Коли кре­ди­тор за­без­пе­че­ний…

AgroMarket - - ПРАВО І ПРАВА -

Вiд яких «не­спо­дiва­нок» пiд час про­це­ду­ри бан­крут­ства агро­пiд­при­єм­ства мо­жна за­сте­рег­ти­ся

Бан­крут­ство — це до­сить зру­чна про­це­ду­ра «ви­ве­де­н­ня май­на», якою ча­сто злов­жи­ва­ють не­до­бро­со­ві­сні бор­жни­ки. На пра­кти­ці не­рід­ко тра­пля­є­ться, що ви­мо­ги за­без­пе­че­них кре­ди­то­рів ли­ша­ю­ться вза­га­лі без за­до­во­ле­н­ня, бо, ска­жі­мо, в бор­жни­ка або вза­га­лі від­су­тні будь-які ко­шти для за­до­во­ле­н­ня ви­мог кре­ди­то­рів, або від­су­тнє май­но, яким ці ви­мо­ги за­без­пе­че­ні. За та­ких об­ста­вин у за­без­пе­че­них кре­ди­то­рів практично не­має ва­рі­ан­тів об­сто­я­ти свої пра­ва. Втім, убез­пе­чи­ти­ся від та­кої пер­спе­кти­ви — ціл­ком ре­аль­но.

Пи­та­н­ня ста­ту­су

Сто­ро­на­ми у спра­ві про бан­крут­ство є бор­жник і кон­кур­сні кре­ди­то­ри. До то­го ж за­без­пе­че­ний кре­ди­тор не є сто­ро­ною, однак є уча­сни­ком спра­ви про бан­крут­ство. Че­рез це слід роз­ме­жо­ву­ва­ти за­без­пе­че­но­го та кон­кур­сно­го кре­ди­то­ра, оскіль­ки їх пра­ва та по­ря­док по­га­ше­н­ня за­бор­го­ва­но­сті від­рі­зня­ю­ться.

Так, згі­дно із За­ко­ном Укра­ї­ни «Про від­нов­ле­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті бор­жни­ка або ви­зна­н­ня його бан­кру­том» (да­лі — За­кон) за­без­пе­че­ним кре­ди­то­ром у про­це­ду­рі бан­крут­ства є кре­ди­тор, ви­мо­ги якого за­без­пе­че­ні за­ста­вою май­на бор­жни­ка (май­но­во­го по­ру­чи­те­ля).

Тоб­то якщо май­но­ві ви­мо­ги кон­кре­тної осо­би без­по­се­ре­дньо до бор­жни­ка пов­ні­стю або час­тко­во за­без­пе­че­ні за­ста­вою май­на цьо­го бор­жни­ка — та­ка осо­ба вва­жа­є­ться за­без­пе­че­ним кре­ди­то­ром. Тре­ба звер­ну­ти ува­гу, що за­без­пе­че­ним кре­ди­то­ром також слід вва­жа­ти осо­бу, ви­мо­ги якої до тре­тьої осо­би за­без­пе­че­но за­ста­вою май­на бор­жни­ка. До то­го ж кон­кур­сний кре­ди­тор — це кре­ди­тор за ви­мо­га­ми до бор­жни­ка, які ви­ни­кли до по­ру­ше­н­ня про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство та ви­ко­на­н­ня яких не за­без­пе­че­но за­ста­вою май­на бор­жни­ка.

Осо­бли­во­сті бан­крут­ства агро­під­при­єм­ства по­ля­га­ють на­сам­пе­ред у скла­ді май­на бор­жни­ка, на яке мо­же бу­ти звер­не­но стя­гне­н­ня. Основ­ну його ма­су ста­но­вить уро­жай — як зі­бра­ний, так і май­бу­тній. Пе­ре­ва­жно са­ме ним за­без­пе­че­но зо­бов’яза­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­сько­го під­при­єм­ства пе­ред кре­ди­то­ром. Також за­без­пе­че­ним кре­ди­то­ром най­ча­сті­ше ви­сту­пає фі­нан­со­ва уста­но­ва (банк).

Основ­ні осо­бли­во­сті ста­ту­су за­без­пе­че­них кре­ди­то­рів у про­це­ду­рі бан­крут­ства про­яв­ля­ю­ться у то­му, що:

• ви­мо­ги за­без­пе­че­но­го кре­ди­то­ра за­без­пе­че­но за­ста­вою бор­жни­ка, і він вклю­ча­є­ться окре­мо до ре­є­стру ви­мог кре­ди­тів;

• за­без­пе­че­ний кре­ди­тор мо­же не звер­та­тись із за­явою про ви­зна­н­ня його та­ким кре­ди­то­ром (роз­по­ря­дник май­на мо­же вклю­чи­ти цьо­го кре­ди­то­ра до ре­є­стру за­без­пе­че­них кре­ди­то­рів на під­ста­ві ві­до­мо­стей із ре­є­стру за­став);

• за­без­пе­че­ні кре­ди­то­ри не є уча­сни­ка­ми збо­рів кре­ди­то­рів і не мо­жуть вхо­ди­ти до ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів;

• ви­мо­ги за­без­пе­че­но­го кре­ди­то­ра за­до­воль­ня­ю­ться шля­хом за­став­ле­но­го май­на;

• за­без­пе­че­ні кре­ди­то­ри ухва­лю­ють рішення про схва­ле­н­ня ми­ро­вої уго­ди з бор­жни­ком; • то­що. Звер­ніть ува­гу! На пра­кти­ці не зав­жди про­сто вста­но­ви­ти на­ле­жність/не­на­ле­жність кон­кре­тної осо­би до за­без­пе­че­них кре­ди­то­рів.

Ось, при­мі­ром, є Бор­жник (проти якого по­ру­ше­на спра­ва про бан­крут­ство), Кре­ди­тор (ви­мо­ги якого за­без­пе­че­но за­ста­вою сіль-

гос­пте­хні­ки, що під­ля­гає ре­є­стра­ції) та По­ру­чи­тель (тре­тя осо­ба, яка по­ру­чи­ла­ся за Бор­жни­ка пе­ред Кре­ди­то­ром). Строк ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань Бор­жни­ка пе­ред Кре­ди­то­ром уже на­став, однак Бор­жник не ви­ко­нує сво­їх зо­бов’язань. По­ру­чи­тель пов­ні­стю по­га­шає борг Бор­жни­ка пе­ред Кре­ди­то­ром. Во­дно­час проти Бор­жни­ка по­ру­шу­є­ться про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство. Пи­та­н­ня: чи бу­де По­ру­чи­тель, який пов­ні­стю ви­ко­нав зо­бов’яза­н­ня Бор­жни­ка пе­ред Кре­ди­то­ром, за­без­пе­че­ним кре­ди­то­ром у про­це­ду­рі бан­крут­ства Бор­жни­ка?

Пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня цьо­го пи­та­н­ня є не­до­ско­на­лим, а пра­кти­ка май­же від­су­тня. Так, про­ана­лі­зу­вав­ши нор­ми чин­но­го за­ко­но­дав­ства та на­яв­ну су­до­ву пра­кти­ку, мо­жна ствер­джу­ва­ти, що у цьо­му ви­пад­ку По­ру­чи­тель бу­де за­без­пе­че­ним кре­ди­то­ром у про­це­ду­рі бан­крут­ства Бор­жни­ка. До По­ру­чи­те­ля, який ви­ко­нав зо­бов’яза­н­ня Бор­жни­ка пе­ред Кре­ди­то­ром, пе­ре­хо­дять всі пра­ва та­ко­го Кре­ди­то­ра (По­ру­чи­тель стає но­вим Кре­ди­то­ром), зокре­ма й ті, що за­без­пе­чу­ва­ли його ви­ко­на­н­ня, а са­ме — зо­бов’яза­н­ня за до­го­во­ром за­ста­ви сіль­гос­пте­хні­ки. Пра­во за­ста­ви від Кре­ди­то­ра до По­ру­чи­те­ля пе­ре­хо­дить са­ме в си­лу за­ко­ну (на­віть не­зва­жа­ю­чи на те, що за­ста­ва сіль­гос­пте­хні­ки бу­де за­ре­є­стро­ва­на за Кре­ди­то­ром). Так са­мо ав­то­ма­ти­чно від­бу­ва­є­ться за­мі­на Кре­ди­то­ра в за­без­пе­че­но­му зо­бов’язан­ні (за основ­ним до­го­во­ром). Практично ви­ни­кне си­ту­а­ція: роз­по­ря­дник май­на вклю­чить Кре­ди­то­ра до ре­є­стру за­без­пе­че­них кре­ди­то­рів від­по­від­но до ін­фор­ма­ції з ре­є­стру за­став, а по­тім вка­за­но­го Кре­ди­то­ра го­спо­дар­ський суд в про­це­ду­рі бан­крут­ства за­мі­нить на По­ру­чи­те­ля.

Основ­ні про­бле­ми

1. Ви­мо­ги за­без­пе­че­них кре­ди­то­рів у про­це­ду­рі бан­крут­ства агро­під­при­єм­ства най­ча­сті­ше за­без­пе­чу­ю­ться:

• май­бу­тнім уро­жа­єм. Так, у до­го­во­рі за­ста­ви між Бор­жни­ком і за­без­пе­че­ним Кре­ди­то­ром бу­де вка­за­но, на­при­клад: «Пре­дме­том цьо­го до­го­во­ру є пе­ре­да­ча За­ста­во­дав­цем За­ста­во­дер­жа­те­лю в за­ста­ву ру­хо­мо­го май­на — май­бу­тньо­го вро­жаю со­ня­шни­ку ХХХХ р. на за­галь­ній пло­щі ХХХ га, за адре­сою: ХХХ ка­да­стро­вий но­мер зе­мель­ної ді­лян­ки: ХХХ».

На пер­ший по­гляд зда­є­ться, що май­но, яке пе­ре­да­но в за­ста­ву, де­таль­но опи­са­не. Однак на­віть за та­ких об­ста­вин бор­жни­ку ні­чо­го не за­ва­жає здій­сни­ти зби­ра­н­ня і від­чу­же­н­ня вро­жаю без зго­ди за­без­пе­че­но­го кре­ди­то­ра. За­без­пе­че­ний кре­ди­тор мо­же на­віть не зна­ти про не­до­бро­со­ві­сні дії бор­жни­ка. На­віть у ра­зі обі­зна­но­сті за­без­пе­че­но­го кре­ди­то­ра з вка­за­ни­ми об­ста­ви­на­ми у ньо­го до­сить обме­же­на кіль­кість ва­рі­ан­тів за­хи­сти­ти свої ін­те­ре­си.

Так, за­без­пе­че­ний кре­ди­тор мо­же спро­бу­ва­ти звер­ну­ти­ся до На­ціо­наль­ної по­лі­ції із за­явою про зло­чин (не­за­кон­ні дії що­до май­на, на яке на­кла­де­но арешт,

за­став­ле­но­го май­на або май­на, яке опи­са­но чи під­ля­гає кон­фі­ска­ції), вчи­не­ний бор­жни­ком. Однак кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня не­вдов­зі бу­де закрито, ще до мо­мен­ту пред’яв­ле­н­ня бор­жни­ку акта про пі­до­зру. Це пов’яза­но з тим, що в ді­ях бор­жни­ка важ­ко вста­но­ви­ти факт не­за­кон­но­го від­чу­же­н­ня або роз­тра­ти за­став­ле­но­го май­на, адже кіль­кість та­ко­го май­на (май­бу­тньо­го вро­жаю) в до­го­во­рі за­ста­ви чи будь-яко­му ін­шо­му до­ку­мен­ті не за­фі­ксо­ва­на;

• зі­бра­ним уро­жа­єм, що пе­ре­бу­ває на скла­ді бор­жни­ка або на еле­ва­то­рі тре­тьої осо­би. Та­ка си- ту­а­ція май­же ана­ло­гі­чна опи­са­ній ви­ще. Однак у цьо­му ра­зі мо­жна ви­яви­ти в ді­ях по­са­до­вих осіб бор­жни­ка озна­ки скла­ду зло­чи­ну «Не­за­кон­ні дії що­до май­на, на яке на­кла­де­но арешт, за­став­ле­но­го май­на або май­на, яке опи­са­но чи під­ля­гає кон­фі­ска­ції». Про­те на­віть у та­кій си­ту­а­ції по­ру­ше­ні пра­ва за­без­пе­че­но­го кре­ди­то­ра не бу­дуть на­ле­жним чи­ном за­хи­ще­ні та від­нов­ле­ні. Так, ви­зна­н­ня кон­кре­тної осо­би винною у ско­єн­ні зло­чи­ну за ви­ро­ком су­ду не до­по­мо­же за­без­пе­че­но­му кре­ди­то­ру по­вер­ну­ти врожай або су­му ко­штів, рів­ну вар­то­сті цьо­го вро­жаю, адже після від­чу­же­н­ня про­сте­жи­ти, ку­ди са­ме та ко­му са­ме був пе­ре­да­ний уро­жай, вкрай важ­ко;

• те­хні­кою, яка під­ля­гає ре­є­стра­ції в Дер­жав­но­му ре­є­стрі об­тя­жень ру­хо­мо­го май­на (тра­кто­ри, ком­бай­ни та ін.) або яка не під­ля­гає та­кій ре­є­стра­ції (об­при­ску­ва­чі, сі­вал­ки, куль­ти­ва­то­ри, плу­ги й ін.). Так, бор­жни­ки ча­сто не­за­кон­но від­чу­жу­ють сіль­гос­пте­хні­ку, що не під­ля­гає ре­є­стра­ції, а те­хні­ку, що ре­є­стру­є­ться, роз­би­ра­ють на зап­ча­сти­ни та ре­а­лі­зу­ють ро­зі­бра­ною. На­слід­ки від­чу­же­н­ня

сіль­гос­пте­хні­ки бу­дуть ана­ло­гі­чні до за­зна­че­них ви­ще, а са­ме — не­мо­жли­вість фа­кти­чно­го отри­ма­н­ня за­без­пе­че­ним кре­ди­то­ром ко­штів (май­на) в ра­ху­нок ви­ко­на­н­ня бор­жни­ком сво­їх зо­бов’язань.

2. Зва­жа­ю­чи на всі ці де­та­лі, мо­де­лю­є­мо си­ту­а­цію: бор­жник здійснив не­за­кон­не від­чу­же­н­ня пре­дме­та за­ста­ви. Яки­ми бу­дуть на­слід­ки для за­без­пе­че­но­го кре­ди­то­ра у про­це­ду­рі бан­крут­ства бор­жни­ка?

А) За­без­пе­че­ний кре­ди­тор по­дає у спра­ві про бан­крут­ство за­яву про ви­зна­н­ня себе та­ким кре­ди­то­ром. За та­ких об­ста­вин вка­за­но­му кре­ди­то­ру ли­ша­є­ться тіль­ки че­ка­ти й спо­ді­ва­ти­ся, що не­за­кон­но від­чу­же­не май­но бор­жни­ка (пре­дмет за­ста­ви) бу­де зна­йде­но. Іна­кше його ви­мо­ги за­ли­ша­ться не­за­до­во­ле­ни­ми, адже ви­мо­ги за­без­пе­че­них кре­ди­то­рів за­до­воль­ня­ю­ться тіль­ки за ра­ху­нок за­ста­ви.

Б) За­без­пе­че­ний кре­ди­тор, ро­зу­мі­ю­чи, що пре­дмет за­ста­ви втра­че­но, оці­нює си­ту­а­цію та по­дає за­яву про від­мо­ву кре­ди­то­ра від за­без­пе­че­н­ня. Та­ке пра­во га­ран­то­ва­не абз. 2 ч. 2 ст. 23 За­ко­ну. За­ява скла­да­є­ться в до­віль­ній пи­сьмо­вій фор­мі й по­да­є­ться до су­ду, над­си­ла­є­ться бор­жни­ку та роз­по­ря­дни­ку май­на. Після цьо­го за­без­пе­че­ний кре­ди­тор при­пи­няє бу­ти за­без­пе­че­ним і звер­та­є­ться до бор­жни­ка в за­галь­но­му по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му для кон­кур­сних кре­ди­то­рів.

Ви­хід є!

Аби за­хи­сти­ти свої пра­ва й ін­те­ре­си, за­без­пе­че­но­му кре­ди­то­ру по­трі­бно: У до­го­во­рі за­ста­ви де­таль­но опи­су­ва­ти за­став­не май­но. На­при­клад, якщо пре­дме­том за­ста­ви є май­бу­тній уро­жай, то по­трі­бно про­пи­су­ва­ти: «Пре­дме­том цьо­го до­го­во­ру є пе­ре­да­ча За­ста­во­дав­цем За­ста­во­дер­жа­те­лю в за­ста­ву ру­хо­мо­го май­на — май­бу­тньо­го вро­жаю со­ня­шни­ку… вро­жай­ність ХХХ ц/га (з мо­мен­ту збо­ру вро­жаю у ХХХХ ро­ці — зі­бра­не на­сі­н­ня со­ня­шни­ку не мен­ше як ХХХ тонн)». У до­го­во­рі за­ста­ви тре­ба про­пи­су­ва­ти: «Сто­ро­ни зо­бов’язу­ю­ться один раз на мі­сяць у строк не пі­зні­ше 15 чи­сла ко­жно­го мі­ся­ця здій­сню­ва­ти огляд пре­дме­та за­ста­ви, про що Сто­ро­ни під­пи­су­ють акт огля­ду». Також у та­ко­му до­го­во­рі по­трі­бно вста­но­ви­ти до­да­тко­ву відповідальність бор­жни­ка за не­до­ста­чу май­на, що є пре­дме­том за­ста­ви. Здій­сню­ва­ти кон­троль за за­сі­ва­н­ням зе­мель­ної ді­лян­ки, ви­ро­щу­ва­н­ням уро­жаю та про­це­сом його збо­ру. За­зна­че­ні дії до­по­мо­жуть за­без­пе­че­но­му кре­ди­то­ру уни­кну­ти та­ких си­ту­а­цій: за­сі­ва­н­ня Бор­жни­ком зе­мель­ної ді­лян­ки не­які­сним на­сі­н­ням; не­хту­ва­н­ня Бор­жни­ком обов’яз­ка­ми здій­сню­ва­ти до­гляд за до­зрі­ва­н­ням за­став­но­го вро­жаю; не­за­кон­не ви­ве­зе­н­ня Бор­жни­ком ча­сти­ни зі­бра­но­го (за­став­но­го) вро­жаю та ви­ко­ри­ста­н­ня його для вла­сних по­треб. По­стій­но здій­сню­ва­ти кон­троль за схо­рон­ні­стю май­на бор­жни­ка шля­хом огля­ду та­ко­го май­на та фі­ксу­ва­н­ня в актах огля­ду. У ра­зі за­ста­ви зі­бра­но­го вро­жаю за­без­пе­че­но­му кре­ди­то­ру не­об­хі­дно на­сто­я­ти на збе­рі­ган­ні та­ко­го май­на на сво­є­му скла­ді або са­мо­стій­но обра­ти осо­бу-збе­рі­га­ча. У ра­зі ви­яв­ле­н­ня роз­тра­ти або від­чу­же­н­ня май­на швид­ко по­да­ва­ти за­яву про зло­чин до по­лі­ції. За умо­ви існу­ва­н­ня доказів що­до осо­би, на ко­ристь якої від­бу­ло­ся від­чу­же­н­ня пре­дме­та за­ста­ви — звер­та­ти­ся до су­ду з по­зо­вом про ви­зна­н­ня до­го­во­ру від­чу­же­н­ня не­дій­сним (пря­мо су­пе­ре­чить нор­мам чин­но­го за­ко­но­дав­ства).

За­мість ви­снов­ку

• За­без­пе­че­ний кре­ди­тор є уча­сни­ком про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство, ви­мо­ги якого за­без­пе­че­ні за­ста­вою май­на бор­жни­ка.

• За­без­пе­че­ний кре­ди­тор має більш при­ві­ле­йо­ва­не ста­но­ви­ще проти кон­кур­сно­го кре­ди­то­ра, адже його ви­мо­ги до бор­жни­ка за­до­воль­ня­ю­ться по­за­чер­го­во.

• Під час бан­крут­ства аграр­них під­при­ємств ви­мо­ги за­без­пе­че­них кре­ди­то­рів за­без­пе­че­ні за­ста­вою або вро­жаю, або сіль­гос­пте­хні­ки. Не­зва­жа­ю­чи на це, існує ви­со­ка ймо­вір­ність від­чу­же­н­ня бор­жни­ком пре­дме­та за­ста­ви.

• Для за­хи­сту сво­їх прав за­без­пе­че­ний кре­ди­тор має спри­я­ти ство­рен­ню де­таль­но­го до­го­во­ру за­ста­ви, осо­бли­во що­до пре­дме­та до­го­во­ру, та здій­сню­ва­ти кон­троль за схо­рон­ні­стю за­став­ле­но­го май­на, а також здій­сню­ва­ти по­стій­ний кон­троль за ді­я­ми бор­жни­ка, що спря­мо­ва­ні на ви­ко­ри­ста­н­ня та роз­по­ря­дже­н­ня пре­дме­том за­ста­ви.

Ми­ко­ла СТРУЦЬ, пар­тнер IMG Partners, адво­кат, ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.