ва­н­ня зе­мель­ним бан­ком і кон­ту­ра­ми по­лів, пла­ну­ва­н­ня та кон­троль ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних карт куль­тур, опе­ра­тив­ний кон­троль обро­бі­тку ґрун­ту, ро­бо­ти сіль­гос­пте­хні­ки, агре­га­тів і ме­ха­ні­за­то­рів, опе­ра­тив­ний кон­троль за вне­се­н­ням на­сі­н­ня, до­брив і за­со­бів за­хи­сту, над ви­тра­та­ми диз­па­ли­ва, збо­ру вро­жаю та транс­пор­ту­ва­н­ня до місць збе­рі­га­н­ня, всіх опе­ра­цій еле­ва­тор­но­го збе­рі­га­н­ня.

Із са­мо­го по­ча­тку впро­ва­дже­н­ня на­го­ло­шу­ва­ло­ся на опе­ра­тив­но­сті отри­ма­н­ня управ­лін­ської ін­фор­ма­ції: ни­ні всі ке­рів­ни­ки — від го­лов­но­го агро­но­ма, ке­рів­ни­ка кла­сте­ра й до ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Agricom Group — отри­му­ють пов­ну де­та­лі­зо­ва­ну ін­фор­ма­цію за всі­ма го­спо­дар­ськи­ми опе­ра­ці­я­ми «за вчо­ра» до 12 год по­то­чно­го дня. До то­го ж не ви­ко­ри­сто­ву­є­ться жо­дних роз­дру­кі­вок, еле­ктрон­них ли­стів, те­ле­фон­них дзвін­ків. Існує єди­на ін­фор­ма­цій­на комп’ютер­на си­сте­ма, єди­не ві­кно ке­ру­ва­н­ня, з якого весь бі­знес ви­дно як на до­ло­ні. Крім цьо­го, ке­рів­ни­ку не по­трі­бно бу­ти прив’яза­ним до ро­бо­чо­го мі­сця. Не­має зна­че­н­ня, де ви пе­ре­бу­ва­є­те — в по­лі, офі­сі, до­ро­зі чи на ді­ло­вій зу­стрі­чі. Якщо з ва­ми смар­тфон чи план­шет, то ви так са­мо отри­му­є­те пов­ну ін­фор­ма­цію. Це дає ве­ли­че­зну пе­ре­ва­гу та мо­жли­вість ди­стан­цій­но «три­ма­ти ру­ку на пуль­сі».

Ще один по­ту­жний ін­стру­мент ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми ке­ру­ва­н­ня — це вмі­н­ня ви­яв­ля­ти уні­каль­ну управ­лін­ську ін­фор­ма­цію, яка не до­сту­пна зви­чай­ним си­сте­мам. Та­ку мо­жли­вість ком­па­нія отри­ма­ла після впро­ва­дже­н­ня най­су­ча­сні­шої у сві­ті про­гра­ми бі­знес-ана­лі­ти­ки. Зав­дя­ки цьо­му те­пер є мо­жли­вість від­сте­жи­ти

при­хо­ва­ні зв’яз­ки й за­ле­жно­сті, ска­жі­мо, ди­на­мі­ки вро­жай­но­сті від ви­ко­ри­ста­н­ня кон­кре­тно­го ґрун­то­об­ро­бно­го агре­га­та, на­сі­н­ня, за­со­бу за­хи­сту або ж, на­при­клад, спро­гно­зу­ва­ти ви­тра­ти паль­но­го внаслідок за­сто­су­ва­н­ня від­ра­зу кіль­кох сіль­го­спма­шин.

Са­ме ця си­сте­ма мо­же будь-якої се­кун­ди на­да­ти ви­чер­пну ін­фор­ма­цію по ко­жно­му окре­мо­му по­лю: його пло­щу й сі­во­змі­ну за остан­ні кіль­ка ро­ків, що по­сі­я­но ни­ні, за якою те­хно­ло­гі­чною кар­тою, з якою нор­мою, якою те­хні­кою й агре­га­том, яка те­хні­ка та агре­гат пра­цю­ва­ли по обро­бі­тку ґрун­ту, по яких лис­тках ме­ха­ні­за­то­ра, які ме­ха­ні­за­то­ри пра­цю­ва­ли, скіль­ки вро­жаю зі­бра­ли, яки­ми ком­бай­на­ми, у які ма­ши­ни за­ван­та­жи­ли, коли ма­ши­ни роз­ван­та­жи­ли на еле­ва­то­рі, які по­ка­зни­ки во­ло­ги, сміт­тє­вої до­мі­шки, яка за­лі­ко­ва ва­га. Ін­фор­ма­ція по­тра­пить до від­по­від­аль­ної осо­би без єди­но­го па­пір­ця та в будь-яко­му мі­сці зем­ної ку­лі. До­ступ ор­га­ні­зо­ва­но че­рез ін­тер­нет, що до­зво­ляє пов­ні­стю кон­тро­лю­ва­ти, ко­му на­да­є­ться ін­фор­ма­ція.

В умо­вах ке­ру­ва­н­ня ба­га­то­га­лу­зе­вою ком­па­ні­єю, яка об’єд­нує чи­ма­ло під­при­ємств рі­зно­го про­фі­лю, та­ка мо­жли­вість є ду­же до­ре­чною. Ефе­ктив­ність ухва­ле­н­ня рі­шень, що ба­зу­ю­ться на отри­ма­ній та­ким чи­ном ін­фор­ма­ції, є в ра­зи ви­щою зав­дя­ки опе­ра­тив­но­сті й пов­но­ті мо­жли­во­стей. Ро­бо­че мі­сце фа­хів­ця не обме­жу­є­ться пев­ним офі­сом. Він має до­ступ до сво­їх ро­бо­чих ма­те­рі­а­лів і до­ку­мен­тів на­віть у від­ря­джен­ні. Що­хви­ли­ни, у будь-який час до­би ме­не­джмент отри­мує то­чну та пов­ну ін­фор­ма­цію що­до ста­ну під­при­ємств. В он­лайн-ре­жи­мі мо­жна сте­жи­ти, ска­жі­мо, за чер­га­ми на еле­ва­тор­них ком­пле­ксах, що до­зво­ляє опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти й за­по­біг­ти мо­жли­вим за­трим­кам при­йма­н­ня ав­то­транс­пор­ту.

Крім то­го, ци­фро­ві те­хно­ло­гії на ви­ро­бни­цтві ві­ді­гра­ють роль за­по­бі­жни­ка не­нав­ми­сних по­ми­лок (на­при­клад, у ве­ден­ні облі­ку то­вар­но-ма­те­рі­аль­них цін­но­стей) й уне­мо­жлив­лю­ють роз­кра­да­н­ня (ска­жі­мо, па­лив­но-ма­стиль­них ма­те­рі­а­лів, оскіль­ки на­віть в ба­ку для паль­но­го його кіль­кість кон­тро­лю­є­ться при­ла­да­ми що­до рів­но­мір­но­сті ви­трат і від­по­від­но­сті його ре­аль­но­му про­бі­гу).

За­про­ва­дже­н­ня но­вих, які­сні­ших рі­шень не­мо­жли­ве без де­таль- но­го ана­лі­зу. Щоб ви­зна­чи­ти­ся, яким чи­ном по­лі­пши­ти ді­яль­ність за пев­ним на­пря­мом, ме­не­джмент ком­па­нії пе­ред­усім ви­зна­чає слабкі та силь­ні мі­сця, а вже після цьо­го роз­гля­дає пев­ні ва­рі­ан­ти рі­шень. Без ав­то­ма­ти­за­ції про­це­сів отри­ма­ти то­чну кар­ти­ну важ­ко. Щоб під­ви­щи­ти то­рік ефе­ктив­ність транс­порт­ної ло­гі­сти­ки, в Agricom Group до­кла­дно ви­вчи­ли всі тон­ко­щі те­хно­ло­гі­чних про­це­сів, їх від­мін­но­сті та спе­ци­фі­ку окре­мо для ко­жно­го кла­сте­ра. В ре­зуль­та­ті бу­ло за­про­ва­дже­но низ­ку по­зи­тив­них змін, а, на­при­клад, зав­дя­ки три­лан­ко­вій схе­мі зби­ра­н­ня вро­жаю ви­тра­ти на ло­гі­сти­ку зни­зи­ли­ся на 20%.

Agricom Group Management Information System

1. Кор­по­ра­тив­на си­сте­ма вну­трі­шніх ко­му­ні­ка­цій

Основ­ний ін­стру­мент еле­ктрон­но­го до­ку­мен­то­обі­гу в ком­па­нії, що роз­ши­ре­ний фун­кці­я­ми по­го­дже­н­ня до­ку­мен­та­ції, по­ста­нов­ки та ви­ко­на­н­ня зав­дань, облі­ку ро­бо­чо­го ча­су, кор­по­ра­тив­ної ба­зи знань. Мо­жли­вість на­пи­са­н­ня по­ві­дом­лень, на­яв­ність «жи­вої стрі­чки», ча­ту й ін­ші ви­ди опе­ра­тив­но­го спіл­ку­ва­н­ня є більш ніж акту­аль­ни­ми для Agricom Group че­рез зна­чну те­ри­то­рі­аль­ну роз­рі­зне­ність стру­ктур­них під­роз­ді­лів, а також не­об­хі­дність пра­цю­ва­ти «в по­лях». Крім то­го, та­кі під­хо­ди до­зво­ля­ють зве­сти до мі­ні­му­му ви­ко­ри­ста­н­ня па­пе­ру для вну­трі­шньо­го до­ку­мен­то­обі­гу.

2. Кор­по­ра­тив­на си­сте­ма бі­зне­с­ана­лі­зу

Її умов­но мо­жна на­зва­ти вер­хів­кою айс­бер­га Agricom Group Management Information System. Це — ін­стру­мент ди­на­мі­чної оброб­ки та ві­зу­а­лі­за­ції ма­си­вів ін­фор­ма­ції, що отри­ма­ні від ін­ших си­стем і баз да­них. Акту­аль­ні зві­ти що­до си­ту­а­ції в ком­па­нії фор­му­ю­ться в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су. Фун­кціо­на­лом си­сте­ми по­слу­го­ву­ю­ться агро­но­ми, фі­нан­си­сти, ін­же­не­ри, ло­гі­сти та, зро­зумі­ло, ви­ще ке­рів­ни­цтво. З упро­ва­дже­н­ням ці­єї си­сте­ми вда­ло­ся отри­ма­ти ін­стру­мент, який, ба­зу­ю­чись на рі­зно­ма­ні­тних ти­пах вхі­дних да­них, ана­лі­зує їх і ви­во­дить ці­лі­сну ін­фор­ма­цій­ну кар­ти­ну.

3. Кор­по­ра­тив­на тран­за­кцій­на си­сте­ма

Як і в більшості ком­па­ній, іде­ться про до­бре ві­до­му «1С», але мо­ди­фі­ко­ва­ну й ада­пто­ва­ну під по­тре­би ком­па­нії. Це ба­за да­них усіх го­спо­дар­ських опе­ра­цій ком­па­нії. При­чо­му ма­є­ться на ува­зі не ли­ше пе­ре­мі­ще­н­ня ко­штів за ку­пів­лю чи продаж, а й рух основ­них за­со­бів й ін­ших акти­вів у під­при­єм­ствах гру­пи. На осно­ві вне­се­них да­них си­сте­ма до­зво­ляє ви­ко­ну­ва­ти опе­ра­тив­не ке­ру­ва­н­ня пев­ни­ми фун­кці­я­ми (ви­тра­ти гро­шо­вих ко­штів, про­да­жі, фор­му­ва­ти рі­зно­ма­ні­тні зві­ти: бух­гал­тер­ські, по­да­тко­ві, управ­лін­ські то­що). Окре­мою фун­кціо­наль­ною скла­до­вою є облік ро­бо­чо­го ча­су пер­со­на­лу та те­хні­чних ре­сур­сів, ве­де­н­ня зар­пла­тних про­е­ктів то­що.

4. Кор­по­ра­тив­на си­сте­ма ві­део­на­гля­ду за акти­ва­ми

Си­сте­ма об’єд­нує дві фун­кції на­пря­му без­пе­ки. Фі­зи­чно­го до­сту­пу, що до­зво­ляє іден­ти­фі­ку­ва­ти пра­ців­ни­ка та за­ле­жно від його по­треб обме­жу­ва­ти чи на­да­ва­ти до­ступ до кон­кре­тних об’єктів і фі­ксу­ва­ти час. Ро­бо­та ка­мер спо­сте­ре­же­н­ня. До­ступ до ін­фор­ма­ції із си­сте­ми ві­део­на­гля­ду є ці­ло­до­бо­вим і не прив’яза­ний до кон­кре­тно­го ро­бо­чо­го мі­сця. Уві­йшов­ши в пер­со- наль­ний ка­бі­нет на ін­тер­нет-сай­ті, від­по­від­аль­ний спе­ці­а­ліст мо­же пе­ре­гля­да­ти он­лайн-кар­тин­ку з ка­мер, які пе­ре­бу­ва­ють у його ве­ден­ні. Також в ра­зі по­тре­би є до­ступ до за­пи­са­но­го архіву.

5. Кор­по­ра­тив­на си­сте­ма GPSмо­ні­то­рин­гу те­хні­ки, агре­га­тів й ав­то­транс­пор­ту

Апа­ра­тна ча­сти­на — це за­со­би, що вста­нов­лю­ю­ться на те­хні­ку: ав­то­транс­порт, ком­бай­ни, тра­кто­ри й агре­га­ти. При­стрій спо­сте­ре­же­н­ня за ру­хо­мим об’єктом із вбу­до­ва­ни­ми да­тчи­ка­ми GPS, рів­ня па­ли­ва та GSM-пе­ре­да­ва­чем на­дій­но фі­ксу­є­ться на ко­жній оди­ни­ці ру­хо­мо­го скла­ду. Зі­бра­ні да­ні в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су пе­ре­да­ю­ться на цен­траль­ний сер­вер для оброб­ки за до­по­мо­гою про­грам­ної ча­сти­ни. Це до­зво­ляє фор­му­ва­ти опе­ра­тив­ні зві­ти що­до мар­шру­тів слі­ду­ва­н­ня, ви­ко­ри­ста­н­ня па­ли­ва, облі­ку ро­бо­чо­го ча­су та ви­ко­на­ної ро­бо­ти. Крім то­го, ін­фор­ма­цій­на си­сте­ма за­без­пе­чує ві­зу­а­лі­за­цію ру­хо­мих об’єктів на тлі кон­ту­рів по­лів й об’єктів не­ру­хо­мо­сті зав­дя­ки вза­єм­ній ін­те­гра­ції із си­сте­ма­ми ке­ру­ва­н­ня сіль­го­спу­гі­д­дя­ми.

6. Кор­по­ра­тив­на си­сте­ма ке­ру­ва­н­ня ро­слин­ни­цтвом: • гео­ін­фор­ма­цій­на си­сте­ма ке

ру­ва­н­ня зе­мель­ним бан­ком • си­сте­ма ке­ру­ва­н­ня аграр­ни­ми

те­хно­ло­гі­я­ми Основ­ни­ми ко­ри­сту­ва­ча­ми цих си­стем є пра­ців­ни­ки зе­мель­но­го від­ді­лу, де­пар­та­мен­ту ло­гі­сти­ки та де­пар­та­мен­ту ви­ро­бни­цтва й розвитку сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Весь ма­сив да­них що­до зе­мель і ро­бо­ти на них збе­рі­га­є­ться й обро­бля­є­ться для мо­жли­во­сті пла­ну­ва­н­ня, опе­ра­тив­но­го та пла­но­во­го ке­ру­ва­н­ня й зві­тно­сті, що фор­му­є­ться на осно­ві істо­ри­чних да­них за той чи ін­ший пе­рі­од. Ба­за да­них зе­мель­но­го бан­ку з мо­жли­ві­стю обмі­ну да­ни­ми з «1С» вклю­чає ві­зу­а­лі­за­цію карт по­лів на осно­ві до­го­во­рів про орен­ду, а ши­ро­кий ді­а­па­зон фун­кцій до­зво­ляє отри­му­ва­ти ви­бір­ки за за­да­ни­ми па­ра­ме­тра­ми. Си­сте­ма ке­ру­ва­н­ня аграр­ни­ми те­хно­ло­гі­я­ми, що вклю­чає ба­зу па­спор­тів по­лів і те­хно­ло­гі­чних карт ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур, є основ­ним ін­стру­мен­том пла­ну­ва­н­ня, кон­тро­лю й ке­ру­ва­н­ня ро­слин­ни­цтвом.

7. Кор­по­ра­тив­ні си­сте­ми управ­лі­н­ня фі­нан­са­ми: • кор­по­ра­тив­на си­сте­ма пла­ну

ва­н­ня та бю­дже­ту­ва­н­ня • кор­по­ра­тив­на си­сте­ма фі­нан

со­вої зві­тно­сті Фі­нан­со­ве пла­ну­ва­н­ня та зві­тність є ду­же ва­жли­вим для бу­дья­ко­го під­при­єм­ства, а от­же, і вкрай ва­жли­вим є впро­ва­дже­н­ня зру­чних і ефе­ктив­них ін­стру­мен­тів для їх ве­де­н­ня. На ба­зі текс­то­вих ре­да­кто­рів у нас ре­а­лі­зо­ва­но рішення для пра­ців­ни­ків фі­нан­со­вої сфе­ри: си­сте­ми бю­дже­ту­ва­н­ня та зві­тно­сті, що вза­єм­но ін­те­гро­ва­ні з тран­за­кцій­ни­ми си­сте­ма­ми Agricom Group.

8. Кор­по­ра­тив­на си­сте­ма ке­ру­ва­н­ня за­ку­пка­ми

Ди­на­мі­чний роз­ви­ток ком­па­нії ве­де і до збіль­ше­н­ня пар­тне­рів — по­ста­чаль­ни­ків то­ва­рів і по­слуг — для які­сної та вза­є­мо­ви­гі­дної спів­пра­ці, з яки­ми ство­ре­на си­сте­ма за­ку­пок, що пра­цює за прин­ци­пом від­кри­то­го тен­де­ра. В ав­то­ма­ти­чно­му ре­жи­мі опра­цьо­ву­ю­ться за­яв­ки та здій­сню­є­ться від­бір про­по­зи­цій за­ле­жно від по­треб. До оче­ви­дних пе­ре­ваг мо­жуть на­ле­жа­ти про­зо­рість і збіль­ше­н­ня ефе­ктив­но­сті шля­хом мі­ні­мі­за­ції за­лу­че­н­ня люд­ських ре­сур­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.