По­вер­ну­ти ПДВ

AgroMarket - - ДЕ­ТА­ЛІ Й ГО­ЛОВ­НЕ -

Ва­жли­вий акцент! Згі­дно з п. 200.23 По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (ПКУ) су­ми по­да­тку, не від­шко­до­ва­ні пла­тни­кам про­тя­гом ви­зна­че­но­го стро­ку, вва­жа­ю­ться за­бор­го­ва­ні­стю бю­дже­ту з від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ. На су­му та­кої за­бор­го­ва­но­сті на­ра­хо­ву­є­ться пе­ня на рів­ні 120% облі­ко­вої став­ки НБУ, вста­нов­ле­ної на мо­мент ви­ни­кне­н­ня пе­ні, про­тя­гом стро­ку її дії, вклю­ча­ю­чи день по­га­ше­н­ня. І хо­ча не ви­зна­че­но по­ряд­ку на­ра­ху­ва­н­ня пе­ні та ме­ха­ні­зму її ви­пла­ти пла­тни­ко­ві по­да­тку, однак, імо­вір­но, її ра­зом із ПДВ та­ки вда­сться стя­гну­ти в су­до­во­му по­ряд­ку.

Але як ви­ко­на­ти від­по­від­не рі­ше­н­ня су­ду? Щой­но во­но на­би­рає чин­но­сті, пла­тник по­да­тку має звер­ну­ти­ся до ка­зна­чей­ства й по­да­ти (1) за­яву про ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня із за­зна­че­н­ням ре­кві­зи­тів бан­ків­сько­го ра­хун­ка, на який слід пе­ре­ра­ху­ва­ти ко­шти; (2) від­по­від­не су­до­ве рі­ше­н­ня; (3) ори­гі­нал ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­та (п. 6 По­ряд­ку ви­ко­на­н­ня рі­шень про стя­гне­н­ня ко­штів дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів або бор­жни­ків ( да­лі — По­ря­док ви­ко­на­н­ня рі­шень), за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Ка­бмі­ну від 03.08.2011 №845). Ва­жли­во за­фі­ксу­ва­ти, які са­ме до­ку­мен­ти по­да­но та да­ту їх по­да­н­ня. То­му ре­ко­мен­ду­є­мо по­да­ва­ти ви­ще­вка­за­ні до­ку­мен­ти із су­про­від­ним ли­стом. Упов­но­ва­же­ний пра­ців­ник ка­зна­чей­ства зо­бов’яза­ний на та­ко­му су­про­від­но­му ли­сті за­зна­чи­ти да­ту над­хо­дже­н­ня до­ку­мен­тів і вхі­дний но­мер (абзац пер­ший п. 8 По­ряд­ку ви­ко­на­н­ня рі­шень, за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Ка­бмі­ну від 03.08.2011 №845).

Да­лі на­сту­пне за­пи­та­н­ня: у які стро­ки ка­зна­чей­ство має пе­ре­ра­ху­ва­ти су­ми ПДВ пла­тни­ку по­да­тків — у строк, що ви­зна­че­ний для до­бро­віль­но­го ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень, чи в строк, ви­зна­че­ний ПКУ для пе­ре­ра­ху­ва­н­ня сум ПДВ?

Чі­ткої від­по­віді на це за­пи­та­н­ня не­має, оскіль­ки стро­ки здій­сне­н­ня та­ких пе­ре­ра­ху­вань ка­зна­чей­ством за­ко­но­дав­ством не вре­гу­льо­ва­но. Згі­дно з пун­ктом 200.13 ПКУ ка­зна­чей­ство має пе­ре­ра­ху­ва­ти ко­шти з бю­дже­тно­го ра­хун­ка на по­то­чний бан­ків­ський ра­ху­нок пла­тни­ка по­да­тку в об­слу­го­ву­ю­чо­му бан­ку про­тя­гом п’яти опе­ра­цій­них днів пі­сля отри­ма­н­ня ви­снов­ку ор­га­ну фі­скаль­ної слу­жби. Втім, у на­шій си­ту­а­ції ви­сно­вок по­да­тко­вої бу­де від­су­тнім, оскіль­ки бю­дже­тне від­шко­ду­ва­н­ня при­су­дже­не за су­до­вим рі­ше­н­ням. Строк для до­бро­віль­но­го ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду ста­но­вить не біль­ше як 7 днів із мо­мен­ту ви­не­се­н­ня по­ста­но­ви про від­кри­т­тя ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня (абзац дру­гий ч. 2 ст. 25 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» від 21.04.1999 № 606-XIV). Якщо в по­ста­но­ві су­ду за­до­во­ле­но по­зов­ну ви­мо­гу що­до без­по­се­ре­дньо­го стя­гне­н­ня сум ПДВ з бю­дже­ту, то має бу­ти без­спір­не спи­са­н­ня ко­штів, яке здій­сню­є­ться ви­клю­чно Ка­зна­чей­ством (пп. 6 п. 16 По­ряд­ку ви­ко­на­н­ня рі­шень, за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Ка­бмі­ну від 03.08.2011 №845).

Слід спра­ве­дли­во за­ува­жи­ти, що якщо для здій­сне­н­ня без­спір­но­го спи­са­н­ня ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту по­трі­бні до­да­тко­ві ко­шти по­над об­сяг від­по­від­них бю­дже­тних при­зна­чень, то ка­зна­чей­ство від­кла­дає без­спір­не спи­са­н­ня ко­штів дер­жав­но­го бю­дже­ту та по­нов­лює йо­го з да­ти на бра­н­ня чин­но­сті за­ко­ном про вне­се­н­ня змін до за­ко­ну про Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни (п. 49 По­ряд­ку ви­ко­на­н­ня рі­шень, за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Ка­бмі­ну від 03.08.2011 №845). Це озна­чає, що чин­ним за­ко­но­дав­ством не ли­ше не вре­гу­льо­ва­ні чі­ткі стро­ки для здій­сне­н­ня та­ких пе­ре­ра­ху­вань, а й пе­ред­ба­че­но мо­жли­вість «від­кла­сти» від­шко­ду­ва­н­ня сум ПДВ, якщо в дер­жа­ви бра­кує ко­штів для здій­сне­н­ня та­ко­го від­шко­ду­ва­н­ня.

Без­за­пе­ре­чно, ухва­ла ВА­СУ від 04.02.2016 у спра­ві №К/800/44985/15 вчи­ни­ла «пе­ре­во­рот» су­до­вої пра­кти­ки, вста­но­вив­ши, що пла­тник по­да­тків має пра­во на без­по­се­ре­днє стя­гне­н­ня су­ми за­бор­го­ва­но­сті з Дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни. Ра­зом із тим про­це­ду­ра здій­сне­н­ня без­спір­но­го спи­са­н­ня ко­штів із дер­жав­но­го бю­дже­ту по­тре­бує де­таль­ні­шо­го за­ко­но­дав­чо­го вре­гу­лю­ва­н­ня. Бо й до­сі не­ма від­по­віді на за­пи­та­н­ня, в які стро­ки ка­зна­чей­ство має пе­ре­ра­ху­ва­ти су­ми ПДВ на ра­ху­нок в бан­ку пла­тни­ку по­да­тків за су­до­вим рі­ше­н­ням і що ро­би­ти, якщо ка­зна­чей­ство не має до­ста­тньо ко­штів для пе­ре­ра­ху­ва­н­ня в пов­но­му об­ся­зі сум ПДВ на ра­ху­нок в бан­ку пла­тни­ку по­да­тків…

Ан­дрі­а­на МАР­ТИ­НІВ, юрист ЮФ «ОМП»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.