Яко­бра­ти­сі­вал­ку,або­Чо­му«Пар­тнер»

AgroMarket - - ПРАВО І ПРАВА -

1. Чи мо­же «Пар­тнер» ра­ні­ше за ін­ших ви­йти в по­ле? Так! «Пар­тнер» мо­же! У по­сів­ній ва­жли­во до­три­му­ва­ти­ся опти­маль­них стро­ків сів­би. При­слів’я «весняний день рік го­дує» са­ме про це. «Пар­тнер» уміє сі­я­ти по ба­гню­ці, і ви змо­же­те на­ве­сні по­ча­ти по­сів­ну на ти­ждень ра­ні­ше від ін­ших. Не тре­ба че­ка­ти, по­ки зем­ля під­со­хне, втра­ча­ти до­ро­го­цін­ну во­ло­гу. Якщо тра­ктор змо­же за­їха­ти на по­ле — мо­жна смі­ли­во сі­я­ти.

2. Чи мо­же «Пар­тнер» сі­я­ти по-справ­жньо­му ба­га­то? Так, мо­же! Сі­вал­ка, що пра­цює у дві змі­ни по 12 год, тоб­то ці­ло­до­бо­во — це вже зви­чай­на спра­ва. Швид­кість сів­би 8 км/го­ди­ну вже в ми­ну­ло­му, і сьо­го­дні по­трі­бні агре­га­ти, які сі­ють на швид­ко­стях 12–15 км/год, та­кі як «Пар­тнер». Се­ре­дньо­до­бо­вий ви­ро­бі­ток «Пар­тне­ра» зі зви­чай­ним Т-150 — від 120 га за до­бу.

Осо­бли­во акту­аль­на ви­со­ка про­ду­ктив­ність для ве­сни, коли по­тре­ба пе­ре­сі­ва­н­ня мо­же зму­си­ти сі­я­ти вдві­чі біль­ше від за­пла­но­ва­но­го: са­ме то­ді і зна­до­би­ться ви­со­ка про­ду­ктив­ність. То­му ку­пу­ва­ти «Пар­тнер» тре­ба на­ве­сні.

3. Чи мо­же «Пар­тнер» сі­я­ти рі­зні куль­ту­ри? Так! Якщо це не ком­бі, то це не сі­вал­ка! І рі­пак, і пше­ни­цю, і сою, і со­ня­шник, і тра­ви, і зер­но­су­мі­ші, і все ін­ше, що тіль­ки ви мо­же­те со­бі уяви­ти — і на­ве­сні, і во­се­ни. Мо­жли­вість сі­я­ти все одним агре­га­том і швид­ко пе­ре­клю­ча­ти­ся з куль­ту­ри на куль­ту­ру ро­бить бі­знес гну­чким до впли­ву рин­ку. В умо­вах ко­ли­ва­н­ня рин­ко­вих цін ду­же по­трі­бні сі­вал­ки-уні­вер­са­ли. Хто знає, які куль­ту­ри до­ве­де­ться сі­я­ти зав­тра?

І НАЙ­ГО­ЛОВ­НІ­ШЕ: 4. Чи мо­же «Пар­тнер» да­ти при­бав­ку до зви­чай­но­го вро­жаю в по­рів­нян­ні з тра­ди­цій­ни­ми сі­вал­ка­ми? Так, «Пар­тнер» мо­же! Су­ціль­на сів­ба до­зво­ляє за­сі­я­ти пу­сті між­ря­д­дя і змушує їх пра­цю­ва­ти на врожай. 20% пло­щі, яку «з’їда­ють» між­ря­д­дя, за­лу­ча­ю­ться до ро­бо­ти. Тоб­то при­бав­ка ста­но­ви­ти­ме 2–5 ц/га до­да­тко­во з то­го са­мо­го по­ля.

Да­вай­те по­ра­ху­є­мо: ною — 2 ц/га:

не­хай при­бав­ка бу­де мі­ні­маль-

2 ц/га × 2 000 га = 400 т × 4 000 грн/т =

1 600 000 грн

Тоб­то сі­вал­ка оку­пить са­ма себе за одну ве­сня­ну по­сів­ну. Який банк змо­же за­без­пе­чи­ти вам та­ку нор­му при­бу­тку? «Пар­тнер» змо­же! Це на­дій­на й ви­со­ко­при­бу­тко­ва ін­ве­сти­ція.

У по­рів­нян­ні з ін­ши­ми сіль­го­спма­ши­на­ми сі­вал­ка « Пар­тнер» є ма­ши­ною, що за­без­пе­чи­ла най­біль­шу ра­ціо­на­лі­за­цію в ро­бо­ті, що, сво­єю чер­гою, зу­мо­ви­ло зна­чне зни­же­н­ня ви­трат. Ма­буть, жо­дна ін­ша ма­ши­на не зни­жує ви­тра­ти так ефе­ктив­но.

«Пар­тнер» — це ба­га­то­сто­ро­н­ня ма­ши­на, яка чу­до­во під­хо­дить тим, хто по­пе­ре­дньо оре по­ле, й тим, хто сіє без оран­ки. «Пар­тнер» — зав­жди пра­виль­ний ви­бір! Один укра­їн­ський фер­мер якось ска­зав:

«Пар­тнер сіє — і сіє, як чорт! Він усю­ди прой­де».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.